Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оптимізація моделі формування прибутку підприємства


Дипломна
K-16429

Вступ
Розділ і. Сутність формування прибутку від фінансово-господарській діяльності підприємства
1.1. Економічна суть та значення прибутку в умовах ринкової економіки
1.2. Аналіз нормативно-правових актів та огляд теоретичної літератури з питань формування прибутку підприємства
1.3. Організація і методика проведення аналізу формування прибутку
1.4. Кореляційний аналіз собівартості, прибутку і рентабельності
Розділ іі. Аналіз формування та розподілу прибутку на матеріалах пп „екватор”
2.1. Економічно-господарська характеристика ПП „Екватор”
2.2. Аналіз балансу підприємства
2.3. Аналіз звіту про фінансові результати ПП „Екватор”
2.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.5. Дослідження впливу ціни на прибутковість діяльності підприємства
Розділ ііі. Шляхи оптимізації прибутку пп „екватор” із застосуванням економіко-математичних методів та моделей
3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві
3.2. Максимізація прибутку підприємства
3.3. Моделювання тенденцій розвитку прибутку підприємства при реалізації виробничої стратегії
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

В даній роботі нами проаналізовано статистичні дані щодо формування прибутку в ПП „Екватор” (м. Золотоноша).
Підприємство здійснює реалізацію машинних масел різних фірм-виробників. Також підприємство займається будівництвом, виготовленням столярної продукції Умовно-змінні витрати становлять 2,2 тис. грн. у розрахунку на 1 тонну. Обсяг умовно-постійних витрат становить 3,05 млн. грн. на рік.
Аналіз показав, що оцінювання впливу рівня цін на окремі вироби, що їх реалізує підприємство, на фінансово-економічні показники діяльності підприємства не проводиться. Тому в керівництва ПП „Екватор” не має можливості реально оцінити, чи сприяє використовувана цінова політика (в тому числі й розмір цін та їх зміни) зростанню прибутковості.
Для цього ПП „Екватор” необхідно розробити шляхи вдосконалення системи ціноутворення.
При оцінці економічної ефективності за базовий показник, який найповніше акумулює в собі результати цінової діяльності підприємства, доцільно приймати прибуток. При цьому на результативність процесу формування й використання ціни при реалізації продукції певним чином впливає дотримання основних принципів організації та проведення оцінки економічної ефективності цінової діяльності підприємства.
Проведена оцінка прибутковості діяльності досліджуваного підприємства дозволяє з науково обґрунтованих позицій підійти до процесу формування найефективніших напрямів цінової політики згідно визначених на відповідну перспективу маркетингових завдань. Більш того, це дає можливість підприємству певним чином визначитися стосовно впливу ціни на формування прибутку підприємства в довгостроковій та короткостроковій перспективах, що відповідає стратегічному й тактичному напрямам цінової політики в умовах вітчизняного ринку.
Здійснюючи управління прибутком ПП „Екватор”, зокрема прогнозуючи рівень прибутку, необхідно особливу увагу приділяти його динаміці. Оскільки динаміка характеризує розвиток явища у часі, аналіз динаміки уможливлює прогнозування майбутнього рівня прибутку і на цій основі - визначення перспективних напрямків розвитку підприємства.
Моделювання основної тенденції розвитку прибутку ПП „Екватор” з використанням ЕОМ здійснено для одного з видів діяльності підприємства виробництво та реалізація продукції та товарів, які представляють інтерес для внутрішнього та зовнішнього ринків. Вибір згаданого виду діяльності у якості прикладу розвитку тенденції прибутку пояснюється хоч не великою, але стійкою прибутковістю виробництва та продажу залізобетонних та столярних виробів.
Це означає, що в середньому щомісячно рівень прибутку збільшується на 585,6 грн. за середнього його рівня за останні роки в 13,05 тис. грн. А загальне рівняння тренду матиме вигляд
Отримані результати свідчать про те, що динаміці прибутку притаманні сезонні коливання.
Це свідчить про досить відчутну сезонність притаманну динаміці прибутку підприємства. Інакше кажучи, сезонність зумовлює відхилення реального прибутку від його теоретичних значень на 11,9%.
На основі статистичних даних, накопичених за 6 років, що включають дані про обсяги реалізації продукції ПП „Екватор” за кварталами, а також рівень ціни, за якою реалізовувалася продукція у відповідному періоді, й собівартість одиниці продукції, розраховано параметри функції попиту на продукцію підприємства.
За допомогою обробки даних засобами кореляційного аналізу, отримано функцію попиту та відповідну функцію валових доходів ПП „Екватор”.
В результаті обробки даних засобами кореляційного аналізу отримано функцію витрат та відповідну функцію валових витрат.
Таким чином, реалізація продукції ПП „Екватор” за ціною 11,9352 тис. грн. за тонну становитиме 1,031 тис. тонн і забезпечить максимізацію прибутку, який становитиме 5,8158 млн. грн.
Реалізація продукції в кількості, що менше ( ) 0,0607 тис. т. або більше ( ) оптимального рівня 2,0008 тис. т. призведе до збитків.
Спрогнозувавши у такий спосіб рівень прибутку підприємства, наприклад на лютий 2007 (рік С), ми отримаємо інтервальний прогноз.
Тобто, з ймовірністю 95% ( ) можна стверджувати, що в лютому 2007 року прибуток підприємства становитиме не менше 16,52 тис. грн., але не більше 17,69 тис. грн.
Продемонстрована методика дає змогу прогнозувати динаміку прибутку підприємства ПП „Екватор” з урахуванням відповідних особливостей його діяльності. Відомо, що багато підприємств мають сезонний попит на продукцію, що у свою чергу, приводить до сезонних коливань інших показників господарської діяльності, а особливо впливає на рівень реалізації продукції, обсяги виробництва, а отже і рівень прибутку підприємства.
Отже, подані вище моделі дають змогу тонко регулювати параметри діяльності ПП „Екватор” й визначати ціну та обсяг виробництва, які максимізують прибуток підприємства, що є головним завданням фінансового менеджменту на підприємстві.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1. Класифікація прибутку торгового підприємства
Рис. 1.2. Функції прибутку підприємства
Таблиця 1.2. Огляд основних законодавчих актів, що були використані в дипломній роботі
Рис. 1.3. Етапи проведення аналітичної роботи формування та використання прибутку
Рис. 1.4. Модель взаємозв’язку між факторами, що впливають на обсяг прибутку
Рис. 1.5. Модель кількісної оцінки впливу рівня прибутковості на обсяг балансового прибутку підприємства
Рис.1.6. Моделювання впливу окремих факторів на зміну обсягів отримання прибутку
Рис.1.7. Процес планування формування та розподілу прибутку
Таблиця 1.3. Схема розрахунків товарної, валової і реалізованої продукції
Рис. 1.8. Матриця переходів
Таблиця 2.1. Згрупований баланс нетто активу
Таблиця 2.2. Структура активу балансу нетто
Таблиця 2.3. Згрупований баланс нетто пасиву
Таблиця 2.4. Структура пасиву балансу нетто
Таблиця 2.5. Визначення прибутку підприємства
Таблиця 2.6. Факторний аналіз балансового прибутку
Таблиця 2.7. Розрахунок прогнозованого балансового прибутку ПП „Екватор”
Таблиця 2.8. Розрахунок індексу ліквідності
Таблиця 2.9. Основні показники ліквідності
Таблиця 2.10. Платіжний баланс за 2004 рік
Таблиця 2.11. Платіжний баланс за 2005 рік
Таблиця 2.12. Грошова платоспроможність
Таблиця 2.13. Розрахункова платоспроможність
Таблиця 2.14. Ліквідна платоспроможність
Таблиця 2.15. Коефіцієнти загальної ліквідності та забезпечення власними оборотними коштами
Таблиця 2.16. Адміністративні витрати ПП „Екватор” за 2003-2005 рр
Таблиця 2.17. Відносна частка адміністративних витрат у сумі валового прибутку ПП „Екватор” за 2003-2005 роки
Таблиця 2.18. Валовий прибуток від продажу виробів торгових марок „Mobil”, „Esso”, „Лукойл” в магазинах компанії ПП „Екватор” за 2003-2005 роки
Таблиця 2.19. Коефіцієнти співвідношення величин валової виручки та валового прибутку за 2003-2005 роки для різних торгових закладів, одиниць
Таблиця 2.20. Структура продажу машинного масла торгових марок „Mobil”, „Esso”, „Лукойл” та інших у магазинах ПП „Екватор” за 2003-2005 роки
Таблиця 2.21. Структура валового прибутку ПП „Екватор” в розрізі окремих торгових марок реалізованої продукції
Таблиця 2.22. Співставлення питомої ваги окремих груп виробів в структурі обсягів продажу та валового прибутку у магазинах ПП „Екватор” за 2005 рік
Рис. 3.1. Визначення ціни рівноваги
Рис. 3.2. Функція попиту підприємства, де попит має постійну еластичність
Рис. 3.3. Функція валових доходів підприємства, де попит має постійну еластичність
Рис. 3.4. Функція попиту підприємства, де попит має змінну еластичність
Рис. 3.5. Функція валових доходів підприємства, де попит має змінну еластичність
Рис. 3.6. Функція попиту підприємства, де попит має абсолютну еластичність
Рис. 3.7. Функція валових доходів підприємства, де попит має абсолютну еластичність
Рис. 3.8. Функція валових витрат підприємства у релевантному (короткостроковому) періоді
Рис. 3.9. Функція витрат підприємства на одиницю продукції у релевантному (короткостроковому) періоді
Рис. 3.10. Функція валових витрат підприємства у іррелевантному (довгостроковому) періоді
Рис. 3.11. Функція витрат підприємства на одиницю продукції у іррелевантному (довгостроковому) періоді
Рис. 3.12. Комбінований графік функцій валових доходів і витрат у релевантному (короткостроковому) періоді
Рис. 3.13. Комбінований графік функцій валових доходів і витрат у іррелевантному (довгостроковому) періоді
Таблиця 3.1. Дані про обсяги реалізації продукції, ціну та собівартість одиниці продукції ПП „Екватор” у 2000-2005 роках
Таблиця 3.2. Динаміка прибутку від виробництва та реалізації залізобетонних та столярних виробів ПП „Екватор” за три роки, тис. грн.
Рис. 3.14. Динаміка прибутку підприємства по роках
Рис. 3.15. Форми кривих
Таблиця 3.3. Індекси сезонності динаміки рівня прибутку підприємства за три роки
Таблиця 3.4.Економічний ефект від впровадження пропозицій
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.