Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства


Дипломна
K-16426

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні засади
Удосконалення забезпечення та ефективності
Використання матеріальних ресурсів
1.1 Суть і характеристика матеріальних ресурсів
1.2 Показники ефективності використання
матеріальних ресурсів
1.3. Методика аналізу використання матеріальних
ресурсів підприємства
Розділ 2 аналіз забезпечення та ефективності
Використання матеріальних ресурсів ват «черкасихліб»
2.1 Організаційно-економічна характеристика
ВАТ «Черкасихліб»
2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників
ВАТ «Черкасихліб»
2.3. Факторній аналіз ефективності використання
матеріальних ресурсів підприємства
Розділ 3 шляхи удосконалення забезпечення та
Ефективності використання матеріальних ресурсів
3.1 Шляхи зниження матеріаломісткості на
ВАТ «Черкасихліб»
3.2 Шляхи підвищення ефективності використання
матеріальних ресурсів на ВАТ «Черкасихліб»
3.3 Автоматизація виробництва на підприємстві як шлях
підвищення прибутку
Висновки
Список використаної літератутри

Управління матеріальними ресурсами вітчизняних підприємств є важливою проблемою економіки.
Запаси матеріальних ресурсів необхідні в народному господарстві для забезпечення його стабільності та ритмічного функціонування усіх його галузей. Правильне визначення оптимальної стратегії управління запасами та їх нормативного рівня дає можливість звільнити значні оборотні кошти та підвищити ефективність використання ресурсів. За допомогою методів кількісного аналізу можна досягти найвигіднішого компромісу між різноплановими вимогами: з одного боку, зменшенням витрат на транспортування та зберігання, з іншого – надійним забезпеченням споживачів ресурсами.
Основними шляхами підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів є: мінімізація часу простою задіяного обладнання в ремонті; відповідність фактичної наявності (кількості) машин та обладнання щодо забезпечення виконання необхідного обсягу роботи, який визначається виробничою програмою підприємства; впровадження відповідних заходів щодо підтримання високого технічного рівня виробничого обладнання та окремих робочих місць шляхом впровадження сучасних винаходів науково – технічного прогресу;
На основі даних звітності підприємства був проведений аналіз фінансового стану ВАТ „Черкасихліб” на основі якого можна зробити висновки про загальну ліквідність та платоспроможність, а також високу фінансову стійкість даного підприємства.
Підприємство є ліквідним, оскільки його поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання. На підприємстві оборотний капітал складається в основному з коштів (грошей). Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2004 рік збільшилось на 0,02 (2003 р. становив 0,31). Коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2004 р. залишився таким же, 0,12. З
З даними таблиці 2.9 можна зробити висновки про те, що рівень співвідношення активів ВАТ «Черкасихліб» має позитивну тенденцію зростання і даний показник знаходиться в межах нормативного значення. Так, у 2003 році даний показник збільшився на 0,06, досягши значення 1,28, що на 0,78 пункт більше нормативного значення, а у 2004 році даний показник зменшився на 0,02, досягши значення 1,26, що на 0,76 пункти більше нормативного значення.
Таким чином, можна зробити висновки про задовільний фінансовий стан ВАТ «Черкасихліб», оскільки, згідно проведених розрахунків, більшість показників ліквідності та платоспроможності підприємства знаходяться в межах нормативних значень.
В результаті здійсненого аналізу ми виявили недоліки та перспективи підприємства щодо забезпечення матеріальними ресурсами та подальшого їх використання. На зниження забезпечення матеріальними ресурсами впливає технічний прогрес, комплексна механізація і автоматизація основних і допоміжних операцій, потрібно вдосконалювати технології, застосовувати нові більш дешеві матеріали.
Мета та завдання дипломної роботи досягнуті шляхом аналізу забезпеченості і використовування матеріальних ресурсів за допомогою оцінки реальності планів матеріально-технічного постачання, ступені їх виконання і впливи на об'єм виробництва продукції, її собівартості і інші показники, оцінки рівня ефективності використовування матеріальних ресурсів, виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка резервів економії матеріальних ресурсів і розробка конкретних заходів по їх використовуванню.
Одним з вагомих заходів щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ «Черкасихліб» є впровадження у виробничий процес нового, сучасного обладнання, яке має значну перевагу над діючим обладнанням щодо продуктивності та економічності використання сировини.
З метою зростання виробничої потужності та обсягу прибутку підприємства прийняте рішення з 2005 року провести поетапну модернізацію технологічного устаткування підприємства шляхом придбання нового обладнання.
Впровадження даних заходів дасть змогу значно збільшити обсяг виробництва та реалізації продукції, збільшивши при цьому її асортимент та якісний склад.
За результатами маркетингових досліджень, внаслідок впровадження на підприємстві нового обладнання обсяг реалізації продукції ВАТ «Черкасихліб» зросте на 20 %. При цьому, враховуючи ресурсозберігаючі технології сучасного обладнання, згідно технічних характеристик даного устаткування визначено, що використання нового обладнання дасть змогу зменшити обсяг собівартості продукції на 10 %.
Прогнозний обсяг реалізації продукції внаслідок введення в експлуатацію нового обладнання становитиме 68 987,16 тис. грн., прогнозний обсяг собівартості продукції становитиме 35 990,46 тис. грн., сума додаткового доходу ВАТ «Черкасихліб» внаслідок здійснення даного заходу становитиме 32 996,7 тис. грн.
Середньорічна заробітна плата робітників має тенденцію до зростання. Так порівняно з планом заробітна плата основних робітників зросла на 37,0%, порівняно з 2003 роком – на 47,8% за рахунок проведення індексації та збільшення обсягу фонду оплати праці.
Також відмічається ріст витрат на 1 грн. товарної продукції, так, порівняно з планом витрати зросли на 2,15 коп., або на 2,4%, порівняно з 2003 роком на 4,81 коп., або на 5,6% за рахунок збільшення загального обсягу її собівартості.
Відповідно, зменшилась сума валового прибутку як по плану, на 545 тис.грн., або на 10,7%, так і порівняно з 2003 роком на 1566 тис.грн., або на 25,6% і зменшилась рентабельність продукції порівняно з планом на 1,7%, порівняно з 2003 роком – на 4,4% за рахунок перевищення темпів зростання собівартості над темпами зростання прибутку.
Чистий оборотний капітал підприємства у 2003 р. мав позитивну тенденцію збільшення з – 1482,8 до – 328,5 і позитивну тенденцію збільшення у 2004 р. з – 328,5 до 1154, знаходячись при цьому у 2004 р. в межах нормативного значення
Протягом 2003 року спостерігається надлишок використання борошна вищого ґатунку на 62 т., або 107,75% потреби, борошна ІІ ґатунку на 170 т., або 108,58% потреби, дріжджів на 4 т., або 102,6% потреби, олії на 5 т., або 105,81% потреби, цукру на 5 т., або 102,27% потреби, жиру кондитерського на 6 т. або 103,45% потреби, а також економія у використання борошна І ґатунку на 114 т., або 94,62% від запланованої річної потреби, яєць на 4 т., або 85,71% потреби, допоміжних матеріалів на 2 т., або 99,58% потреби. При даних умовах перевищення норм використання сировини необхідно замовляти постачальникам більшу кількість сировини.
Важливою умовою безперебійної діяльності ВАТ „Черкасихліб” є повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми та внутрішніми. До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, які надходять від постачальників у відповідності із укладеними угодами.
Виходячи з наведених розрахунків можна зробити висновки про доцільність впровадження даних заходів технічного планування з метою поліпшення ефективності використання матеріальних ресурсів ВАТ "Черкасихліб", оскільки даний захід доводить практично, що ефективне вкладення додаткових фінансових ресурсів сприяє зростанню обсягу прибутку підприємства при одночасному проведенні технічного переоснащення виробничих підрозділів ВАТ "Черкасихліб", що, в свою чергу, сприяє підвищенню фінансової стійкості, платоспроможності та показників фінансового стану підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Схема запасів матеріалів на підприємстві.
Рис. 1.2 Загальна модель економічного аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання
Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Черкасихліб»
Рис. 2.2 Організаційна структура управління ВАТ «Черкасихліб»
Таблиця 2.1 Первинна документація з обліку особового складу ВАТ «Черкасихліб»
Таблиця 2.2 Порівняльна характеристика документів з обліку праці та її оплати на ВАТ «Черкасихліб»
Рис. 1.3 Основні етапи фінансового планування на ВАТ «Черкасихліб»
Таблиця 2.3 Основні економічні показники діяльності ВАТ «Черкасихліб» за 2004 рік
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки майна ВАТ «Черкасихліб» за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.5 Аналіз структури майна ВАТ «Черкасихліб» за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки джерел утворення майна ВАТ «Черкасихліб» за 2002-2004 рр
Таблиця 2.7 Аналіз структури джерел утворення майна ВАТ "Черкасихліб"
за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.8 Аналіз динаміки показників ліквідності ВАТ "Черкасихліб" за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.9 Аналіз показників платоспроможності ВАТ «Черкасихліб» за 2002–2004 роки
Таблиця 2.9 Вихідні дані для аналізу виконання плану та динаміки по використанню матеріальних ресурсів ВАТ „Черкасихліб”.
Таблиця 2.10 Забезпечення матеріальних ресурсів угодами та фактичне їх виконання у 2004 році.
Таблиця 3.1 Аналіз приватних показників матеріаломісткості.
Таблиця 3.2 Аналіз матеріаломісткості окремих видів продукції чинника.
Таблиця 3.3 Дані для аналізу прибутку чинника на гривну матеріальних витрат.
Таблиця 3.4 Організаційно-технічні заходи, що пропонуються для впровадження на ВАТ „Черкасихліб”.
Таблиця 3.5 Порівняльна характеристика техніко-економічних характеристик діючого та нововведеного обладнання
Таблиця 3.6 Визначення чистої дисконтованої вартості проекту
Таблиця 3.7 Розрахунок ефекту від впровадження нового обладнання у виробничий процес ВАТ «Черкасихліб»
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.