Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика та шляхи подолання кризового стану на підприємстві


Дипломна
K-16318

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві
1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють
1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний і вітчизняний досвід
1.3 Принципи управління фінансовою санацією підприємства
Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват «янтар»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Янтар»
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
2.3 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
2.4 Оцінка вартості майна
Розділ 3 шляхи покращення фінансово – господарської діяльності ват «янтар»
3.1 Напрямки фінансового оздоровлення підприємства
3.2 Антикризова стратегія фінансового управління суб’єктів господарювання
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В період формування ринкових відносин в Україні, в умовах мінливості політичних, економічних та соціальних факторів система управління фінансовим станом підприємств потребує змін. Відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі призвела до виникнення та поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах. У зв’язку з цим гостро постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, потреба у розробленні системи діагностики і запобігання банкрутству, системи заходів по відновленню платоспроможності підприємств-боржників, а також стратегій виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах. При цьому запровадження заходів санації, спрямованих на збереження життєздатних підприємств як одиниць економічного потенціалу країни повинно стати пріоритетним напрямом державної політики.
Санація розглядається як система заходів, передбачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестором, з метою запобігання його ліквідації вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство.
В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією, одержані результати свідчать про досягнення поставленої мети і дають змогу зробити наступні висновки теоретично-методологічного і науково-практичного характеру:
1. Процес санації регламентується наступним нормативно – правовим актом: Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що визначає основні поняття і категорії санації та банкрутства, етапи, методику та фінансові джерела її проведення.
Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» повинен виконувати три основні функції: служити механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств, бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної фінансово-господарської діяльності в майбутньому, сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.
Відповідно до чинного законодавства суб'єктами банкрутства може стати будь-яка юридична особа, причому особа однієї категорії — суб'єктів підприємництва, неспроможних своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом.
2. Дослідженням встановлено, що існує декілька методів і механізмів санаційного управління підприємством, досліджено можливі причини кризи, види стратегій запобігання, уникання і усунення кризи на підприємстві, методи визначення кризового стану на підприємстві.
Розрізняють три види кризи стратегічна криза (на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху), криза прибутковості (систематична збитковість діяльності зменшує власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу), криза ліквідності (підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності)
Існує два види реакції підприємств на фінансову кризу: захисна реакція, яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації продукції, наступальна реакція, що передбачає активні дії: модернізація обладнання, уведення нових технологій, запровадження ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління.
3. Встановлено, що підприємство – об’єкт дослідження ВАТ «Янтар» знаходиться в кризовому стані, про що свідчать розраховані показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності і діагностики банкрутства.
Дані, проаналізовані в роботі, показали наступне: вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу; сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2007 році і знизилась в 2008 році; сума позиченого капіталу знизилась в 2007 році і в 2008 році.
Відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році та 2008 році; сума валового прибутку збільшилась, сума чистого збитку в 2007 році склала 2397 тис.грн., в 2007 році збиток трохи знизився і склав 2360 тис.грн., а в 2008 році збільшився більш ніж вдвічі і склав 5125 тис.грн.; фонд оплати праці зменшився.
Чисельність працюючого персоналу знизилась в 2007 році і в 2008 році, середньомісячна заробітна плата знизилась в 2007 році, але виросла в 2008 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2007 році і в 2008 році.
4. Дипломна робота була спрямована на дослідження та виявлення причин кризи, а також сильних і слабких сторін підприємства.
Аналіз діяльності підприємства, показав, що в цілому підприємство займає нестійкі позиції і має нестабільний фінансовий стан. Недоліком діяльності підприємства є те, що робота має дещо неритмічний характер, тобто ВАТ залежить від кількості замовлень Золотоніської житлово – експлуатаційної контори.
Оскільки контора має проблеми з надходженням коштів, досить часто у ВАТ виникає кредиторська заборгованість, не погашена вчасно, є проблеми з вчасними розрахунками з бюджетом, з працівниками, зі страхування.
Проаналізувавши фінансовий стан підприємства можна говорити, що він досить стабільний, але є можливості і засоби розвитку підприємства і збільшення його прибутковості.
5. Зробивши розрахунки та аналіз в ВАТ «Янтар» запропоновані заходи щодо відновлення платоспроможності й фінансової стійкості, забезпечення довгострокової фінансової рівноваги. Для того, щоб розширити обсяги діяльності, завоювати ринок і збільшити прибуток на підприємстві, ВАТ «Янтар» було б доцільно вийти на ринок міста Золотоноша з послугами ремонту квартир, житлових будинків та офісів. Підприємство при цьому не змінює свій профіль і напрямок діяльності, але розшириться, збільшить кількість співробітників, розшириться обсяг замовлень і в кінцевому напрямку збільшить прибуток.
6. Крім того, окрім вищезазначеного, можна говорити про те, що на сьогоднішній день обладнання, яке застосовується підприємством в процесі господарської діяльності є достатньо зношеним. При заміні деякого обладнання на підприємстві та його капітального ремонту можна було б добитись покращення їх роботи, а саме зниження часу їх роботи на 20%, що викличе і зниження витрат на оплату праці персоналу підприємства.
Таким чином, заміна і ремонт обладнання та впровадження нового напряму розвитку дозволить підприємству вийти на більш прибутковий рівень виробництва.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством
Таблиця 1.1 Система показників Бівера
Таблиця 1.2 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Таблиця 1.3 Визначення імовірності банкрутства за значенням R-моделі
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ВАТ “Янтар”
Таблиця 2.5 Показники ділової активності ВАТ “Янтар”
Таблиця 2.6 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.7 Темпи росту показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.10 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 3.1 Аналіз витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності
Таблиця 3.2 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.4 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни
обладнання (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту, (тис.грн.)
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.