Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання оборотних коштів


Дипломна
K-17445

Вступ
Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів
1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства
1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів
1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України
1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами
Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз основних фінансових показників підприємства
2.3 Ефективність використання оборотних коштів підприємства
2.4 Аналіз обсягу, структури та джерел формування оборотних коштів
Розділ 3 покращення ефективності використання оборотних коштів підприємства
3.1 Автоматизація аналізу оборотних коштів ВАТ “Смілянський цукровий комбінат”
3.2 Пропозиції по збільшенню ефективності використання оборотних коштів та їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В ході виконання дипломної роботи були розглянуті теоретичні аспекти управління оборотними коштами, проаналізовані їх практичні аспекти і подані пропозиції щодо збільшення ефективності управління оборотними коштами підприємства.
Для здійснення господарської діяльності будь-яке підприємство повинно мати у наявності певне майно, яке належить йому на правах власності. Усі види такого майна в сукупності мають назву коштів підприємства.
В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обігу всі майнові цінності підприємства поділяються на два основні види: 1) оборотні засоби; 2) необоротні засоби.
Під оборотними коштами мають на увазі сукупність матеріальних та грошових цінностей (економічних ресурсів) підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму протягом одного операційного циклу та в повному обсязі переносять свою вартість на товари, що реалізує підприємство.
Управління оборотними коштами підприємства пов’язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Під операційним циклом, тобто циклом кругообігу оборотних коштів підприємства прийнято розуміти процес зміни їх матеріально-речової форми, що систематично повторюється, або період повного обігу всієї суми оборотних коштів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.
Важливою характеристикою операційного циклу, яка істотно впливає на обсяг, структуру і ефективність використання оборотних коштів, є його тривалість. Вона включає період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари.
В практичному розділі дипломної роботи було проаналізовано організаційно – економічну характеристику і основні показники використання оборотних коштів.
Об’єктом дослідження виступило відкрите акціонерне товариство «Смілянський цукровий комбінат», основним предметом дiяльностi якого є виробництво цукру-пiску i лимонноi кислоти та їх реалiзацiя.
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2007 році порівняно з 2006 роком на 15231 тис.грн. або 38,68% і в 2008 році на 19616 тис.грн. або 81,26%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2007 році на 10116 тис.грн. або 26,89%, а в 2008 році на 24768 тис.грн. або 90,04%, що вказує на зменшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово знижується: на 283 особи в 2007 (42,68%), і на 242 особи (63,68%) в 2008 році; продуктивність праці зростає в 2007 році на 4,15 тис. грн. або 6,99%, але знижується в 2008 році на 30,74 тис. грн. або 48,39%, що пов’язано зі зменшенням кількості працюючих.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2007 році на 2333 тис.грн. або 8,09% і знижується в 2008 році на 3411 тис.грн. або 10,95%; оборотних коштів – знижується в 2007 році на 1481 тис.грн. або 9,55% і зростає в 2008 році на 7856 тис.грн. або 56,03%. Фонд заробітної плати працюючих знижується в 2007 році на 1921 тис.грн. або 29,67 % і на 2831 тис.грн. або 62,1% в 2008 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2007 році на 2,23 тис.грн. або 22,82% і в 2008 році на 0,52 тис.грн. або 4,33%.
Валовий прибуток в 2006 році становить 1747 тис.грн., податок на прибуток 138 тис.грн. і відповідно чистий прибуток 7 тис.грн. В 2007 році підприємство понесло збитки в розмірі 3368 тис.грн., податок на прибуток 68 тис.грн, чистий прибуток 46 тис.грн. В 2008 році валовий прибуток склав 1784 тис.грн., податок на прибуток 17 тис.грн. і чистий збиток 4350 тис.грн.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника, що є вкрай негативним, при чому в 2007 році цей показник ще зростає порівняно з 2006 роком, але трохи зменшується в 2008, продовжуючи залишатьсь від’ємним.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,52 в 2006 році, зростає в 2007 році на 0,19 або 36,54% і зменшується в 2008 році на 0,05.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім зростає на 68,51 дня або 47,68% і зростає в 2008 році на 1525,9.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 2,54 рази, в 2007 році 1,72 рази, тобто коефіцієнт менше на 0,82, а в 2008 році показник становить 0,21, тобто знизився на 1,51. Тобто найкраща ситуація спостерігається в 2006 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 0,39, в 2007 році зріс на 0,19 або 48,72% і становив 0,58, але в 2008 році знову показав зростання і становив 4,76 (зріс на 4,18).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів. Оскільки в 2008 році підприємство мало значні збитки, коефіцієнти прибутковості і рентабельності були від’ємними і становили відповідно -0,1988 і -19,88%.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів. Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство є неплатоспроможним. В нашому випадку підприємство є платоспроможним, оскільки коефіцієнти в усіх періодах були більше 0,1.
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення його боргів протягом року. Вважають, що його рівень у межах 2,0—2,5 є прийнятним. Він показує, скільки грошових одиниць активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Коли Кп стає меншим за 1,0, структура балансу вважається незадовільною, а підприємство — неплатоспроможним. На даному підприємстві коефіцієнт є значно нижчим за нормативно визначений показник, хоча зріс в 2007 році на 0,16 і в 2008 році на 0,18.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. Достатнім є значення коефіцієнта 0,25—0,35. Якщо його значення менше ніж 0,2, підприємство вважається неплатоспроможним, що і спостерігається на підприємстві ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”, при чому в 2006 році він становить 0,001, а в 2007 і 2008 році - 0.
В третьому розділі дипломної роботи запропоновано автоматизувати аналіз оборотних коштів на підприємстві з допомогою програмного забезпечення.
В даній частині дипломної роботи запропоновано 2 проекти, щодо зниження собівартості продукції підприємства, що дасть можливість збільшити прибуток підприємства та розподілити його належним чином, а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готової продукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращить організацію оборотних коштів.
На заводі експлуатується технологічна схема очистки дифузійного соку з прогресивною попередньою дефекацією та комбінованою холодно-гарячою основною дефекацією, яка при хорошій якості буряка і дотриманні технологічного регламенту забезпечує покращення фільтраційних властивостей осаду соку 1 сатурації.
Подальшими удосконаленнями цієї схеми може бути відокремлення осаду соку попередньої дефекації перед основною дефекацією, що дасть можливість збільшити ефект очистки дифузійного соку і знизити витрати вапна.
Переваги схеми очистки дифузійного соку з відділенням осаду попередньої дефекації, порівняно з іншими схемами підтверджуються багатьма дослідами, які показують збільшення доброякісності соку на 1,5% в залежності від якості буряку, зменшення вмісту солей кальцію на 20-40%, зменшаться витрати вапна, за рахунок зменшення вмісту цукру в патоці збільшиться вихід цукру на 0,15-0,21%.
завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру-піску на 63,9 грн., відсоток зниження собівартості склав 2,1%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,97%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 396,5 тис.грн. збільшилася на 590 грн/чол. і склала 27886 грн/чол. Витрати на 1 грн. обсягу виробництва зменшилися на 0,02 грн.
Внаслідок впровадження відстійника зростає швидкість осадження і зменшується тривалість технічного процесу очищення. Зменшується тривалість перебування соку у відстійнику, втрати цукрози від розкладання, процес проходить більш інтенсивно внаслідок розширеного конусу.
Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру-піску на 34,3 грн., відсоток зниження собівартості склав 1,14%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,06%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 182 тис.грн. збільшилася на 271 грн/чол. і склала 27567 грн/чол. Витрати на 1 грн. обсягу виробництва зменшилися на 0,01грн.
Тому можна зробити висновок, що проекти слід рекомендувати до впровадження, а прибуток, який ми отримаємо внаслідок зниження собівартості слід витратити на закупку та встановлення нового обладнання.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Поділ оборотних коштів підприємства
Рис. 1.2 Склад оборотних коштів підприємства
Рис. 1.3 Класифікація оборотних коштів підприємства
Таблиця 1.1 Номативно – правова база формування і використання оборотних коштів підприємства
Таблиця 1.2 Аналіз оборотних коштів підприємств України в 2008 році (млн.грн.)
Таблиця 1.3 Дебіторська заборгованість підприємств в 2008 році
Рис. 1.4 Графічне зображення моделі Баумоля
Рис. 1.5 Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра
Рис. 1.6 Графічний розрахунок точки вибору економічно обґрунтованого обсягу замовлення
Рис. 1.7 Метод АВС
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ВАТ “Смілянський цукровий комбінат»
Таблиця 2.5 Показники ділової активності ВАТ “Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 2.6 Показники стану й ефективності використання оборотних коштів
Таблиця 2.7 Показники ефективності використання виробничих запасів підприємства
Таблиця 2.8 Показники аналізу дебіторської заборгованості
Таблиця 2.9 Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки та структури оборотних коштів підприємства
Таблиця 2.11 Склад і структура запасів підприємства
Таблиця 2.12 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.13 Аналіз віку дебіторської заборгованості
Таблиця 2.14 Аналіз руху грошових коштів в 2006 – 2008 рр.
Таблиця 2.15 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.16 Динаміка і структура зобов’язань і залученого капіталу підприємства
Таблиця 3.1 Класифікатори техніко-економічної інформації
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з відділенням осаду після попереднього дефекатора.
Таблиця 3.3 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу, тис.грн.
Таблиця 3.4 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 3.5 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження відстійника після II сатурації
Таблиця 3.6 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу
Таблиця 3.7 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 3.8 Основні фінансові показники роботи підприємства
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.