Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка та шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві


Дипломна
K-16466

Вступ
Розділ 1 методологiчнi та теоретичні засади пiдвищення продуктивностi працi
1.1 Сутнiсть i значення продуктивностi праці
1.2 Показники i методи вимiрювання продуктивностi праці
1.3 Фактори i резерви підвищення продуктивностi праці
1.4 Програми управлiння продуктивнiстю праці
Розділ 2 виробничо - господарський механізм
Забезпечення продуктивностi працi на дп,, златодар”
2.1 Характеристика виробничо-господарської дiяльностi
ДП ”Златодар”
2.2 Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ДП “Златодар” і факторів, які впливають на продуктивність праці
2.3 Виробничо-господарський механiзм забезпечення продуктивностi працi на ДП,, Златодар”
Розділ 3 пропозиції щодо пiдвищення продуктивностi працi дп,, златодар”
3.1 Пiдвищення продуктивностi працi ДП,, Златодар”
шляхом впровадження технiчних нововведень
3.2 Пiдвишення продукгивностi працi ДП “3латодар” шляхом вдосконалення мотивацiйного механiзму
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Зростання продуктивностi працi забезпечує збiльшення реального продукту й доходу, а тому воно є важливим показником економiчного зростання країни. Оскiльки збiльшення суспiльного продукту в розрахунку на душу населення означає пiдвищення рiвня споживання, а отже, i рiвня життя, то економiчне зростання стає однією з головних цiлей держав з ринковою системою господарювання. Кожне підприємство характеризується певним рiвнем продуктивностi працi, який може зростати або знижуватися пiд дією рiзноманiтних чинникiв. Пiдвищення продуктивностi працi є безперечною умовою прогресу i розвитку виробництва.
Об’єктом дослiдження дипломної роботи було державне підприємство,, Златодар”. Дане підприємство виконує весь комплекс операцiй iз зерном: його приймання вiд виробника, очищення вiд домiшок з доведенням до вiдповiдних кондицiй, сушiння, зберiгання та вiдвантаження споживачевi. За 2004 рiк підприємством вироблено продукцiю у дiючих цiнах 14102,6 тис.грн., або на 263,2% бiльше нiж у попередньому роцi. Виробництво продукції у порiвняних цiнах за 2004 рiк становить 18868,7 тис.грн. проти 18841,9тис.грн. у 2003 роцi, тобто бiльше на 26,8 тис.грн. Спостерігається поступове збiльшення виробництва борошна, яке у 2004 роцi становить 20648 тон, що на 102,8% бiльше нiж у 2003 роцi. У 2003 роцi пекарня, яка була вiдкрита на ДП "Златодар", принесла значнi прибутки, але у 2004 роцi виробництво хлiба скоротилось на 849 тон. Це було пов’язано з надмiрною конкуренцією. Загалом загальна рентабельність по комбiнату зросла у 2004 роцi на 103,8% у порiвняннi з попереднiм роком.
За 2003 рiк комбiнатом хлiбопродуктiв перероблялась в основному давальницька сировина i вартiсть товарної продукції складалася тiльки з вартостi переробки, тодi як за 2004 рiк у вартiсть товарної продукції включалась i вартiсть сировини ( підприємство працює на основi державної сировини), внаслiдок чого ДП “Златодар” збiльшив свої обсяги виробництва.
На ДП,, Златодар” чисельнiсть персоналу в 2004 роцi порiвняно з 2003 роком збільшилась на 35 чоловiки або на 7 %. Збiльшення числа працiвникiв в 2004 роцi пояснюється збiльшенням обсягу виробництва та як наслiдком потреби підприємства в залученнi нових працiвникiв. Фонд заробітної працi за 2004 рiк в порівнянні з 2003 р. зріс на 19% i становить 206,4 тис. грн.
На кожен вiдсоток пiдвищення продуктивностi працi в 2004 роцi одержано 0,83 % зростання середньої заробiтної плати, що говорить про дещо занижений рiвень середньої заробiтної плати. Розраховано, що в 2004 роцi економiя фонду заробітної плати склала 35,06 тис. грн. Прибутковiсть персоналу знизилась в 2004 роцi порівняно з 2003 роком на 0,904 тис.грн/чол або на 87,17 %.
Продуктивнiсть працi багато чому зумовлюється дiйовим мотиваційним механiзмом на підприємстві, сприятливим мікрокліматом в трудовому колективi. На ДП “Златодар” продуктивнiсть працi за останній рiк знизилась на 7 % та склала 57 тон./чол.
Одним iз шляхiв підвищення продуктивностi підприємства є збiльшення обсягiв виробництва. Дослiдивши ситуацiю на ринку борошномельної продукцiї, встановлено, що попит на дану продукцiю є еластичним, тобто навiть незначне зниження цiни призведе до значного пiдвищення обсягiв продажу продукції. При розглядi можливостi зниження цiни на продукцiю, встановлено, що є резерви зниження виробничої собiвартостi продукцiї, а саме зниження витрат на електроенергiю. Проблема зниження витрат на електроенергiю вважається складною для ДП “Златодар”, це пов’язано з специфiкою його дiяльностi (переробна промисловiсть), де все виробництво пов’язане з використанням електроенергії. Зазначимо, що частка витрат на електроенергiю у собiвартостi продукції складає 24,7 %. В зв’язку з цим запропоновано встановити лiчильник облiку електроенергії “Енергія- 9” та впровадимо АСКОЕ (автоматизовану систему контролю та облiку електроенергії). Такий лiчильник вiдслiжує роботу пiдприємства цiлодобово, а АСКОЕ дозволяє точно контролювати кiлькiсть використаної електроенергії та подiлити облiк на час:
- пiковий: з 8.00 до 10.00, з 17.00 до 2 1.00, в цi години тариф на електроенергiю найдорожчій і становить 0,517 грн. за 1 КВт/год.;
- напівпіковий: з 6.00 до 8.00, з 10.00 до 17.00, з 2 1.00 до 23.00, цей час бiльш дешевший нiж піковий i становить 0,293 грн. за 1 КВт/год.;
- нiчний: з 23.00 до 6.00, тариф за електроенергiю становить 0,08616 грн. за 1 КВт/год.
Цiна такого лічильника та АСКОЕ становить 2000 грн.
Впровадження даного заходу забезпечить збiльшення промислової. продукції в дiючих цiнах на 4,4 %; зростання виробництва борошна на 21,1 %, крупи - на 397,5 %, дертi - на 6,6 %, хлiба - на 6,8 %; зростання рентабельностi по виробництву на 1,2 %; збiльшення чисельності працiвникiв на 3,7 % та заробітної плати до 465 грн.; зменшення показників виробничих витрат на 0,0 12 %, якi становитимуть 243 82,42 грн. Продуктивність праці за умов реалiзації пропозиції - зросла порiвняно з 2003 роком на 0,13 тис. грн./чол або на 0,4%.
В ходi дослiдження встановлено, що на ДП,, Златодар” відсутнє оптимальне поєднання стимулiв i мотивiв, яке дало б змогу впливати на формування особистих цiлей працiвникiв.
Все це зумовлює потребує розроблення системи монiторингу мотивації працiвникiв підприємства в результатi впровадження даної системи було запропоновано розраховувати розмiр винагороди враховуючи результативнiсть працi працiвникiв дiльниці та прiоритетність мотивацiйних стимулів. Реалiзацiя даних заходів сприяє покращенню результатiв діяльностi підприємства внаслiдок пiдвищення продуктивностi працi на 20%. Соцiальна ефективнiсть запропонованих заходiв полягає в підвищеній продуктивностi працi персоналу за рахунок бiльш ефективного виконання поставлених перед ними задач, підвищенні рiвня оплати працi, ступеня задоволеностi від роботи на підприємствi та добробуту персоналу. Зважаючи на суттєвий соціальний та економiчний ефект реалізація розроблених заходiв в практичній дiяльностi державного підприємства є економічно ефективною, актуальною та соцiально спрямованою.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Мотивацiя працiвникiв управлiння залежно вiд обсягу їх повноважень i функцiонального навантаження.
Таблиця 2.1 Основнi показники господарськоi дiяльностi ДП «Златодар»
Рис.2.1 Обсяг реалізованої продукції ДП «Златодар»
Таблиця 2.2 Динаміка реалізації на ДП «Златодар»
Рис. 2.2 Структура реалізації продукції ДП «Златодар» в 2003 році
Рис. 2.3 Структура реалізації продукцiї на ДП в 2004 роцi
Таблиця 2.3. - Структура собiвартостi продукцi ДП протягом 2003-2004 рокiв, тис. грн.
Рис. 2.4 Структура операцiйних витрат ДП,, Златодар” в 2003 роцi
Рис.2.5 Структура операційних витрат у 2004 році
Рис. 2.6 Динамiка собiвартiстi продукцiї
Таблиця 2.5 Аналiз бухгалтерського прибутку
Таблиця 2.6 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого
впливу
Таблиця 2.7 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища прямої дії.
Таблиця 2.8 Аналіз привабливості в галузі
Таблиця 2.9 Сильнi i слабкi сторони ДП “Златодар”
Рисунок 2.7 Органiзацiя структури управлiння ДП
Таблиця 2.10 Використання трудових ресурсів на ДП “Златодар”
Таблиця 2.11 Середньоспискова чисельнiсть та заробiтна плата по роках
Таблиця 2.12 Квалiфiкацiйний склад керiвникiв, спецiалiстiв та iнших службовцiв
Рисунок 2.8 Динаміка фонду оплати праці на підприємстві ДП “Златодар”
Таблиця 2.13 Таблиця результатiв розрахунку впливу факторiв на продуктивнiсть працi ДП
Таблиця 2.14 Розрахунку впливу факторiв на показник прибутковостi персоналу ДП
Таблиця 3.1 Прогнознi показники господарської дiяльностi державного підприємства на 2005 рiк.
Таблиця 3.2 Розрахунок впливу факторiв на продуктивнiсть працi на ДП,, Златодар” за умов реалiзацiї пропозицiї
Рис.3.1 Алгоритм роботи мотиваційного моніторингу
Таблиця 3.3 “Анкета”
Таблиця 3.4 — “Опитування”
Таблиця 3.5 Зведений оцiнковий лист працiвникiв пiдприємства ДП,, Златодар” за один мiсяць
Таблиця 3.6 — Розмiр премiї.
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.