Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз основного капіталу підприємства


Курсова
K-16646

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи наявності та використання основного капіталу підприємства
1.1. Сутність та структура основного капіталу підприємства
1.2. Методика аналізу наявності, стану, руху основного капіталу
1.3. Методика аналізу ефективності використання основного капіталу
Розділ 2 аналіз основного капіталу підприємства тов «золоте курча»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Золоте курча»
2.2 Аналіз стану, динаміки та структури основного капіталу
2.3 Аналіз ефективості використання основного капіталу на підприємстві
Розділ 3 пропозиції щодо покращення показників ефективності використання основного капіталу
Висновок
Список використаної літератури

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Також найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання.
В першому розділі даної курсової роботи мною було проаналізовано сутність основного капіталу, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основного капіталу на підприємстві і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основного капіталу.
В другому розділі було проаналізовано ефективність використання основного капіталу на підприємстві ТОВ «Золоте курча».
Основними напрямками діяльності підприємства є: виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування, виробництво товарів народного споживання та науково – технічної продукції, оптова та роздрібна торгівля, посередницька діяльність.
Підприємство було засноване в 2003 році, і на сьогодні займає вагоме місце в виробництві куриних яєць і іншої продукції в Київській області.
Дохід від реалізації продукції на протязі трьох останніх років має таку тенденцію – в 2006 році підвищується більше ніж в 8 разів, потім знову знижується в 2007 році майже вполовину. На це вплинули наступні фактори:
- втрата в 2007 році значної долі ринку, що пов’язано з появою на території області нового потужного конкурента,
- значне падіння обсягів споживання м’яса птиці в 2007 році, що пов’язано з поширенням інформації про можливість захворювань на „пташиний грип”
- у зв’язку з розширенням збутової мережі у 2006 році та збільшенням цін на продукцію підприємства спостерігаються збільшення доходів
Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу та собівартості підприємства за вказані роки. Але при цьому валовий прибуток 2007 і 2006 років майже однакові, але майже в 4,5 рази більший за показник 2005 року.
Незважаючи на зменшення доходу в 2007 році значно зростають адміністративні витрати (на 11,5%), інші операційні витрати, в цілому, змінюються незначно.
Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2005 році підприємство є збитковим, прибуток в 79,6 тис.грн. підприємство отримує в 2006 році, а в 2007 році цей показник знижується майже вдвічі і становить 61,2 тис.грн.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2007 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 0,37, а в 2006 році – зменшилось на 0,01 і становило 0,36, потім в 2007 році знов спостерігається незначне зростання. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним. Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,18 до 0,55 і 0,54 в 2005,2006 і 2007 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2005 році значно нижче від мінімального нормативного значення (0,7-0,8), в 2006-2007 рр коефіцієнт збільшується значно але не досягає нормативу, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати не зовсім задовільною. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,009 в 2005 році, 0,0017 в 2006 та 0,0005 в 2007. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить відповідно в 2005-2007 роках -0,043, 0,006, 0,019. Що свідчить про незадовільний рівень фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2005 році склало -23,129 (при нормативному значенні 2), в 2006 і 2007 роках його значення набагато перевищує норматив. Це значить,що в 2006 році на 1 грн. власних коштів припадає 162,87 грн. фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта зменшилось до 51,295, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2007 році порівняно з 2006 (з 161,87 до 50,294) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, але коефіцієнт набагато вищий критичного значення (1). Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006 і 2007 роках від’ємну величину, хоча в 2007 році ситуація дещо покращилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами.
На підприємстві в 2007 році спостерігається збільшення вартості основного капіталу порівняно з 2005 і 2006 роками. Зокрема, вартість будинків і споруд, які числяться на балансі підприємства за 2005 – 2007 рр. зростає майже вдвічі, вартість машин і обладнання збільшується на 190,2%, на 10% або 1,5 тис.грн. зростає вартість малоцінних необоротних матеріальних активів та на 1,5 тис.грн. зростає вартість інших необоротних матеріальних активів.
Зменшення промислово - виробничих основних фондів на 5,4 тис.грн. в 2006 році порівняно з 2005 та збільшення на 284,5 тис.грн. в 2007 році порівняно з 2006роком відбулось під дією їх надходження на 48 тис.грн. в 2006 та на 589,4 тис.грн. в 2007 році (та введення їх в таку саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2006 році та 304,9 тис.грн. в 2007 (в тому числі ліквідовано на 5 тис.грн.).
Виходячи з того, що коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основного капіталу, можна сказати, що якщо первісна вартість основного капіталу збільшилася, то знос їх за час експлуатації також збільшився. Це призвело до зростання ступеню зношеності (зменшенню стуреню придатності) основних засобів в 2006 році на 0,028 і незначного зменшення в 2007 році на 0,01, що відносно оцінює погіршення їх технічного стану. Відповідно коефіцієнт придатності основного капіталу в 2006 році знижується порівняно з 2005 роком і незначно зростає в 2007. Коефіцієнти оовлення, вибуття і приросту основного капіталу показують, що оновлення основних засобів проходить в цілому задовільно. Лише в 2007 році коефіцієнт приросту має відємне значення, що говорить про незначне погіршення ситуації.
На підприємстві є 3 одиниці невстановленого обладнання, або 8,82 %.
Водночас в наявності 3,13 % встановленого обладнання яке не працює, причому в цеху № 1 не працює 5 %, а в цеху № 2 – 8,33 %.
При аналізі ефективності використання основного капіталу бачимо наступну динаміку: фондовіддача в 2005 році є достатньо низькою, в 2006 році вона значно підвищується в 6,5 разів, але в 2007 році зменшується на 64%, що є негативною тенденцією, фондоємність, як показник обернений до фондовіддачі, показує зворотню тенденцію, фондоозброєність в 2006 році порівняно з 2005 знижується майже вдвічі, але в 2007 році зростає і первищує значення 2005 року, що є позитивним.
В третьому розділі даної курсової роботи запропоновано такі шляхи збільшення ефективності використання основного капіталу - проект купівлі нового обладнання для автоматизації доставки кормів.
Перелік графічного матеріалу
Рис 1.1 Класифікація основного капіталу
Рис. 1.2 Класифікація основного капіталу за призначенням, належністю та використанням
Рис. 1.3 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основного капіталу
Рис. 2.1 Організаційна схема управління підприємством
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності активів ТОВ „Золоте курча”
Таблиця 2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Динаміка основного капіталу за 2005 - 2007 роки
Рис.2.2 Динаміка основного капіталу за 2005 -2007 р.р.
Таблиця 2.5 Структура розподілу основного капіталу в 2005-2007 роках
Рис.2.3 Структура основного капіталу в 2005 році
Рис.2.4 Структура основного капіталу в 2006 році
Рис.2.5 Структура основного капіталу в 2007 році
Таблиця 2.6 Наявність та рух основного капіталу в 2005-2007 роках, тис.грн.
Таблиця 2.7 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основного капіталу
Таблиця 2.8 Аналіз складу обладнання на підприємстві за 2007 рік
Таблиця 2.9 Показники ефективності використання основного капіталу на підприємстві
Таблиця 3.1 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.2 Обгрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізінгу обладнання
Таблиця 3.3 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.4 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання
Таблиця 3.5 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.