Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика та методи запобігання банкрутству підприємства


Дипломна
K-16375

Розділ 1: Теоретичні аспекти
1.1 Поняття банкрутства, його зміст та суб’єкти
1.2 Регулювання та підстави для застосування банкрутства
1.2.1 Провадження у справах про банкрутство
1.3 Механізм визначення банкрутства
1.3.1 Аналіз фінансового стану підприємства
1.3.2. Розрахунок індексу Альтмана
1.3.3. Масштаби кризового стану підприємства
1.3.4. Вивчення основних факторів, що спричиняють кризовий
розвиток підприємства
Розділ 2: Аналіз фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства “КІПП”
2.1 Загальна характеристика підприємства “КІПП”
2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП”
2.3 Аналіз кредитоспроможності ПП “КІПП” за індексом Альтмана
Розділ 3. Шляхи поліпшення діяльності Приватного Підприємства “КІПП”
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

Проаналізувавши у другому розділі роботу підприємства за 2004-2005 роки можно зробити висновки, що стан ПП “КІПП” є незадовільним. Можно побачити, що на протязі звітнього періоду показники підриємства істотно змінювалися у гіршу сторону, що з часом може привести до банкрутства підприємства.
У порівнянні структури активів та пасивів балансу за звітний період виникли зміни, у структурі активів не настільки значні як у пасивах. На протязі 2005 року значно знизилися необоротні активи, грошові кошти та зросли дебіторська заборгованість та товари. Якщо така тенденція до зменьшення грошових коштів та зростанню товарів на складі буде продовжуватися протягом наступних років, то це може призвести до гальмуванню роботи підприємства. Тому що грошові кошти є найбільш ліквідним активом і якщо вони будуть зменьшуватися, то це з часом може призвести до того, що підприємство не зможе розраховуватися по рахункам та приведе до збільшення кредиторської заборгованності. А товари є найменьліквідними тому, що для того щоб перевести іх у грошові кошти іх требо продати, а це супроводжується рядом труднощів. Незважаючи на те, що у поточному періоду значно зросли активи “Дебіторська заборгованність”, які вважаються теж найбільш ліквідними, в ряді склавшоїся економічної та політичної ситуації в країні, він є меньш ліквідним, тому що в більшості випадків підприємства не завжди розраховуються за кредитами. Тому що на цей час можуть бути визнані банкрутами і можлиівсть перетворити дебіторську заборгованність в грошові кошти дуже низька, бо навіть через господарський суд вона може бути повернена у вигляді товарів або послуг.
У структурі пасиву балансу пройшли більш вагомі зміни. За звітний період зменьшився власний капітал, тому що в 2005 році був непокритий збиток. А на кінець року у порівнянні з початком кредиторська заборгованість зросла аж на 219% - це дуже ризиковано для підриємства, тому що воно практично працює на запозичених коштах. Якщо проаналізувати співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованності, зміни, які відбулися в структурі дебіторської заборгованості свідчать про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності. На збільшення залученого капіталу вплинуло зростання кредиторської заборгованості за товари у 2005 році порівняно з 2004 роком, та за рахунок збільшення інших поточних зобов'язань.
Збільшення загальної суми залученого капіталу, є негативним аспектом діяльності підприємства, але залучення запозичених коштів в обіг підприємства є нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, при умові якщо кошти своєчасно повертаються. В протилежному випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що призведе до виплати штрафів, санкцій, погіршення фінансового стану.
Аналіз динаміки показників фінансових результатів показує, що у 2005 році підприємство мало збиток, тому що на 1грн чистого доходу від реалізації продукції воно витрачало 0,95 грн, а у 2004р. 0,92грн. – це явище є негативним. Незважаючи на те, що чистий доход в 2005році збільшився, собівартість продукції теж зросла, з рахунок капітального ремонту обладнання у 2005 році.
Всі показники балансу показують на те, що стан підприємство значно погіршується. Якщо поглянути на аналіз показників фінансового стану підприємства там теж спостерігається така тенденція.
Аналіз ліквідності підприємства показує, що всі значення знаходяться на мінімально нормативному рівні, але всеж таки знижуються. На це потрібно звернути увагу, бо це може свідчити про настання кризи, і якщо не прийняти міри приведе до повного банкрутства підприємства.
Зменшення обсягів виробництва, збиткова діяльність, висока собівартість продукції спричиняють втрату фінансової стійкості.
ПП «КІПП» не використовує довгострокових запозичень - цим пояснюється рівність значень коефіцієнтів фінансової стійкості та фінансової автономії, але якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансове положення буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості ПП«КІПП».
Оборотність власних коштів у 2004 році становила 1,74 пункта при середній тривалості обороту 210 днів. А у 2005 році оборотність власних коштів збільшилась до 1,99 (відповідно середній період обороту зменшився до 183 днів)- цей показник зменьшується і означає бездіяльність частини власних коштів. В цьому випадку показник оборотності свідчить про необхідність інвестування власних коштів в інше джерело доходів
Загальна рентабельність підприємства, рентабельність реалізованої продукції зменшилась у 2005 році порівняно з 2004 роком на 7,82% та 4,76% відповідно.
Чиста рентабельність підприємства, власного капіталу та виробничих фондів зменшилась, це відбулося внаслідок того, що підприємство у 2005 році мало непокритий збиток, тому що чистий прибуток у нас відсутній.
На підставі проведеного аналізу ефективності роботи підприємства можна зробити наступні висновки:
• підприємство зазнає більших збитків внаслідок неконкурентноспроможної продукції,
• спостерігається кризова витрата засобів підприємства й власного капіталу
• відбувається стійке погіршення ефективності підприємства при якому не видні спроби керівництва змінити положення й не виявлені ознаки існування фінансової стратегії й стратегії розвитку підприємства.
Аналіз стану підприємства за індексом Альтмана дал висновок щодо ймовірності банкрутства - дуже висока.
Така оцінка повністю відповідає результатам комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності.
На діяльність підприємства впливали зовнішні й внутрішні фактори.
Зовнішні фактори:
• неконкурентноспроможність продукції, що випускається підприємством, у зв'язку з появою й впровадження на ринку України більше якісних технологій, матеріалів, нового високопродуктивного автоматизованого встаткування.
• падіння платоспроможного попиту населення, що стало причиною й слідством загального погіршення економічної ситуації на Україні, що вплинуло на об’єми реалізації у всіх галузях народного господарства.
Внутрішні:
• неефективна стратегія маркетингу, що слабоориентирована на пошук нових сегментів ринку, просування на ринок, установлення стимулів споживачам для придбання пропонованих товарів,
• низьке завантаження основних фондів, що є причиною низької оборотності активів, рентабельності активів і свідчать про неефективність використання встаткування.
• недостатньо диференційовані асортименти пропонованої продукції, що також є слідством неефективності роботи служби маркетингу, збуту.
• неефективна фінансова стратегія й скоріше відсутність такий, так у ході проведення аналізу подив викликає відсутність мір управлінського апарата по нормалізації положення на підприємстві, що викликано на думку автора насамперед нездатністю апарата аналізувати й прогнозувати розвиток підприємства. Слідством такого затвердження є некваліфікованість управлінського персоналу в ринкових умовах господарювання.
Виходячи з перерахованих вище висновків можна затверджувати, що досліджуване підприємства перебуває в глибокій кризі й для висновку його із кризи необхідне залучення зовнішньої допомоги, що приймає форму його санації. Кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, державою, власниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов'язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування стабільного фінансового стану підприємства.
Підприємство “КІПП” знаходиться у кризовому стані, щоб уникнути в майбутньому банкрутства, а в насткпному році збільшити показники фінансового стану, які у цьому році були незадовільні, підприємству терба скласти план виходу підприємства з кризового становища.
Мета антикризової програми виходу підприємства із кризи випливає із результатів аналізу фінансово-господарської діяльності оцінки масштабів кризового стану, виявлення факторів, що впливають на несприятливий розвиток.
Метою програми антикризового керування фінансами є:
1. Усунення неплатоспроможності.
Досягається за рахунок скорочення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань за рахунок а також збільшення обсягу грошових ресурсів :
• відстрочка й реструктуризація по можливості кредиторської заборгованості.
• прискорення оборотності дебіторської заборгованості за рахунок скорочення періоду комерційного кредиту, по сумнівній дебіторській заборгованості - звернення до суду з метою повернення а також з метою віднесення дебіторської заборгованості на валові витрати відповідно до діючого на дійсний момент законодавству про оподаткування прибутку.
• нормалізація розміру запасів товарно-матеріальних цінностей за рахунок збуту запасів готової продукції, що може користуватися попитом при невеликих додаткових витратах (на рекламу та збут). Готова поліграфічна продукція, що повністю втратила свої споживчі властивості, повинна бути реалізована переробним підприємствам. Збитки, отримані від реалізації, відповідно до діючого на сьогоднішній законодавству про оподаткування прибутку, будуть скорочувати оподатковуваний прибуток у майбутніх періодах.
2. Відновлення фінансової стабільності буде досягнуто у випадку, коли рівень генерування власних фінансових ресурсів (позитивного грошового потоку) буде не менше рівня споживання фінансових ресурсів (негативного грошового потоку) у процесі розвитку.
Для досягнення фінансової рівноваги необхідно реалізувати наступні заходи:
• росту чистого доходу за рахунок проведення ефективної цінової політики, застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок.
• реалізація зношеного й невикористовуваного встаткування.
• залучення необхідних основних й оборотних коштів на умовах спільної діяльності, об'єднання капіталу.
3. Стратегічна фінансова стабілізація й економічний ріст, спрямовані на збільшення ринкової вартості.
Модель економічного росту базується на 4 факторах:
• ріст рентабельності продажів, що може бути досягнуте з використанням ціновій політиці, використанням ефекту операційного важеля.
• зростання частки чистого прибутку, що йде на виробничий розвиток.
• прискорення оборотності активів, що може бути досягнуте за рахунок скорочення наднормативних активів по видах ( виробничі запаси, запаси готової продукції, необоротні активи), прискорення оборотності активів веде до скорочення потреби в них. Для скорочення нормативу поточних активів необхідно використати математичні економічні моделі - транспортне завдання, керування запасами.
Також зробивши аналіз фінансового стану ПП “КІПП”, можна запропонувати такі шляхи поліпшення, як:
1. повне використання виробничої потужності і налагодження збуту (створення маркетингового відділу): удосконалення рекламної діяльності;
2. надання послуг по зберіганню продукції;
3. здача в лізинг транспортні засоби;
4. здійснити контроль за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості;
1. Повне використання виробничої потужності і налагодження збуту (створення маркетингового відділу; удосконалення рекламної діяльності).
Удосконалення рекламної діяльності призведе до розширення ринку збуту, зокрема завоювання нових секторів ринку пакувальних матеріалів та послуг по друкуванню реклами на пакувальних матеріалах - все це дасть можливість збільшити прибуток на 82604 грн., а “Таблиця 3.1” та “Таблиця 3.2”.
“Таблиця 3.1” Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та вироботки сировини ПП “КІПП” на 2006 рік
Показники Одиниця вимірювання 2005 2006
Календарний фонд часу, всього дн. 365 365
У т. ч. планові зупинки, всього дн. 64 62
Із них, загальнодержавні свята дн. 7 8
Зупинки на поточний ремонт дн. 21 26
Зупинки на капітальний ремонт дн. 18 24
Зупинки на газацію та інші зупинки дн. 18 4
Робочий період, всього дн. 301 303
Добова продуктивність кг. 96,5 100
Виготовлення сировини кг. 29061 30300
“Таблиця 3.2”
Показники Ікв. 2кв. Зкв. 4кв. За рік
Кількість виготовленного матеріалу (кг) 8100 5600 8300 8300 30300
Вартість за 1 кг. (18,58 грн.) 150498 104048 154214 154214 562974
2005рік: загальна сума прибутку = 29061 х 18,58 = 539953,38 грн.
2006рік: загальна сума прибутку = 30300 х 18,58 = 562974 грн
Приріст прибутку = 562974 – 539953,38 = 23020,62 грн.
2. Надання послуг по зберіганню продукції.
Підприємство може на протязі року зберігати сировину, товари замовника (покупця) на своїх склада, за це він може отримувати дохід.За надані послуги замовник сплачує виконавцю наступні витрати:
- приймання продукції з автотранспорту вартістю за 1 кг. – 1,15 грн.;
- зберігання продукції в кількості згідно фактичних даних обліку зберігання вартістю за 1 кг./міс. – 2,35 грн.
- навантаження продукції на автотранспорт покупця вартістю за 1 кг. –1,15грн.
- навантаження продукції на автотранспорт виконавця вартістю за 1 кг. –3,45грн.
“Таблиця 3.3” Програма на рік по поставкі готової продукції.
Місяці На початок Прихід Витрати На кінець
1міс. 0 15 - 15
2 міс. 15 30 5 40
3 міс. 40 100 10 130
4 міс. 130 60 10 180
5 міс. 180 30 5 205
6 міс. 205 - 60 145
7 міс. 145 - 120 25
8 міс. 25 - 25 0
Всього: Х 235 180 740
Розраховуємо прибуток на рік від послуг по зберіганню та поставкі готової продукції. По приходу готової продукції на склад: прийшло на слад за рік 235 кг по ціні за розвантажування продукції за 1кг – 1.15грн.:
235 х 1,15 = 270,25 грн.
Розраховуємо прибуток на рік від послуг навантаження продукції на автотранспорт: на транспорт покупця по ціні 1.15грн. за рік – 180 кг. На транспорт виконавця з доставкою 3.45грн за 1кг. Прийшлось на рік – 55 кг.(235 – 180 = 55)
180 х 1,15 = 207 грн.
55 х 3,45 = 189,75 грн.
Розраховуємо прибуток від послуг по зберіганню продукції на складі за рік. Зберігалося 740кг. по ціні 2,35грн.
740 х 2,35 = 1739 грн.
Сукупний прибуток від послуг за рік:
270,25 + 207 + 189,75 + 1739 = 2406 грн.
3.Здача в лізинг транспортні засоби
На балансі підприємства знаходиться автомобіль ІЖ-25, який використовується для вантажних перевезень продукції та сировини. Розмір орендної плати 50грн за кожний автопроїзд.
4. Здійснити дієвий контроль за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості.
На ПП “КІПП” існує дебіторська заборгованість термін погашення якої вже минув (більше 1 року), і серед боржників є такі:
1. ПП “Україночка” 2930 грн.
2. ПП “Лікена” 3764 грн.
3. ПП “Край” 4050 грн.
4. ЗАТ “Місячний шлях” 10601 грн.
Всього 21345 грн.
Для повернення можна порекомендувати підприємству використовувати сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості, тобто переведення в інші форми оборотних активів підприємства, а саме - суті полягає в тому, що підприємство-продавець (ПП “КІПП”) продає банку право отримання грошових коштів по платіжним документам за поставлену продукцію. При проведенні цієї операції банк в строк до 3-х днів відшкодує ПП “КІПП” основну частину суми боргу по таким платіжним документам (в розмірі 70-90%), а це саме:
21345 х 90% = 19215грн.
Перерахування залишкової частини платежу за отриману продукцію здійснюється банком після отримання коштів від платника.
В договорі з банком може бути передбачено і повне відшкодування суми боргу. За таку операцію банк стягує з ПП “КІПП” визначений платіж (в % досуми платежу).
Перелік графічної інформації
Рис. 1.1 Основні причини банкрутства підприємств.
Рис.1.2 Сутність можливих симптомів банкрутства підприємств.
Рис. 1.3 Основні етапи порушення справи про банкрутсто підприємства
“Таблиця 1.1“. Можливість банкрутства підприємства за Е.Альтманом
“Таблиця 1.2” Масштаби кризового стану підприємства й можливих шляхів його подолання.
“Рис. 1.4.1” Основні зовнішні фактори, що спричиняють кризовий розвиток підприємства.
“Рис. 1.4.2” Основні внутрішні фактори, що спричиняють кризовий розвиток підприємства.
“Таблиця 2.1” Основні показники фінансово-господарської діяльності та фінансово-економічного стану ПП “КІПП”
“Таблиця 2.2” Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду
“Таблиця 2.3” Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів
“Таблиця 2.4” Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
“Таблиця 2.5” Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
“Таблиця 2.6” Динаміка структури залученного капіталу.
“Таблиця 2.7” Агрегований порівняльний аналітичний баланс.
“Таблиця 2.8” Аналіз фінансових результатів ПП «КІПП»
“Таблиця 2.9” Показники ліквідності та платоспроможності ПП «КІПП»
“Таблиця 2.10” Показники фінансової стійкості ПП «КІПП».
“Таблиця 2.11” Показники ділової активності ПП «КІПП»
“Таблиця 2.12” Рентабельність господарської діяльності ПП «КІПП» “Таблиця 3.1” Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та вироботки сировини ПП “КІПП” на 2006 рік
“Таблиця 3.3” Програма на рік по поставкі готової продукції.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.