Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Звіт з практики


Звіт з практики
K-16383

Розділ
1.1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві
1.2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення
1.3. Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення їх ефективності
1.4. Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства
1.5. Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання
1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці
1.7. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження
1.8. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви підвищення ефективності виробництва
1.9. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення
РОЗДІЛ 2 Факторний аналіз формування політики збуту на підприємстві
Висновок
Список використаної літератури

На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуватися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомагають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися в сфері мікро – і макроекономічних процесів, аналізувати їх, робити висновки.
За час проходження практики на ДП «ЛМГ» були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань:
1) Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві.
В цьому розділі було розгорнуто основні щорічні обсяги робіт пов’язаних з веденням лісового господарства. Також були розгорнуті види діяльності ДП «ЛМГ», та ін. Було проаналізовано техніко-економічні показники діяльності ДП "Черкаське ЛМГ", з яких виявлено що в цілому, можна відмітити значне зростання виручки, витрат, чисельності працівників та інші збільшення. Причиною цьому є те що в 2005 році до Черкаського держлісгоспу було приєднано 2 лісництва: Мошенське лісництво - 5083,0 га
Закревське лісництво - 3963,0 га
Повний аналіз даної таблиці говорить про наступне:
• Обсяг реалізації продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис. грн. (74%).
• Середньорічна вартість основних фондів в 2005 році збільшується на 108,91 грн. (103%), і оборотних фондів на 368 грн. (142%).
• Сума загальних витрат та витрат на оплату праці також має тенденцію до збільшення, зокрема загальні витрати збільшуються на 4436 тис. грн., (74%), витрати на оплату праці збільшуються на 1729,8 тис. грн. (66%).
• Відповідно до збільшення середньооблікової чисельності на 98 осіб (29%), збільшується середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн. (128%), та середньорічна заробітна плата збільшується на 6497 тис. грн. (134%).
• Рентабельність виробництва незначно зменшується на 0,6% що пов’язано зі збільшенням основних та оборотних фондів які авансовані у виробництво.
2) Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення.
В цьому пункті подана організаційно – економічна структура підприємства, проаналізовано функції кожного з підрозділів підприємства, зроблено висновок, що на підприємстві застосовується лінійна організаційна структура, між елементами якої існують одно канальна взаємодія. Детально розглянуто функції, завдання і відповідальність працівників планово – економічного відділу, відділу постачання і збуту, відділу бухгалтерського обліку та інших економічних відділів. На підприємстві застосовується серійний метод виробництва, процес виробництва технологічно достатньо складний і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку.
3) Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення її ефективності.
З даного аналізу видно, що в 2004 році порівняно з 2003 зменшився обсяг реалізації такого виду продукції як ділова деревина -4493,2 тис. грн. (69,37%), дрова паливні -1,4 грн.(-10,76%), та продукція переробки на експорт -37,9 м3 (-17,22%),, а в 2005 році помітно збільшився в кілька разів, відносно з цим збільшилася сума коштів за реалізовану продукцію
Тому можна зробити такий висновок, порівнявши 2005 рік з 2004 роком, що відбулися деякі збільшення в реалізації:
• всього лісоматеріалів в круглому виді на 4651,9 тис. грн., або на 74,1 %.
• ділової деревини на 2300,8 тис. грн., або на 115,97 %.
• технологічна деревина на 4301,6 тис. грн., або на 46,48 %.
• паливні дрова на 883 тис. грн., або на152,24%.
• продукції переробки на 520,3 тис. грн., або на 37,94 %.
• реалізація продукції на експорт 1246,5 м3 або на 68,39%
4) Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання.
Ми визначили динаміку фондовіддачі що свідчить про те, що на 1 грн. реалізованої продукції використовується менша кількість основних фондів що говорить про те, що вони починають використовуватись ефективніше ( зокрема відхилення 2005 року від 2004 року становить 1 (на 76,9% більше порівняно з попереднім роком), а відхилення 2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше)).
Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 в 2005році.
Підприємству слід звернути увагу на зменшення такого показника я фондоозброєність, оскільки в період з 2003 по 2005 рік він зменшився більше ніж на 3, що означає що підприємству слід залучати більше працюючих для обслуговування фонду основних засобів.
5) Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання.
Аналіз структури джерел засобів «ЛМГ» свідчить про те, що воно з року в рік залучає все більше коштів. Про свідчать наступні дані: збільшується питома вага залучених джерел в загальній сумі джерел, в 2004 році порівняно з 2003 – більше ніж в 3 рази, в 2005 порівняно з 2004 – в 1,1 рази.
Це сталось за рахунок збільшення іншої кредиторської заборгованості, заборгованості з оплати праці, страхування, з розрахунків з бюджетом, тобто по всім джерела залучених коштів. Також відбувається помітне зменшення розміру статутного капіталу майже в 1,5 рази. Навіть збільшення нерозподілених прибутків (на 740,2 тис.грн. в 2005 році порівняно з 2004 та на 63,5 тис.грн. в 2004 році порівняно з 2003 роком).
Для більш ефективного використання джерел формування коштів підприємства необхідно: залучити кошти в банку для купівлі нового обладнання, яке на сьогоднішній день має значний ступінь зносу, як морального так і фізичного. При цьому збільшиться питома вага залучених джерел, але це допоможе підприємству більш ефективно використовувати виробничі і трудові ресурси, збільшить показник фондоозброєності і допоможе отримувати більший прибуток.
6) Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення їх продуктивності праці.
Характеризуючи дані в цілому, можна відмітити відхилення в фонді оплати праці в сторону збільшення станом на 2005рік порівняно з 2004 на 1688,3 тис. грн.(65,3%), що сталось за рахунок збільшення середньоспискової чисельності працівників на 98 чол. (29%). Також в 2005 відбулося також збільшення середньомісячного доходу на одного працюючого на 179,5 грн. (28%). Як видно з таблиці, підприємство виправдано підняло заробітну плату працівникам, так як збільшилась продуктивність праці на 6,5 (34,9%) і відбулося зменшення реалізації продукції на одного працюючого на 6497 тис. грн. (34,8%).
Також можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 4651,9 і 1688,3 тис.грн., відповідно спостерігається і зменшення рівня фонду оплати праці. Подальші розрахунки показують доцільність такого зростання.
Збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них — механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернiзацiя застарiлого обладнання. Неабияку роль тут відіграє людський фактор. Саме тому для збiльшення обсягу реалізації продукції пропонується переглянути механiзм мотивації працівників.
На підприємстві відсутнє оптимальне поєднання стимулiв i мотивiв, яке дало б змогу впливати на формування особистих цiлей працiвникiв. Окрiм того, недостатньо розроблено засоби опрацювання iнформацiї й подальшого її використання. Все це зумовлює потребу розроблення системи монiторингу мотивації працiвникiв пiдприємства.
Створення i функцiонування системи монiторингу мотивацiї на пiдприємствi пропонується запровадити в кілька етапiв: - виявлення значущостi мотивiв дiяльностi працiвникiв; - встановлення типологiї мотиваційної спрямованості працiвникiв; - дослiдження чинникiв, що впливають на формування мотивiв дiяльностi працiвникiв; - визначення задоволення результатами i схильностi до рiзних методiв стимулювання.
З метою пiдвищення дiяльностi монiторингу, необхідно забезпечення регулярного поновлення інформаційної бази, аналiзу причин зміни мотивів трудової дiяльностi i чинникiв, що впливають на їх формування
7) Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження.
Характеризуючи структуру витрат, можемо зробити такі висновки: витрати збільшуються на 1935,4 тис.грн. в 2004 році, порівняно з 2003 та на 4436 тис.грн. в 2005 порівняно з 2004 роком. На це вплинули наступні фактори:
- збільшення матеріальних витрат в 2005 році порівняно з 2004 на 806,2 тис.грн. (61,09%), в 2004 порівняно з 2003 на 142,2 тис. Грн. (12,07%)
- збільшення заробітної плати в 2004 році порівняно з 2003 на 843,9 тис. грн. (48,28%), а в 2005 порівняно з 2004 на 1729,8 тис. грн. (66,74%).
- амортизація в 2004 році порівняно з 2003 зменшилась -5,7 (3,1%), але в 2005 порівняно з 2004 відбулося збільшення на 248,1 (139,53%).
- обсяг реалізації продукції постійно збільшувався в 2004 з 2003 на 2091,3 (49,95),а в 2005 з 2004 на 4651,9 тис. грн. (74,1%)
Підсумковий показник – витрати на 1 грн. реалізованої продукції залишається майже незмінним., тобто 0,96 грн. в 2003 році і 0,95 грн. – в 2004-2005 рр. В 2004 порівняно з 2003 зменшились на -0,01 (-1,04%), потім незначно збільшились в 2005 році на 0,001 (0,1%)
8) Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства та резерви підвищення ефективності виробництва.
Значно зріс прибуток на підприємстві. Загалом це відбулося завдяки підвищення цін на продукцію. Валовий прибуток зріс в 2004 році на 1151,7 тис. грн. (123,6%), а в 2005 порівняно з 2004 на 954,1 грн. (45,79%) Прибуток від операційної діяльності зріс в 2005 році порівняно з 2004 на 89,2 грн. (25,43%), а в 2003 році він був відсутній. Такі самі показники становив прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. Прибуток від звичайної діяльності в 2005 році збільшився на 2 (0,76%), а в 2004 році він був відсутнім. Також чистий прибуток в 2005 році мав тенденцію до збільшення 2 (0,76%).
9) Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення
Прийнято вважати, що значення коефіцієнта зносу більше ніж 50% є небажаним. В даній таблиці коефіцієнт зносу є небажаним, його відхилення в 2004 році порівняно з 2003 становить 0,2 (52,63%), потім відхилення зменшується -0,07 (-12,06%). Доповненням цього показника до 100% (або 1) є коефіцієнт придатності основних засобів який зменшився в 2004 році з відхиленням 10,2 (-32,25%), в 2005 незначно зростає 0,07 (16,6%).
Коефіцієнт фінансової автономії розраховується як відношення власного капіталу фірми до підсумку балансу фірми і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Як видно з розрахунків, дане підприємство є фінансово нестійким, з кожним роком відбувалося зменшення, в 2004 році порівнявши з 2003 зменшення на -0,13 (13,68%), та в 2005 порівняно з 2004 роками на -0,02 (3,6%).
Коефіцієнт фінансової залежності як співвідношення привернутих і власних засобів і характеризується залежність фірми від привернутих засобів. В 2004 порівняно з 2003 роком -0,1 (-10,86%), 2005 році -0,03 (-3,6%) Дані розрахунки говорять про незалежність від залучених коштів в фінансуванні фірми.
Коефіцієнт фінансового ризику дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Він показує, скільки одиниць залучених коштів приходиться на кожну одиницю власних. В даному випадку ми бачимо, що відбувається зменшення в 2004 з 2003 роками на -0,1 (-10,86%), та зменшення в 2005 порівняно з 2004 роках на -0,03 (-3,6%).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує. Яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка – капіталізована. Він розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. Цей показник може значно варіюватися в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності фірми. Нормальною вважається ситуація, коли коефіцієнт маневреності в динаміці незначно зменшився в 2004 порівняно з 2003 роками на -0,01 (-12,5%), в 2005 з 2004 роками на -12,5 (-0,04%). Різкий спад даного коефіцієнта може свідчити про нормальну діяльність фірми.
Аналіз ліквідності фірми здійснюється шляхом розрахунку таких показників як: коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності. Із розрахунків видно, що коефіцієнт загальної ліквідності на аналізуємій фірмі досить малий. Йде тенденція до його зменшення в 2004 році -1,1(-45,83%), в 2005 в порівнянні з 2004 роком -0,2 (15,3). Це негативне значення і свідчить про порушення структури капіталу.
Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних коштів до поточних зобов’язань фірми. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Відповідно до розрахунків видно, що даний коефіцієнт має тенденцію до зменшення в 2004 порівнянно з 2003 роком -0,7 (-50%), також в 2005 -0,2 (-28,57%), що є досить негативним для фірми.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Він показує, яка частина боргів фірми може бути сплачена негайно. За розрахунками, можна сказати, що даний коефіцієнт має тенденцію до збільшення в 2004 році порівняно з 2003 на 0,02 (100%) а в 2005 порівняно з 2004 знову зменшення на -0,02 (-50%).
На протязі трьох років відбувалося різке зменшення рентабельності підприємства. Рентабельність сукупного капіталу в 2005 році в порівнянні з 2004 -0,01 (-11,11%). Валова рентабельність прибутку спочатку мала збільшення на 0,1 (50%), потім зменшення -1 (-33,3%). Значне зниження рентабельності реалізації продукції в 2004 порівняно з 2003 роком на -2 (-25%), в 2005 з 2004 роком -5,98 (-99,6%), відповідно і зменшилась чиста рентабельність продажів в 2005 році на 0,02 (-50%).
Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації) обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної величини підсумку балансу фірми і характеризує ефективність використовування фірмою всіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення. На протязі трьох років відбувалося збільшення цього показника, що свідчить про збільшення оборотності активів. На кінець аналізуємого періоду на кожну грошову одиницю активів припадало 2,4 грошових одиниць реалізованої продукції. На початок аналізованого періоду ця цифра складала 0,9 грошових одиниць, відбулося збільшення цього показника порівняно з 2004 роком на 0,6 (66,6%). А в 2005 році збільшення становило 0,9 (16%).
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обігу кредиторської заборгованості фірми за аналізований період, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається фірмі. Відбувається збільшення цього показника. На початок аналізованого періоду для оплати наявної заборгованості фірмі потрібно було 25,2 обороту, на кінець 38,6.
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використовування основних засобів фірми. В 2004 порівняно з 2003 роком цей коефіцієнт збільшився на 0,46 (54,76%), потім знову відбулося збільшення на 1 (176%).
Аналіз завдання до індивідуальної роботи показав наступне:
По ходу виконання роботи були виконані наступні дії:
- розглянуто теоретичні основи формування політики збуту, а саме (товарної політики, політики ціноутворення та комунікаційної політики).
- проведений аналіз діяльності підприємства з 2003 року по 2005 рік;
- були запропоновані пропозиції щодо удосконалення політики збуту підприємства.
Взагалі політика збуту починається вивчатися з виробництва товару, витрат на виробництво, встановлення ціни на продукцію, аналіз ринків збуту, до реалізації продукції, тобто, отримання прибутку.
З економічної точки зору головна цінність лісу полягає в тому, що він дає деревину — найбільш універсальний і дивовижний матеріал з великими можливостями
Держлісгосп було створено з метою:
- організації ведення лісових господарств, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів;
- охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь.
На сьогоднішньому етапі своєї діяльності держлісгосп бачить свої перспективи в нарощенні реалізації своєї продукції на експорт, тому що:
1) існує ринок збуту низькоякісної сировини, яка не користується попитом на внутрішньому ринку.
2) експортні операції не обкладаються ставкою на ПДВ.
3) існує ринок збуту продукції переробки деревини, на яку не існує споживачів на внутрішньому ринку.
Виготовлена продукція держлісгоспом користується попитом як на внутрішньому ринку, так і – зовнішньому.
Але враховуючи досить складний економічний стан в державі, ринок споживачів лісопродукції на внутрішньому ринку досить обмежений. Тому більша частина реалізованої продукції в діяльності держлісгоспу експортується на зовнішні ринки.
Одночасно держлісгосп збільшує об'єми випуску продукції переробки деревини. Це стало можливим завдяки великим капіталовкладенням в розширення виробництва лісокомплексу держлісгоспу.
Враховуючи сировинну базу держлісгосп має можливість реалізовувати щомісяця 3-4 тис.м3 дров технологічних для підприємств які випускають продукцію переробки низькосортної деревини (ДВП ДСП і інші)
На зовнішньому ринку попит на цю продукцію хоч і вигідний економічно для держлісгоспу, але він носить нестабільний характер,
Основними споживачами фанерної сировини, являються наступні фірми "Алексіє ГмбХ" (Германія), "Ван-Хаут" (Нідерланди)
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1.Основні техніко-економічні показники діяльності ДП "Черкаське ЛМГ"
Рис. 1.1. Загальна схема економічної служби ДП «ЛМГ»
Таблиця 1.2. Аналіз структури та динаміки виробленої продукції
Таблиця 1.3. Аналіз ефективності використання виробничих фондів ДП «ЛМГ».
Таблиця 1.4. Наявність, рух та динаміка основних фондів станом на 2005 рік
Таблиця 1.5. Аналіз зносу основних засобів ДП «ЛМГ» за 2005 рік
Таблиця. 1.6. Аналіз джерел утворення засобів ДП «ЛМГ», тис. грн.
Таблиця 1.7. Аналіз структури заробітної плати та продуктивності праці
Таблиця 1.8.Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 1.9.Структура персоналу ДП «ЛМГ»
Таблиця 1.10. Аналіз структури витрат реалізованої продукції
Таблиця 1.11. Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства.
Таблиця 1.12. Основні фінансові показники діяльності ДП "Черкаське ЛМГ"
Рис. 2.1. Зміни відпускних цін на лісоматеріали.
Таблиця 2.2. Аналіз структури та динаміки реалізованої продукції
Рис. 2.2. Структуру реалізації за 2005 рік.
Таблиця 2.3. Дані по реалізації основної продукції на експорт.
Таблиця 2.4.Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2003 рік.
Таблиця 2.5.Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2004 рік.
Таблиця 2.6.Поставка лісопродукції на експорт в розрізі іноземних фірм за 2005 рік.
Таблиця 2.7. Динаміка росту об’ємів реалізації продукції на експорт по
ДП "Черкаське ЛМГ" за період 2003 – 2005 рік
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.