Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка собівартості продукції підприємства


Дипломна
K-16473

Вступ
Розділ 1. Економічна сутність, роль та значення собівартості в діяльності господарюючого суб’єкта. Кошторис виробництва та калькуляція
1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва
1.2. Поняття, сутність і види собівартості продукції. Показники собівартості
1.3. Поняття та формування кошторису виробництва
1.4 Собівартість окремих видів продукції
Розділ 2. Формування та аналіз собівартості продукції на підприємстві ВАТ “Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів”
2.1. Особливості формування собівартості на підприємстві ВАТ “Миронівський ЗВКК”
2.2. Загальний аналіз собівартості продукції
2.3. Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції
2.4. Аналіз витрат на 1 грн товарної продукції та вплив чинників на 1 грн товарної продукції
Розділ 3. Шляхи та резерви зниження собівартості продукції
3.1 Загальні напрямки зниження собівартості продукції
3.2. Розрахунок зниження собівартості за рахунок впровадження машини мікродозування вхідних компонентів

Результати роботи свідчать проте, що у собівартості продукції знаходять відображення усі сторони роботи підприємства: рівень організації виробничого процесу, його технічна оснащеність, ступінь ефективності використання оборотних і необоротних активів, продуктивність праці, рівень організації матеріально-технічного постачання.
Собівартість як показник використовують для:
- оцінки рівня господарювання підприємства (за видами та об’єктами діяльності) та його структурних підрозділів;
- контролю за ефективністю витрачання природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- визначення економічної ефективності інвестиційної та іноваційної діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення більш ефективного технологічного процесу господарювання;
- розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і послуги);
- визначення економічної доцільності та вигідності здійснення підприємницької діяльності за різними об’єктами господарювання.
1). В першій частині дипломної роботи були обгрунтовані теоретичні аспекти формування собівартості продукції. В результаті чого було розглянуто як сутність так і класифікацію витрат виробництва. Проаналізовані основні показники собівартості продукції та методика їх розрахунку. Було досліджено формування кошторису витрат на виробництво, а також основні методи калькулювання продукції та методику обчислення статтів калькуляції. Отже, виробнича собівартість – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції, виконані роботи та надані послуги. До виробничої собівартості продукції включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість cировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, допоміжні та інші матеріали, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконані роботи або надані послуги, які можуть бути безпосередні віднесені до конкретного об’єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, витрати від браку тощо.
До складу загальновиробничих витрат включаються виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління структурними підрозділами основного та допоміжного виробництва, а також витрат на утримання і експлуатацію устаткування загальновиробничого призначення.
2). Дослідивши формування собівартості прродукції на ВАТ «МЗВКК», було виявлено що об’єктом калькулювання є комбікорма, які вимірюються тоннами. На комбікормовому заводі залежно від характеру виробництва продукції та технології виробництва використовують метод попроцесної калькуляції. Цей метод грунтується на поділі витрат на виробництво на кількість виготовленої продукції. Виробництво комбікормів – це однопродуктне виробництво, тому при калькулюванні продукції всі витрати розглядаються як прямі. Собівартість продукції 1 тонни формується і підраховується по кожному виду комбікормів. Вона формується слідуючим образом:
1) визначається склад компонентів;
2) визначається збалансованість за поживністю в % відношенню;
3) розраховується вартість компонентів і вартість сировини на 1 т комбікорму (по кожному рецепту).
4) Добавляється 1 % втрат сировини у виробництві;
5) Добавляються витрати виробництва на 1 т комбікорму.
Це і буде повна собівартість 1 тонни комбікорму.
Витрати виробництва на 1 т комбікорму розраховуються діленням всіх витрат на виробництво на кількість виготовленої продукції. Всі витрати на виробництво підраховуються по спеціальних статтях, які мають свої особливості формування. Витрати на сировину не включаються ні до однієї статті. Витрати по сировині підраховуються по кожному рецепті. В рецепті вказується вартість сировини на 1 т даного виду комбікорму, а також кількість випуску цього комбікорму. Таким образом взнається вартість сировини на одну партію. Витрати підраховуються по кожній партії випуску.
Однією з важливих особливостей формування є те, що до повної собівартості не включаються адміністративні витрати та витрати на збут. Ці витрати списуються з прибутку підприємства. Оскільки підприємство входить в холдінг, то воно не має права збільшувати ціну комбікорму, навіть якщо адміністративні витрати і витрати на збут перевищують прибуток підприємства. Інші підприємства, які входять в холдінг, його підтримують.
3). Провівши загальний аналіз собівартості продукції було виявлено, що у 2002р підприємство має гірший показник витрат на 1 грн товарної продукції в порівнянні з минулими роками та планом. В порівнянні з планом витрати збільшилися на 1,6 коп, а це оначає, що витрати підприємства зросли проти запланованих на 1134,9 тис. грн і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємства.
Собівартість продукції у 2001 р зросла проти плану на 1342,1 тис.грн або на 5,62%; обсяг товарної продукції збільшився на на 914,8 тис.грн або на 3,53%. Темпи зростання витрат випереджають темпи зростання обсягу продукції (5,62 проти 3,53). Це свідчить про непродуктивні витрати.
Аналогічна ситуація у2002 р. Собівартість продукції зросла проти плану на 5129,8 тис.грн або на 7,9 %; обсяг товарної продукції зріс на 4063 тис.грн або на 6,1 %. Темпи зростання витрат випереджають темпи зростання обсягу продукції. Але позитивним є те, що у 2002р процент випередження витрат над товарною продукцією зменшився –
у 2002р – 1,8%;
- у 2002р –2,09%.
У 2001р собівартість продукції збільшилася на 1342,1тис.грн. За рахунок збільшення обсягу продукції собівартість збільшилася на 835,3 тис.грн, за рахунок зміни структури – на 1185,88, тому що було випущено більший об’єм комбікормів для бройлерів, який має більшу собівартість 1 тони продукції. В зв’язку із зміною рівня витрат собівартість зменшилася на 679,08 тис.грн.
У 2002р відбулося також збільшення собівартості продукції на 5129,8 тис.грн. За рахунок збільшення обсягу виробництва собівартість збільшилася 3964,2 тис.грн, оскільки додатковий випуск потребує додаткових витрат; за рахунок зміни рівня витрат – на 693,6 тис.грн; за рахунок зміни структури – на 472 тис.грн, тому що не виробляли комбікорм для риб, а виробили більше птичого комбікорму, який має більшу собівартість продукції.
4). Проаналізувавши витрати одиниці продукції, було виявлено, що на підприємстві виробляють два види комбікорму: розсипний і гранульований. Але у 2002р перевагу було віддано виробництву гранульованого комбікорму, який має вищу якість.
У 2001р передбачалося зниження проти минулих витрат розсипного комбікорму на 22,04 грн або на 32,88% і гранульованого на 26,06 грн або на 31,66%. Підриємство виконало цей план, а точніше перевиконало, оскільки фактично собівартість обох видів комбікорму знизили на:
- розсипного на 3,69 грн або на 8,2%;
- гранульованого на 1,52 або на 2,7%.
У 2002р в порівнянні з 2000р витрати гранульованого комбікорму зменшилися на 10,88 грн або на13,2%. В порівнянні з 2001р витрати збільшилися 16,7грн або на 30,5 %. В 2002р планом передбачалося збільшити витрати проти минулого року на 11,89 грн або на21,5%, оскільки планувалася реконструкція комбікормового заводу. Але витрати перебільшили сподівання, тому що фактично витрати більші від планових на 4,9 грн або на 7,4 %.
Цей аналіз було деталізовано аналізом по статтях витрат, що дало можливість виявити збільшення чи економію витрат кожної статті.
У 2001 р при виробництві розсипного комбікорму підприємство зробило економію за всіма статтями, крім електроенергії. Загальна сума економії проти 2000р. становить 25,73 грн. або 38,38% ; проти планових – на 3,69 грн або на 8,2%. Із-за економії загальних витрат на виробництво розсипного комбікорму підприємство отримало прибуток в розмірі 24948,1 грн.
На виробництво гранул у 2001р планували зменшити витрати на 4,02 грн в порівнянні з 2000р. А фактично зменшили витрати на гранули лише на 1,85 грн. Тобто відносно плану фактичні витрати збільшилися на 2,17 грн або на 19,27 грн. Але загальна сума витрат на виробництво гранульованого комбікорму зменшилася на 1,52 грн. За рахунок економії витрат підприємство отримало прибуток в розмірі 50731,52 грн.
У 2002р при виробництві гранульованого комбікорму підприємство зробило економію за такими статтями: ФОП з нарахуваннями – 1,67 грн, електроенергія – 1,8 грн; вода – 0,03грн; рем.-енергетичний – 1,38 грн; % за кредит – 1грн; інші витрати на 0,97 грн. Відбулося це за рахунок того що було встановлене нове обладнання, яке дало змогу зменшити витрати електроенергії і води. Інші витрати та % за кредит зменшилися в результаті збільшення обсягу випуску продукції. По всіх інших статтях були перевитрати. Це повязано з реконструкцією, оскільки планувалося провести реконструкцію за 2 місяці, а фактично провели за 3 місяці, що й дало додаткові витрати.
5). Провівши аналіз витрат на 1грн товарної продукції було виявлено:
а) у 2001р зміна структури асортименту продукції призвела до зменшення витрат на 1 грн товарної продукції на 4,23 коп. Зміна рівня витрат собівартості призвела до збільшення витрат на одну гривню на 4,22 коп. За рахунок зміни цін на сировину і тарифів на перевезення затрати на 1 грн товарної продукції зменшилися на 2,41 коп. Це відбулося тому, що використовували більше перевезення залізничним транспортом. За рахунок зміни цін на комбікорма витрати на 1 грн підвищилися на 4,28 коп.
б) у 2002р зміна структури привела до збільшення витрат на 1грн товарної продукції на 2,4 коп. Зміна рівня витрат собівартості привела до росту витрат на 0,7 коп. Під впливом зміни цін на сировину і тарифів на перевезення витрати на 1 грн зросли на 1 коп. За рахунок підвищення цін на продукцію витрати зменшилися на 2,5 коп. Підприємство підняло ціни на комбікорм практично не помітно, скасувавши знижки та поповнило асортимент дорожчим комбікормом.
в) вплив кожного фактора на загальну суму собівартості:
У 2001р надпланове зростання собівартості склалося за рахунок зміни рівня собівартості продукції та зменшення оптової ціни комбікорму. Зростання обсягу виробництва веде до абсолютного збільшення собівартості продукції, тому це не можна вважати як недолік у роботі спеціалістів.
У 2002р надпланове зростання собівартості склалося за рахунок зміни структури, асортименту продукції, рівня собівартості та зміни цін на сировину.
г) зміна витрат на 1 грн тоарної продукції відносно 2001р в розрізі по видах:
сукупні витрати за 2002р в порівнянні з 2001р збільшилися на 4,83 коп: в тому числі у групі порівняних видів затрат збільшилися на 19,84 коп, в непорівняних – зменшились на 14,99 коп. У свою чергу в першій групі витрати зменшилися завдяки ціновому чиннику на 20,44 коп і збільшилося в наслідок підвищення собівартості одиниці продукції на 25,21коп та зміни структури на 15,07 коп. У другій групі витрати зменшилися за рахунок цінового та структурного чинників, відповідно на 0,20 коп та на 15,07 коп, збільшилося завдяки збільшенню собівартості на 0,27 коп. В результаті витрати на 1 грн товарної продукції на весь обсяг продукції збільшилися внаслідок підвищення собівартості на 25,48 коп, а зменшилося завдяки ціновому чиннику на 20,64 коп.
6). Проаналізувавши структуру собівартості продукції, можна сказати, що найбільша питома вага в собівартості продукції належить витратам на сировину (від 87,09% до 91,65%). Вслід за сировиною велику питому вагу займають інші витрати (від 5,21% до 8,98%). Порівняння по роках дає підставу для таких висновків. В 2002р в порівнянні з 2000р структура зрушилася у бік зростання питомої ваги сировини на 3,21 пункта за незначного зменшення всіх інших витрат. В порівнянні з 2001р збільшилася питома вага «інших витрат» на 2,62 пункта, питома вага всіх інших статтів незначно зменшилася. В порівнянні з планом структура змінилася незначно. Збільшилася питома вага інших витрат на 0,71 пункта, відновідно зменшилася питома вага всіх інших статтів, крім статті «сировина», яка залишилася без змін.
Також було детально розглянуто кожну статтю витрат. аналіз статті “сировина” показав, що з годами мінялася і кількість, і ціна. З кожним роком кількість вировини збільшувалася майже в 2,5 рази. Це обумовлено насамперед збільшенням випуску комбікормів. Також покращують якість комбікормів, що спричинило до появи нових видів сировини. Почали більше використовувати кормових та вітамінних добавок, преміксів, лізінів, метіоніну, які мають вищу ціну. Відповідно все це й призводить до збільшення витрат на сировину. Факторний аналіз цієї статті показав, що у 2001р відносно плану вона збільшилася на 901 тис. грн. За рахунок зміни обєму і структури товарної продукції витрати на сировину збільшилися відповідно на 777,1 тис. грн і на 1105, тис грн. За рахунок зміни рівня витрат на окремі види комбікорму витрати на сировину зменшилися на 981, 4 тис. грн. У 2002р витрати на сировину збільшилися відносно плану на 4621,5 тис. грн. За рахунок зміни обєму товарної продукції і рівня витрат на окремі види витрати збільшилися відповідно на 3579,7 тис.грн і 4244,1 тис. грн. Зменшилися витрати на сировину за рахунок зміни структури випуску на 3202,3 тис.грн.
Аналіз використання тепла і електроенергії дав можливість зробити слідуючі висновки. В 2002р кількість використаного газу збільшилася в порівнянні з минулими роками. Це відбулося за рахунок збільшення випуску продукції на 77961 тону проти 2000р та на 55214 тон проти 2001р. ціна за 1 м.куб. збільшилася, але незначно. Але витрати на виробництво 1 тони комбікорму зменшилися. Так у 2002р на виробництво 1 т комбікорму потрібно 10,97 м. куб., а у 2001р – 17,94 м. куб., у 2000р – 18,4 м. куб. В 2002р витрати на електроенергію збільшилися на 376,8 тис.грн в порівнянні з 2000р і на 216,44 тис грн в порівнянні з 2001р. Загальна сума витрат збільшилася, але витрати на 1 т комбікорму зменшилися у 2002р на 7,8 квт\год в порівнянні з 2001р і на 5 квт\год в порівнянні з 2000р.
Факторний аналіз витрат тепло та електроенергії показав слідуючі результати. Витрати теплоенергії у 2001 р відносно плану збільшилися на 29,2 тис.грн. За рахунок зміни обєму товарної продукції на 8,4 тис. грн, за рахунок зміни структури – на 11,9 тис.грн, за рахунок зміни рівня затрат на окремі види – на 8,9 тис.грн.
У 2002р витрати теплоенергії відносно плану зменшилися на 5,3 тис. грн. За рахунок зміни обєму товарної продукції витрати збільшилися на 24,4 тис.грн. За рахунок зміни структури і рівня затрат на окремі види затрати зменшилися відповідно на 21,8 тис.грн і 7,9 тис.грн.
Витрати електроенергії у 2001р збільшилися відносно плану на 97,06 тис.грн. За рахунок зміни об’єму витрати збільшилися на 5,3 тис.грн, за рахунок зміни структури – 7,7 тис.грн, за рахунок зміни рівня затрат 84,06 тис.грн.
У 2002р витрати електроенергії відносно плану зменшилися на 197,5 тис.грн. За рахунок зміни об’єму товарної продукції витрати збільшилися на 40,5 тис.грн. А за рахунок зміни структури і рівня витрат – витрати зменшилися відповідно на 36,2 тис.грн і 201,8 тис.грн.
Витрати на оплату праці з роками збільшуються. В порівнянні з 2000р витрати збільшилися на 218,54 тис.грн, в порівняння з 2001р – на 134,39 тис.грн
Ці витрати залежать від виробітку комбікормів, а також від складності та умов праці. Виробництво комбікормів збільшується з роками і відповідно збільшуються витрати на оплату праці. У липні 2001р на заводі було підвищено заробітну плату на 40% для всіх працюючих. У 2002р підняли процент преміювання до 50% від заробітної плати. Все це призвело до збільшення витрат на оплату праці. Відповідно до витрат по заробітній платі збільшуються і витрати на соціальні відрахування. Відсоток відрахування у 2001р змінювався згідно діючого законодавства. Отже, відсоток відрахувань на протязі 2001р збільшився, а також збільшився ФОП – все це призвело до збільшення витрат по відрахуванню на соцпотреби на 35,5 тис.грн в порівнянні з 2000р. У 2002р витрати по відрахуванню збільшилися на 51,98 тис.грн відносно 2001р за рахунок збільшення ФОП.
Витрати на оплату праці у 2001р збільшилися відносно плану на 24,56 тис.грн. За рахунок зміни об’єму товарної продукції витрати збільшилися на 5,95 тис.грн; за рахунок зміни структури витрати збільшилися на 7,5 тис.грн; за рахунок зміни рівня затрат – збільшилися на 11,11 тис.грн.
У 2002р витрати на оплату праці зменшилися відносно плану на 112 тис.грн. За рахунок зміни об’єму товарної продукції витрати збільшилися на 27 тис.грн. Зменшилися витрати за рахунок зміни структури на 24,8 тис.грн і за рахунок зміни рівня витрат на 114,2 тис.грн.
Стаття “інші витрати” займає друге місце у структурі собівартості по всіх роках. Її відсоток коливається умежах від 4,34% до 8,98%. У 2002р питома вага інших витрат у структурі собівартості становила 7,83%, що на 1,15 менше, ніж у 2000р і на 2,62% більше, ніж у 2001р. Щоб виявити, що призвело до цих змін, ці витрати було розглянуто більш детальніше. Детальніший аналіз показав, що структура “інших витрат” значно змінилася з роками. Зменшилася питома вага витрат на амортизацію, ремонтно-енергетичного підрозділу, котельні, будбригади, залізничного відділу, лабораторії, ПСО, елеватора, інших витрат. За рахунок збільшення питомої ваги витрат на автопослуги, виконані роботи та появи нової статті витрат “% за кредит”.
Питома вага витрат на амортизацію скоротилася за рахунок кращого використання основних фондів, тобто їх максимальної загрузки. А підприємство у 2002р працювало на повну потужність.
7). Проаналізувавши загальні напрямки зниження собівартості вияснили, що джерелами зниження собівартості продукції є ті затрати, за рахунок економії яких знижується собівартість продукції,а саме:
- затрати уречевленої праці, які омжуть бути знижені за рахунок покращення використання засобів і предметів праці;
- затрати живої праці, які можуть бути скорочені за рахунок росту продуктивності праці;
- адміністративно-управлінські витрати.
Основнимми шляхамми зниження собівартості продукції є скорочення тих витрат, які мають найбільшу питому вагу у її структурі.
Факторами зниження собівартості є підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці, зміна структури та обсягу продукції, галузеві та інші фактори.
Основними шляхами зниження собівартості продукції на підриємстві ВАТ “МЗВКК” є зниження витрат на сировину та загальногосподарські витрати, оскільки вони займають найбільшу питому вагу у структурі собівартості.
Зменшення витрат по сировині можливо за рахунок купівлі сировини за нижчими цінами.
До загальногосподарських витрат належать витрати обслуговуючих підрозділів. Ні один із підрозділів скоротити не можливо. Зменшити витрати можливо тільки за рахунок посилення контролю керівниками підрозділів, тобто контролювати виконані роботи, проїзджені км, та ін. Також якщо не складний ремонт, то можна виконати силами робітників комбікормового заводу, а не притягувати робітників рем. або будбригади.
Резервом для зниження собівартості продукції є пропозиція по впровадженню машини мікродозування вхідних компонентів. Цей захід дасть можливість знизити собівартість продукції за рахунок підвищення продуктивності праці.
8). Розробивши пропозицію по впровадженню машини мікродозування вхідних компонентів було виявлено слідуючі результати:
- скорочення персоналу на 5 чол.;
- відповідно економія витрати по спецодягу на 172 грн;
- економія заробітної плати на 57200 грн;
- відрахування на соц.потреби на 22102 грн.
З введенням машини мікродозування відповідно збільшилися деякі витрати:
- електроенергія збільшилася на 2466,6 грн;
- витрати на утримання і експлуатацію обладнання – на 8559,8 грн;
- витрати на ремонт – на 10271,7 грн;
- витрати на страхування майна – на 97 грн.
Загальна сума зниження собівартості становить 58081,9 грн за рік.
Зниження собівартості однієї тони становить 70,8 грн.
Продуктивність праці за рахунок автоматизації виробничого процесу збільшиться на 1,5 %.
Також були розраховані основні показники ефективності впровадженого заходу по заміні ручної праці, які показані в таблиці 1.
Таблиця 1.
Основні показники ефективності впроваджуваного заходу.
Показники Одиниці виміру Значення
Чиста теперішня вартість грн 72201,4
Термін повернення капіталовкладень гарантійний роки 5,6
Індекс доходності 1,07
Базова норма рентабельності % 86,5
Облікова норма прибутку % 73,3
Отже, як свідчать проведені розрахунки, впровадження заходу по заміні ручної праці – введенням лінії мікродозування – є досить ефективним.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2000-2002рр.
Таблиця 1.1. Класифікація витрат на виробництво
Таблиця 1.4.1 Типова номенклатура статей калькуляції собівартості одиниці продукції у виробничому підприємництві.
Таблиця 4.2.Номенклатура і зміст статей витрат на утримання і експлуатацію устаткування
Таблиця 2.2.1 Основні показники для проведення аналізу собівартості продукції по комбікормовому заводі.
Таблиця 2.2.2. Розрахункові дані на основі табл.2.2.1
Таблиця 2.3.1 Основні дані для проведення аналізу
Таблиця 2.3.2 Аналіз витрат на виробництво 1т комбікорму
Таблиця 2.3.3 Аналіз витрат на виробництво 1 т розсипного комбікорму за 2000р – 2001р.
Таблиця 2.3.4. Аналіз витрат на виробництво 1 т гранульованого комбікорму
Таблиця 2.3.5. Аналіз витрат на виробництво 1 т комбікорму за 2002р
Таблиця 2.4.1.Витрати на 1 гривню товарної продукції за 2001р
Таблиця 2.4.2. Витрати на 1 грн товарної продукції за 2002р
Таблиця 2.4.3. Розрахунок впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції за 2001р.
Таблиця 2.4.4 Розрахунок впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції за 2002р.
Таблиця 2.5.1 Аналіз витрат за економічними елементами
Таблиця 2.5.2 Зміни витрат за економічними елементами
Таблиця 2.5.3 Витрати сировини на виробництво комбікормів
Таблиця 2.5.4 Розрахунок впливу факторів на витрати сировини
Таблиця 2.5.5 Використання тепла на виробництво комбікормів на ВАТ МЗВКК.
Таблиця 2.5.6 Використання електроенергії на виробництво комбікормів на ВАТ МЗВКК.
Таблиця 2.5.7. Розрахунок впливу факторів на витрати теплоенергоресурсів.
Таблиця 2.5.8.Зміни витрат по заробітній платі та відрахування на соцпотреби
Таблиця 2.5.9. Зміни відсотків відрахувань у 2001р.
Таблиця 2.5.10 Вплив факторів на оплату праці
Таблиця 2.5.11 Аналіз інших витрат
Таблиця 3.2.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2.2 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2.3 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.2.4 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.2.5. Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.