Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління кредитними ризиками банку


Дипломна
K-16262

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку
1.1 Сутність та види фінансових ризиків
1.2 Управління кредитними ризиками банку
1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ризиків банку
Розділ 2 практичні аспекти управління кредитними ризиками акб «укрсоцбанк»
2.1 Організаційно – економічна характеристика АКБ «Укрсоцбанк»
2.2 Аналіз кредитного ринку України
2.3 Аналіз управління кредитними ризиками банку
Розділ 3 шляхи вдосконалення управління кредитними ризиками акб «укрсоцбанк»
3.1 Розробка моделі управління кредитними ризиками банку
3.2 Шляхи мінімізації кредитних ризиків банку
3.3 Страхування кредитів як метод мінімізації кредитних ризиків Укрсоцбанку
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Кредитний ризик — імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.
Кредитний ризик тісно пов’язаний з іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний та валютний. Наявність у кредитному портфелі банку значного обсягу проблемних кредитів та зниження ринкової вартості кредитного портфеля зумовить зменшення капіталу. Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту; методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
До методів управління ризиком окремого кредиту належать: аналіз кредитоспроможності позичальника; аналіз та оцінка кредиту; структурування позички; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави.
Особливість перелічених методів полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої позички.
Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація; лімітування; створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків; сек’юритизація.
Система показників менеджменту кредитного портфеля включає такі блоки: загальний стан кредитного портфеля; характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику;характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності.
Вихідними даними для оцінювання кредитного ризику є: рівень ризику (ri), який диференціюється в розподілі за ступенем ризику;обсяги кредитів у цьому розподілі — КРi.
На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику за окремими регіональними установами банку.
в другому розділі було розглянуто фінансовий стан Укрсоцбанку та проаналізовано основні аспекти кредитного ризику в банку. Прибуток від операцій банку а 109323 тис.грн., чисті резерви збільшились на 19025 тис.грн.(188,19%) і прибуток до оподаткування збільшився на 90298 тис.грн. або 352,84%, а прибуток після оподаткування зріс на 63511 тис.грн. або 477,75%. Всі коефіцієнти ефективності роботи банку знаходяться в межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення.
На протязі 2006 – 2008 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, змінюється і структура кредитів.
Загальна сума пролонгованої заборгованості за кредитами банку в 2007 році знижується, але з 2008 року зростає до 6,45 млн.грн. (на 4,34 млн.грн. або 205,69% більше, ніж в попередньому році). Відношення до загальної суми заборгованості знижується в 2007 і знову зростає в 2008 році і становить 0,31%.
Сума простроченої заборгованості на протязі років зростає, зокрема в 2008 році порівняно з 2007 на 28 млн.грн. або 78,4%, а відношення її до загальної суми заборгованості в цілому суттєво не змінюється – зниження складає всього 0,3%.
Виходячи з цього, можна оцінити рух кредитів загалом позитивно. Кредитна політика банку призвела до збільшення на 5,2 % обороту з надання кредитів. Рівень надання кредитів дещо випереджає рівень їх погашення, що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, яка характеризується інтенсифікацією кредитної діяльності банку. Рівень погашення кредитів у звітному періоді знизився на 6,27 %.
Співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів також характеризує кредитну діяльність як помірно обережну. Збільшення цього показника у звітному періоді до 188,42%, в порівнянні з тим, що у 2007 році він складав 147,29%, свідчить про те, що в кредитному портфелі банку змінилось відсоткове співвідношення між довго- та короткостроковими кредитами. Це підтверджується показником оборотності кредитів.
Високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при збільшенні співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів майже не змінили показник оборотності кредитів, який знизився з 1,04 до 1,02 обороту за рік.
При оцінці якості кредитного портфеля основним критерієм може бути кредитний ризик і доходність. Коефіцієнт ризику дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Коефіцієнт кредитного ризику менший за 0,5 в 2006-2008 рр., хоча і зростає в 2008 році, отже якість кредитного портфеля незадовільна. Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.кредитної заборгованості в 2008 році мають тенденцію до зниження, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних заборгованостей на 1 грн. зобов’язань.
Отже, в третьому розділі дипломної магістерської роботи, було запропоновано такі шляхи зниження кредитних ризиків:
- застосування при аналізі кредитних ризиків методу коефіцієнтів. Сутність аналізу методом коефіцієнтів є в тому, що приймається до уваги не один фактор, а вплив на рентабельність роботи банку кількох факторів одночасно.
- для того, щоб мінімізувати кредитні ризики банку, необхідно в роботі застосовувати досвід світових банків, зокрема при аналізі кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб.
На сьогодні, в банку застосовується методика системі «кредит - скорингу», тобто нарахування балів клієнту в залежності від його рівня кредитоспроможності.
- для збільшення прибутковості кредитної діяльності при мінімальному ризику пропонується: у кредитному портфелі збільшити частку кредитів “овердрафт”. Це дасть можливість отримувати більший доход, так як по цьому виду кредитів більший відсоток, та погасити заборгованість по мірі надходження коштів на поточні рахунки клієнтів, а значить кошти знову зможуть приносити прибуток банку. Покажемо тенденції в Лисянському відділенні Укрсоцбанку.
- в роботі Укрсоцбанку доцільно значну увагу звертати на страхування кредитних ризиків.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класифікація ризиків
Таблиця 1.1 Категорії кредитної операції
Рис. 1.2 Методи управління кредитним ризиком банку
Таблиця 2.1 Динаміка активів АКБ «Укрсоцбанк» за 2006 -2008 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку
Таблиця 2.3 Темпи зміни фінансових результатів діяльності банку за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.4 Темп росту кредитних коштів фізичних і юридичних осіб в 2006-2008 рр.
Таблиця 2.5 Склад, структура та динаміка залишків кредитних коштів в 2006-2008 роках
Таблиця 2.6 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2006-2008 рр. за термінами їх надання, формами і видами
Таблиця 2.7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2006-2008 рр. в розрізі регіонів
Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю
Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку
Таблиця 2.10 Заборгованість по позикам, наданим фізичним і юридичним особам Укрсоцбанком в розрізі видів забезпечення
Таблиця 2.11 Аналіз руху кредитів фізичних і юридичним осіб, що були надані банком в 2007-2008 рр.
Таблиця 3.1 Система коефіцієнтів, що характеризують ефективність кредитної діяльності комерційного банку
Таблиця 3.2 Групи застави
Таблиця 3.3 Фактори ризику
Таблиця 3.4 Модифікований звіт про фінансові результати та їх використання
Таблиця 3.5 Аналітичний баланс підприємства
Таблиця 3.6 Трансформація аналітичного балансу
Таблиця 3.7 Звіт про рух грошових коштів
Таблиця 3.8 Звіт про рух грошових коштів
Таблиця 3.9 Структура кредитного портфеля і отримані відсотки по видам заборгованості
Таблиця 3.10 Коефіцієнти резервування
Таблиця 3.11 Коефіцієнти покриття заборгованості майном та майновими правами
Таблиця 3.12 Кредитний портфель АКБ “Укрсоцбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.13 Кредитний портфель ЧФ АТ “Укрсоцбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.15 Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %
Таблиця 3.16 Аналіз прибутку відділення банку від кредитної діяльності
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.