Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління оборотними коштами підприємства


Дипломна
K-16450

Вступ - 3 -
1. Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. - 6 -
1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. - 6 -
1.2. Джерела формування оборотних коштів. - 11 -
1.3. Методи аналізу використання оборотних коштів та їх нормування. - 16 -
2. Аналіз управління оборотних коштів ЗАТ „Завод Реклами”. - 30 -
2.1. Характеристика діяльності підприємства. - 30 -
2.2. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. - 35 -
2.3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. - 49 -
3. Напрямки удосконалення управління оборотними коштами в сучасних економічних умовах. - 54 -
3.1. Покращення управління оборотних коштів на підприємстві ЗАТ „Завод Реклами” 54 -
3.2. Державне регулювання оборотних коштів підприємств. - 63 -
3.3. Удосконалення фінансового планування. - 74 -
Висновки - 80 -
Список використаної літератури - 85 -

1. В умовах становлення державної незалежності України, підвищення ролі підприємницьких структур як важливої складової фінансової системи держави особливо гостро постала проблема управління оборотними коштами. Специфіка утворення та використання оборотних коштів зумовлена організаційними та методологічними основами функціонування господарюючих суб’єктів. Важливість обігових коштів у діяльності підприємств підсилюється і тим, що вони беруть участь у фінансовому забезпеченні господарської діяльності.
Обігові кошти підприємницьких структур перебувають у постійному русі, обслуговуючи всі стадії виробничого процесу. Традиційно серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять усі стадії кругообігу і повертаються до початкового вигляду, тобто набувають грошової форми в результаті отриманої виручки від реалізації продукції
2. Реформування, реструктуризація економіки на ринкових засадах супроводжується зменшенням впливу держави та командно-адміністративних важелів у структурі власності та джерелах фінансування підприємницької діяльності. Визначення джерел формування оборотних коштів є важливою ділянкою фінансової роботи на підприємстві. Недостатність таких джерел призводить до недостатнього фінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень. Натомість надлишок оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених (залучених) коштів.
Власний оборотний капітал відіграє важливу роль в організації кругообігу грошових фондів, забезпечує майнову й оперативну самостійність, фінансову стійкість підприємства.
3. Важливим елементом управління оборотними коштами є застосування нормативів. Зежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані та ненормовані випливає з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції.
До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошті у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів, у залишках готової продукції на складах підприємств. Ненормовані оборотні фонди включають фонди обігу за винятком готової продукції на складі.
4. Проаналізувавши фінансовий стан підприємства ЗАТ „Завод Реклами” можна зробити висновок, що основну частину структури активу балансу складають необоротні активи ( на кінець періоду майже 64%), тобто збільшення валюти балансу відбувалась в основному за рахунок необоротних активів. Оборотні активи балансу складають лише 35%, а на кінець звітного періоду 36,7% майна підприємства. Спостерігається збільшення грошових коштів, а так як грошові кошти находяться на рахунках в банку чи в касі, вони не приносять доходу і тому їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Аналізуючи оборотні кошти за спостерігається гостра зміна в структурі, а саме: зменшення запасів майже в два рази, та збільшення дебіторської заборгованості, що говорить про погіршення платіжної дисципліни боржників. З аналізу спостерігаємо нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних обігових коштів залучаються короткострокові кредити та позики, та все одно їх не вистачає для формування запасів і витрат; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити. Але фінансова нестійкість можна вважається нормальною, тому що величина задіяних для формування запасів короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції.
5. Узагальнені дані про стан оборотного капіталу на підприємства ЗАТ „Завод Реклами” підтверджують той факт, що структура оборотних активів, що сформувалася на підприємств, ставить під загрозу подальшу стабільність підприємства. Так, найбільшу частину коштів вкладено в найменш ліквідні активи (нерухоме майно та активи, що важко реалізуються); в складі мобільних (оборотних) активів більше третини є низько ліквідними засобами. Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства, (показник покриття, швидкої ліквідності, загальної ліквідності ), - зробимо висновок, що всі коефіцієнти ледве досягають критичного рівня. Зниження показника маневреності робочого капіталу також свідчить про відсутність власних джерел для формування оборотних активів. Спостерігаємо також збільшення значення коефіцієнта оборотності оборотних засобів та коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, що вказує на уповільнення оборотності оборотних засобів.
6. Поліпшення використання оборотних коштів підприємств і підвищення ефективності виробництва можна досягти через: скорочення виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей у зв’язку з переходом на оптову торгівлю та прямі економічні зв’язки з постачальниками; прискорення оборотності оборотних коштів за рахунок реалізації непотрібних товарно-матеріальних цінностей; скорочення терміну оборотності дебіторської заборгованості; збільшення терміну оборотності кредиторської заборгованості.
7. Підвищення використання оборотних коштів має позитивне значення як для окремих суб’єктів господарювання, так і для народного господарства в цілому. Фінансово-кредитна система країни для забезпечення умов сталого економічного зростання повинна стимулювати прискорення оборотності і, в той же час, створювати можливість відновлення обороту при тимчасовій відсутності у господарчих суб’єктів власних оборотних коштів.
Ситуація щодо стану, яка склалася в Україні з оборотними коштами підприємств в значній мірі визначається відсутністю впливу чинного законодавства у цій сфері. В нових умовах господарювання підприємства всіх форм власності практично не відслідковують показники нормативів власних оборотних коштів і не здійснюють контролю за їх використанням. Відсутність такого контролю спричинило не тільки негативне викривлення структури оборотних засобів, а і збільшення тривалості їх обороту. Тому виходом із розбалансованої фінансової системи підприємств та їх неплатоспроможності могло б стати планування (нормування) оборотних коштів. Важливим при цьому підході може бути: планування оборотних коштів за двома моделями: розміщенням та джерелами фінансування; планування загальної потреби в оборотних коштах без поділу на нормовані та ненормовані статті; узагальнені методи розрахунку потреби в оборотних коштах із подальшою деталізацією; використання норм і нормативів.
8.Отже, наведені дані щодо стану та структури оборотних коштів підприємств свідчать, що проблема поповнення та їх оптимального використання до недавнього часу знаходилася поза полем дієвого контролю з боку держави, що призвело до негативних наслідків, які склалися в їх структурі та джерелах формування. Загальновідомо, що в умовах перехідного періоду для досягнення високих позитивних результатів реформування економіки та оптимізації основних макроекономічних залежностей та пропорцій необхідним є посилення регулюючої ролі держави. Це в повні й мірі відноситься і до проблеми формування та використання оборотних коштів господарських структур з метою поповнення їх обсягів та оптимізації структури.
Перелік графічного матеріалу
Рис.2.1.Схема взаємозв’язків ЗАТ „Завод реклами”.
Критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства
„Завод Реклами” Таблиця 2.1.
Характеристика статей балансу ЗАТ „Завод реклами”. Таблиця 2.2.
Рис 2.2 Структура оборотних активів підприємства ЗАТ "Завод Реклами" за 2000 рік
Рис 2.3 Структура оборотних активів підприємства ЗАТ "Завод Реклами" за 2001
Рис 2.4 Структура оборотних активів підприємства ЗАТ "Завод Реклами" за 2002 рік
Характеристика оборотних коштів Таблиця 2.3.
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ЗАТ „Завод Реклами”
Таблиця 2.6.Структура дебіторської заборгованості ЗАТ „ Завод Реклами” за строками формування.
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.