Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка інноваційно - інвестиційної діяльності підприємства


Дипломна
K-16258

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно-
Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку
1.1 Сутність та нормативно-інформаційна база інвестиційної діяльності
1.2 Методологія оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
1.3 Вибір та економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів
Розділ 2 практичні аспекти економічного обгрунтування інноваційно-інвестиційної діяльності тов “грей-севастополь”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз інноваційної діяльності товариства
2.3 Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства
Розділ 3 шляхи удосконалення інноваційно- інвестиційної діяльності тов “грей-севастополь”
3.1 Обґрунтування варіанту вибору підприємницького інноваційно-інвестиційного проекту
3.2 Обґрунтування параметрів інноваційно-інвестиційного проекту
3.3 Оцінка економічної ефективності інноваційно-інвестиційного проекту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Отже, досліджуючи інвестиційну діяльність підприємства, потрібно врахувати специфічні риси інвестицій:
1) інвестиції вимагають значних фінансових витрат;
2) віддачу від інвестицій можна отримати лише у перспективному періоді на стадії експлуатації об'єкта інвестування;
3) при здійсненні інвестицій виникає ризик, який варто врахувати, вибираючи та реалізуючи інвестиційні проекти.
Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є: новостворювані та ті, що реконструюються, основні фонди, а також обігові кошти в усіх галузях народного господарства; цінні папери (акції, облігації та ін.); цільові грошові внески; науково-технічна продукція та інші об'єкти власності; майнові права та права на інтелектуальну власність.
Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути: інвестори (замовники); виконавці робіт (підрядники); користувачі об'єктів інвестиційної діяльності; постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проектної продукції; юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди та компанії та ін.); громадяни України; іноземні юридичні та фізичні особи, держави та міжнародні організації.
В науковій літературі з питань фінансового менеджменту (інвестиційного менеджменту зокрема) визначені основні критерії оцінки інвестиційних проектів, які дозволяють у загальному вигляді формувати рішення про доцільність їх включення до бюджету капітальних вкладень. Це такі критерії, як термін окупності, облікова доходність, чиста теперішня вартість або чистий теперішній ефект, внутрішня доходність, індекс рентабельності.
Інноваційні процеси тієї чи іншої спрямованості здійснюються у всіх сферах соціальної й економічної діяльності держави в рамках підприємств і установ різних форм власності. Великі компанії, як правило, орієнтовані на створення інновацій, що удосконалюються. Керівникам таких компаній логічним представляється розробки в тім напрямку, де компанія досягла помітних успіхів в освоєнні певного сімейства продукції. Така психологія була характерної для соціалістичних країн, де була відсутня конкуренція на внутрішньому ринку.
Інноваційна діяльність, з точки зору менеджменту, найчастіше формується сукупністю інноваційних проектів (пов'язаних і не пов'язаних між собою) та інших досліджень (пошукових, ринкових тощо).
Інноваційний проект - комплект документів, що визначають систему науково обґрунтованих цілей і заходів щодо вирішення проблеми, організацію інноваційних процесів у просторі та в часі.
За результатами оцінки фінансово-майнового стану ТОВ “Грей-Севастополь” можна зробити висновок, що фінансові показники діяльності підприємства за три останні роки погіршилися, що головним чином обумовлюється нестачею коштів. Підприємству необхідно залучати капітал із зовнішніх джерел. Стабільність фінансової діяльності та зростання прибутковості бізнесу дають підставу стверджувати, що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь-яка банківська або кредитна установа може позитивно сприйняти ТОВ “Грей-Севастополь” в якості інвестиційного партнера.
Проводячи аналіз діяльності ТОВ “Грей-Севастополь”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По-перше – це розширення існуючої справи, по-друге – диверсифікація діяльності, тобто розвиток напрямків відмінних від існуючих, третій варіант – це злиття з великою компанією.
Для того, щоб прийняти оптимальне рішення необхідно розглянути декілька варіантів проектів розвитку з їх подальшим порівнянням. Оскільки підприємство досить тривалий час діє на ринку фармацевтичної продукції, засвоїло специфіку його функціонування, набуло досвіду освоєння ринків збуту та високу репутацію серед споживачів, на нашу думку, найбільш ефективним варіантом є розширення бізнесу. Диверсифікація діяльності для ТОВ “Грей-Севастополь” означає освоєння нових ринків. Оскільки з початку створення керівництво підприємства обрало вузьку спеціалізацію, цей варіант пов’язаний із значними витратами на засвоєння нових ринків, тому є недоцільним. Злиття з великою компанією пов’язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу.
Для удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності в третьому розділі пропонується впровадження у виробництво нового продукту – інсуліну.
Перш ніж прийняти рішення про джерело інвестування, підприємство повинно проаналізувати всі наявні альтернативні можливості придбання необхідних активів. Критерієм оцінки ефективності варіантів фінансування є порівняння сумарних потоків платежів при різних формах фінансування оновлення основних фондів.
Основу грошового відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту становить відсоток за користування кредитом і загальна сума боргу, що підлягає поверненню при його погашенні. Однак відповідно до п.5.5.1. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” до валових витрат підприємства включаються лише відсотки, а сума основного боргу у валових витратах не відображається, тобто не зменшує суму оподаткованого прибутку.
Розрахунки за банківськими кредитами можуть здійснюватися різними способами. В роботі розглянуто два найбільш розповсюджених варіанти кредитних розрахунків:
5) зменшення розміру загального нарахування (ануїтету) по роках;
6) твердий ануїтет.
В результаті порівняння обох схем повертання кредиту, можна зробити висновок, що при другому варіанті загальна сума сплачених відсотків є більшою, але її перевагою є визначена сума щорічних платежів.
Для подальшого обгрунтування обрано варіант з найменшою вартістю – зменшення розміру загального нарахування по роках. В результаті розрахунків варіанту залучення довгострокового кредиту з урахуванням фактора часу встановлена чиста приведена вартість проекту. Яка складає 79,4 тис. грн.
Щоб зменшити ризик прийняття помилкового рішення, основаного тільки на показниках теоретичної ефективності, потрібні детальні маркетингові дослідження, вивчення інвестиційного потенціалу замовника, структури джерел фінансування, технічного рівня, ціни та ступеня готовності нововведень з метою можливої зміни цих показників, причому не тільки для даного проекту, але і у конкурентів, по відношенню до яких оцінюється конкурентоспроможність даної розробки.
За результатами оцінки ефективності проекту інтегральний ефект складає 667,9 тис.грн., індекс доходності – 3,4, строк окупності – 3,5 років, внутрішня норма доходності – 57%. Таким чином, проект є ефективним та може бути прийнятим до реалізації в умовах даного підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства
Таблиця 1.1 Класифікація інвестицій
Таблиця 1.2 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “Грей-Севастополь”
Рис. 2.2 Виробнича структура ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 2.1 Показники господарської діяльності ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 2.2 Показники оцінки фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ТОВ “Грей-Севастополь”, 2006-2008 роки
Таблиця 2.4 Динаміка обсягів реалізації товарів, 2008 р., тис. грн.
Таблиця 2.5 Обсяги виробництва продукції, 2006-2010 рр.
Таблиця 2.6 Впровадження інновацій на ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 2.7 Розподіл інноваційних витрат на ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 2.8 Експертна оцінка інноваційно-інвестиційної стратегії
Таблиця 2.9 Оцінка інноваційної реакції на ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 3.1 Матриця SWОТ-аналізу (Визначення ринкових можливостей та загроз, сильних та слабких сторін) ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 3.2 Можливості та загрози для ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 3.3 Система показників оцінки стану регіонального ринку інсуліну
Таблиця 3.4 Групування регіональних ринків інсуліну за рівнем соціально-економічного розвитку (2006-2008 рр.)
Таблиця 3.5 Групування регіональних ринків інсуліну за демографічними показниками (2006-2008 рр.)
Рис. 3.1 Схема управління вартістю проекту
Таблиця 3.6 Оцінка показників виробництва інсуліну
Таблиця 3.7 Показники генераторів витрат ТОВ “Грей-Севастополь”
Таблиця 3.8 Питомі витрати при різних обсягах продажу інсуліну
Таблиця 3.9 Оцінка показників виробництва
Таблиця 3.10 Розрахунок банківських платежів при щорічному зменшенні ануїтету, грн.
Таблиця 3.11 Розрахунок банківських платежів при твердому ануїтеті, грн.
Таблиця 3.12 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту, грн.
Таблиця 3.13 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна, грн.
Таблиця 3.14 Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту, грн.
Таблиця 3.15 Чиста приведена вартість проекту купівлі обладнання
Таблиця 3.16 Вартість рекламних оголошень у друкованих джерелах.
Таблиця 3.17 Вартість рекламних оголошень у радіо ефірі
Таблиця 3.18 Кошторис постійних витрат ділянки з виробництва інсуліну
Таблиця 3.19 Грошові потоки проекту без урахування фактора часу.
Таблиця 3.20 Дисконтовані грошові потоки за проектом
Рис. 3.2 Вплив норми дисконтування на ЧДД.
Таблиця 3.21 Розрахунок терміну окупності проекту
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.