Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування та ефективності використання підприємницького потенціалу підприємства


Дипломна
K-16298

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства
1.1 Інформаційно-нормативна база формування і використання потенціалу підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства
1.3 Методологія дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства
Розділ 2 аналіз формування та ефективного використання
Потенціалу ват “ватутінське атп-2362 ”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Дослідження основних показників формування та використання потенціалу підприємства
2.3 Оцінка рівня ефективності використання потенціалу підприємства
Розділ 3 обгрунтування стратегії формування та ефективного використання потенціалу ват “ватутінське атп-2362”
3.1 Обґрунтування планових показників потенціалу підприємства
3.2 Розробка стратегії формування і ефективного використання потенціалу
3.3 Вдосконалення організаційної структури та системи управління підприємства з метою поліпшення показників потенціалу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

При переході до нового механізму господарювання в Україні, суттєвого розширення прав підприємств в сфері фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Фінансовий аналіз також дає можливість виявити ознаки неплатоспроможності підприємства і запобігти банкрутству.
Зробивши відповідні розрахунки та дослідивши, наскільки ефективно формується та використовується потенціал на підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП-2362”, можна зробити висновки, наскільки досягнуто мети, поставленої на початку написання дипломної роботи.
Перебуваючи на підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП-2362” та виконуючи там функції економіста в період проходження комерційної практики, я впевнилась у тому, що потенціал є основою діяльності будь-якого підприємства, зокрема, трудові ресурси є необхідною умовою розвитку виробництва, найважливішою складовою продуктивних сил суспільства, а також носієм відносин, що формуються в процесі відтворення робочої сили.
В ході виконання дипломної роботи був зроблений огляд теоретичних аспектів проведення фінансового аналізу, основних положень законодавчої бази щодо формування та використання потенціалу підприємства.
В другому розділі роботи проведено фінансовий аналіз підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362” щодо виявлення ознак неплатоспроможності. Аналіз основних показників діяльності показав такі зміни: спостерігався ріст показників діяльності підприємства протягом 2007-2008 років порівняно з 2006 роком, а в 2006 році був період спаду у діяльності підприємства.
Для формування та ефективного використання потенціалу на підприємстві ВАТ “Ватутінське АТП-2362” була розроблена покращена система управління потенціалом, аналіз якої свідчить, що розроблені заходи виконуються не в повній мірі, тому керівництву підприємства потрібно посилити виконавчу дисципліну своїх працівників для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства.
Найбільш чітку картину фінансового стану підприємства ВАТ ”Ватутінське АТП-2362” дають його доходи. Порівнюючи рівень доходів за 2006-2008 роки, можна відзначити, що вони дуже стрімко зросли у 2007 році на 2503 тис. грн. На це зростання в свою чергу вплинуло збільшення кількості замовлень по перевезенням вантажів. Як наслідок, зменшилась із другого півріччя 2007 року плинність персоналу, зменшилась кількість неявок на роботу, що позитивно вплинуло на рівень дисципліни, тому збільшилась у порівнянні із 2006 роком середньоспискова чисельність робітників основного виробництва на 15 чоловік. Зростання показників відбулося і у 2008 році, але більш повільними темпами. На це вплинуло ряд факторів: зростання цін на пальне, призупинення 2 судових процесів з дебіторами, зменшення кількості замовників в порівнянні з 2007 роком та інші.
Фонд оплати праці значно збільшився, в тому числі фонд основної заробітної плати зріс у 2007-2008 роках в порівнянні з 2006 роком у 2 рази, фонд додаткової заробітної плати зріс у 3,5 рази, проте заохочувальні виплати зменшились на 2 тис.грн. Тому, можна запропонувати дещо зменшити ще заохочувальні матеріальні виплати, які не залежать від продуктивності праці і навпаки, за цей рахунок збільшити премії персоналу.
Зростання середньої заробітної плати працюючого у 2 рази у 2007 році призвело до зменшення плинності і збільшення продуктивності праці (основних робітників на 13,69 грн./год. – 2007 рік; у 2008 році – на 2,66 грн. / год.).
На підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП-2362” є і ряд недоліків, які впливають на ефективність використання персоналу. Це невідповідність рівня кваліфікації робітників ступеню складності виконуваних ними робіт. Він є досить високим і перевищує норму на 25 %. Це говорить про те, що клас водіїв, в основному, вищий, ніж складність виконуваних ними робіт по перевезенням вантажів та пасажирів. На це потрібно звернути увагу і, можливо, більш ретельно шукати замовників з пропозиціями роботи вищої складності.
Для збільшення кількості перевезених тон, враховуючи значну віддаленість від пунктів замовника, потрібно зробити все для якомога ефективнішого використання автомобілів, зменшивши витрати палива (розробити відповідні маршрути), замінити частину автомобілів на малолітражні, задіяти висококваліфікованих водіїв на більш складних маршрутах.
Для покращення ефективності використання персоналу на підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП-2362” вже багато чого зроблено: зберігається зайнятість персоналу; справедливо розподіляються доходи; зростає преміальна частина оплати праці ( за добросовісну працю механіки отримують премію в розмірі 40 % від заробітної плати; водії – 70%; економісти – 70 % також преміюються і інші категорії персоналу).
Але ще, посилаючись на досвід інших країн, потрібно: створити умови для професійного та кар’єрного росту працівників; забезпечити сприятливі умови праці для збереження здоров’я працюючих; створити атмосферу взаємної довіри і зворотного зв’язку.
В роботі проведений аналіз фінансового стану на основі даних фінансової звітності за три попередні роки (2006-2008). В структурі майна відбулися зміни, в 2008 році оборотні активи в структурі майна складали 71,8 %, на 62,8 % була дебіторська заборгованість. Це свідчить про те, що у підприємства відволікаються кошти, несвоєчасно надходять на рахунки підприємства, стримують виробничу діяльність. Грошові кошти в структурі займають несуттєву питому вагу.
В структурі пасивів протягом досліджуваних періодів власний капітал займав в загальному обсязі джерел більше 50%, залучений капітал складався з короткострокових кредитів та кредиторської заборгованості. Власний капітал складається з статутного фонду, додаткового капіталу.
В структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу у 2006 – 2008 роках займає заборгованість за товари, роботи та послуги, хоча в складі заборгованості була ще і дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами та інша поточна заборгованість. В 2008 році дебіторська заборгованість на 96,2 % складалася із заборгованості за товари, роботи, послуги. Потрібно керівництву підприємства подати повторний позов до суду з приводу стягнення боргів за послуги з дебіторів.
Аналіз фінансових результатів підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362” та показників ділової активності показав, що темпи росту прибутку змінюються по роках – в 2007 і 2008 роках суттєво зростають, в порівнянні з 2006 роком. На підвищення прибутковості вплинуло збільшення обсягів замовлень на послуги транспорту, відносне зменшення витрати на виробництво і реалізацію послуг.
Коефіцієнти оборотності свідчать про те, що період погашення дебіторської заборгованості значно вищий кредиторської, а це означає, грошові кошти, задіяні в дебіторській заборгованості, відволікаються з обороту і не приносять очікуваного прибутку.
Через зниження прибутку в 2006 році всі показники знизилися і їх зростання варте для підприємства великих зусиль, тому керівництву підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362” потрібно розробити запобігливі заходи щодо факторів впливу на зниження ефективності діяльності.
Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства за три роки показав, що коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) перевищував нормативне значення ( 0,5) в 2006 – 2008 роках, тобто більша половина загальних джерел фінансування складається з власних коштів. Коефіцієнт покриття зростає в динаміці по роках дослідження і це характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів.
Проведений аналіз фінансової стійкості підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362” свідчить про абсолютно стійкий стан, тобто, що запаси забезпечені власним оборотним капіталом. Аналіз поточної ліквідності доводить, що баланс підприємства є ліквідним і воно має можливість своєчасно ліквідовувати борги. Але у 2007 – 2008 роках показники загальної ліквідності значно перевищували нормативи (1-2). Таке значне накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у дебіторську заборгованість пояснюється незадовільним управлінням активами. Потрібно покращити роботу з управління активами, зокрема - доручити розробити відповідні заходи головному бухгалтеру та організаційно-управлінському відділу.
Результати проведеного фінансового аналізу діяльності підприємства свідчать, що в розвитку підприємства немає стабільної тенденції, вона коливається з року в рік. В 2008 році збільшились адміністративні витрати, збільшились інші операційні витрати. Витрат на збут у 2006 – 2008 роках зовсім не було і це викликало погіршення маркетингової діяльності і, як результат, зменшення темпів росту прибутку. Тому підприємство ВАТ “Ватутінське АТП-2362” планує провести антикризові заходи‚ які повинні запобігти появі ознак неплатоспроможності.
Підприємство планує збільшення обсягів реалізації на 15%, після чого складено прогнозні “Звіт про фінансові результати” та “Прогнозний баланс”, на основі яких розраховано основні показники діяльності, які свідчать, що фінансовий стан підприємства суттєво не покращився, але за рахунок додатково отриманого прибутку підвищилася рентабельність власного та сукупного капіталу, зросла продуктивність праці основних робітників на 2,97 грн. / год.
Знайдено на підприємстві ВАТ “Ватутінське АТП-2362” внутрішні резерви, до яких можна віднести:
- реструктуризацію дебіторської заборгованості, продаж банку “Аваль” і отримання коштів в сумі 522,8 тис. грн.;
- здача в зворотний лізинг складського приміщення і отримання коштів на суму 145,4 тис.грн.;
- вивільнення 4 робітників у зв’язку з здачею складського приміщення в оренду та заощадження 18,1 тис.грн.;
- здача в оренду приватним особам 4 вантажних автомобілів і отримання коштів на суму 87,5 тис. грн. за 9 місяців;
- переведення 82 вантажних автомобілів з дизельного палива на газолін. Економічний ефект складе у 2009 році 252,8 тис. грн. і 375,8 тис. грн. у 2010 році;
- продаж 3 автомобілів КАМАЗ та отримання на розрахунковий рахунок підприємства 328,5 тис. грн.
В другому розділі роботи проаналізована діюча на підприємстві ВАТ “Ватутінське АТП-2362” система управління потенціалом, в ній помічено досить багато недоліків, тому автором роботи пропонується організаційна структура підприємства, в якій ще з’явиться організаційно-управлінський відділ та посада маркетолога.
При виконанні своїх функцій з управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним використанням, організаційно-управлінська служба підприємства та маркетолог виконують необхідні розрахунки й на їх основі вносять пропозиції керівництву підприємства про розподіл наявних фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, розробляють поточні та оперативні фінансові плани.
Стратегічні заходи щодо формування та використання потенціалу підприємства, нададуть можливість покращити фінансовий та матеріально-технічний стан підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362” і в подальшому ефективно використовувати власний потенціал.
Перелік графічного матеріалу
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства ВАТ ”Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності підприємства
ВАТ “Ватутінське АТП-2362““
Таблиця 2.2 Аналіз майнового стану підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.3 Аналіз виробничого потенціалу підприємства
Таблиця 2.4 Наявність власних оборотних коштів підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362”, тис. грн.
Таблиця 2.5 Аналіз джерел коштів, які вкладено в майно підприємства, тис. грн. Таблиця 2.6 Розрахунок коефіцієнта незалежності підприємства
ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу ВАТ “Ватутінське АТП-2362”, тис.грн.
Рис. 2.2 Інформаційна система ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.8 Аналіз основних показників використання персоналу ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.9 Аналіз зносу основних фондів (засобів)
Таблиця 2.10 Аналіз оборотності запасів ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.11 Оборотність запасів у днях
Таблиця 2.12 Аналіз оборотності оборотних коштів ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.13 Розрахунок коефіцієнтів ліквідності для ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.14 Аналітична оцінка показників фінансової стійкості підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.15 Продуктивність праці основних робітників ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 2.16 Основні показники підприємства по перевезенням
Таблиця 2.17 Аналіз ефективності використання потенціалу основних фондів
Таблиця 2.18 Оцінка ділової активності підприємства
Таблиця 3.1 Фактичний і прогнозний звіти про прибутки підприємства
Таблиця 3.2 Фактичний та прогнозний баланс підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362”,тис. грн.
Таблиця 3.3 Аналіз фактичних та прогнозних показників потенціалу підприємства
Рис. 3.1 Організаційна структура підприємства ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
Таблиця 3.4 Пропозиції по удосконаленню діючої системи управління підприємства
ВАТ “Ватутінське АТП-2362”
До роботи є звіт з практики, автоеферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.