Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка інвестиційної діяльності підприємства


Дипломна
K-16398

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства
1.1 Законодавча основа інвестиційної діяльності підприємства
1.2 Інформаційна база регулювання інвестиційної діяльності
1.3 Методологія прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства
Розділ 2. Практичні аспекти прогнозування ефективності інвестиційної
діяльності ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ КБ “Гамма – Перфора”
2.2 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства
2.3 Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
Розділ 3. Шляхи активізації інвестиційної діяльності на підприємстві
3.1 Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
3.2 Прискорення обігу інвестицій на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури

У дипломній роботі були проаналізовані ключові проблеми прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та методи Ії активізації на прикладі ТОВ КБ “Гамма-Перфора”, яке знаходиться у м. Черкаси, проспекті Хіміків 54/43.
Дослідження показують, що в умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, підвищити конкурентоспроможність підприємства.
Сьогодні здійснюються позитивні зрушення в інвестиційної сфері. Зокрема починаючи з 1998 року в цілому спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2003 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 млрд. гривень, або 111,6% до 2002року. Основним джерелом формування інвестиційного потенціалу у 2004році, який передбачено на рівні 54,6 млрд. Гривень, залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, тобто на рівні 60%.
Показано, що нинішня правова система України діє на підставі понад 100 законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. Це зокрема, Закон “Про інвестиційну діяльність”, Закон “Про іноземні інвестиції”, Закон “Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні”, тощо.
Показано, що джерелами інформаційного забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства слугують в першу чергу дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, дані спеціальних обстежень
Інформаційною базою для оцінювання інвестиційної діяльності підприємства є дані:
- баланс (форма №1);
- звіту про фінансові результати (форма №2);
- звіту про рух грошових коштів (форма №3);
- звіту про власний капітал (форма №4);
- дані статистичної звітності та оперативні дані.
Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми та нормативи, тарифи, систему оцінки та регулювання фінансової діяльності.
Проблемам інвестиційної діяльності присвячені дослідження цілого ряду відомих вітчизняних і іноземних вчених – економістів. Поряд з цим значна кількість питань удосконалення організаційно - економічного механізму активізації інвестиційної діяльності залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного і практичного вирішення. Не відпрацьовано концептуальні питання та такі напрями, як врегулювання фінансового аспекту інвестиційного процесу відтворення капіталу, формування ресурсів і джерел інвестування та інше.
Методологічно визначено, що прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства пов’язано з розробкою інвестиційної стратегії підприємства. Розробка інвестиційної стратегії підприємства є важливим етапом управління інвестиційною діяльністю підприємства який включає:
- формування напрямів інвестиційної діяльності, системи Ії довгострокових цілей;
- вибір найефективніших шляхів досягнення довгострокових цілей з урахуванням перспективи.
Етапи процесу прогнозування ефективності інвестиційної діяльності показані за методикою І.Б.Бланка, яка використовувалася на конкретному підприємстві - ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
Аналіз діяльності підприємства із 2001-2003р.р.характеризується даними, які згруповані у таблиці.
Характеристика фінансово - економічної діяльності ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
Показники 2001
рік 2002
рік 2003
рік Зміни (+,-) абсолютні
2002р/
2001р. 2003р./
2002р. 3003р./
2001р.
1.Обсяг реалізації, тис. грн. 398,7 419,0 850,7 +20,3 +431,7 +452
2.Чистий прибуток, тис. грн. 44,3 53,9 35,5 +9,6 -18,4 -8,8
3.Фондовіддача,грн. 13,59 12,76 9,67 -0,77 -3,09 -3,86
4.Продуктивність праці, тис.грн. 44,3 38,09 60,76 -6,21 +22,67 +16,46
5.Прибутковість,% 14,5 18,3 5,3 +3,8 -15,3 -9,2
6.Озброєність праці, тис.грн. 3,273 2,986 6,278 -0,287 +3,292 +3,005
Аналіз показує, що збільшується обсязі реалізації продукції на 452тис.грн. у 2003році порівняно з 2001роком, продуктивність праці на 16,46 тис.грн. за той же період, озброєність праці3,005тис.грн., але віддача фондів скорочується на 3,86, прибутковість на 9,2%, величина чистого прибутку зменшилася на 8,8тис. грн.
Фінансовий аналіз за показниками: ліквідності, платоспроможності, ділової активності дозволів зробити висновок:, що підприємство характеризується за рейтинговою оцінкою задовільним фінансовим станом та рівнем платоспроможності, але існує достатній рівень ризику в інвестиційної діяльності підприємства.
Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності пов’язано з впровадженням на ТОВ КБ “Гамма-Перфора” нової технологічної лінії, яка забезпечила такі показники ефективності інвестицій, які зведені у таблицю.
Показники ефективності прогнозних інвестицій
Показники значення Нормативне значення
1.Чиста приведена вартість, 62412 >0
2.Індекс рентабельності інвестицій 2,66 >1
3.Внутрішня норма дохідності, % 15 достатня
4.Період окупності, рік 1,44 Відповідає
Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємства пов’язані з
формами державного регулювання інвестиційної діяльності.
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою прискорення реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, регіональними програмами розвитку народного господарства.
Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за Ії здійсненням усіма інвесторами та учасниками.
Вказані основні напрями активізації інвестиційної діяльності, якими є:
- обов’язкова комплексна державна експертиза інвестиційних програм та проектів;
- податкова політика держави;
- грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України;
- бюджетне регулювання інвестицій;
- амортизаційна політика.
Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної діяльності сьогодні є:
А) проведення єдиної державної регулятивної політики у сфері підприємництва, спрямованої на досягнення оптимального рівня регулювання державою підприємницької діяльності;
Б) державна політика у сфері приватизації, яка спрямована на заміну фіскальної моделі приватизації інвестиційною та інноваційною.
В) активна регіональна політика держави, завданням якої є надання істотного динамізму регіональному соціально-економічному розвитку шляхом більш повного та ефективного залучення у господарський обіг ресурсного потенціалу регіонів;
Г) державна аграрна політика, основним завданням якої є утвердження повноцінного ринку землі, сучасних земельно – орендних та іпотечних відносин, запровадження економічних стимулів раціонального використання та охорони земель, застосування дозволених нормами СОТ механізмів захисту національного аграрного ринку.
Однією зі складових проблеми ефективного використання інвестицій на підприємстві є скорочення інвестиційного циклу й прискорення їх обороту.
Визначені фактори, які вливають на тривалість інвестиційного циклу.
Фактори, що визначають швидкість обороту інвестицій повинні забезпечувати пропорційність між складовими частинами й обігу, передусім у правильності співвідношень між кількістю засобів виробництва і робочою силою.
Підвищити ефективність інвестицій можуть заходи щодо удосконалення організації виробничо - господарської діяльності й підвищення ролі економічних методів управління неї. Таки заходи на основі максимального використання досягнень науково-технічного прогресу покликані забезпечити прискорення й ритмічність введення в дію об’єктів, що споруджуються і реконструюються, скорочення термінів й підвищення якості виробництва. А в підсумку – досягти вищої продуктивності праці й рентабельності всіх учасників інвестиційного процесу.
Перелік графічного матеіралу
Рис 1.1 Форми інвестицій
Таблиця 1.1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів
Таблиця 1.2 Призначення основних компонентів фінансової звітності
Таблиця 1.4 Розрахунок показників оцінки майнового стану підприємства
Таблиця 1.5 Розрахунок показників ліквідності підприємства
Таблиця 1.6 Розрахунок показників платоспроможності підприємства
Таблиця 1.7 Розрахунок показників рентабельності підприємства
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства КБ “Гамма-Перфора”.
Таблиця 2.1 Аналіз діяльності підприємства за 2001-2003р.р.
Таблиця 2.2 Динаміка виробництва продукції
Таблиця 2.4 Аналіз фондоозброєності праці КБ “Гамма-Перфора”
Таблиця 2.7 Аналіз продуктивності праці КБ “Гамма-Перфора”.
Таблиця 2.13 Аналіз ліквідності ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
Таблиця 2.14 Аналіз показників платоспроможності ТОВ КБ “Гамма - Перфора”
Таблиця 2.18 Матеріальні витрати за роками
Таблиця 2.19 Доход від реалізації комплектів за роками
Таблиця 2.20 Доход від реалізації комплектів за роками
Таблиця 2.21 Грошовий потік за роками
Таблиця 2.22 Показники ефективності прогнозних інвестицій
Рис.3.3 Фактори, що впливають на терміни інвестиційного процесу
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.