Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування проекту підвищення якості і конкурентоспроможності підприємства


Дипломна
K-16492

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
1.1 Теоретичні засади управління проектами, критичний аналіз і пропозиції
1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження якості та конкурентоспроможності продукції
1.3 Методологія оцінки якості та конкурентоспроможності продукції
Розділ 2. Практичні аспекти дослідження проекту підвищення якості та конкурентоспроможності послуг пп «вікінг 2000»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз системи управління якістю послуг ПП „Вікінг 2000”
2.3 Аналіз конкурентоспроможності послуг ПП „Вікінг 2000”
Розділ 3. Шляхи підвищення якості та конкурентоспромож ності послуг
3.1 Система основних заходів підвищення конкурентоспроможності
3.2 Розробка проекту реалізації заходів з підвищення якості та конкурентоспроможності послуг
3.3 Підвищення ефективності якості та конкурентоспроможності надання послуг
Висновки
Список використаної літератури

В ході виконання дипломної роботи було розглянуто конкурентоспроможність послуг ПП ”Вкінг 2000”, а саме:
- її теоретичні аспекти;
- методичні та методологічні підходи до її визначення та підвищення;
- науково-практичні методи визначення конкурентоспроможності та його обгрунтуваня у ПП
- заходи по її підвищенню.
В сучасних умовах господарювання в Україні висока конкурентоспроможність послуг є головною запорукою виживання і ефективної роботи підприємства на ринку. Під час перебудови було повністю відкрито кордони для іноземних виробників, і ринок України стихійно заповнився імпортною продукцією. Вітчизняна продукція, виробництво якої було налагоджене на застарілому обладнанні за допомогою планово-директивних методів керівництва, не могла змагатись з закордонними високотехнологічними аналогами по якості і ціні. У ході приватизації власність і управління підприємств зосередились в руках бувшого керівного складу радянських часів, який нездатний і не хоче адаптуватися до нових реалій. В результаті більшість підприємств України, частині яких є мало аналогів у світі, опинились на межі банкрутства.
На ПП ”Вікінг 2000” було відкинуто необхідність маркетингових досліджень тому надання послуг не було зорієнтовано на сучасні вимоги ринку, і майже повністю відсутнє налагодження зв'язків з постачальниками.
З аналізу, проведеного у даній роботі, можна зробити наступні висновки:
- обсяги надання послуг до 2005 року впевнено знижувались і становили під кінець 2004 року третину рівня 2003 року. Це пояснюється посиленою конкуренцією із боку ПП „Беркут”, у якої вищий рівень надання послуг за нижчу ціну. Водночас у 2005 році обсяг зріс у 1,6 разів, порівняно з рівнем 2004 року. Це зростання відбулося завдяки підвищенню довіри до підприємства, та входженню на ринок фірми «Теркас», яка стала основним замовником послуг підприємства.
- на підприємстві має місце високий знос основних виробничих фондів;
- середньорічний виробіток продукції на одного працівника в 2005 році збільшився в порівнянні з 2004 роком на 2,43 тис. грн. Середньорічний виробіток надання послуг на одного робітника відповідно збільшився в порівнянні з 2004 роком на 3,19 тис. грн. Це призвело до збільшення обсягів надання послуг 2004 році в порівнянні з 2003 роком на 6,2 млн. грн. До 2005 року спостерігається тенденція до погіршення показників виробничо-господарської і фінансової діяльності, деяке їх покращення у 2005 році викликане збільшенням давальницьких контрактів;
- у структурі основних засобів відсутні основні невиробничі фонди. Це свідчить про низький рівень розвитку соціальної інфраструктури підприємства, адже в цю групу входять фонди житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту. Вони безпосередньо впливають на соціальні процеси: відтворення робочої сили, активізації участі у виробництві;
- показник швидкості обертання власного капіталу в 2005 році збільшився на 0,255 в порівнянні з 2004 роком. Збільшення даного коефіцієнту говорить про збільшення інтенсивності використання власного капіталу;
- коефіцієнт поточної ліквідності в 2005 році в порівнянні із 2004 роком збільшився з 1,295 до 1,015. Значення коефіцієнту швидкої ліквідності збільшився (з 0,305 до 0,315), але і його значення на кінець 2005 року не досягло теоретично визначеної величини. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2005 року досягав 0,0003. Це свідчить, що на кінець 2004 року підприємство може одночасно погасити лише 0,03% короткотермінових позичкових зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності набагато менший його порогового теоретичного значення. Це катастрофічне значення, якщо не врахувати, що строки погашення заборгованості наступають не одночасно;
- за 2004 – 2005 рр. частка власних засобів в складі використовуваного капіталу на підприємстві знизилась, до того ж 0,0025% власних засобів являється недостатньою сумою для того, щоб можна було говорити про високу ступінь фінансової незалежності підприємства. Це говорить про велику залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт фінансової стабільності знизився в 2005 році з 3,48 до 2,12, хоча ще набагато перевищує нормативного значення. Величина власних обігових коштів на протязі 2004 – 2005 року знижується, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.
На снові проведеного аналізу запропоновано такі заходи підвищення конкурентоспроможності:
1. Основою для запровадження наступних заходів є введення на підприємстві служби маркетингу;
2. Підвищення ефективності використання існуючих виробничих фондів за рахунок збільшення річного робочого часу використання основних виробничих фондів і зниження транспортних витрат;
Запланований приріст прибутку від впровадження заходів складає 9520,1 тис. грн., термін окупності додаткових капітальних вкладень – 5,5 року.
Але для отримання позитивного ефекту, заходи, пов'язані з самою організацією мають базуватись на макроекономічних заходах держави по покращенню стану економіки України в цілому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1. Огляд літературних джерел з проблеми дослідження конкурентоспроможності продукції
Рис. 1.1. Класифікація критеріїв конкурентоспроможності
Рис.2.1. Організаційно-управлінська структура ПП „Вікінг 2000”
Таблиця 2.1. Динаміка надання послуг ПП „Вікінг 2000”
Рис. 2.2 Обсяг надання послуг ПП „Вікінг 2000”
Таблиця 2.2. Результати діяльності підприємства
Таблиця 2.3.Відносна частка ринку ПП „Вікінг 2000”
Рис 2.3 Частка ПП „Вікінг 2000” на ринку
Таблиця 2.4. Визначення рівня надання послуг на одного робітника
Рис 2.4 Динаміка змін продуктивності праці
Таблиця 2.5. Вплив факторів на зміну продуктивності праці 1 працівника
( 2004 рік-2005 рік.)
Таблиця 2.6. Вплив факторів на зміну продуктивності праці 1 робітника
( 2004 рік- 2005 рік)
Таблиця 2.7.Динаміка структури основних засобів (на кінець року) (тис.грн.)
Рис. 2.5. Динаміка cтруктури основних виробничих фондів
Таблиця 2.8. Аналіз ефективності використання та забезпеченості основними засобами на ПП „Вікінг 2000”
Таблиця 2.9.Вплив факторів на фондовіддачу (2004 – 2005 роки)
Таблиця 2.10.Вплив факторів пов’язаних з основними фондами на обсяг виробництва
Таблиця 2.11. Аналіз динаміки собівартості і питомих витрат
Таблиця 2.12. Вплив факторів на рівень собівартості послуг
Таблиця 2.13. Аналіз структури і динаміки активів і пасивів
Таблиця 2.14.Аналіз показників ділової активності
Таблиця 2.15.Аналіз фінансових коефіцієнтів ліквідності
Рис 2.6. Динаміка показників ліквідності.
Таблиця 2.16.Аналіз показників фінансової стійкості.
Таблиця 2.17. Аналіз показників рентабельності.
Рис. 2.7. Середовище непрямого впливу
Таблиця 2.18. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу на ПП „Вікінг 2000”
Рис. 2.8. Фактори зовнішнього середовища безпосереднього впливу
Таблиця 2.19.Аналіз конкурентоспроможності продукції ПП ”Вікінг 2000”
Рис 2.9. Вікова структура споживачів
Рис 2.10 Структура споживачів за родом занять
Рис 3.1 Запланована структура відділу маркетингу
Таблиця 3.1. Витрати на введення відділу маркетингу
Таблиця 3.2. Сумарні затрати на введення нового відділу і нової рекламної кампанії, приведені до теперішнього часу
Таблиця 3.3. Загальні економічні показники після впровадження заходів
Рис. 3.2 Економічні показники до і після впровадження заходів.
Ціна

65

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.