Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві


Дипломна
K-17278

Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні і методологічні основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства
1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства
1.2. Оцінки та індексація основних засобів
1.3. Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств
РОЗДІЛ 2. Аналіз основних фондів підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності їх використання
2.1. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства
2.2. Аналіз стану основних фондів підприємства
2.3. Амортизація основних засобів
2.4. Аналіз ефективності використання основних фондів
РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо поліпшення ефективності використання основних фондів на підприємстві
3.1. Визначення ефективності придбання нового обладнання
3.2. Визначення ринкової вартості технологічного обладнання для виготовлення скляних виробів з метою продажу
Висновок
Список літератури
Додатки

У першому розділі роботи виконано теоретичне та методологічне дослідження такої складної категорії економіки, якою є основні фонди підприємства.
Наведена методологія аналізу використання основних фондів підприємства, яка включає в себе склад, структуру і стан засобів виробництва та забезпеченість основними засобами, ефективність їх використання.
Виконано дослідження оцінки та індексації основних фондів. а також впливу державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємства, і, при цьому, показано, як здійснюється процес амортизації в США.
Наша держава має надзвичайно застарілі основні фонди: це комунікації, основні виробничі фонди підприємств, транспортні засоби та інше.
Не є винятком у цьому і хімічна промисловість України, про що свідчать дані наведені в аналітичній оцінці хімічного комплексу держави. Загальний спад виробництва тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції.
Оновленню основних фондів повинна сприяти нова амортизаційна політика держави, яка дає можливість підприємствам вибрати самим метод амортизації. Проте, без капіталовкладень проблему оновлення основних фондів і більш ефективного їх використання шляхом впровадження новітніх технологій вирішити неможливо.
Тільки після кардинального оновлення основних фондів в нашій державі можна буде застосувати досвід США в області амортизаційної політики - списання згідно з вимогами оподаткування та бухгалтерського обліку протягом кількох років купівельної ціни активів (обладнання машин).
У другому розділі методичні підходи аналізу ефективності використання основних фондів застосовані до конкретного підприємства - Черкаського державного заводу хімічних реактивів.
Обладнання підприємства включає в себе:
1. Споруди та передавальні пристрої;
2. Силові машини;
3. Робочі машини;
4. Вимірювальні та контролюючі вироби;
5. Транспортні та інші засоби.
Переважна більшість споруд та передавальних пристроїв (близько 80%) використовується підприємством вже від 10 до 20 років та більше, і за останні 5 років майже не оновлювались.
Дещо кращим є стан робочих машин, переважна більшість яких введена в дію в 1990-1995 роках. Вимірювальні та контролюючі вироби в більшій мірі відповідають вимогам сучасного рівня технологій. Вік використання транспортних та інших засобів складає до 10 і більше років, тому вони потребують оновлення в найближчому майбутньому.
За останні роки в найбільшій мірі були оновлені робочі машини та обладнання, а також до певної міри вимірювальні та контролюючі вироби. Споруди та передавальні пристрої, враховуючи вік їх використання, є застарілими і відповідно не досить ефективними.
Можливість досягнення високої продуктивності обумовлює необхідність модернізації основних фондів, їх поточного та капітального ремонту та доукомплектування новими агрегатами.
Висока питома вага обладнання зазнала фізичного та морального зносу і потребує витрат на їх ремонт та модернізацію. Значна частка виробничих потужностей потребує ремонту, в основному поточного, що свідчить про низький рівень їх готовності до використання.
Майже 1/4 обладнання взагалі не може бути використана у виробничому процесі та потребує заміни. Рівень морального зносу обладнання - 30%. При цьому застосуванням заводом новітніх технологій вимагає його модернізації або заміни новим обладнання.
Підприємство має значні основні засоби. Згідно даних форми №5 Примітки до фінансової звітності, ф. 11-03 Звіт про наявність та рух основних засобів, вартісна оцінка їх наведені в таблицях
Найбільшу частку у загальній вартості основних фондів мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх знос на початок року складав 35% (15401 : 43808 x 100%), на кінець року - 37,7% (16520 : 43741 x 100%).
Проте наведені дані свідчать і про значний знос машин та обладнання - 80,7% на початок року і 82,1% на кінець року. По іншим позиціям теж спостерігається майже повна зношеність.
По загальній сумі вартості основних фондів знос на початок 2002 року складав 51,3% (34831 : 67842 x 100%), на кінець року - 53,3% (35820 : 67159 x 100%).
У зв’язку із спадом виробництва та загальною економічною кризою підприємства значна частина основних фондів законсервована і складає за первинною вартістю 3622 тис. грн., за залишковою - 1932 тис. грн. (знос складає 1689 тис. грн.) див. розділ
Показники вікового складу обладнання підприємства показані в таблиці _
Виконаний аналіз фінансового стану показав, що підприємство знаходиться у глибокій кризі. Високі матеріальні витрати, неефективне використання основних фондів, а також їхній стан, що характеризується значним зносом, зумовлюють збитковість виробництва.
Крім того, відсутність оборотних коштів не дає можливості розвивати виробництво.
Наведені показники ліквідності, неплатоспроможності та рентабельності, кредиторської заборгованості також свідчать про те, що підприємство знаходиться в кризовому стані.
Проте, за виконаним дослідженням бачимо, що на окремій виробничій дільниці цеху №6 Черкаського державного заводу хімічних реактивів основні виробничі фонди завантажені роботою і використовуються ефективно. Там відпрацьований технологічний процес виробництва діетилового ефіру щавелевої кислоти (диетилоксилату).
Виконаний аналіз ефективності факторного впливу на фондовіддачу показав доцільність застосування такого підходу до всіх виробництв з метою виявлення "вузьких місць" в роботі підприємства.
Ще одним позитивним моментом в роботі підприємства, є застосування та аналіз сучасних методів амортизації, що особливо важливо після придбання нового обладнання.
У третьому розділі роботи подані пропозиції щодо поліпшення використання основних фондів на підприємстві.
Із виконаного дослідження видно, що швидко цю проблему вирішити не можна. Необхідно поступово здійснювати оновлення основних фондів, впроваджуючи при цьому нові технології та ефективність використання основних фондів і, відповідно, підвищувати ефективність виробництва.
Розрахунок ефективності придбання новітнього обладнання виконаний на двох варіантах. Перша пропозиція була від німецької фірми "Gmbxt Limmerman". Ця фірма запропонувала два варіанти придбання установок ціною 20 тис.дол. і 25 тис.дол.
Проведені розрахунки чистої сьогоднішньої вартості та окупності показали, що більш ефективне придбання установок за першим варіантом, та як чиста сьогоднішня вартість інвестиційного проекту була 0 і окупність становила 3,6 роки проти 4-х років за другим варіантом.
Із виконаного дослідження стану та ефективності використання основних фондів підприємства бачимо, що в ринкових умовах господарювання потрібно проводити комерційну діяльність з реалізації основних фондів, які не потрібні на даний час підприємству і не застосовуються у виробництві тривалий час.
Проте, тут є перешкоди організаційного характеру. Так як підприємство державне, то розпоряджатися своїм майном може лише з дозволу Мінпромполітики України.
Виконане дослідження теоретичних та практичних підходів ефективності використання основних фондів підприємства, є в нинішніх умовах дуже актуальним і важливим для застосування в роботі підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів і для його виживання в існуючому ринковому середовищі.
Перелік графічного матеріалу
Рис. _. Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. _. Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів
Рис. _. Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. _. Схема аналізу фондовіддачі
Рис. _. Схема аналізу фонду часу обладнання.
Рис. _. Схема аналізу вартісних показників використання основних фондів
Таблиця _ Визначення справедливої вартості.
Таблиця _ Приклад видів зносу та їх характеристика для обладнання
Таблиця _Види і розміри поправок до вартості об'єкта
Таблиця _Зіставлення результатів розрахунку
Таблиця _Вплив оцінки на вибір величини вартості об'єкта
Рис. _ Послідовність процесу оцінки
Таблиця _Динаміка виробництва найважливіших видів хімічної продукції * (тис. т)
Таблиця _Динаміка капітальних вкладень у хімічний комплекс (у порівняних цінах) *(млн. грн.)
Таблиця _ Показники виробництва та реалізації продукції.
Таблиця _Кількість найменувань продукції
Таблиця _Витрати на виробництво продукції за елементами.
Таблиця _Аналіз основних показників праці та заробітної плати по заводу
за 2002 рік в порівнянні з 2001 роком.
Таблиця _Основні показники кредиторської заборгованості.
Таблиця _Показники фінансових результатів роботи підприємства.
Таблиця _Оцінка ліквідності підприємства.
Таблиця _Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості.
Таблиця _Оцінка рентабельності
Таблиця _Показники вікового складу обладнання підприємства (у відсотках)
Таблиця _Стан обладнання за видами зносу
Таблиця _Утримання і ремонт основних фондів
Таблиця _Нарахування амортизації
Таблиця _Нарахування амортизації
Таблиця _Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця _Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця _Основні засоби виробничої діяльності Цеху №6 ЧДЗХР.
Таблиця _ Використання основних засобів за _ рік
Рис. _ Фондовіддача основних виробничих засобів
Таблиця _Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця _Аналіз ефективності технології виробництва
Рис. _ Графік змін ефективності варіантів технології
Таблиця _Перелік обладнання, що являються предметом оцінки
Рис. _ Узагальнена діаграма фізичної придатності верстату в залежності від віку
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _ Розрахунок витратного кошторису.
Таблиця _Залежність зменшення вартості обладнання від його віку
Рис. _ Діаграма зменшення вартості обладнання
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.