Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Цінова політика підприємства в умовах ринку


Дипломна
K-16490

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку
1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики
1.2 Види і елементи цін
1.3 Методика визначення ціни
Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»
2.1 Оганізаційно-економічна характеристика ВАТ «Миронівський ЗВКК»
2.2 Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві
2.3 Аналіз ефективності формування ціни в товаристві
Розділ 3 шляхи вдосконалення ціноутворення на ват «миронівський звкк»
3.1 Удосконалення методики цінової політики
3.2 Автоматизація аналізу ціни на продукцію та її собівартості як один
із шляхів поліпшення аналітичної роботи на ВАТ „Миронівський завод
по виготовленню круп і комбікормів”
Висновки
Список використаної літератури

Перед усіма комерційними структурами постає питання про призначення ціни на свою продукцію. Ціна і ціноутворення є важливими складовими функціонування ринкового механізму.
Будемо вважати, що ціна – це грошовий вираз вартості товару. Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий і гнучкий інструмент, але є могутнім важелем впливу на економіку окремого підприємства та цілого суспільства, адже визначають рівень ефективності функціонування, прибутковість, можливості подальшого розвитку. Саме це і доводить актуальність обраної теми дипломної роботи.
Об’єкт - дослідження в дипломній роботі – відкрите акціонерне товариство Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів. Галузь (вид діяльності) — борошномельно-круп’яна, комбікормова.
Мета проведення даного дослідження - розкриття теоретичних основ і практичних аспектів ціноутворення, а також пошук шляхів вдосконалення процесу ціноутворення на досліджуваному підприємстві.
В ході написання даної роботи було вирішено поставлені раніше завдання, а саме :
– вивчено нормативно-правове регулювання ціноутворення та оглянуто літературні джерела з поставлених проблем;
– досліджено суть, види та елементи цін, методичні підходи до їх формування та оцінки в умовах ринку;
– розглянуто організаційно-економічні особливості даного підприємства; вивчено та оцінено його політику ціноутворення;
– проаналізовано ефективність формування ціни на товаристві;
– визначено шляхи удосконалення методики ціноутворення за результатами оцінки та подано пропозиції щодо поліпшення автоматизації обліково-аналітичних процесів;
– сформульовано висновки на підставі проведеного дослідження.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, літератури, 13 додатків. Загальний обсяг роботи 120 сторінок (без додатків).
У першому розділі „ Теоретичні аспекти ціноутворення на продукцію в умовах ринку” розглядається нормативно-правове регулювання ціноутворення, подано огляд літературних джерел з досліджуваних проблем, розкрито сутність, види і елементи цін, наведено методику їх формування та оцінки.
Таким чином, політика ціноутворення на території України визначається її законодавством. Головну роль у цьому законодавстві відіграє Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 р. (зі змінами та доповненнями), який визначає основні принципи встановлення та застосування цін і тарифів, організацію контролю за їх додержанням на території України. Закон поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форм власності, підпорядкованості й методів організації праці та виробництва.
Ціна — це грошове вираження вартості продукції, послуг. Механізм ціноутворення в Україні на рівні підприємств, як правило, дуже простий і недостатньо гнучкий для умов змінного попиту. Підприємство сподівається, що обраний метод дає змогу правильно розрахувати конкретну ціну. У цілому всі методи ціноутворення можна поділити на затратні та маркетингові. До кожної із зазначених груп входить значна кількість методів, кожен з яких має свої позитивні та негативні сторони.
Другий розділ даної роботи “ Практичні аспекти формування ціни на ВАТ«Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів ” визначає основні умови створення та діяльності товариства, дає коротку організаційно-економічну характеристику його роботи. Тут же досліджено та описано реальний процес ціноутворення, проведено аналіз ефективності формування ціни на товаристві.
Загальний алгоритм методики розрахунку ціни на продукцію ВАТ „ Ми-ронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” подамо у наступній послідовності дій : постановка завдань ціноутворення (збільшення продажу, збільшення прибутку, збереження існуючого стану);визначення попиту на продукцію структурних підрозділів заводу (комплексний аналіз реакції попиту на різні ціни пропонованого виду продукції); оцінка витрат (покриття всіх витрат виробництва, розподілу і збуту продукції, включаючи прибуток підприємства); аналіз цін і витрат конкурентів ( порівняльні закупки, розробка прейскурантів, опитування покупців); вибір методу ціноутворення (затратного, маркетингового); встановлення остаточної ціни залежно від низки додаткових умов.
Попит, як правило, визначає максимальну ціну на продукцію заводу. А мінімальна ціна – його витрати.
Контроль за цінами конкурентів ведеться за основними показниками: зміна цін конкурентів за різними групами товарів (табл.2.1); динаміка обсягу продажу в натуральних і вартісних вимірниках для порівняння з попереднім роком і з різними сегментами ринку та каналами розподілу, на основі додатків 6-7 (табл.2.2); обсяг продажу за зниженими цінами, визначений як відсоток від продажу за повними цінами, а також беззбитковий обсяг продажу за зміненими цінами; категорія споживачів, що виграють від зниження цін; динаміка витрат на маркетингові дослідження загалом і за конкретними товарами; думка покупців відносно продукції; незадоволення запропонованою ціною як з боку споживачів, так і з боку торгівельного персоналу; зміна позиції споживачів щодо підприємства-конкурента і його цін; кількість втрачених споживачів порівняно з попереднім періодом.
При визначенні ціни продукції ВАТ „Миронівський ЗВКК” маркетологи застосовують метод обліку прямих витрат, який спирається на систему „директ-костінг”. Коли постійні (накладні) витрати не підлягають калькулюванню. Але вони разом з прибутком входять до складу фінансового показника, який називається „маржинальний дохід”. Шляхом віднімання від маржинального доходу постійних витрат визначається прибуток і, відповідно, доцільність встановлення певної ціни на товар.
Метод прямих витрат починається з можливої ціни, за якою товар буде продаватися на ринку. Доцільність застосування ціни визначається рівнем прибутку від реалізації продукції, що залежить від обсягу її виробництва та величини маржинального доходу. Маржинальний дохід, як сума постійних витрат і прибутку, дає хоча і приблизне, але об’єктивне уявлення про ефективність прийняття того чи іншого варіанта ціни. Чим більшою є величина маржинального доходу, тим більший прибуток отримуватиме товариство від реалізації комбікормів.
Необхідний розмір прибутку для ВАТ „Миронівський ЗВКК” визначається потребами його розвитку і має бути достатнім для забезпечення, як мінімум, нормального процесу відтворення. Тому величина очікуваного прибутку може бути визначена через суму витрат, які наше підприємство має намір здійснити за рахунок такого прибутку.
Даний вид господарської діяльності є досить матеріалоємним. Тому під час дослідження витрат особливу увагу приділено аналізові матеріальних витрат. Вивчено, які зміни відбулися в сумі прямих матеріальних витрат та їх питомій вазі в повній собівартості комбікормів у 2006 -2006 роках.
Сума прямих матеріальних витрат зменшилась на 159593,4 тис.грн., що становить 24,94 %. Частка цих витрат у повній собівартості комбікормів -0,21, що на 0,7 менше від 2006 р. На відхилення фактичних матеріальних витрат у 2006 р. від 2006 р. вплинули три основні фактори, скорочено назвемо їх „за рахунок норми”, „за рахунок цін”, „за рахунок заміни”. Останній фактор виражається у відхиленні норми витрат і ціни замінюваного матеріалу від норми витрат і ціни замінного матеріалу. Розрахунок впливу факторів „норм” і „цін” на відхилення по матеріальних витратах засвідчив, що економія по кукурудзі (макусі) на суму 12 865,68 грн., борошну вапняковому на суму 97,37 грн., нуту на суму 1809,57 грн., борошну на суму 1262,5 грн. зумовила загальну економію матеріалів на виробництво комбікорму „ К 55 10/18-28” на 407,40 грн.
Щодо інших видів матеріалів (сіль, висівки пшеничні, соя, а також ячмінь) допущено перевитрати в сумі 15627,72 грн. (відповідно, 29,20 грн., 1324,87 грн., 14273,65 грн.).
В третьому розділі «Шляхи вдосконалення ціноутворення на ВАТ «Миронівський ЗВКК» наводимо та обґрунтовуємо пропозиції з удосконалення методики ціноутворення за результатами оцінки, проведеної в другому розділі даної роботи та розширення аналітичних можливостей використовуваної на заводі комп’ютерної програми через введення до переліку існуючих форм додатково таких, як: відомість відхилень фактичних витрат структурного підрозділу; відомість відхилень фактичних витрат від планових показників на ВАТ; відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат; відомість аналітичного обліку накладних витрат; відомість аналізу втрат від браку; оборотна відомість по рахунку; відомість визначення фактичної собівартості готової продукції, які мають специфічні реквізити, а також функціональні можливості.
Після аналізу об’єкта дослідження, проведеного в попередньому розділі, можемо назвати такі основні альтернативи поліпшення існуючої на заводі методики ціноутворення :
5) використання віднайдених резервів зниження витрат;
6) оптимізація розміру ціни залежно від обсягу виробництва;
7) зміна методу включення до складу ціни прибутку;
8) пошук більш прогресивного методу ціноутворення.
В результаті розрахунково-аналітичних процедур виявлено основні важелі впливу на зниження собівартості комбікорму, як нижньої межі ціни на нього.
Такі можемо поділити за двома ознаками :
а) елементами виробництва – праця, предмети праці, засоби праці;
б) характером умов і заходів, спрямованих на удосконалення виготовлення комбікормів, що визначають скорочення витрат праці та ресурсів виробництва на одиницю продукції, а також зниження собівартості за основними елементами витрат.
При поділі за першою ознакою це :
- зниження норм витрачання матеріалів;
- скорочення транспортних витрат з доставки ресурсів виробництва і транспортних тарифів;
- покращення техніко-економічних показників використання виробничих фондів.
При поділі за другою ознакою це :
- впровадження передової техніки – механізація та автоматизація, електрифікація і хімізація виробництва, вдосконалення рецептури виробів, впровадження передових технологій виготовлення комбікормів тощо;
- поліпшення організації виробничого процесу на основі його концентрації та спеціалізації, удосконалення організації управління підприємством й більш раціонального розміщення виробництва, поліпшення умов матеріально-технічного забезпечення та організації праці тощо;
- підвищення кваліфікації і культурно-технічного рівня робітників структурних підрозділів заводу.
Найважливіше значення у боротьбі за зниження собівартості комбікормів належить дотриманню строгого режиму економії на всіх ділянках господарсько-виробничої діяльності ВАТ „Миронівський ЗВКК”.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Нормативно-правова база процесу ціноутворення
Рис. 1.1. Типові структурні елементи ціни одиниці продукції (послуги)
Рис.1.2. Основні види цін і тарифів за окремими класифікаційними ознаками
Рис.2.1. Структура управління на ВАТ «МЗВКК»
Таблиця 2.1 Аналіз фінансової діяльності ВАТ за 20042006 рр.
Рис. 2.1. Зміна обсягу товарної продукції за 2006-2006 рр.
Таблиця 2.2 Структура загальних витрат ВАТ за 2006-2006 рр.
Таблиця 2.3 Показники фінансового стану ВАТ за 20042006 рр.
Рис.2.2. Основні проміжки визначення ціни на ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”
Таблиця 2.4 Зміна цін місцевих конкурентів за різними групами товарів у 2006 р., тис.грн/т
Таблиця 2.5 Динаміка обсягу реалізації продукції ВАТ „Миронівський ЗВКК” за 2005-2006 рр.
Рис.2.3. Склад оптової та роздрібної ціни продукції ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”
Рис. 2.4 Динаміка витрат ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” залежно від обсягу виробництва продукції у 2006 р.: а – постійні витрати; б – змінні витрати.
Таблиця 2.6 Встановлення ціни на комбікорм методом прямих витрат на ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”
Таблиця 2.7 Можливі варіанти встановлення ціни на комбікорм виробництва ВАТ „Миронівський ЗВКК”
Таблиця 2.9 Аналіз прямих матеріальних витрат ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” у 2006 – 2006 рр.
Таблиця 2.10 Оцінка впливу факторів „норм” і „цін” на відхилення по матеріальних витратах на комбікорм „К 55 10/18-28” в 2006 році
Рис. 3.1. Економічні результати діяльності ВАТ „Миронівський ЗВКК” з виробництва комбікормів відповідно :
а) до зниження ціни; б) після зниження ціни
Таблиця 3.1 Досягнення беззбитковості при зменшенні ціни на комбікорм на 2,50 грн
Рис.3.2. Економічні результати діяльності ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” за умов одночасної зміни ціни на комбікорм та змінних витрат
Таблиця 3.2 Розрахунок доцільності зміни методу встановлення ціни на комбікорм
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.5 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.6 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.7 Склад ціни 1 тони комбікорму гранульованого до і після впровадження заходу
Рис.3.3. Інформаційна схема взаємозв’язку АРМ спеціаліста зі зведеного обліку та ціноутворення з іншими елементами ІС ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”
Рис.3.4. Схема взаємоузгодження АРМ спеціаліста-аналітика та обліковця готової продукції, її реалізації на ВАТ „Миронівський ЗВКК”
Рис.3.5. Рентабельність продукції ВАТ „Миронівський ЗВКК”
Рис.3.6 Графік прогнозування і фактичного стану господарського процесу (виробництва комбікормів) на ВАТ „Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”
Ціна

85

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.