Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка та відтворення основних фондів підприємства


Дипломна
K-16316

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства
1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація
1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування
1.3 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів для відтворення основних фондів підприємства
Розділ 2 оцінка відтворення основних фондів шевченківської дистанції електропостачання одеської залізниці
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз господарської діяльності на підприємстві
2.3 Оцінка відтворення основних фондів підприємства
Розділ 3 обгрунтування шляхів відтворення основних фондів підприємства
3.1 Комп’ютеризація оцінки основних фондів як засіб покращення аналітичної роботи підприємства
3.2 Розробка заходів ефективного використання основних фондів підприємства
3.3 Оцінка економічної ефективності заміни і капітального ремонту обладнання в умовах кризового стану економіки
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Також найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання.
В першому розділі даної дипломної роботи мною було проаналізовано сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів.
В другому розділі було проаналізовано ефективність використання основних засобів на підприємстві Шевченківська дистанція електропостачання.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується на 2000 тис.грн. або 32,19%, потім знову зростає на 4157 тис.грн. або 50,61%.
Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу (зростає на 1999 тис.грн. або 32,19% в 2007 році і на 4155 тис.грн. або 50,61% в 2008 році) та собівартості підприємства (збільшується на 2054 тис.грн. або 37,28% в 2007 році і на 4088 тис.грн. або 54,05% в 2008 році) за вказані роки.
При цьому валовий прибуток у 2007 році знижується на 55 тис.грн. (7,84%), в 2008 році знову зростає на 67 тис.грн. або 10,38%.
Незважаючи на зменшення доходу в 2007 році значно зростають адміністративні витрати (на 147 тис.грн. або 30,25% в 2007 році і на 61 тис.грн. або 9,64% в 2008), інші операційні витрати знижуються на 164 тис.грн. в 2007 році але збільшуються на 2 т тис.грн. в 2008 році.
Інші операційні доходи значно зменшились в 2007 році на 109 тис.грн. і в 2008 році на 7 тис.грн. Інші витрати зросли в 2007 році на 182 тис.грн. та знизились в 2008 році на 95 тис.грн.
Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2006 році підприємство є прибутковим – 448 тис.грн, починаючи з 2007 року підприємство отримує збитки – 138 тис.грн. збитку в 2007 і 184 тис.грн. в 2008 році
Дані таблиці показують зростання вартості оборотних фондів в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 2976 тис.грн. (або на 134,06%) та в 2007 році порівняно з 2006 роком на 697 тис.грн. (45,77%) та необоротних активів на 2723 тис.грн. або 21,35%в 2007 році та на 20787 тис.грн. або 134,28% в 2008 році.
Сума власного капіталу підприємства на протязі 3-х років збільшилась з 12432 до 31725 тис.грн., тобто майже в 2,5 рази, вартість залученого зросла в 2007 році на 1373 тис.грн. і на 6517 тис.грн. в 2008 році, вартість майна зросла в 2007 році на 3420 тис.грн. або 23,95% і в 2008 році на 23763 тис.грн. або 134,26%.
З отриманих даних можна зробити висновок, що з огляду на зростання обсягів виробленої продукції в 2008 році порівняно з 2007 і 2006 на підприємстві зростають фонд оплати праці на 1328 тис.грн. в 2007 році та на 1092 тис.грн. в 2008 році, чисельність працюючих на 5 осіб в 2007 році та середня заробітна плата на 3,79 тис.грн. в 2007 році та 4,73 тис.грн. в 2008 році.
Зважаючи на це, продуктивність праці в 2007 році зростає на 5,71 тис.грн. і на 15,11 тис.грн. в 2008 році.
Вартість основних засобів підприємства в 2007 році зростає порівняно з 2006 роком на 2440 тис.грн. або 19,7%, в 2008 році порівняно з 2007 роком – на 19451 тис.грн. або 131,19%. Сума первісної вартості збільшилась в 2007 році на 8690 тис.грн. або 20,44% і в 2008 році на 89522 тис.грн. або 174,82%, сума зносу зросла на 6250 тис.грн. або 20,75% в 2007 році і на 70071 тис.грн. або 192, 6% в 2008 році.
Питома вага залишкової вартості основних фондів в структурі необоротних активів підприємства є досить значною – 97,1% в 2006 році, 95,78% в 2007 і 94,52% в 2008 році
Виходячи з того, що коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився. В нашому випадку можна говорити про не досить стабільну ситуацію з експлуатацію основних фондів на підприємстві, зокрема про це свідчить достатньо високий коефіцієнт зносу, який незмінний в 2006-2007 роках і становить 0,71, але зростає в 2008 році на 0,05 і становить 0,76. Відповідно коефіцієнт придатності основних засобів знижується – на 0,05 в 2008 році.
Позитиним є те, що коефіцієнт оновлення основних засобів в 2006-2008 роках є набагато більшим за коефіцієнт вибуття і відповідно коефіцієнт приросту має позитивне значення.
Таким чином, бачимо наступну динаміку:
- фондовіддача в 2006 році становить 0,5, в 2007 році вона підвищується на 0,05, але знижується на 0,19 в 2008 році, щго є негативною тенденцією;
- фондоємність, як показник обернений до фондовіддачі, показує зворотню тенденцію;
- фондоозброєність в 2007 році порівняно з 2006 зростає на 6,76, але в 2008 році зростає значно і первищує значення 2006 року майже втричі, що є позитивним;
- рентабельність основних фондів лише в 2006 році є позитивною, починаючи з 2007 року вона відємна.
В третьому розділі даної дипломної роботи запропоновано такі шляхи збільшення ефективності використання основних фондів: автоматизація аналізу основних фондів та ремонт основних фондів з метою економії на них в майбутньому.
Перелік графічного матеріалу
Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку
Рис. 1.2 Класифікація основних засобів за призначенням, належністю та використанням
Рис. 1.3 Класифікація основних засобів з метою їх амортизації
Рис. 1.4 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу
Рис. 2.1 Організаційна схема управління підприємством
Таблиця 2.1 Основні економічні показники роботи підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз звіту про фінансові результати (тис.грн.)
Таблиця 2.3 Структура доходів від реалізації продукції, тис.грн.
Рис.2.2 Структура доходів від реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки оборотних фондів (тис.грн.)
Рис. 2.3 Аналіз динаміки оборотних фондів
Таблиця 2.5 Структура оборотних активів (тис.грн.)
Таблиця 2.6 Оцінка ліквідності активів Шевченківської дистанції електропостачання
Таблиця 2.7 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.8 Аналіз показників фінансової сталості
Таблиця 2.9 Динаміка основних засобів за 2006 - 2008 роки, тис.грн.
Рис. 2.4 Динаміка зміни первісної і залишкової вартості основних засобів підприємства
Таблиця 2.10 Динаміка основних засобів підприємства
Рис.2.5 Динаміка основних засобів за 2006 -2008 рр.
Таблиця 2.11 Структура розподілу основних фондів в 2006-2008 роках
Таблиця 2.12 Наявність та рух основних фондів в 2006-2008 роках (тис.грн.)
Таблиця 2.13 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних засобів
Таблиця 2.14 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних засобів за їх видами
Таблиця 2.15 Показники ефективності використання основних засобів на підприємстві
Рис. 2.6 Динаміка показників ефективності використання основних засобів
Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.17 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.18 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Рис. 3.1 Класифікація комплексу технічних засобів обробки економічної інформації.
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.2 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання (тис.грн.)
Таблиця 3.3 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту (тис.грн.)
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.