Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка системи управління виробничими запасами підприємства


Дипломна
K-17895

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві
1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація
1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві
1.3 Значення і основні аспекти управління виробничими запасами
Розділ 2 практичні засади оцінки виробничих запасів ват «золотоніський машинобудівний завод ім.лепсе»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка стану, динаміки та джерел формування виробничих запасів
2.3 Аналіз ефективності використання виробничих запасів на підприємстві
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності системи управління виробничими запасами ват «золотоніський машинобудівний завод ім.лепсе»
3.1 Заходи для поліпшення системи управління виробничими запасами на машинобудівних підприємствах
3.2 Удосконалення системи управління виробничими запасами шляхом їх нормування
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Отже, виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та МШП.
Необхідною умовою виконання плану виробництва на базовому підприємстві по виробництву продукції (товарів, робіт, послуг), зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.
Основними завданнями аналізу й контролю стану запасів є:
- забезпечення та підтримання ліквідності й поточної платоспроможності підприємства;
- забезпечення витрат виробництва через їх зменшення на створення та зберігання запасів;
- зменшення витрат робочого часу та простою обладнання через нестачу виробничих запасів;
- запобігання псуванню, розкраданню та безконтрольному використанню запасів.
Ефективність використання виробничих запасів досліджують за допомогою показників оборотності.
Мета прогнозного аналізу виробничих запасів - виявлення найстійкіших закономірностей і тенденцій у попередньому періоді, прогнозування на їх основі показників на перспективу, вибір альтернатив розвитку, розробка практичних рекомендацій для визначення найліпшого варіанта розвитку підприємства. Найважливішими при цьому є фінансово-економічні наслідки пропозицій, тобто їх вплив на кінцевий результат - прибуток.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе" засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 26.01.1995р., шляхом перетворення державного пiдприємства "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе" згiдно з Указом Президента України "Про корпоритазацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р.
Основною продукцiєю, що випускає завод є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiйному комплексi, верстати, буровi БТС 150, якi використовуються для бурiння шурфiв в м'яких, мерзлих грунтах.
Основні показники діяльності свідчать про його нестабільну роботу, збільшення збитковості, середню стійкість і рентабельність.
Аналіз струтури і динаміки виробничих запасів показав, що вартість сировини і матеріалів знизилась в 2008 році на 910,4 тис.грн. або 48,54% і зросла на 681,3 тис.грн. або 70,59% в 2009 році, вартість комплектуючих виробів та напівфабрикатів знизилась на 161,4 тис.грн. або 64,66% в 2008 році і на 13,4 тис.грн. або 15,19% зросла в 2009 році, вартість палива зменшилась в 2008 році на 537,7 тис.грн. і знизилась в 2009 році на 34,3 тис.грн., вартість запасних частин зменшилась в 2008 році на 79,4 тис.грн. або 11,88% і знизилась в 2009 році на 275,5 тис.грн. або 46,77%, вартість МШП зменшилась в 2008 році на 62,4 тис.грн. або 65,27% і знизилась на 10,3 тис.грн. або 31,02% в 2009 році. Отже, вартість запасів зменшилась в 2008 році на 871,3 тис.грн. або 29,16% і в 2009 році зросла на 68 тис.грн. або 3,24%.
В структурі найбільшу питому вагу мають: сировина і матеріали (62,78% в 2007 році, 45,6% в 2008 році і 75,36% в 2009 році), паливо (32,75% в 2007 році, 20,83% в 2008 році і 4,6% в 2009 році), запасні чатини (22,37% в 2007 році, 27,53% в 2008 році і 14,35% в 2009 році), меншу - купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби (8,35% в 2007 році, 4,17% в 2008 році і 4,65% в 2009 році), малоцінні і швидкозношувальні предмети (3,2% в 2007 році, 1,57% в 2008 році і 1,05% в 2009 році).
Аналіз ефективності використання виробничих запасів показав, що майже по всім показникам оборотності в 2008 році спостегігається позитивна тенденція зростання і в 2009 році негативна тенденція зниження.
Розробка ефективної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах економічних обмежень. Для її реалізації необхідно:
- впроваджувати систему контролю за використанням запасів у виробничому процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання та підготовку до запуску у виробництво;
- підвищити інтенсивність використання запасів через прискорення їх обертання.
Для удосконалення системи управління виробничими запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи з укладених договорів з постачальниками, часто створюються понаднормові виробничі запаси, які тривалий час можуть зберігатись на складі, псуватись, потребують витрат.
Наявність виробничих запасів на 1 січня 2010 р. за балансом підприємства становить 2185 тис. грн при потребі в 1459,5 тис. грн. Отже, у підприємства виникає надлишок виробничих запасів на суму в 725,5 тис. грн. Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить до погіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізація коштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві.
Доцільно знизити виробничі запаси на 725,5 тис.грн., збільшити за рахунок цього грошові кошти підприємства збільшити ліквідність підприємства і оборотність запасів.
Отже, підприємство має надлишкові запаси сировини і матеріалів в розмірі 843,7 тис.грн., палива в розмірі 16,4 тис.грн., запасні частини в розмірі 13,9 тис.грн, МШП в розмірі 13,9 тис.грн. та нестачу купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів.
Аналіз показав, що найменша матеріаломісткість спостерігалась на підприємстві в 2007 році, коли становила 0,45. В 2008 році вона зростає на 0,06, в 2009 році зменшується на 0,03.
При цьому структура виробництва не змінюється суттєво, тому зростання матеріаломісткості викликане неефективним використанням виробничих запасів, значною часткою браку і це є також резервом для зменшення витрат в майбутньому.
При ефективному використанні запасів, коли матеріаломісткість становить 0,45, обсяг використаних виробничих запасів становив би 11658 тис. *0,45 = 5246,1 тис.грн., а не 5644 тис.грн., тобто надлишкове їх використання становить при цьому 5644 тис. – 5246,1 тис. = 397,9 тис.грн.
Отже, завдяки впровадженню данних пропозицій чистий дохід від реалізації не змінився, собівартість реалізованої продукції знизилась на 400,236 тис.грн., валовий прибуток зріс на 400,236 тис.грн., а рентабельність зросла на 5,77%.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Характеристика основних видів виробничих запасів
Рис. 1.1. Графік залежності річних витрат на придбання
і зберігання матеріалів від величини партії поставки
Таблиця 1.2 Розрахунок параметрів системи управління запасами
з фіксованою величиною запасу
Рис. 1.2. Графік руху запасів у системі управління запасами
з фіксованою величиною замовлення
Таблиця 1.3 Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між поставками
Рис. 1.3. Графік руху запасів у системі управління запасами
з фіксованим інтервалом постачання
Таблиця 1.4 Порівняння основних систем управління запасами
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів підприємства
Рис.2.2 Динаміка і структура оборотних засобів
Таблиця 2.7 Склад і структура виробничих запасів підприємства
Таблиця 2.8 Оцінка динаміки і структури власного капіталу
Таблиця 2.9 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу
Таблиця 2.10 Показники стану та ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.11 Оцінка ефективності використання виробничих запасів на підприємстві
Таблиця 3.1 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2009 рік
Таблиця 3.2 Структура і динаміка виробничих запасів до і після змін
Таблиця 3.3 Аналіз матеріаломісткості продукції
Таблиця 3.4 Оцінка ефективності використання виробничих запасів
Таблиця 3.5 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження заходів
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.