Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16487

Вступ
1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства
1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
1.3 Показники фінансового стану підприємства
1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності
1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості
1.3.3 Коефіцієнти ділової активності
1.3.4 Коефіцієнти рентабельності
1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності
1.3.6 Інтегральні коефіцієнти оцінки фінансової стійкості
1.4 Ліквідність балансу
1.5 Комплексний аналіз і рейтингове оцінювання фінансового
стану підприємства
1.6 Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства
1.7 Банкрутство підприємства як економічне явище
1.8 Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання
2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі
ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат
хлібопродуктів"
2.2 Аналіз основних показників, що характеризують стан фінансово-господарської діяльності ВАТ “Черкаський Комбінат хлібопродуктів”
2.3 Аналіз структури балансу
2.4 Аналіз рівнів динаміки фінансових результатів
2.5 Аналіз ліквідності балансу
2.6 Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
2.7 Аналіз фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ”
2.8 Аналіз ділової активності ВАТ “ЧКХ”
2.9 Аналіз показників рентабельності ВАТ “ЧКХ”
2.10 Аналіз ймовірності банкрутства
3 Шляхи поліпшення фінансових результатів ВАТ “ЧКХ”
3.1 Оперативні заходи щодо підвищення
3.2 Співставлення показників платоспроможності до і після запропонованих заходів
3.3 Розробка бізнес - плану
Висновки
Список використаної літератури

Перехід до ринкової економіки негативно позначається на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. У перші роки кризи звичним став той факт, що їх продукція за показниками якості і собівартості часто не здатна конкурувати з зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти й мови: у центр уваги економічних досліджень зіткнулася проблема виживання.
Неочікувані банкрутства колись прибуткових підприємств, непередбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівня доходів населення, - це все те, до чого ми змушені були звикнути.
Важко заперечити, що кризові явища оволоділи настільки великою силою, що наклали свій відбиток не лише на економічне середовище, але й на всі сфери життя суспільства.
Тож постає питання, що чекає нас далі? Ринкова економіка - саме на неї покладаються всі надії. Вона має бодай не вирішити всі існуючі проблеми, але забезпечити ефективні механізми для цього.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємництва, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг, зрештою, прогнозоване зростання ВВП у 2000 році
При проведенні фінансового аналізу ВАТ ”ЧКХ”- виявилено ряд переваг та недоліків фінансово - господарської діяльності.
1. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності ВАТ “ЧКХ” за 2000-2001 р.р. слід відмітити, що в складних економічних умовах товариство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності.
Одним з позитивних моментів є те, що у 2001 році в порівнянні з 2000 роком відбувся ріст промислового виробництва, збільшення обсягів робіт. За 2001 рік перероблено зерна 29061 т., що на 75% або на 12459 т. більше ніж за минулий рік. У порівнянні з минулим роком відбувся ріст промислового виробництва по борошну на 69,8%.
Як по основному, так і по структурному підрозділу Адамівському ХПП витримувалося співвідношення випередження росту продуктивності праці над ростом середньомісячної заробітної плати.
2. Негативними моментами для фінансових результатів ВАТ “ЧКХ” є:
- те, що підприємство у 2001 році мало збиток у розмірі 332,4 тис.грн. Це пояснюється нетотожністю бухгалтерського і податкового обліку в частині затрат на капітальний ремонт;
- збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності;
- збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємств;
- ефективність майна підприємства знижена.
3. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як незадовільний. Це підтверджує, в першу чергу, недостатньо високий рівень ліквідності і платоспроможності підприємства. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на початок та кінець звітного періоду перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На початок звітного періоду його значення становило 2,59, а на кінець - зменшилось на 1,09 і становило 1,5.
Негативна тенденція спостерігається у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також зменшився на 814,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного періоду і становить 2403,1 тис.грн.
Як наслідок цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але спадає від 0,61 до 0,33 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
Так, у 2000 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,76, а у 2001 році він зменшився до 0,53, що в межах нормативного рівня. Проте, зросло значення коефіцієнта заборгованості у 2001 році порівняно з 2000 роком з 0,24 до 0,47.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зменшилось з 0,50 до 0,44. Зменшення значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” за 2000-2001р.р.
Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ВАТ “ЧКХ”.
Воно проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів.
Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) повного використання виробничої потужності і налагодження збуту призведе до того, що прибуток збільшиться на 82604 грн.; 2) здача в оренду нежилі приміщення та транспортні засоби в розрахунку за рік збільшать прибуток на 24840 грн.; 3) резерв скорочення витрат на утримання основних засобів, за рахунок тимчасової консервації також збільшить прибуток на 15015 грн., завдяки не нарахуванню амортизації; 4) впровадження виробництва нового виду продукції покращить фінансовий стан ВАТ “ЧКХ” на загальну суму прибутку 304186 грн.; 5) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та надання послуг по зберіганню продукції – всі ці пропозиції підвищать прибутковість ВАТ “ЧКХ”.
Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового стану, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості шляхом вдосконалення технології виробництва і усунення непродуктивних витрат.
Посилення ділової активності, підвищення показників оборотності досягається в результаті прискорення господарських розрахунків з постачальниками сировини, матеріалів і покупцями продукції; прискорення процесу реалізації продукції шляхом укладання стійких та тривалих господарських договорів.
Запровадження ринкових методів і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості.
Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану ВАТ “ЧКХ” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів виробництва і налагодження збуту.
Чистий прибуток підприємства є одним з найважливіших джерел самофінансування – після його розподілу по всіх мінімально необхідних напрямках має бути використаний, насамперед, з метою виробничих інвестицій, тобто спрямований до фонду розвитку виробництва. Це дасть змогу істотно оновити склад основних засобів і забезпечити конкурентоспроможність підприємства у майбутньому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності та фінансово-економічного стану ВАТ "ЧКХ"
Таблиця 2.2 Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.6 Динаміка структури залученого капіталу
Таблиця 2.7 Агрегований порівняльний аналітичний баланс
Таблиця 2.8 Аналіз фінансових результатів ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.9 Аналіз ліквідності балансу за 2000-2001 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.10 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.11 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і
платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.12 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “ЧКХ»
Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової
незалежності ВАТ “ЧКХ” за 2000- 2001 р.р.
Таблиця 2.15 Показники ділової активності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.16 Рентабельність господарської діяльності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 3.1 Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та кількості переробки зерна ВАТ “ЧКХ” на 2002 рік
Програма на рік
Поставка готової продукції (цукру)
Таблиця 3.3 Оперативні заходи щодо підвищення
Таблиця 3.4 Прогнозний баланс на 2002 рік
Таблиця 3.5 Співставлення показників фінансового стану до і після запропонованих заходів
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.