Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління власним капіталом на підприємстві


Курсова
K-16648

Вступ
Розділ 1 Теоретичні аспекти управління власним капіталом підприємства
1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства
1.2 Управління формуванням власного капіталу
1.3 Оцінка ефективності управління власним капіталом
Розділ 2 Практичні аспекти управління власним капіталом на ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка стану, структури та ефективності використання власного капіталу
2.3 Аналіз ефективності управління власним капіталом
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом пдприємства
Висновки
Список використаної літератури

Аналізуючи дані курсової роботи можна зробити наступні висновки:
- Власний капітал забезпечує фінансову сталість розвитку підприємства. він є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства. у разі ліквідації підприємства відображений у його фінансовій звітності власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності і захисту прав кредиторів, а при наданні кредиту, за інших однакових умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.
- Ця частина активу, сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу, являє собою чисті активи підприємства. Власний капітал містить у собі різні по своєму економічному змісті, принципам формування і використання джерела фінансових ресурсів: статутний, додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток та інше
- Оптимізація складу власного капіталу в розрізі основного й оборотного його видів вимагає обліку галузевих особливостей здійснення операційної діяльності, середньої тривалості операційного циклу на підприємстві, а також оцінки позитивних і негативних особливостей функціонування внеоборотных і оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу.
Аналізуючи практичну частину роботи бачимо, що метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i iноземними партнерами, юридичними i фiзичними особами, виробничоi, науково-дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства.
Виручка від реалізації продукції зростає в 2006 році на 9125 тис.грн. або 22,91%, а в 2007 році знижується на 8169 тис.грн. або 16,68%, собівартість реалізованої продукції в 2006 році зросла на 5914 тис.грн. або 15,34% і знизилась в 2007 році на 3960 тис.грн. або 8,9%. Середньорічна чисельність працівників знизилась в 2006 році на 11 осіб або 1,43% і на 31 особу в 2007 році або 4,09%.
Продуктивність праці має тенденцію до збільшення в 2006 році на 12,81 тис.грн. або 24,7% і зниження в 2007 році на 8,49 тис.грн. або 13,22%, середньорічна вартість основних і оборотних засобів в 2006 році збільшується відповідно на 280 тис.грн. і 2089 тис.грн. і знижується в 2007 році на 4011 тис.грн. і 3845 тис.грн.
Фонд заробітної плати і середньорічна заробітна плата одного працівника мають тенденцію до підвищення в 2005 – 2007 роках, зокрема фонд оплати праці зростає в 2006 році на 84,6 тис.грн. і на 1033,8 тис.грн. в 2007 році; середньорічна оплата праці зростає в 2006 році на 0,21 тис.грн. і на 1,71 тис.грн. в 2007 році.
Валовий прибуток є позитивним і зростає в 2006 році на 3211 тис.грн. і знижується в 2007 році на 4209 тис.грн., чистий прибуток в 2005-2006 році становить відповідно 1010 тис.грн. і 708 тис.грн., тобто знижується на 302 тис.грн., але вже в 2007 році чистий збиток склав 708 тис.грн., тобто підприємство спрацювало неефективно, що викликано зокрема збільшенням інших витрат підприємства.
Аналіз показників зносу і придатності показав, що на кінець 2007 року знос основних засобів перевищив 50% і має тенденцію до поступового підвищення, зокрема в 2006 році він зріс на 0,02 і в 2007 році – на 0,04.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,2 або 20%. Що свідчить про незадовільний рівень фінансової стійкості. Хоча в 2006 році цей показник зріс, але все ж не досяг норми і знизився в 2007 році на 0,03. Це свідчить про те, що не всі зобов’язання підприємства в 2005-2007 роках можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Підвищення коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 5 грн. фінансових ресурсів. Хоча підприємство і знизило коефіцієнт в 2006 році, але в 2007 році він зріс на 0,65, але все одно він не досяг норми. Коефіцієнт фінансового ризику значно перевищує нормативне значення 1, хоча в 2006 році і знизився на 0,88, але зріс в 2007 році на 0,71.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить відємну величину в 2005-2007 роках. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства і свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2007 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 0,42, а в 2006 році – збільшилось на 0,12 і становило 0,54, потім знову знизилось на 0,17. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,32 до 0,41 в 2006 році, але негативним є його зниження в 2007 році до 0,27. Значення коефіцієнта в 2007 році знижується, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати незадовільною.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2007 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 0,29, а в 2006 році – збільшилось на 0,14 і становило 0,43. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 1 до 1,365 в 2005 і 2006 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2007 році знижується, хоча і більше за нормативну величину, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,01 в 2005-2007 роках. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Коефіцієнт обертання активів підприємства має позитивну тенденцію до збільшення в 2006 році на 0,16, але знижується в 2007 році на 0,11. Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості має аналогічну тенденцію і зростає в 2006 році на 1,33 і знижується в 2007 році на 0,18; відповідно період обертання дебіторської заборгованості спочатку знижується на 14,6 днів, а потім зростає на 1,61 день.
Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості має негативну тенденцію до збільшення і відповідно знижується термін її обертання на 30,42 дні в 2006 році і на 19,42 дні в 2007 році.
Коефіцієнт обертання запасів має негативну тенденцію до зменшення на 4,51 в 2006 році і на 4,24 в 2007 році, відповідно швидкість обертання запасів зростає на 4,25 днів в 2006 році і на 6,64 дні в 2007.
Тривалість операційного циклу також зростає майже в 4 рази в 2007 році порівняно з 2005 і свідчить про погіршення діяльності підприємства.
Таким чином, можна говорити про те, що показники діяльності підприємства погіршились за останні роки і фінансовий стан підприємства можна вважати незадовільним.
В 2007 році найбільшу питому вагу в структурі власного капіталу займає нерозподілений прибуток – 83,9% або 50831,7 тис.грн., статутний капітал становить 9,71% або 5880 тис.грн., інший додатковий капітал – 4,23% або 2564,3 тис.грн., резервний капітал – 2,43% або 1470 тис.грн., на 189,2 зменшується сума власного капіталу за рахунок наявності в ньому неоплаченого капіталу.
В цілому, хоча сума статутного капіталу і залишається сталою, його питома вага має тенденцію до зниження, вартість іншого додаткового та резервного капіталу також суттєво не змінюється, але питома вага його знижується. Значне збільшення, як в сумі, так і питомій вазі показує нерозподілений прибуток, який зростає в 2006 і 2007 році на однакову суму – 14482 тис.грн., а його питома вага збільшується з 59% до 83,9%. В структурі капіталу присутні також неоплачений і вилучений капітал, і хоч вони і зменшують суму власного капіталу підприємства, їх сума і питома вага є досить незначною.
За рахунок зниження чистої рентабельності продаж на 0,0795 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,3416, за рахунок зниження ресурсовіддачі на -0,0014 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,0001, за рахунок збільшення коефіцієнту фінансової залежності на 0,7111 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,0117.
В третьому розділі роботи запропоновано проект, щодо зниження собівартості продукції підприємства, що дасть можливість збільшити прибуток підприємства та розподілити його належним чином, а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готової продукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращіть організацію оборотних активів.
Завдяки впровадженню першого заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру-піску на 32,1грн, відсоток зниження собівартості склав 2,1%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 2,8%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 271,5тис.грн. збільшилася на 404 грн/чол. і склала 17852 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01 грн.
Тому можна зробити висновок, що проект слід рекомендувати до впровадження, а прибуток, який ми отримаємо внаслідок зниження собівартості слід витратити на закупку та встановлення нового обладнання.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.4 Визначення ефекту фінансового важеля
Таблиця 2.5 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Таблиця 2.6 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.1 Доходи і витрати підприємства
Таблиця 2.7 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.8 Структура прибутку від операційної діяльності за видами випускаємої продукції
Рис. 2.2 Структура доходів від операційної діяльності в 2005 році
Рис. 2.3 Структура доходів від операційної діяльності в 2006 році
Рис. 2.4 Структура доходів від операційної діяльності в 2007 році
Таблиця 2.9 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.10 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року
Таблиця 2.11 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з відділенням осаду після попереднього дефекатора.
Таблиця 3.2 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.