Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Споживче кредитування в банку


Дипломна
K-16474

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади механізму кредитування населення в україні
1.1 Необхідність та сутність кредитування населення
1.2 Організаційно-економічні умови кредитування населення
1.3 Нормативно-правове регулювання кредитування населення в сучасних умовах
1.4 Зарубіжний досвід організації кредитування населення
Розділ 2 умови та порядок кредитування населення в тов „комерційний банк „дельта”
2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності ТОВ „Комерційний банк „Дельта”
2.2 Аналіз організації кредитування населення в ТОВ „Комерційний банк „Дельта”
2.3 Аналіз кредитного портфелю фізичних осіб
2.4 Аналіз кредитоспроможності позичальників
Розділ 3 проблеми та перспективи розвитку кре-дитування населення в україні та шляхи їх вирішення
3.1 Оцінка сучасного стану кредитування населення в Україні
3.2 Пропозиції щодо вдосконалення кредитування населення в ТОВ „Комерційний банк „Дельта”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Однією з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки є банківська система. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється, з’являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.
На сьогодні комерційний банк може запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Широка диверсифікація операцій дозволяє банкам зберігати клієнтів і залишатися рентабельними навіть при надто несприятливій господарської кон’юнктурі. Однією з найприбутковіших, але і найбільш ризикованих операцій банку є операції кредитування фізичних осіб, аналізу яких і була присвячена дипломна робота.
В першому розділі роботи зроблено дослідження сутності, видів, принципів кредитування фізичних осіб, організації і етапів надання кредитів, розглянута нормативно – правова база надання кредитів і досвід зарубіжних країн в кредитуванні фізичних осіб.
В другому розділі було розглянуто фінансовий стан Дельта банку та проаналізовано основні аспекти кредитування фізичних осіб в банку. Прибуток від операцій банку а 109323 тис.грн., чисті резерви збільшились на 19025 тис.грн.(188,19%) і прибуток до оподаткування збільшився на 90298 тис.грн. або 352,84%, а прибуток після оподаткування зріс на 63511 тис.грн. або 477,75%. Всі коефіцієнти ефективності роботи банку знаходяться в межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення.
Н протязі 2004 – 2006 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, зокрема в 2006 році порівняно з 2005 зростання становить 1009,5 млн.грн. або 73,5%, з них обсяг кредитів наданих фізичним особам зростає на 1007,4 млн.грн. або 91,46%, юридичним особам на 2,1 млн.грн. або 0,78%. Змінюється і структура кредитів – збільшується питома вага кредитів, наданих фізичним особам, і знижується – наданих підприємствам.
За період обсяги стандартного кредитування в сумі зростають, зокрема в 2006 році порівняно з 2005 на 187,22 млн.грн.(76,26%), хоча в питомій вазі знижуються; обсяг іпотечного кредитування також зростає в сумі (в 2006 році зростання склало 108,42 млн.грн. або 26,17%), але знижується в питомій вазі (в 2006 році питома вага знизилась на 12,83%); овердрафти під платіжні картки, становлять незначні суми і питому вагу, а в 2005 році були відсутні; кредитування під купівлю автомобілів в абсолютних сумах зростає (в 2006 році зростання було рівне 111,28 млн.грн. або 51,42%), а в питомі вазі в 2005 році зростає, а в 2006 році знижується на 4,11%. Обсяги споживчого кредитування на придбання побутової техніки та інших товарів мають тенденцію до підвищення як в абсолютних сумах (на 596,48 млн.грн. або 264,94% в 2006 році порівняно з 2005), так і в питомій вазі (в 2006 році зростання склало 18,52%).
Загальна сума пролонгованої заборгованості за кредитами банку в 2005 році знижується, але з 2006 року зростає до 6,45 млн.грн. (на 4,34 млн.грн. або 205,69% більше, ніж в попередньому році). Відношення до загальної суми заборгованості знижується в 2005 і знову зростає в 2006 році і становить 0,31%.
Сума простроченої заборгованості на протязі років зростає, зокрема в 2006 році порівняно з 2005 на 28 млн.грн. або 78,4%, а відношення її до загальної суми заборгованості в цілому суттєво не змінюється – зниження складає всього 0,3%.
Виходячи з цього, можна оцінити рух кредитів загалом позитивно. Кредитна політика банку призвела до збільшення на 5,2 % обороту з надання кредитів. Рівень надання кредитів дещо випереджає рівень їх погашення, що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, яка характеризується інтенсифікацією кредитної діяльності банку. Рівень погашення кредитів у звітному періоді знизився на 6,27 %.
Співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів також характеризує кредитну діяльність як помірно обережну. Збільшення цього показника у звітному періоді до 188,42%, в порівнянні з тим, що у 2005 році він складав 147,29%, свідчить про те, що в кредитному портфелі банку змінилось відсоткове співвідношення між довго- та короткостроковими кредитами. Це підтверджується показником оборотності кредитів.
Високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при збільшенні співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів майже не змінили показник оборотності кредитів, який знизився з 1,04 до 1,02 обороту за рік.
При оцінці якості кредитного портфеля основним критерієм може бути кредитний ризик і доходність. Коефіцієнт ризику дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Коефіцієнт кредитного ризику менший за 0,5 в 2004-2006 рр., хоча і зростає в 2006 році, отже якість кредитного портфеля незадовільна. Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.кредитної заборгованості в 2006 році мають тенденцію до зниження, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних заборгованостей на 1 грн. зобов’язань. Розрахований коефіцієнт перевантаження кредитних зобов’язань є досить малим і свідчить про перевантаження портфелю банку.
Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 перебуває в рекомендованих межах 0,9-5%.
Також в роботі була показана методика оцінки кредитоспроможності позичальника банку та розглянуто основні етапи надання банківського кредиту фізичним особам.
В третьому розділі роботи було проаналізовано основні аспекти покращення кредитної діяльності банку: розширення обсягів кредитних послуг за рахунок збільшення операцій з надання кредитів на купівлю житла, розглянута схема покращення роботи інспекторів за допомогою програмного забезпечення, подано розрахунок універсального алгоритму оцінки економічної ефективності кредиту із застосуванням методу чистої теперішньої вартості.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікація кредитів, що надаються населенню
Таблиця 1.1 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 1.2 Рейтингова шкала для визначення класу позичальника
Таблиця 1.3 Основні нормативно – правові акти, які регулюють організацію кредитування населення в Україні
Таблиця 2.1 Динаміка активів Дельта – банку за 2004 -2006 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку
Таблиця 2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності банку за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.4 Основні економічні показники діяльності банку
Таблиця 2.5 Обсяги кредитування фізичних і юридичних осіб в 2004-2006 рр.
Таблиця 2.6 Склад, структура та динаміка обсягів кредитування фізичних осіб
в 2004-2006 роках
Таблиця 2.7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним особам в 2004-2006 рр. за термінами їх надання, формами і видами
Таблиця 2.8 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним особам в 2004-2006 рр. в розрізі регіонів
Рис.2.1 Кількість виданих кредитів за програмою автокредитування
Рис. 2.2 Середній розмір кредиту на купівлю житла
Рис. 2.3 Динаміка кількості виданих кредитів
Таблиця 2.9 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю
Таблиця 2.10 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку
Таблиця 2.11 Позики, надані фізичним особам Дельта - банком в розрізі видів забезпечення
Таблиця 2.12 Аналіз руху кредитів фізичних осіб, що були надані банком в 2005-2006 рр.
Таблиця 2.13 Показники оцінки якості кредитного портфеля банку
Таблиця 2.14 Первинні дані позичальника - фізичної особи Сидоренка Віктора Івановича
Таблиця 2.15 Доходи та витрати позичальника (сім’ї)
Таблиця 2.16 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 2.17 Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 2.18 Оцінка кредитоспроможності за російською методикою
Таблиця 2.19 Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням моделі Дюрана (бали)
Таблиця 3.1 Системи житлового іпотечного кредитування
Рис. 3.1 Схема роботи програми «Клієнт - Банк»
Таблиця 3.2 Характеристика комплексу задач «Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи»
Рис. 3.2 Схема інформаційних зв’язків комплексу задач
Таблиця 3.3 Структура фінансування та вартість окремих джерел капіталу комерційного банку
Таблиця 3.4 Розрахунок грошових потоків за кредитом
Таблиця 3.5 Розрахунок чистої теперішньої вартості кредиту
Таблиця 3.6 Прогнозний економічний ефект від проекту за роками
Таблиця 3.7 Розрахунок максимального значення процентної ставки за кредитом, за показником внутрішньої норми дохідності за проектом залежно від строку кредитування
Таблиця 3.8 Збалансованість активів та пасивів за термінами
Таблиця 3.9 Розрахунок вільних ліквідних коштів Дельта - банку
Таблиця 3.10 Збалансованість активів і пасивів
за термінами
Таблиця 3.11 Економічний ефект від впровадження пропозиції
До роботи є доповідь, звітність і 15 додатків
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.