Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання обігових коштів підприємства


Дипломна
K-16447

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи ефективності використання обігових коштів підприємства
1.1 Економічна сутність та класифікація обігових коштів
1.2 Нормативно-правова база дослідження обігових коштів підприємства
1.3 Методологія оцінки ефективності використання обігових коштів
Розділ 2 практичні аспекти дослідження ефективності використання обігових коштів тов “торговий дім «дніпросталь-груп»”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Дослідження обсягу та структури обігових коштів
2.3 Аналіз джерел утворення та напрямків використання обігових коштів
2.4 Діагностика ефективності управління обіговими коштами підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів тов “торговий дім «дніпросталь-груп»”
3.1 Автоматизація аналізу обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»”
3.2 Економічне обґрунтування ефективності використання обігових коштів
3.3. Зарубіжний досвід управління обіговими коштами та можливість його використання на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В сучасних умовах господарювання обігові кошти підприємства мають велике значення. Вони складають значну частину активів підприємства. Тому раціональне та їх економічне використання має неабияке економічне значення.
Обігові кошти підприємства покликані забезпечити безупинний рух на всіх стадіях кругообігу для того, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використання обігових коштів.
Ефективність використання обігових коштів характеризується швидкістю їхнього обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює:
- збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства;
- вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.
Внаслідок прискорення оборотності обігових коштів зменшується потреба в них, відбувається процес вивільнення цих коштів з обігу.
Для підвищення ефективності використання обігових коштів застосовують такі заходи:
- оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва. Саме з оптимізацією зв’язані найбільші резерви скорочення запасів на підприємстві;
- скорочення тривалості реалізаційного циклу. Прискорення реалізації продукції на один день дає можливість вивільнити обігові кошти приблизно на 1/3 обсягу залишків готової продукції на складі підприємства;
- поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення;
- поліпшення використання обігових коштів підприємства;
- науково обґрунтоване управління обіговими коштами. Воно являє собою цілеспрямований процес, який полягає в формуванні необхідного обсягу та складу обігових коштів, раціоналізації й оптимізації структури джерел їх фінансування, що дозволяє забезпечити досягнення стратегічних цілей;
- автоматизація аналізу обігових коштів.
Розробка політики використання обігових коштів підприємства – це складний та багатоступеневий процес, який складається з наступних етапів: визначення мети та завдань використання обігових коштів, збір та систематизація матеріалів стосовно наявності обігових коштів та умов їх кругообігу, аналіз стану та ефективності використання обігових коштів, розробка плану-прогнозу потреби в обігових коштах на наступний період та визначення джерел фінансування цієї потреби, розробка політики управління окремими групами коштів (запасами товарів, дебіторською заборгованістю, грошовими активами) для досягнення стратегічних цілей використання, визначення та впровадження в практику діяльності підприємства фінансових інструментів управління окремими видами коштів, експертна оцінка розробленого плану-прогнозу потреби підприємства в обігових коштах на наступний період з точки зору досягнення стратегічних цілей управління, оперативне управління процесом формування та кругообігу обігових коштів.
Протягом періоду дослідження, а саме чотирьох кварталів 2005 р., показники діяльності ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” погіршились. За 3 квартали 2005 р. фінансовий результат від операційної діяльності торговельного підприємства скоротився на 13,3 тис. грн. і в ІІІ кварталі склав 3,6 тис. грн. В ІV кварталі підприємство одержало збиток в розмірі 58,8 тис. грн.
На протязі 2005 р. зменшилась також величина майна ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” (з 2079,1 до 1670,65 тис. грн.), капітал і резерви (з 1232,9 до 888,60 тис. грн.), середня величина поточних коштів (з 822,1 до 409,95 тис. грн.). Щодо обсягів реалізації підприємства, то за три квартали 2005 р. вони знизилися з 232,4 до 206,9 тис. грн. В той же час в ІV кварталі 2005 р. обсяги реалізації ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” значно зросли – з 206,9 в ІІІ кварталі до 1130,1 тис. грн. в ІV кварталі.
Отримані результати зміни в питомій вазі обігових коштів у загальному обсягу майна торговельного підприємства засвідчили про недостатній обсяг обігових коштів на підприємстві, про переважання необігових коштів над обіговими. Це пояснюється реконструкцією торговельних приміщень та відволіканням фінансових ресурсів на погашення поточних зобов’язань, в зв’язку з чим зменшилися обсяги товарних запасів, грошових коштів, а отже – обігових коштів.
Загальна сума обігових коштів на підприємстві за всі квартали 2005 р. зменшувалась. В ІІ кварталі обігові кошти зменшилися на 69 тис. грн., в ІІІ кварталі – на 372,1 тис. грн., в ІV кварталі – на 59,7 тис. грн. Загальне зменшення обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” за 2005 р. склало 500,8 тис. грн. або 56,99%.
Серед обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” найбільше було відмічено зменшення дебіторської заборгованості за чотири квартали 2005 р. (-526,6 тис. грн. або 92,78%). Протягом чотирьох кварталів 2005 р. запаси ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” збільшилися на 29,4 тис. грн. або 11,64%, а грошові кошти – зменшилися на 3,6 тис. грн. або 6,14%
Зменшення дебіторської заборгованості на підприємстві можна розцінювати як позитивний момент у діяльності підприємства. Однак підприємство повинно враховувати факт зниження запасів, в першу чергу товарних, та грошових коштів і їх еквівалентів. В цілому результати аналізу відбивають негативний стан обігових коштів підприємства.
Оцінка наявних грошових коштів підприємства та їх зміни протягом досліджуваного періоду засвідчила, що в ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” спостерігається не зовсім позитивна тенденція, адже незначні суми грошових коштів на рахунках у банку та великі у еквівалентах грошових коштів призводять до затримки платежів, несвоєчасного їх надходження на підприємство.
Аналіз джерел фінансування обігових коштів підприємства засвідчив, що найбільшим джерелом фінансування обігових коштів у ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в цілому є зростання заборгованості, зокрема кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
В зростанні заборгованості як джерела фінансування обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” значне місце належало зростанню короткострокових кредитів банку та поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.
За рахунок зменшення постійних коштів, зростання заборгованості, а також зростання власного капіталу на ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” було профінансовано обігові кошти протягом І кварталу 2005 р. на близько 350 тис. грн., у ІІ кварталі – на 327,8 тис. грн., в ІІІ кварталі – на 318,9 тис. грн., в ІV кварталі – на 68,2 тис. грн.
Аналіз напрямків використання обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” засвідчив про спрямування значної частини обігових коштів на зменшення поточних зобов’язань.
Вагомим напрямком використання обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” протягом ІІІ кварталу було зменшення власного капіталу – на 577,4 тис. грн. Використання обігових коштів за даним напрямком в ІV кварталі 2005 р. у порівнянні з І кварталом склало 392,3 тис. грн.
Щодо використання обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” на збільшення постійних коштів, то їх було використано у даному напрямку лише у ІІІ кварталі 2005 р. в обсязі 84,2 тис. грн.
Основними напрямками використання обігових коштів на ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” було зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, з позабюджетних платежів. Негативним у використанні обігових коштів є зменшення власного капіталу.
Проведена діагностика ефективності використання обігових коштів дала змогу зробити в роботі наступний висновок: для ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” на сьогодні є доцільним подовження періоду обігу обігових коштів з метою встановлення прийнятних показників ефективності управління обіговими коштами. Керівництво повинно вжити всіх заходів, щоб вивести підприємство на прибуткову стабільну діяльність в майбутніх періодах. Цього можна досягти як за рахунок прискорення оборотності, так і за рахунок підвищення залишків обігових коштів на балансі підприємства. Аналіз показників за минулі періоди свідчить, що підприємство має потенційну можливість до покращення фінансових показників.
Таким чином, в майбутній торговельній діяльності ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” слід звернути увагу на подальшу стабілізацію обсягів діяльності, оборотності обігових коштів та підвищення їх залишків на балансі, а також подальше використання помірного підходу до формування та фінансування обігових коштів. Впровадження цих заходів допоможе підприємству досягти прибутковості торговельної діяльності в плановому періоді, підвищити показники фінансової стійкості та ліквідності.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Поділ обігових коштів підприємства
Рис. 1.2 Склад обігових фондів підприємства
Рис. 1.3 Класифікація обігових коштів підприємства
Таблиця 1.1 Етапи нормування
Рис. 2.1 Схема структури персоналу ТОВ “ТД “Дніпросталь-груп”
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки основних показників діяльності ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Рис. 2.2 Динаміка основних показників діяльності ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Таблиця 2.4 Склад обігових активів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р., тис. грн.
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки обігових активів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Таблиця 2.6 Аналіз структури обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Рис. 2.3 Структура обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Рис. 2.4 Динаміка обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р.
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки грошових коштів та їх еквівалентів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р., тис. грн.
Таблиця 2.8 Аналіз динаміки дебіторської заборгованості ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р., тис. грн.
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки запасів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” в 2005 р., тис. грн.
Рис. 2.9 Динаміка запасів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” протягом 2005 р.
Таблиця 2.10 Аналіз динаміки джерел фінансування та напрямків використання обігових коштів ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»”, тис. грн.
Таблиця 3.5 Порівняльна оцінка розробленого плану-прогнозу показників ефективності управління обіговими коштами ТОВ “Торговий дім «Дніпросталь-груп»” на І квартал 2006 р.
Таблиця 3.4 Економічні умови, що впливають на ефективність працюючого капіталу
Рис. 3.1 Графічне зображення моделі Баумоля
Рис. 3.2 Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра
Рис. 3.3 Графічний розрахунок точки вибору економічно обґрунтованого обсягу замовлення
Рис. 3.4 Метод АВС
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.