Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз інвестиційної діяльності на підприємстві


Дипломна
K-16395

Вступ
Розділ І. Інвестиції – сучасне і майбутнє для економіки України
1.1. Сутність інвестицій
1.2. Економічний аналіз підприємства
1.2.1. Характеристика та оцінка якості продукції
1.2.2. Аналіз ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства
1.2.3. Ефективність використання оборотних фондів
1.2.4. Оцінка трудового потенціалу
1.3. Фінансова діагностика підприємства
1.4. Оцінка ефективності інвестицій
1.5. Аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту
Розділ ІІ. Аналіз діяльності ВАТ “ЕМЗ “Магніт”
2.1. Загальна характеристика заводу
2.2. Аналіз продукції, що виробляється
2.2.1. Характеристика продукції та ринків збуту, відомості про конкурентів
2.2.2. Обсяги виробництва та реалізації
2.2.3. Аналіз затрат продукції
2.2.4. Оцінка позиції підприємства на ринку
2.3. Аналіз основних фондів підприємства
2.4. Аналіз трудових ресурсів ВАТ “ЕМЗ “Магніт”
2.5. Фінансова діагностика заводу
2.5.1. Аналіз структури балансу
2.5.2. Аналіз структури агрегованого балансу
2.5.3. Аналіз активів
2.5.4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
2.5.5. Аналіз рентабельності
2.5.6. Аналіз ліквідності
2.5.7. Аналіз оборотності
2.5.8. Аналіз фінансової стійкості
Розділ ІІІ. Економічна ефективність інвестиційного проекту
3.1. Заходи для зменшення витрат на підприємстві
3.2. План розвитку виробництва та розрахунок точки беззбитковості до та після реалізації проекту
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів та вкладення коштів в підприємство
Висновки та рекомендації

Для успішної діяльності підприємства та швидкого залучення інвестора завод повинен як можна максимально скоротити витрати. Основні шляхи ско-рочення витрат наступні:
 Зміна організаційної структури управління підприємством;
 здача в оренду не задіяних у виробництві будівель та споруд;
 консервація не задіяних в виробництві будівель та споруд;
 передача котельні та заводського житлово–комунального господарства на фінансування з місцевого бюджету;
 провести консервацію непотрібного обладнання;
 здача в оренду обладнання;
 реалізація обладнання;
 реалізація залишків товарно–матеріальних цінностей;
 зменшення споживання електроенергії;
 зменшення споживання тепла;
 створення єдиної системи по контролю за надходженням та розходом фі-нансових ресурсів;
 створення єдиного складського комплексу;
 призначити відповідальними за випуск окремих видів продукції структурні підрозділи АТ.
Для кращого використання основних фондів та виробничих потужностей підприємству слід порекомендувати наступні способи:
 збільшення екстенсивного навантаження;
 підвищення інтенсивного навантаження;
 скорочення простоїв обладнання;
 підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;
 зниження частки недіючого устаткування;
 виведення з експлуатації зайвого та неефективного обладнання;
 своєчасна заміна та модернізація основних фондів;
 запровадження нових технологій, інтенсифікація виробничих площ;
 застосовування прогресивних форм і методів організації виробництва.
Ефективніше використання оборотних фондів передбачає передовсім розв’язання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива елект-роенергії. Джерелами економії матеріальних ресурсів можуть бути:
1) зниження ваги виробів;
2) зменшення питомої витрати матеріалів;
3) скорочення витрат і відходів сировини і матеріалів;
4) використання відходів та побічних продуктів;
5) утилізація вторинних ресурсів;
6) заміна натуральних видів сировини та матеріалів штучними їх видами.
Запропоновані шляхи економії заходи можна здійснити такими заходами: удосконалення матеріальних нормативів, поліпшення організації матеріального забезпечення виробництва, упорядкування системи ціноутворення, застосуван-ня дійової системи економічного стимулювання, первинної обробки та збага-чення сировини, комплексної переробки сировини, застосування ресурсозбері-гаючої техніки, запровадження маловідхідної та безвідходної технології.
Істотно підвищить конкурентоспроможність продукції:
• розробка та впровадження у виробництво продукції з застосуванням сучас-них технологій виготовлення;
• зменшення термінів постановки на виробництво та впровадження нових технологій (до 3 місяців після виникнення ідеї);
• застосування сучасних матеріалів, елементної бази і дизайну;
• збільшення термінів дії гарантійних зобов'язань (до 3 років);
• скорочення термінів виконання гарантійних і післягарантійних робіт (до 10 днів);
• гнучка цінова політика (застосування системи скидок в залежності від об’єму продаж та термінів і форм розрахунку);
• підвищення якості та надійності продукції (властивої техніці військового призначення);
• своєчасність виконання договірних зобов’язань;
• доставка за вимогою замовника продукції безпосередньо на об’єкт;
• забезпечення інформаційної підтримки (участь у тендерах, виставках, забез-печення необхідною рекламною продукцією);
• налагодження сталої торговельної мережі комівояжерів та дистриб’юторів, а також для просування товару на ринку;
• відкриття у місцях підвищеного попиту на продукцію сервісних центрів по ремонту та обслуговуванню (на правах співробітництва з іншими підпри-ємствами – виробниками) та фірмових відділів в престижних торгових центрах (у формі оренди);
• вивчення потреб ринку, забезпечення продукції необхідною програмно – аналітичною базою;
• збільшення фінансових потоків шляхом реструктуризації;
• зменшення термінів обороту коштів та фінансового циклу;
При виконанні інвестиційного проекту до кінця 2005 року на підприємс-тві зміниться фінансово-економічний стан:
* обсяг виробництва та реалізації продукції зросте з. до 30 млн. грн.
* підприємство в результаті своєї діяльності за три роки отримає прибуток близько 14 млн. грн., частину яких зможе направити на погашення креди-торської заборгованості;
* рентабельність вироблюваної підприємством продукції зросте до 22% проти мінус 40-60% в попередні роки
* зросте кількість завантажених виробництвом продукції робочих місць на 700 - 800, що дасть змогу задіяти незайнятих у виробництві працівників, які знаходяться у вимушених відпустках без збереження заробітної плати
* зросте на 20-25% рівень середньомісячної заробітної плати, появиться можливість погашення боргів по виплаті заробітної плати.
В даній роботі я дослідив як саме інвестиції впливають на сучасне майбутнє для економіки України також провів економічний аналіз під-приємства, аналіз продукції, основних фондів, та трудових ресурсів підприємства, провів діагностику підприємства, оцінив ефективність інвестицій, також провів аналіз економічної ефективності інвестиційного проекту, а ще фінансову діагностику заводу і нарешті розкрив заходи що до поліпшення економічної ефективності інвестиційного проекту.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця № 1. Структура інвестицій.
Таблиця № 2. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.
Таблиця № 3. Методи інвестиційних розрахунків і показники, що уза-гальнюють
Таблиця № 4. Паспорт підприємства.
Таблиця № 5. Динаміка обсягів виробництва та реалізації продукції в 1999, 2000, 2001 роках.
Таблиця № 6. Структура фактичної собівартості за 2001 рік.
Таблиця № 7. Структура загальнозаводських витрат в 2001 році.
Таблиця № 8. Аналіз цін на комп’ютерному ринку України.
Таблиця № 9. Розрахунок показників відтворення основних фондів.
Таблиця № 10. Видова структура основних фондів в 2001 році.
Таблиця № 11. Розрахунок показників відтворення основних фондів
Таблиця № 12. Динаміка структури чисельності працівників в 1999, 2000,2001 роках
Таблиця № 13. Структура фонду заробітної плати.
Таблиця № 14. Характеристика якісного та кількісного складу працівни-ків підприємства
Таблиця № 15. Розподіл працівників підприємства за стажем їх роботи (2001 рік).
Таблиця № 16. Дані для аналізу продуктивності праці одного пра-цюючого.
Таблиця № 17. Вплив кожного фактора на продуктивність праці одного пра-цюючого.
Таблиця № 18. Динаміка основних показників діяльності підприємс-тва в 1999, 2000, 2001 роках
Таблиця № 19. Динаміка структури балансу за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 20. Агрегований баланс за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 21. Динаміка структури агрегованого балансу за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 22. Динаміка активів підприємства за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 23. Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 24. Показники рентабельності за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 25. Показники ліквідності за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 26. Показники оборотності за 1999, 2000, 2001 роки.
1. Таблиця № 27. Показники фінансової стійкості підприємства за 1999, 2000, 2001 роки.
Таблиця № 28. Перелік будівель та споруд, що пропонуються для здачі в оренду
Таблиця № 29. Перспективний план виробництва та прогнозний обсяг продажу продукції.
Таблиця № 30. Потреба в ресурсах на виробничу програму.
Таблиця № 31. Постійні витрати на виробництво в 2002 році.
Таблиця № 32. Постійні витрати на виробництво в 2003, 2004, 2005 роках без урахування результатів від виконання запланованих заходів.
Таблиця № 33. Постійні витрати на виробництво в 2003, 2004, 2005 ро-ках з урахуванням результатів від виконання запланованих заходів.
Таблиця № 34. Розрахунок точки беззбитковості на 2003 рік без ура-хування результатів від виконання запланованих заходів.
Таблиця № 35. Розрахунок точки беззбитковості на 2002 рік з ураху-ванням результатів від виконання запланованих заходів.
Таблиця № 36. Прогноз фінансових потоків та розрахунок необхідних інвестицій.
Таблиця № 37. Прогноз основних фінансово-господарських показни-ків на 2003, 2004, 2005 роки.
Таблиця № 38. Розрахунок NPV. (тис. грн.)
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.