Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності формування і використання основного капіталу підприємства


Дипломна
K-16296

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку
1.1. Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення
1.2. Інформаційна та нормативна база дослідження основного капіталу підприємства
1.3. Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основного капіталу на підприємстві
Розділ 2. Діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на дп дак «хліб україни «потаське хпп»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ДП ДАК «Хліб України «Потаське ХПП»
2.2. Оцінка стану, структури та руху основного капіталу ДП ДАК «Хліб України «Потаське ХПП»
2.3. Оцінка ефективності використання основного капіталу ДП ДАК «Хліб України «Потаське ХПП»
Розділ 3. Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу дп дак «хліб україни «потаське хпп»
3.1. Комп’ютерне і програмне забезпечення оцінки основного капіталу підприємства
3.2. Оцінка заходу щодо підвищення ефективності використання основного капіталу за результатами аналізу в умовах кризи
3.3. Економічне обгрунтування запропонованого заходу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В першому розділі даної магістерської роботи було проаналізовано сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів.
Основний капітал – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більш одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) і вартістю понад 1000 грн
Основний капітал в Україні можна згрупувати за їх функціональним призначенням, за галузевою ознакою, за використанням, за ознакою належності, за натурально-матеріальним складом Показники технічного рівня виробництва об’єднуються в чотири основні групи: рівень техніки, рівень технології, рівень озброєності праці, рівень механізації та автоматизації виробництва і праці Показники технічного рівня виробництва аналізують в порівнянні з еталонними величинами, показниками кращих споріднених підприємств, з врахуванням світових тенденцій.
Основні фонди аналізуються показниками забезпеченості динаміки змін складу, структури та технічного стану, ефективності використання, впливу на випуск продукції, фондовіддачі, дотримання нормативних термінів освоєння проектних потужностей, що вводяться.
Пiдприємство ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП" засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонда державного майна України по областi згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 року №686.
Дiяльнiсть підприємства регулюється статутом та чинним законодавством України.
Підприємство створене для органiзацiї i здiйснення систематичної дiяльностi по виконанню робiт та наданню послуг, заняття торгiвлею, а також iнших видiв пiдщприємництва не заборонених чинним законодавством, в тому числi й тих, якi без спецiального (лiцензiї) не можуть здiйснюватись, з метою одержання доходу (прибутку).
Метою дiяльностi підприємства є ефективне використання власних i залученних коштiв i отримання прибутку.
Основними постачальниками продукцiї ДП є господарства Золотонiського, Канiвського, Драбiвського, Чорнобаївського районiв, комерцiйнi структури та населення.
Протягом звiтного перiоду підприємство фактично займалось тим, що здiйснювало заготiвлю, розмiщення, обробiток, зберiгання зернових, зернобобових та олiйних культур. З метою зменшення залежностi вiд обмежень ДП у звiтному перiодi здiйснено газифiкацiю пiдприємства та встановлена сушарка SUKUR. На 2010 рiк планується збiльшення обсягiв зберiгання зернових культур та модернiзацiя обладнання підприємства. "Потаське хлiбоприймальне пiдприємство" є власником земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення площею 12,6 га i вiдповiдно є платником фiксованого сiльгоспподатку. Крiм цього, пiд забудовами у підприємства є земельна дiлянка площею 12,6 га та в орендi (рiлля) площею 1100,6 га.
Сума власного капіталу в 2007 році зросла на 204, 2 тис.грн. або 10,4% і в 2008 році на 171,2 тис.грн. або 7,89%, залученого – знизилась на 173,7 тис.грн. або 18,95% в 2007 році, але зросла в 2008 році на 1401,6 тис.грн. або 328,78%.
Чистий дохід зріс в 2007 році на 885,1 тис.грн. або 40,85%, а в 2008 році на 649 тис.грн. або 21,27%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 659,8, тис.грн. або 33,47%, а в 2008 році на 859,8 тис.грн. або 32,66%; валовий прибуток збільшився на 225,3 тис.грн. або 115,36% в 2007 році, а році знизився на 210,5 тис.грн. або 50,05%; чистий прибуток підприємства має негативну тенденцію до зниження – в році - на 67 тис.грн. або 14,7%, в 2008 році на 33 тис.грн. або 16,16%.
Чисельність працівників знижується в 2007 році на 1 особу, але зростає в 2008 році на 9 осіб. Фонд оплати праці зростає в 2007 році на 171,5 тис.грн. або 20,63% і в 2008 році на 421,9 тис.грн. або 42,07%.
Середньомісячна заробітна плата працівника в 2007 році збільшилась на 199,92 грн. або 22,22% і в 2008 році ще зросла на 297,2 тис.грн. або 27,03%.
Виробіток одного працівника збільшився на 12,02 тис.грн. в 2007 році і на 3,38% в 2008 році.
Проаналізувавши д баланс підприємства, можемо констатувати наступне:
- знос основних фондів зростає в 2007 році на 3808 тис.грн. або 1018,2%, а в 2008 році – на 219 тис.грн. або 5,24%
- первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році
- залишкова вартість основних фондів зростає на 763 тис.грн. або 34,47% в 2007 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2008 році.
Розрахункові показники свідчать про наступне:
- коефіцієнт придатності основних засобів в 2007 році зростає на 0,04 та в 2008 році на 0,03, що є позитивним, оскільки основні фонди поступово оновлюються
- коефіцієнт зносу основних фондів відповідно знижується на 0,04 в 2007 році і на 0,03 в 2008 році що є позитивним, хоча загальна питома вага зносу є досить значною величиною
- коефіцієнт оновлення в 2007 році зріс на 0,05 але значно знизився в 2008 році – на 0,33; коефіцієнт вибуття має тенденцію до поступового зниження – на 0,19 в 2007 році і на 0,23 в 2008 році. Коефіцієнт приросту в 2006 році є від’ємною величиною, що є негативним, оскільки на підприємстві вибуває основних фондів більше ніж надходить, в 2007 – 2008 роках цей коефіцієнт є позитивним, хоча і прослідковується його тенденція до зниження.
Таким чином, спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві:
- фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,1 в 2007 році, але вже в 2008 році збільшується на 0,48, що є позитивним
- відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2008 році порівняно з 2007 і 2006 роком на 0,1
- фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2007 році і на 4,03 в 2008 році
- рентабельність або прибутковість основних засобів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних засобів (в відсотках) знижується в 2007 році на 8,23, але потім збільшується, що є позитивним, на 56,73%
В третьому розділі роботи подано аналіз шляхів покращення роботи підприємства: впровадження автоматизованих технологій та проекту відкриття цеху з виробництва кондитерських виробів.
Для виготовлення продукції потрібне було таке обладнання:
- Механізована потокова лінія виробництва сухарного печива;
- Механізована потокова лінія виробництва затяжного печива;
- Механізована потокова лінія виробництва здобного печива;
- Печі.
Фінансування проекту передбачається здійснювати з рахунок двох основних джерел:
- Власних засобів підприємства на суму 145700 грн.
- Кредитних ресурсів на суму 80 тис.грн
Одержання кредиту планується здійснити одним платежем на початку другого кварталу 2010 року. При цьому планується повне погашення кредиту і відсотків по його обслуговуванню на початку 2-го кварталу 2010 року.
Гарантом виконання боргових зобов'язань стане майно підприємства, та бездоганна його репутація в бізнесі
Інвестиції на придбання обладнання, запуск виробництва, матеріалів згідно виконаних розрахунків, будуть повернуті інвесторові з виплатою 18 % річних.
Рентабельність проекту = чистий прибуток за рік / сукупні витрати за рік Рентабельність проекту = 424662/(1144541+373588) = 28%.
Строк окупності проекту = (вартість проекту/чистий прибуток за рік) * 12 міс Строк окупності проекту = 225700/424662*12 = 6,4 міс
Здійснення даного проекту передбачає певні ризики і проблеми, а саме
- непередбачене зменшення ринкового попиту знижує обсяг збуту
- зниження ціни конкурентами відповідно знижує ціну на продукцію нашого підприємства
- можливість виникнення скороченої прибутковості, тобто рівень інфляції і ціни не відповідають швидкому зростанню витрат.
Проте поряд з негативними сторонами існують також і позитивні події, які можуть вплинути на заплановане здійснення проекту :
- зниження оптових цін на сировину через велику пропозицію.
- збільшення попиту на продукцію
- зменшення накладних витрат
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження основних фондів
Рис. 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. 1.2 Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів
Рис. 1.3 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. 1.4 Схема аналізу фондовіддачі
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних засобів
Рис. 2.1 Структура ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП".
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП"
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП"
Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП"
Таблиця 2.7 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.8 Показники фінансової стійкості ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП"
Таблиця 2.9 Показники ділової активності ДП ДАК "Хліб України «Потаське ХПП»
Таблиця 2.10 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.11 Склад основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка складу основних засобів
Рис. 2.3 Динаміка основних фондів
Таблиця 2.13 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.14 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.17 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.18 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Таблиця 3.1 Чисельність працівників
Таблиця 3.2 Асортимент виробів
Таблиця 3.3 Річний бюджет маркетингу
Таблиця 3.4 Вміст основних харчових добавок, грам на 100 грам продукту
Таблиця 3.5 Ємність ринку для кожного із видів печива
Таблиця 3. 6 Вартість проекту
Таблиця 3.7 Аналіз прямих і непрямих витрат
Таблиця 3.8 Звіт про планові доходи і витрати
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.