Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка потенціалу фірми в умовах кризи


Дипломна
K-16264

Вступ
Розділ 1 теоретико-методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми
1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах
1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми
1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу
1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану
Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансово – економічного стану підприємства
2.3 Діагностика стану підприємницького потенціалу ВАТ «Янтар»
Розділ 3 обгрунтування підвищення ефективності управління потенціалом в кризових ситуаціях
3.1 Напрямки управління потенціалом в кризових ситуаціях
3.2 Заходи щодо виходу підприємства з кризової ситуації
3.3 Економічне обґрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з банкрутством підприємства мають практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів.
Об’єктом дослідження даної роботи вибрано відкрите акціонерне товариство „Янтар”.
ВАТ "Янтар" має основним напрямком своєї дiяльностi обслуговування житлового фонду Золотонiської міськради.
ВАТ "Янтар" складається з двох пiдроздiлiв:
1. Дільниця з обслуговування житлового фонду.
2. Дільниця по виконанню ремонтно-будівельних робіт. Всі пiдроздiли знаходяться в мiстi Золотоноша.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне: Валовий дохід від реалізації продукції в 2007 році порівняно з попереднім роком зростає на 570,6 тис.грн. або 59,63% і в 2008 році порівняно з 2007 на 440,7 тис.грн. або 28,85%; сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 588,3 тис.грн. або 62,64% в 2007 році та на 149,5 тис.грн. в 2008 році або 9,79%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2007 році збільшилась на 472,1 тис.грн. або 64,38% та в 2008 році збільшення склало 174,1 тис.грн. або 14,44%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2007 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2008 році зменшення склало 24,6 тис.грн. або 7,64%; таким чином, сума чистого прибутку в 2007 році є від’ємною; фонд оплати праці в 2008 році зріс порівняно з 2007 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн. або 121,61%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 3 особи або 6,12% в 2007 році і на 12 осіб або 23,08% в 2008 році; зростає середньорічна оплата праці в 2007 році на 1,64 тис.грн. (36,77%), а в 2008 році – на 4,88 тис.грн. або 80%; продуктивність праці в 2008 році знижується на 3,18 тис.грн. або 10,82% і значно зростає в 2007 році – на 10,21 тис.грн. або 53,26%; вартість майна знижується в 2007 році на 518 тис.грн. або 54,84% та зростає в 2008 році на 567,3 тис.грн. або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн. (9,47% та 4,39%); вартість оборотних фондів збільшується на 45,97 тис.грн. або 9,01% в 2007 і в 2008 році на 83,6 тис.грн. або 15,05%.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2006-2008 роках перебуває в межах вище норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На кінець 2006 року його значення становило 4,77, потім знизилось і в 2007 році становило 3,66, в 2008 році знизилось на 0,61 і становило 3,05. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність у ВАТ «Янтар» оборотних засобів для покриття поточних зобов´язань- у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у значенні коефіцієнта швидкої ліквідності – 3,71 в 2006 році, потім коефіцієнт знижується на 0,69 в 2007 році і ще на 0,35 в 2008 році. Значення коефіцієнта в 2006-2007 рр. вище від мінімального нормативного значення, прийнятого за одиницю, - отже платоспроможність ВАТ з такої позиції можна вважати також цілком задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно вище нормативного мінімуму (0,2.0,25) в 2006 -2008 році, бо становить 0,52 в 2006 році, знижується в 2007 році на 0,18 і становить 0,34, зростає в 2008 році на 0,1 і становить 0,44. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків щодо фінансового стану.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства в 2007 році зріс на 1,2 тис.грн порівняно з 2006 роком і зріс на 25,5 тис.грн. в 2008 році.
Значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами відповідає нормативному рівню (мінімум 0, 1), але спадає на 0,06 в 2007 році порівняно з 2006 і в 2008 році.
Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність ВАТ “Янтар” за 2006-2008 рр. можна вважати цілком задовільними.
Коефіцієнт фінансової сталості, який знижується з 0,89 в 2006 році до 0,84 в 2007 і на 0,79 в 2008 свідчить про задовільну ситуацію на підприємстві.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. Звідси, можна вважати, що для ВАТ ”Янтар” характерний задовільний рівень фінансової стійкості. Так, в 2006 році значення коефіцієнта фінансової автономії становило 0,89, а в 2007 році знизилось на 0,05 і становило 0,84, а в 2008 році знизилось на 0,05 і становило 0,79.
Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.
Коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства, і, отже пов’язані з цим фінансові ризики є оберненим до коефіцієнта автономії і становив в 2006 році 0,11, потім зріс на 0,05 і становив 0,16, в 2008 році знову зріс на 0,05 і становив 0,21.
Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 0,13 - це означає, що на 1 грн. власних коштів припадає 0,13 грн. залучених фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта зросло до 0,2, це свідчить про деяке зниження фінансової стійкості, в 2008 році показник знову зріс до 0,27.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зросло з 0,5 до 0,52 в 2007 році порівняно з 2006 і на 0,03 в 2008 році. Зростання значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зростання можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства з’явилося більше свободи маневрувати мобільними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ВАТ “Янтар” за 2006 - 2008р.р.
На формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 570,6 тис.грн. або 59,63%, а в 2008 році – на 440,7 тис.грн. або 28,85%; податок на додану вартість відповідно мав місце лише в 2006 році і в 2008 році, оскільки в 2007 році підприємство знаходилось на спрощеній системі оподаткування – 10% і ПДВ не сплачувало; відповідно чистий дохід зріс в 2007 році на 885,1 тис.грн. або 40,85%, а в 2008 році на 649 тис.грн. або 21,27%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 588,3 тис.грн. або 62,64%, а в 2008 році на 149,5 тис.грн. або 9,79%; валовий прибуток збільшився на 116,2 тис.грн. або 56,44% в 2007 році, а в 2008 році знизився на 24,6 тис.грн. або 7,64%; інші операційні доходи мали місце лише в 2008 році і становили 38,7 тис.грн.; адміністративні витрати зросли в 2007 році на 41,4 тис.грн. або 27,94%, а 2008 році зросли ще на 51,2 тис.грн. або 27%; інші операційні витрати відсутні в 2006 і 2007 рр., а в 2008 році становлять 82,7 тис.грн.; інші доходи в 2007 році відсутні, в 2006 році становлять 27,1 тис.грн, в 2008 році 0,1 тис.грн.; фінансові витрати мають місце лише в 2006 році і становлять 7 тис.грн.; інші витрати в 2007 році зростають порівняно із попереднім роком на 45,5 тис.грн., в 2008 році також відсутні; фінансові результати до оподаткування в 2007 році зросли порівняно із попереднім роком на 2,8 тис.грн. або 3,42%, а в 2008 році значно знизились на 71,9 тис.грн. або 84,89%; сума податку при цьому в 2007 році зросла на 115 тис.грн. або 161,06% і в 2008 році знизилась на 182,8 тис.грн.Такі зміни зумовлені невиваженою податковою політикою підприємства; чистий прибуток підприємства має негативну тенденцію до зниження – в 2007 році є від’ємним, а в 2008 році становить 9,2 тис.грн., але не досягає показника 2006 року.
В цілому можна говорити про те, що підприємство має негативну тенденцію зниження прибутковості.
Аналіз розпочато діагностикою банкрутства підприємства за зарубіжними методиками. Прогнози банкрутства підприємства може бути здійснений за допомогою наступних індексів кредитоспроможності: двофакторна модель Е. Альтмана, п’ятифакторна модель Е. Альтмана, модель Спрінгейта, модель Ліса, модель Тафлера.
Величина показників говорить про малу ймовірність банкрутства. Щоб уникнути цього явища необхідно вжити заходи щодо зниження короткострокових зобов’язань підприємства, зменшення дебіторської заборгованості, підвищення прибутковості.
Для того, щоб розширити обсяги діяльності, завоювати ринок і збільшити прибуток на підприємстві, ВАТ «Янтар» було б доцільно вийти на ринок міста Золотоноша з послугами ремонту квартир, житлових будинків та офісів. Підприємство при цьому не змінює свій профіль і напрямок діяльності, але розшириться, збільшить кількість співробітників, розшириться обсяг замовлень і в кінцевому напрямку збільшить прибуток. Крім того, окрім вищезазначеного, можна говорити про те, що на сьогоднішній день обладнання, яке застосовується підприємством в процесі господарської діяльності є достатньо зношеним.
При заміні деякого обладнання на підприємстві та його капітального ремонту можна було б добитись покращення їх роботи, а саме зниження часу їх роботи на 20%, що викличе і зниження витрат на оплату праці персоналу підприємства.
Таким чином, дана пропозиція дозволить підприємству вийти на більш прибутковий рівень виробництва.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Квадрат потенціалу підприємства
Рис. 1.2 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.3 Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.6 Показники фінансової стійкості ВАТ “Янтар”
Таблиця 2.7 Показники ділової активності ВАТ “Янтар”
Таблиця 2.8 Фінансові результати діяльності підприємства ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.9 Оцінка структури фінансових результатів
Таблиця 2.10 Темпи росту показників рентабельності підприємства,%
Таблиця 2.11 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 2.12 Розрахунок показників виробничо-технологічного потенціалу
Рис. 2.2 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.13 Розрахунок складових трудового потенціалу
Рис. 2.3 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.14 Розрахунок економічного потенціалу підприємств
Таблиця 2.15 Розрахунок конкурентного потенціалу підприємств
Таблиця 3.1 Аналіз витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності
Таблиця 3.2 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності
Таблиця 3.3 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту, (тис.грн.)
Таблиця 3.4 Темпи зміни рентабельності роботи підприємства
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.