Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка основних засобів на підприємстві


Дипломна
K-16327

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства
1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка
1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства
1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві
Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка стану, структури та руху основних фондів підприємства
2.3 Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання основних засобів
3.1 Автоматизація аналізу основних засобів як шлях покращення аналітичної роботи підприємства
3.2 Вдосконалення амортизаційної політики підприємства
3.3 Визначення ефективності придбання нового обладнання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Також найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання.
В першому розділі даної дипломної роботи мною було проаналізовано сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів.
В другому розділі було проаналізовано ефективність використання основних засобів на підприємстві ТОВ «Макарівська птахофабрика».
Основними напрямками діяльності підприємства є:
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції
- виробництво продуктів харчування
- виробництво товарів народного споживання та науково – технічної продукції
- оптова та роздрібна торгівля
- посередницька діяльність.
Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає вагоме місце в виробництві куриних яєць і іншої продукції в Київській області.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується більше ніж в 8 разів, потім знову знижується в 2008 році майже вполовину. На це вплинули наступні фактори:
- втрата в 2008 році значної долі ринку, що пов’язано з появою на території області нового потужного конкурента,
- значне падіння обсягів споживання м’яса птиці в 2008 році, що пов’язано з поширенням інформації про можливість захворювань на „пташиний грип”
- у зв’язку з розширенням збутової мережі у 2007 році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів
Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу та собівартості підприємства за вказані роки. Але при цьому валовий прибуток 2008 і 2007 років майже однакові, але майже в 4,5 рази більший за показник 2006 року.
Незважаючи на зменшення доходу в 2008 році значно зростають адміністративні витрати (на 11,5%), інші операційні витрати, в цілому, змінюються незначно.
Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2006 році підприємство є збитковим, прибуток в 79,6 тис.грн. підприємство отримує в 2007 році, а в 2008 році цей показник знижується майже вдвічі і становить 61,2 тис.грн.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 0,37, а в 2007 році – зменшилось на 0,01 і становило 0,36, потім в 2008 році знов спостерігається незначне зростання. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним. Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2006,2007 і 2008 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2006 році значно нижче від мінімального нормативного значення (0,7-0,8), в 2007-2008 рр коефіцієнт збільшується значно але не досягає нормативу, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати не зовсім задовільною. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,009 в 2006 році, 0,0017 в 2007 та 0,0005 в 2008. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить відповідно в 2006-2008 роках -0,043, 0,006, 0,019. Що свідчить про незадовільний рівень фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало -23,129 (при нормативному значенні 2), в 2007 і 2008 роках його значення набагато перевищує норматив. Це значить,що в 2007 році на 1 грн. власних коштів припадає 162,87 грн. фінансових ресурсів, в 2008 році значення коефіцієнта зменшилось до 51,295, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2008 році порівняно з 2007 (з 161,87 до 50,294) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, але коефіцієнт набагато вищий критичного значення (1). Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2007 і 2008 роках від’ємну величину, хоча в 2008 році ситуація дещо покращилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами.
На підприємстві в 2008 році спостерігається збільшення вартості основних засобів порівняно з 2006 і 2007 роками. Зокрема, вартість будинків і споруд, які числяться на балансі підприємства за 2006 – 2008 рр. зростає майже вдвічі, вартість машин і обладнання збільшується на 190,2%, на 10% або 1,5 тис.грн. зростає вартість малоцінних необоротних матеріальних активів та на 1,5 тис.грн. зростає вартість інших необоротних матеріальних активів.
Зменшення промислово - виробничих основних фондів на 5,4 тис.грн. в 2007 році порівняно з 2006 та збільшення на 284,5 тис.грн. в 2008 році порівняно з 2007роком відбулось під дією їх надходження на 48 тис.грн. в 2007 та на 589,4 тис.грн. в 2008 році (та введення їх в таку саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2007 році та 304,9 тис.грн. в 2008 (в тому числі ліквідовано на 5 тис.грн.).
Виходячи з того, що коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився. Це призвело до зростання ступеню зношеності (зменшенню стуреню придатності) основних засобів в 2007 році на 0,028 і незначного зменшення в 2008 році на 0,01, що відносно оцінює погіршення їх технічного стану. Відповідно коефіцієнт придатності основних засобів в 2007 році знижується порівняно з 2006 роком і незначно зростає в 2008. Коефіцієнти оовлення, вибуття і приросту основних засобів показують, що оновлення основних засобів проходить в цілому задовільно. Лише в 2008 році коефіцієнт приросту має відємне значення, що говорить про незначне погіршення ситуації.
На підприємстві є 3 одиниці невстановленого обладнання, або 8,82 %.
Водночас в наявності 3,13 % встановленого обладнання яке не працює, причому в цеху № 1 не працює 5 %, а в цеху № 2 – 8,33 %.
При аналізі ефективності використання основих фондів бачимо наступну динаміку:
- фондовіддача в 2006 році є достатньо низькою, в 2007 році вона значно підвищується в 6,5 разів, але в 2008 році зменшується на 64%, що є негативною тенденцією
- фондоємність, як показник обернений до фондовіддачі, показує зворотню тенденцію
- фоноозброєність в 2007 році порівняно з 2006 знижується майже вдвічі, але в 2008 році зростає і первищує значення 2006 року, що є позитивним.
В третьому розділі даної дипломної роботи запропоновано такі шляхи збільшення ефективності використання основних фондів:
- автоматизація аналізу основних фондів
- покращення податкової політики амортизації основних фондів
- проект купівлі нового обладнання для пакування готової продукції
Перелік графічного матеріалу
Рис 1.1 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку
Рис. 1.2 Класифікація основних засобів за призначенням, належністю та використанням
Рис. 1.3 Класифікація основних засобів з метою їх амортизації
Таблиця 1.1 Економіко – правовий аналіз нормативної бази оцінки основних засобів
Рис. 1.4 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. 1.5 Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів
Рис. 1.6 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. 1.7 Схема аналізу фондовіддачі
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних засобів
Рис. 2.1 Організаційна схема управління підприємством
Таблиця 2.1 Аналіз основних фінансово – економічних показників роботи підприємства ТОВ «Макарівська птахофабрика»
Таблиця 2.2 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності активів ТОВ „Макарівська птахофабрика”
Таблиця 2.4 Оцінка фінансової стійкості підприємства ТОВ «Макарівська птахофабрика»
Таблиця 2.5 Динаміка основних засобів за 2006 - 2008 роки
Рис.2.2 Динаміка основних засобів за 2006 -2008 р.р.
Таблиця 2.6 Структура розподілу основних фондів в 2006-2008 роках
Рис.2.3 Структура основних засобів в 2006 році
Рис.2.4 Структура основних засобів в 2007 році
Рис.2.5 Структура основних засобів в 2008 році
Таблиця 2.7 Наявність та рух основних фондів в 2006-2008 роках, тис.грн.
Таблиця 2.8 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних засобів
Таблиця 2.9 Аналіз складу обладнання на підприємстві за 2008 рік
Таблиця 2.10 Показники ефективності використання основних засобів на підприємстві
Рис. 3.1 Класифікація комплексу технічних засобів обробки економічної інформації.
Таблиця 3.1 Розрахунок зносу основних засобів виробничого обладнання ТОВ «Макарівська птахофабрика»
Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.3 Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання
Таблиця 3.4 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.5 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання
Таблиця 3.6 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.