Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання фізичного капіталу підприємства


Дипломна
K-16477

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи використання фізичного капіталу підприємства
1.1 Поняття та економічний зміст фізичного капіталу підприємства
1.2 Складові елементи та методи амортизації фізичного капіталу
підприємства
1.3 Показники ефективності використання і відтворення фізичного капіталу підприємства
Розділ 2 використання фізичного капіталу звенигородського управління по експлуатації газового господарства ( уегг)
2.1 Загальна характеристика Звенигородського УЕГГ
2.2 Оцінка фінансового стану Звенигородського УЕГГ
2.3. Аналіз технологічної структури фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ
2.4 Аналіз наявності, руху та технічного стану фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ
2.5 Аналіз ефективності використання фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ
Розділ 3 шляхи удосконалення використання
Фізичного капіталу звенигородського уегг
3.1 Визначення напрямків удосконалення використання фізичного капіталу
3.2 Вплив удосконалення використання фізичного капіталу на господарську діяльність
Висновки
Список використаної літератури

Проблема підвищення ефективності використання фізичного капіталу і підприємств займає центральне місце в період переходу економіки України до ринкових відносин. Від її вирішення залежить місце підприємства в народногосподарському комплексі, його фінансовий стан, конкурентоздатність на ринку. Маючи чітку інформацію про роль кожного фізичного капіталу у виробничому процесі, їх фізичний та моральний знос, про фактори, що впливають на використання фізичного капіталу, можна виявити методи та напрями, за допомогою яких підвищується ефективність всієї діяльності підприємства, знижуються витрати та зростає продуктивність праці.
Отже, вибір теми дипломної роботи був обумовлений надзвичайною актуальністю даної проблеми.
В теоретичній частині було вивчено економічну сутність фізичного капіталу, форми їх відтворення та вдосконалення, показники стану та ефективності використання основних фондів та визначено інформаційно-нормативну базу дослідження ефективності використання основних фондів.
Проаналізувавши практичні аспекти дослідження ефективності функціонування фізичного капіталу підприємства та аналізу їх використання Звенигородського УЕГГ виявлено ряд переваг та недоліків.
Специфікою господарювання в галузі поштового зв’язку є наявність на рахунках підприємств не власних коштів. В структурі балансу в даний час провідне місце (до 90%) займають грошові кошти та їх еквіваленти. В цю позицію включено кошти, що їх отримало від реалізації газу та послуг населенню, у пасиві балансу ці ресурси відображено як елемент поточних зобов’язань і тому їх не можна вважати у повному ступені власним ресурсом.
В умовах ринкових відносин через посилення конкурентної боротьби та необхідність визначення платоспроможності підприємства стає необхідним аналіз ліквідності балансу.
Під платоспроможністю підприємства розуміють його здатність своєчасно виконувати свої зобов'язання.
Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші повинен відповідати терміну погашення зобов'язань. Ліквідність - поняття більш широке, ніж платоспроможність.
Поточна ліквідність показує платоспроможність (неплатоспроможність) підприємства на найближчий до розглядуваного моменту відрізок часу. Перспективна ліквідність — це прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів.
Проведені розрахунки свідчать, що коефіцієнти ліквідності загалом не відповідають загальновстановленим нормам (коефіцієнт загальної ліквідності 1-2, коефіцієнт термінової ліквідності 0,7-0,8, коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35). Це відбувається через те, що підприємство немає в достатній кількості власних коштів.
Головне місце в структурі фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ станом на 01.01.2005 року займають передавальні пристрої – 86,5 %; будинки та споруди – 6,4%; 4,5 % – транспортні засоби; 1,4 % – інструменти, прилади, інвентар (меблі); незначну частину – машини та обладнання – 0,8 %; інші основні фонди – 0,4 %.
Оновлення фізичного капіталу проходить за рахунок збільшення кількості передавальних пристроїв – газопроводів по природному газу. Враховуючи те, що предметом діяльності підприємства є – транспортування природного газу розподільчими трубопроводами така структура відповідає меті та цілям діяльності Звенигородського УЕГГ.
Не значну частку займають малоцінні необоротні матеріальні активи та інструменти, прилади і інвентар. Така структура цілком відповідає цілям та завданням діяльності вузла і дозволяє йому реалізовувати свої фунціональні завдання.
Більше третини основних засобів підприємства є спрацьованими. Якщо в кінці 2002 року рівень придатності основних засобів вузла зв’язку становив 69,6 %, то в кінці 2004 року – вже 56,4 %. Оновлення основних засобів відбувається дуже повільними темпами (2,6% за рік). Спрацьовані і застарілі основні засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що приводить до підвищення собівартості послуг.
На наступному етапі аналізу ми вивчали ступінь забезпеченості підприємства фізичним капіталом.
Забезпеченість підприємства характеризується показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.
Отримані результати розрахунків свідчать, що на підприємстві зростає як показник фондоозброєності праці, так і її технічної озброєності. Якщо в 2002 році на одного середньооблікового працівника припадало 2,6 тис.грн. вартості основних засобів, то в 2004 році цей показник зріс на 9,2 % і склав 2,84 тис.грн.
Для підвищення фондовіддачі на підприємстві потрібно, перш за все, досягти: зменшення кількості зайвого устаткування; підвищення питомої ваги діючого устаткування в складі всього устаткування, що мається на підприємстві; оптимізації маршрутів перевезення пошти з метою підвищення ступеня завантаження автомобілів, скорочення їх пробігу та зменшення витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції; поліпшення структури основних фондів шляхом скорочення частки основних фондів допоміжного виробництва; заміни старих технологій новими, конкурентоздатними.
Одним з напрямів підвищення ефективності використання основних засобів в дипломній роботі пропонується поліпшення використання автотранспорту шляхом впровадження нових послуг, а саме: перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
Для удосконалення використання фізичного капіталу та збільшення фондовіддачі фізичного капіталу потрібно:
– переглянути необхідність наявності основних фондів з урахуванням специфіки робіт;
– про необхідності продати (реалізувати) основні фонди;
– при необхідності використовувати орендовані основні фонди автотранспорт не спеціального призначення;
– зменшити використаня паливно-мастильних матеріалів;
– зменшити інші операційні витрати на: послуги сторонніх організацій, оплату відряджень та інші послуги.
На основі аналізу наявності, руху та технічного стану, ефективності
використання фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ запропоновані слідуючі напрямки удосконалення використання фізичного капіталу:
1. Списати установку для наповнення зрідженим газом балонів
2. Продати бортовий автомобіль ГАЗ 3307
3. Передати на Черкаську газонаповнювальну станцію автомобіль ЗІЛ130
В результаті запропонованих напрямків зменшуються загальні витрати,
зменшується сума збитків в цілому по підприємству, збільшується фондовіддача фізичного капіталу.
Основним напрямком підвищення використання основних фондів даного підприємства є впровадження у виробничий процес нового, сучасного обладнання з метою збільшення обсягів виробництва продукції та виробничої потужності Звенигородського УЕГГ.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Видова класифікація фізичного капіталу
Рис. 1.2 Методи амортизації фізичного капіталу
Таблиця 1.1Норми амортизаційних відрахувань в 2004 році
Рис. 1.3 Система показників ефективності фізичного капіталу
Рис. 1.4 Схема аналізу форм заміщення зносу фізичного капіталу.
Рис. 1.5 Схема аналізу технічного стану та тенденції розвитку фізичного капіталу.
Рис. 2.1 Організаційна схема управління Звенигородського УЕГГ
Таблиця 2.1. Економічні показники господарської діяльності Звенигородського УЕГГ
Таблиця 2.2 Аналіз реалізації зрідженого газу споживачам за 2002-2004 роки.
Таблиця 2.3 Аналіз транспортування природного газу споживачам за 2002-2004 роки
Таблиця 2.4 Собівартість реалізованої продукції по видам діяльності по Звенигородському УЕГГ за 2002 – 2004 роки ( тис. грн. )
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки майна Звенигородського УЕГГ за 2002–2004 роки (тис. грн.)
Таблиця 2.6 Аналіз структури майна Звенигородського УЕГГ за 2002–2004 роки (тис. грн.)
Рис. 2.2 Співвідношення основних засобів та оборотних активів Звенигородського УЕГГ за 2002 – 2004 роки.
Рис. 2.3 Співвідношення фізичного капіталу та оборотних активів за 2002 р.
Рис. 2.4 Співвідношення фізичного капіталу та оборотних активів за 2003 р.
Рис. 2.5 Співвідношення фізичного капіталу та оборотних активів за 2004 р.
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки джерел утворення майна Звенигородського УЕГГ за 2002-2004 роки
Рис. 2.8 Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’язань Звенигородського УЕГГ за 2002 – 2004 роки
Таблиця 2.9 Аналіз структури джерел утворення майна Звенигородського УЕГГ за 2002-2004 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз основних показників ліквідності Звенигородського УЕГГ
за 2002–2004 роки
Таблиця 2.11 Аналіз показників платоспроможності Звенигородського УЕГГ
за 2002–2004 роки
Таблиця 2.13 Коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу та придатності фізичного капіталу Звенигородського УЕГГ по групах за 2002-2004 роки
Таблиця 2.14 Аналіз фондовіддачі по Звенигородського УЕГГ за 2003 – 2004 роки
Талиця 2.15 Аналіз факторів, що впливають на фондовіддачу за 2003 – 2004 роки Таблиця 3.1 Покращені показники ефективності ремонтного господарства.
Таблиця 3.2. Покращені показники ефективності ремонтного господарства.
Таблиця 3.1 Вплив запропонованих заходів на собівартість зрідженого газу в 2005
Таблиця 3.2 Економічні показники діяльності Звенигородського УЕГГ
після впровадження заходів по списанню УНБН та 2- х автомашин
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.