Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства


Дипломна
K-16294

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван-ня і використання трудового потенціалу підприємства
1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика
1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства
1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства
Розділ 2 аналіз ефективності формування і використання трудового потенціалу тов «черкаська торгово – промислова палата»
2.1 Організаційно - економічна характеристика підприємства
2.2 Дослідження процесу формування і використання трудового потенціалу на підприємстві
2.3 Оцінка ефективності формування і використання трудового потенціалу на підприємстві
Розділ 3 шляхи поліпшення ефективності формування і використання трудового потенціалу тов «черкаська торгово - промислова палата»
3.1 Механізм впровадження автоматизованої системи аналізу трудового потенціалу
3.2 Шляхи підвищення ефективності формування і використання персоналу
3.3 Проект підвищення ефективності використання кадрового потенціалу і його економічна ефективність
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Люди відіграють особливу роль у розвитку організації. Вони є творцями організації, визначають її цілі та методи їх досягнення. З іншого боку, люди як найважливіший ресурс організації мають потребу в управлінні. Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються в ній протягом тривалого періоду. Тому в загальному вигляді управління персоналом полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей.
Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати методи і програми організації, реалізації підбору та збереження необхідного їй персоналу, його професійного розвитку, оцінки діяльності кожного співробітника з точки зору досягнення організаційних цілей, що дають можливість скоригувати його поведінку, винагороди персоналу за його зусилля. Взяті в єдності вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенції (сукупності знань, навичок, способів спілкування) усього персоналу організації та кожного з її співробітників окремо. До складу базових функці персонального менеджменту відносять планування персоналу, його добір і первинний розвиток, оцінку результатів діяльності, розвиток, оплату праці, соціально-психологічну підтримку, реєстраційні та юридичні функції. Можливість функціонування всіх операційних підсистем забезпечується ресурсним блоком системи. Він містить у собі наступні форми забезпечення: інформаційне, інструментальне, нормативно-методичне, організаційне і фінансове.
Взаємодія підрозділів організації в галузі кадрового менеджменту має здійснюватися на основі концепції спільної відповідальності. Відповідно до неї керівники всіх підрозділів несуть відповідальність за підвищення ефективності використання персоналу. Служба управління персоналом вирішує це завдання шляхом створення загальних умов (систем, процедур, програм), що сприяють реалізації потенціалу кожного співробітника, а також через здійснення контролю за їх застосуванням. Практична реалізація здійснюється керівниками підрозділів у процесі щоденного управління співробітниками. За такого підходу професіоналізм фахівців з людських ресурсів поєднується з досвідом і безпосереднім контактом керівників зі своїми підлеглими
Об’єктом дослідження даної магістерської дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «»Торгово – промислова палата».
Метою діяльності торгово – промислової палати є: перекладацькі послуги, виставкова діяльність, сертифікація та експертиза товарів, експертна оцінка майна тощо. На протязі 2006-2008 років виручка від реалізації продукції значно зростає, зокрема в 2008 році порівняно з 2007 роком на 447,7 тис.грн. (26,4%), відповідно зростає і чистий дохід (на 375 тис.грн. або 26,1%), собівартість – на 304.8 тис.грн. (36,9%) та прибуток (на 265,1 тис.грн. або 180%). Аналіз фінансового стану підприємства свідчить про, в цілому, стабільну діяльність підприємства. Значення коефіцієнтів майнового стану говорить про цілком задовільний стан основних засобів (зменшення коефіцієнта зносу і збільшення придатності), коефіцієнт фінансової автономії говорить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2008 році можуть бути покриті власними коштами. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2008 році порівняно з 2007 (на 1,67 або 69,8%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, оскільки в 2008 році коефіцієнт нижче критичного значення (1). Однак, хоча коефіцієнти ліквідності мають тенденцію до підвищення, вони не досягають нормативного значення і слід вжити термінових заходів щодо їх покращення.
Щодо показників рентабельності можна говорити про те, що рентабельність сукупного капіталу і власного капіталу в 2008 році мають тенденцію до збільшення на 0,24 і 0,17 відповідно. Також спостерігається збільшення операційної і чистої рентабельності продаж (на 0,11 і 0,09 відповідно) і незначне зменшення валової рентабельності продаж (на 0,05). Це відбулось за рахунок зростання прибутку підприємства.
На підприємстві на сьогодні працює 48 осіб, з них 8 – керівників, 30 спеціалістів, 18 службовців. Більшість працівників підприємства мають вищу освіту (біля 70%), незакінчену вищу і середню – 30% працівників, у віці до 30 років (23 особи або 48%), у віці від 30 до 40 років – 11 осіб (23%), а інші працівники – у віці більше 40 років (29%). найбільшу питому вагу серед джерел набору персоналу є інші джерела (через Інтернет, кадрове чи рекрутингове агенство тощо), значна частина працівників отримала посаду завдяки рекомендаціям співробітників (12 осіб) чи з власної ініціативи (особистий прийом у керівника) – 8 осіб, для 4 осіб джерел інформації стали газетні чи журнальні об’яви. в 2008 році навчання пройшли 27 співробітників. Повністю оцінити результати їх навчання можна тільки після закінчення 2006 року, але за результатами 1 півріччя можна говорити про приблизну продуктивність праці їх за рік (46,11 тис.грн.) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%.
Формування резерву керівних кадрів на даному підприємстві базується на існуючій організаційній структурі управління. Списки резерву складаються на керівні посади, що входять у номенклатуру даного підприємства. Об'єктивній оцінці керівників і фахівців значною мірою сприяють періодично проводжувані атестації, що визначають якості працівника й встановлюють міру відповідності рівня його кваліфікації вимогам займаної ним посади.
Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2008 році було звільнено 8, а прийнято на роботу 13 осіб при середньосписковій їх кількості 48 осіб. В 2007 році було прийнято на роботу і звільнено протягом року 8 осіб, а в 2006 році плинність кадрів була меншою і характеризувалась такими показниками: прийнятих на протязі року осіб – 3, звільнених – 5.
Відповідно до розрахованих даних, в 2006 році коефіцієнт обороту найму менший за коефіцієнт звільнень, в 2007 році рівний, а в 2008 році більший за цей коефіцієнт. Це говорить про те, що в 2006 році було прийнято на роботу менше працівників, ніж звільнено, в 2007 ці показники були рівні, а в 2008 році кількість прийнятих на роботу перевищила кількість звільнених.
Негативним аспектом є значне підвищення коефіцієнту плинності, що відбулось за рахунок зростання кількості працівників, звільнених за власним бажанням.
Робочий час на підприємстві використовується достатньо ефективно, зокрема корисний фонд робочого часу фактичний в 2007 році більший за плановий на 11,2, а в 2008 році – на 17,6 годин.
Аналіз показав, що продуктивність праці на протязі 2006-2008 рр. значно збільшується: більше ніж вдвічі в 2008 році порівняно з 2007 і на 8% (13,3 тис.грн.) в 2008 році.
Оцінка ефективності формування і використання трудового потенціалу є основою ефективної мотивації працівників. Тому в роботі була проведена оцінка використання персоналу відділу перекладів та моніторингу ринку, при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу. У працівників 2 і 3 вона майже однакова.
Вирішальним для використання систем оцінки персоналу є ясне розуміння того, що повинно бути оцінено і для якої мети. Оцінний тест або оцінна процедура забезпечує тільки частину загальної картини щодо того чи іншого індивіда. З іншого боку, процес персональної оцінки комбінує й оцінює всю інформацію, зібрану про індивіда. В даний час усе ширше поширюється прагнення використовувати соціологічний і соціально-психологічний інструментарій у процесі управління персоналом.
Оцінний тест чи оцінна процедура забезпечує тільки частину загальної «картинки» щодо того чи іншого індивіда. З іншого боку, процес персональної оцінки комбінує й оцінює всю інформацію, зібрану про індивіда.
На основі проведеного аналізу можна запропонувати наступні шляхи покращення системи управління трудовим потенціалом підприємства:
- запровадити на підприємстві автоматизовану систему управління персоналом «Галактика», яка допоможе більш ефективно працювати зі штатними працівниками підприємства
- на основі проведеної в другому розділі комплексної оцінки працівників змінити місячні тарифні ставки працівників та удосконалити систему стимулювання і мотивації працюючих.
- розробити і впровадити проект відкриття на базі підприємства нового відділу податкового і фінансового консультування.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу
Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу
Таблиця 1.3 Огляд літературних джерел
Рис.1.1 Оцінка технологічного персоналу підприємства
Рис.1.2 Оцінка управлінського персоналу
Таблиця 1.4 Методи оцінки трудового потенціалу працівників
Рис.2.1 Організаційна схема ТОВ «»Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.3 Аналіз кількісного складу кадрів ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.4 Аналіз якісного складу кадрів ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.5 Джерела формування трудового потенціалу підприємства
Рис.2.2 Джерела формування персоналу на підприємстві
Таблиця 2.6 Результати навчання та підвищення кваліфікації, %
Таблиця 2.7 Рух кадрів на ТОВ «Черкаська Торгово – промислова палата»
Таблиця 2.8 Показники використання персоналу
Таблиця 2.9 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на
ТОВ «Черкаська торгово – промислова палата»
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.12 Працівники Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Черкаська торгово – промислова палата”
Таблиця 2.13 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівника
Таблиця 2.14 Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості спеціалістів
Таблиця 2.15 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей керівників
Таблиця 2.16 Оцінка професійної компетентності і особистих якостей спеціалістів
Таблиця 2.17 Оцінка рівня кваліфікації
Таблиця 2.18 Середні значення складності робіт
Таблиця 2.19 Коефіцієнт складності робіт працівників Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Торгово – промислова палата”
Таблиця 2.20 Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників
Таблиця 2.21 Показники комплексної оцінки працівників Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Черкаська торгово – промислова палата”
Рис.3.1 Структура програми «Галактика»
Таблиця 3.1 Місячна тарифна ставка
Таблиця 3.2 Місячні тарифні ставки працівників, що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок
Таблиця 3.3 Система бальної оцінки результатів праці робітників
Таблиця 3.4 Оцінка результатів праці робітників господарства
Таблиця 3.5 Розподіл премії між працівниками
Таблиця 3.6 Зниження витрат на оплату праці працівників підприємства
Таблиця 3.7 Початкові витрати на відкриття відділу податкового і фінансового консультування
Таблиця 3.8 Щомісячні і річні витрати на функціонування відділу податкового і фінансового планування
Таблиця 3.9 Основні конкуренти в м.Черкаси та їх характеристики
Таблиця 3.10 Витрати на рекламні послуги
Таблиця 3.11 Основні види послуг, які будуть надаватись підприємством
і ціни на них
Таблиця 3.12 Кошторис доходів і витрат роботи відділу податкового і фінансового планування
Таблиця 3.13 Показники ефективності проекту відкриття відділу податкового і фінансового консультування без дисконтування
Таблиця 3.14 Оцінка ефективності проекту з дисконтуванням
Таблиця 3.15 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.