Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка системи мотивації на підприємстві


Дипломна
K-16493

Вступ
Розділ і. Теоретичні засади мотивації праці
1.1. Загальні засади формування системи мотивації праці
1.2. Форми та моделі оплати праці: критична оцінка
мотиваційних властивостей
1.3. Комплексна модель мотивації праці: сутність та послідовність дій
1.4. Правове регулювання оплати праці на сучасному етапі
Розділ іі. Аналіз ефективності існуючої системи мотивації праці на підприємстві „галторг”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Галторг”
2.2. Аналіз трудового потенціалу підприємства
2.3. Оцінка ефективності матеріальних форм мотивації праці підприємства
2.4. Оцінка ефективності нематеріальних форм мотивації праці підприємства
Розділ ііі. Пропозиції щодо удосконалення мотивації праці на підприємстві „галторг”
3.1. Підвищення мотиваційних елементів системи оплати праці та поліпшення умов праці
3.2. Удосконалення системи преміювання працівників підприємства
3.3. Пропозиції щодо розвитку нематеріальних форм мотивації персоналу підприємства
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

В результаті проведеного дослідження теоретичних питань мотивації та аналізу існуючого рівня мотивації праці в умовах ТОВ „Галторг” зроблено наступні висновки.
Мотивація являє собою управлінську діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації. У кінцевому підсумку мотивація виявляється у внутрішніх стимулах до праці, прагненні досягти найкращих її результатів.
Мотиваційні теорії розвивалися протягом усієї історії економічної науки. До числа найбільш відомих теорій мотивації відносять: складна система ієрархії потреб людини за А.Маслоу; Мотиваційна теорія Ф.Герцберга, яка спирається на систему потреб “соціальної людини”, так звана двофакторна теорія; теорія концепції мотивів на досягненні однієї з потреб Д.Мак Клеланда, яка робить наголос на владі, успіху і причетності; теорія “Х” та “Y” Д.Мак Грегора; теорія очікування В.Врума; теорія справедливості; Модель Портера-Лоулера.
Різноманітні теорії мотивації поєднує ідея, що простежується в кожній з цих праць – найбільша “тенденція до результативності” досягається у:
того, хто прагне до успіху, якщо йому доручається вирішення задач середнього рівня складності;
того, хто бажає уникнути невдач, якщо йому доручається вирішення задач високого або низького рівня складності.
В роботі проаналізовано фінансово-господарську діяльність ТОВ „Галторг”, основним видом діяльності якого є оптова і роздрібна торгівля молочними продуктами виробництва ЗАТ „Галиччина”.
У 2006 р. в порівнянні з 2004 р. підприємство поліпшило ділову активність, збільшивши чистий дохід від реалізації на 9620,8 тис.грн. або на 65,7%.
Собівартість реалізованої продукції за період 2004-2006 рр. зросла на 9090,6 тис. грн, або на 64,4%. Як видно зростання чистого доходу від реалізації випереджає зростання собівартості, тому це позитивно відображається на прибутку.
Зростання показників продажу забезпечило прибутковість господарської діяльності та збільшення доданої вартості підприємства, а також прибутку з метою оподаткування. Прибуток від реалізації в 2006 р. зріс в порівнянні з 2004 р. на 530,3 тис. грн., або на 65,3%.
У 2006 р. сума чистого прибутку становила 693,9 тис.грн., що на 275,2 тис.грн. або на 65,5 % більше рівня 2004 р.
Рентабельність підприємства як відношення чистого фінансового результату до загальної вартості майна підприємства в 2006 р. становила 6,8%, що на 1 відс.пункти більше за рівень 2004 р.
Зміни, які відбулись в складі структури майна, показують, що в цілому підприємство розвивається інтенсивно, збільшується його забезпеченість основними засобами і оборотними активами. Підприємство збільшило власний капітал, внаслідок чого фінансова стійкість підприємства підвищилась. Для здійснення господарської діяльності використовує невелику частку залученого капіталу – 18%.
Досліджуване підприємство має достатній рівень платоспроможності.
Аналізуючи чисельність та склад персоналу ТОВ „Галторг” слід відмітити, що чисельність персоналу за останні три роки збільшилась на 5 чоловік або на 9% і склала у 2006 році 60 чол., з яких 54 чол. – спеціалісти. На освітньому рівні працівників не відбулося великих структурних зрушень, чисельність збільшується пропорційно. У віковому складі основних виробничих робітників спостерігається збільшення чисельності робітників віком від 25 до 35 (найбільш продуктивного віку) та зменшення питомої ваги робітників до 25 років. Коефіцієнти обігу по прийняттю, вибуттю та постійності персоналу мають позитивну динаміку.
Провівши оцінку матеріальних способів мотивації на ТОВ „Галторг” слід зазначити, що найбільше часто використовуються наступні: преміювання співробітників(80,6%); надання позичок, кредитів (72,4%); оплата мобільного зв'язку (80,6%); Найефективнішими способами мотивації, з погляду респондентів, є (у дужках вказанно кількість зайнятих балів): кар'єрний ріст (4,50); пайова участь персоналу в прибутку (4,43); дружній клімат у компанії (4,37); преміювання співробітників (4,00); підвищення зарплати (3,44).
Провівши оцінку нематеріальних способів мотивації на ТОВ „Галторг” слід зазначити, що найбільше ефективними були: кар'єрний ріст та дружні відносини в компанії.
В ТОВ „Галторг” для підвищення рівня оплати праці і посилення стимулюючої функції заробітної плати необхідно необхідно встановити мінімальний базовий оклад у розмірі як мінімум 1000 грн. Базовий оклад по кожному розряду визначається шляхом множення МБО на розрядний коефіцієнт поділений на мінімальний 9 розряд.
Для вдосконалення системи преміювання в ТОВ „Галторг” пропонується здійснити розробку розгалуженої платіжної матриці бонусів. Матрицю в ТОВ „Галторг” потрібно побудувати таким чином, щоб максимально можливий бонус був важкодосяжним.
Мінімальний рівень, з якого починається виплата бонусів, крок по розміру виручки й сума бонусу на кожному щаблі розраховуються, виходячи із середньої й максимальної закупівлі, необхідної й можливої інтенсивності продаж новим клієнтам, бажаного розміру фонду оплати праці й т.п.
З метою орієнтації торговельного персоналу ТОВ „Галторг” на постійний професійний розвиток і вдосконалювання персоналу рекомендується використовувати премію за професіоналізм. Така премія може призначатися за результатами атестації або проходження „ассессмент-центру”. На атестації, як правило, оцінюється відповідність співробітника формальним вимогам, що висуваються до його посади, наприклад, кількість залучених і потенційних клієнтів у роботі одночасно, рівень освіти, заповнення звітності, розмір середньої закупівлі. На „ассессмент-центрі” оцінка відбувається відповідно до компетенції - групами взаємозалежних професійно важливих якостей.
Вдосконалені мотиваційні системи в ТОВ "Галторг " необхідно розробити для кожної категорії персоналу й внести в положення про оплату й преміювання праці на підприємстві. Запропоновані умови мотивації будуть мати більше диференційований вплив на кожного з співробітників і зможуть стимулювати роботу окремих категорій працівників.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Підвищення розцінок залежно від виконання норм виробітку (вихідна база - 110 %)
Таблиця 2.1 Основні види діяльності ТОВ „Галторг”
Рис. 2.1.Структура управління ТОВ „Галторг”
Таблиця 2.2 Динаміка і структура реалізованої продукції ТОВ „Галторг”, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз забезпечення ТОВ „Галторг” виробничими ресурсами та їх динаміка
Таблиця 2.4 Динаміка основних показників економічної діяльності ТОВ „Галторг”
Таблиця 2.5 Динаміка показників використання ресурсів ТОВ „Галторг”
Таблиця 2.6 Показники ліквідності ТОВ „Галторг" за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.7 Показники фінансової стійкості ТОВ „Галторг" за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.8 Структура та динаміка трудового потенціалу ТОВ „Галторг”
Таблиця 2.9 Баланс чисельності робітників ТОВ „Галторг” за 2004-2006 роки, чол.
Таблиця 2.10 Аналіз руху кадрів ТОВ „Галторг” за 2004-2006 роки, %
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці ТОВ "Галторг" в 2004-2006 рр., тис. грн.
Таблиця 2.12 Динаміка росту середньої заробітної плати в ТОВ "Галторг"
в 2004-2006 рр.
Таблиця 2.13 Динаміка середньої заробітної плати окремих груп персоналу ТОВ "Галторг" в 2004-2006 рр.
Таблиця 2.13 Аналіз співвідношення між окладом та премією в ТОВ „Галторг”
Таблиця 2.14 Темпи зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати в ТОВ „Галторг” в 2004-2006 р.
Таблиця 2.15 Аналіз співвідношення виручки, прибутку та фонду оплати праці в ТОВ „Галторг” в 2004-2006 р.
Рис. 2.1. Оцінка нематеріальних методів мотивації
Рис. 3.1. Процес бальної оцінки посад на основі виділених факторів
Таблиця 3.1 Факторна модель оцінки персоналу ТОВ „Галторг”
Таблиця 3.2 Тарифна сітка персоналу ТОВ „Галторг”
Таблиця 3.3 Середні базові оклади персоналу ТОВ „Галторг”
Таблиця 3.4 Система преміювання торговельного персоналу ТОВ « Галторг » по цільових завданнях
Таблиця 3.5 Матриця преміювання торговельних працівників у ТОВ « Галторг»
Таблиця 3.6 Платіжна матриця преміювання за професіоналізм торговельного персоналу ТОВ „Галторг”
Таблиця 3.7 Матриця преміювання за вислугу років в ТОВ „Галторг”
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.