Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика та методи запобігання банкрутству підприємств


Дипломна
K-16372

Вступ
1. Теоретико-методичні основи забезпечення умов ефективного функціонування підприємств
1.1. Банкрутство підприємств як економічне явище
1.2. Стратегічні напрями запобігання банкрутству підприємств в Україні
1.3. Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємств та ознак банкрутства
1.4. Висновки
2. Аналіз ознак банкрутства та оцінка їх впливу на ефективність функціонування ВАТ "Драбівське ХТП"
2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ "Драбівське ХПП"
2.3. Оцінка ймовірності банкрутства ВАТ "Драбівське ХПП"
2.4. Оцінка впливу критичних факторів на фінансовий стан підприємства
2.5. Висновки
3. Вдосконалення економічних та організаційно-правових механізмів запобігання банкрутству підприємницьких структур
3.1. Механізм дослідження виникнення неплатоспроможності підприємства і заходів щодо її відновлення
3.2. Вдосконалення методичних підходів до вибору стратегії запобігання банкрутству підприємницьких структур
Загальні висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

В період переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки в Україні посилилась дія факторів, які негативно вплинули на ефективність господарювання. Дослідження показали, що за період 1993-2005 рр. рівень збитковості підприємств підвищився у 3,3 рази. На теперішній час частка збиткових підприємств, згідно офіційної статистики становить в середньому 40% від загальної кількості функціонуючих підприємств, а в окремих галузях є значно вищою. Не дивлячись на те, що за останні роки в Україні започаткувалась позитивна тенденція зниження частки збиткових підприємств, проблема залишається гострою і потребує поглиблених досліджень.
Використання розробленої в економічній теорії класифікації факторів, що спонукають до банкрутства підприємницькі структури, дозволяє розглянути проблемні питання з позицій системного підходу і обґрунтувати стратегічні напрями запобігання банкрутству підприємницьких структур.
Теоретичний аналіз шляхів уникнення банкрутства, здійснений на засадах вивчення та систематизації зарубіжного та вітчизняного досвіду, показав, що в Україні, з одного боку, є слабо розвинуті інститути банкрутства, що дозволяє збитковим підприємствам довший час існувати в ринковому середовищі, а з другого боку, – на підприємствах недостатньо уваги приділяється розробленню та впровадженню механізмів уникнення банкрутства. Саме така ситуація і створює сприятливі умови для масового функціонування збиткових підприємств у вітчизняній економіці.
В практичній частині дипломної роботи були проведені розрахунки, необхідні для оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства відкритого акціонерного товариства "Драбівське хлібоприймальне підприємство". В ході аналізу фінансового стану підприємства і розрахунків ймовірності банкрутства було використано дані балансу та звіту про фінансові результати за 2003-2005 рр. Основні відносні аналітичні показники за всі три роки в переважній більшості відхиляються від нормативних. Розрахунки виявили, що коефіцієнт автономії занижений, а коефіцієнт залежності дещо перевищує нормативне значення. Зменшення коефіцієнта незалежності і зростання коефіцієнту залежності свідчить про зростання фінансової залежності і зниження ринкової стійкості підприємства. Перевищення позикових коштів над власними свідчить про те, що підприємство має недостатній рівень фінансової стабільності і, в нашому випадку, залежить від зовнішніх фінансових джерел. Зростання показника фінансового левериджу за останній рік свідчить про зростання фінансового ризику, тобто можливість втрати платоспроможності. Зниження коефіцієнта абсолютної ліквідності сигналізує про зростаючий ризик неплатоспроможності.
Розрахунок Z-показника за різними моделями підтвердив, що підприємство останні три роки перебуває у стані фінансової кризи і під загрозою банкрутства. Підприємство, як свідчать дані звіту про фінансові результати, у 2003 році працювало зі збитками. Такий результат фінансової діяльності - зростання збитків - заслуговує дуже низької оцінки. Не знижуються суми дебіторської заборгованості. Основною причиною зростання дебіторської заборгованості в 2005 році порівняно з 2004 роком є те, що підприємство працює в галузі сільського господарства і основні споживачі послуг – це сільськогосподарські товариства, які займаються рослинництвом. Ця галузь не надто прибуткова, оскільки велику роль відіграє як недосконалість податкового законодавства, так і нестабільність на ринку зернових.
Хоча показники і проведені розрахунки довели, що підприємство є потенційним банкрутом і перебуває у фінансовій кризі, але під загрозою банкрутства підприємство перебуває майже три роки, без скорочень персоналу, скорочення суми статутного капіталу і втрати клієнтів, має гарну репутацію, тому є надія на покращення фінансового стану за умови реалізації ефективних заходів стабілізації.
На основі проведеного дослідження виявлені проблемні питання, що спонукають вітчизняні підприємства до банкрутства і розв’язання яких потребує активної позиції держави стосовно розроблення нових законів та вдосконалення чинної законодавчої бази в напрямах сприяння розвиткові підприємницьких структур, посилення відповідальності місцевих та регіональних органів влади за створення умов для ефективного розвитку підприємництва в Україні.
Розроблені і запропоновані в дипломній роботі економічні та організаційно-правові механізми спрямовані на запобігання банкрутству вітчизняних підприємств, завчасне виявлення загрозливих факторів та розроблення стратегії їх уникнення. Такий комплексний і послідовний підхід дає можливість знизити до мінімуму можливі економічні втрати підприємств при наявності змін в ринковому середовищі та макроекономічній політиці держави.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікаційні ознаки диференціації факторів, що впливають на результати виробничо–господарської діяльності підприємницьких структур
Рис. 1.2 Класифікація зовнішніх факторів, що впливають на діяльність підприємств
Рис.1.3 Зовнішнє середовище опосередкованого впливу
Рис.1.4 Зовнішнє середовище прямого впливу на діяльність підприємницьких структур
Рис.1.5 Спрощена схема взаємодії підприємницьких структур із суб`єктами ринкової економіки
Рис 1.6 Групова структура факторів внутрівиробничого рівня, що впливають на виробничо-господарську діяльність підприємницьких структур
Таблиця 1.1 Методологічні підходи до здійснення дослідження впливу факторів на діяльність підприємницьких структур
Рис.1.7 Схема першого етапу розроблення стратегії уникнення банкрутства підприємства
Рис.1.8 Основний зміст варіантів реалізації планів фінансового оздоровлення підприємств
Рис.1.9 Стратегічні напрями уникнення банкрутства на базі підвищення ефективності у використанні виробничо-господарського
та фінансово-економічного потенціалу підприємств
Рис. 1.10 Форми взаємозв`язків в реалізації заходів
фінансового оздоровлення підприємств
Таблиця 1.2 Шкала імовірності банкрутства підприємства
Таблиця 1.3 Масштаби кризового фінансового стану підприємства та можливі шляхи виходу з нього
Рис. 1.11. Схема проведення діагностики кризового стану підприємства
Таблиця 1.4 Методика проведення експрес-діагностики банкрутства підприємства
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ "Драбівське ХПП"
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз основного капіталу ВАТ "Драбівське ХПП"
Таблиця 2.3 Зведена таблиця показників оцінки майнового стану ВАТ „Драбівське ХПП” 2003-2005 рр.
Таблиця 2.4 Аналіз власних оборотних коштів ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.5 Агрегований баланс ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.6 Зведена таблиця показників фінансової стійкості ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Драбівське ХПП" 2003-2005рр.
Таблиця 2.8 Зведена таблиця показників ліквідності ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.9 Чинники впливу на показники прибутковості ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.10 Зведена таблиця показників прибутковості ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Таблиця 2.12 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ «Драбівське ХПП» за моделлю Спрінгейта
Таблиця 2.13 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Драбівське ХПП" за моделлю Альтмана
Таблиця 2.14 Параметри дискримінантої функції Беєрмана
Таблиця 2.15 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Драбівське ХПП" за моделлю Беєрмана
Таблиця 2.16 Узагальнений розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Драбівське ХПП" за 2003-2005рр.
Рис. 3.1 Механізм дослідження виникнення неплатоспроможності підприємства
Рис.3.2 Превентивні механізми, що пропонуються для запобігання банкрутству підприємницьких структур
Таблиця 3.1 Превентивні механізми щодо запобігання банкрутству підприємств, що пропонуються
Таблиця 3.2 Дані про партнерів, які доцільно перевірити для запобігання виникненню проблемних ситуацій
Рис. 3.3 Причини та форми прояву кризового стану підприємства за різними видами банкрутства
Рис. 3.4 Критерії вибору методів фінансового оздоровлення підприємства
Таблиця 3.3 Критерії вибору і характеристики методів фінансового оздоровлення підприємства задля запобігання його банкрутства
Таблиця 3.4 Визначення ознак неплатоспроможності та заходів щодо відновлення платоспроможності
Таблиця 3.5 Методологічні підходи до адаптивного антикризового управління
Рис. 3.5 Складові процесу стратегічного управління процесом запобігання банкрутству
Рис. 3.6 Рівні стратегій запобігання банкрутству підприємств
Рис. 3.7 Альтернативні стратегії запобігання банкрутству підприємств
Таблиця 3.6 Вибір стратегії зростання підприємства
Таблиця 3.7 Методичні підходи до вибору універсальних стратегій запобігання банкрутству підприємств
Таблиця 3.8 Вимоги, яких повинно дотримуватись підприємство, що обрало стратегію вартісного лідерства
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.