Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економічний механізм визначення і прогнозування витрат підприємства


Дипломна
K-17899

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві
1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві
1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві
1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві
Розділ 2 практичні засади визначення та оцінювання витрат на стов «дружба»
2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Дружба»
2.2 Загальна оцінка динаміки і структури витрат підприємства
2.3 Оцінка витрат на виробництво одиниці продукції та витрат на гривню товарної продукції
Розділ 3 удосконалення економічного механізму визначення та прогнозування витрат стов «дружба»
3.1 Прогнозування витрат за рахунок використання концепції управління конкурентоспроможними витратами
3.2 Шляхи зниження витрат сільськогосподарського підприємства
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у конкурентній боротьбі. Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства.
Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
У процесі аналізу витрат вирішують такі основні завдання:
- перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо витрат підприємства;
- оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляють відхилення фактичних витрат від планових (нормативних);
- оцінка тенденцій зміни витрат підприємства, що дає змогу втручатися в процеси діяльності підприємства й оптимізувати їх;
- дослідження причин відхилення фактичних витрат від планових чи витрат попередніх періодів (оцінка впливу факторів на виявлення відхилення);
- виявлення резервів зниження витрат підприємства та розроблення заходів щодо їх мобілізації.
Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат, його проводять, як правило, у такій послідовності:
– аналіз динаміки витрат за економічними елементами;
– аналіз структури витрат за економічними елементами;
– аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції;
– аналіз собівартості продукції;
– аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
Прогнозування витрат на довгостроковий період передбачає досягнення їх оптимального рівня, внаслідок чого можливе зниження витрат та використання резервів з метою здобуття конкурентної переваги. Складанню прогнозу витрат передує їх попередній аналіз, в процесі якого з'ясовуються тенденції в динаміці витрат та фактори, що вплинули на їх зміну. Надалі прогнозуванню підлягає послідовність конкретних дій із забезпечення реалізації поставлених цілей та мети, яку вони конкретизують.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Дружба” (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про господарські товариства” та Статуту.
Дане підприємство займається рослинництвом та тваринництвом. Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння соняшника, цукрові буряки (фабричні), овочі відкритого ґрунту, плоди (зерняткові, кісточкові), кормові коренеплоди і баштанні кормові, силосування. Також спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби на м’ясо та на одержання молока для продажу.
Аналіз основних економічних і фінансових показників діяльності підприємства показав, що результативність його роботи зростає, підприємство має стійкий фінансовий стан, є ліквідним і рентабельним.
Найбільшу питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 70,88% в 2007 році, 56,13% в 2008 році і 65,97% в 2009 році році. Інші витрати займають в питомій вазі 7,06% в 2007 році, 19,86% в 2008 році і 12,61% в 2009 році; витрати на оплату праці – 19,02% в 2007 році, 17,24% в 2008 році і 16,07% в 2009 році, далі йдуть відрахування на соціальні зсходи – 3,02% в 2007 році, 4,53% в 2008 році і 5,34% в 2009 році, амортизаційні відрахування – 0,02% в 2007 році, 2,25% в 2008 році і 0,02% в 2009 році.
В питомій вазі собівартості пшениці 63,87% займають матеіральні витрати, в тому числі на насіння та посадковий матеірал – 8,06%, мінеральні добрива – 3,21%, нафтопродукти – 10,84%, оплата послуг сторонніх організацій відсутня, решта матеіральних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%. Наближено така ж ситуація і із рештою видів продукції – по житу, кукурудзі, ячміню, соняшнику, сої, ріпаку.
Прямі матеріальні витрати в тваринництві займають близько 76-78% в 2009 році, в тому числі корми – 58-59%, нафтопродукти – 8-9%, решта матеріальних витрат – 8-11%, прямі витрати на оплату праці займають 15-16%, інші прямі витрати – 5-8%, відрахування на соціальні заходи – 5-6% та решта прямих витрат – 0,73-2,4%.
В цілому зі збільшенням обсягів виробництва збільшується і собівартість, але грамотна робота керівництва дозволила при збільшенні обсягів виробництва знизити витрати на одиницю продукції.
Можемо говорити про те, що такий якісний показник, як витрати на 1 гривню реалізованої продукції має поступову тенденцію до зниження на 0,02 грн. в 2008 і 2009 році порівняно з 2007 роком.
Аналіз собівартості продукції показав, що витрати на виробництво продукції на протязі років збільшуються, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробництва, і хоча аналіз витрат в цілому показав економне використання ресурсів, з проведеного аналізу видно, що сума резервів зниження собівартості є досить значною.
Прогнозування витрат із використанням концепції управління конкурентоспроможними витратами складається в послідовному вимірі причинно-наслідкових витрат і вибору оптимальних витрат: «витрати на вибір стратегії – витрати на інновації – витрати на виробництво – витрати на підвищення якості продукту – витрати на прискорення технологічного циклу – витрати на продаж».
Така концепція в сучасних умовах забезпечить сталий рівень конкурентоспроможності підприємства та обумовлює його конкурентну позицію у релевантному внутрішньому та зовнішньому середовищі ринку.
Підприємство СТОВ «Дружба» постійно намагається знизити витрати на виготовлення і реалізацію продукції. Для цього йому було б доцільно використовувати досягнення науково – технічного прогресу і новітні технології.
Для зниження витрат пропонується:
1) покращити технологію вирощування озимої пшениці;
2) впровадити нові методи вирощування цукрового буряку;
3) впровадити удосконалення складу кормів худобі.
Отже, запропоновані заходи дозволять підприємству знизити витрати і збільшити прибутковість на 1243,72 тис.грн. в розрахунку на рік.
Таким чином, розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1
Методи обліку витрат
Рис. 1.1 Класифікація витрат [15]
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності СТОВ «Дружба»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства СТОВ «Дружба»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз структури витрат на виробництво по елементах
Рис. 2.1 Структура собівартості виробленої продукції в 2009 році.
Рис. 2.2 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.8 Аналіз матеріальних витрат
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3 Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2007 – 2009 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.12 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.13 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва
Таблиця 2.15 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва
за видами в 2009 році (тис.грн.)
Таблиця 2.16 Структура виробничої собівартості продукції тваринництва за видами в 2009 році
Таблиця 2.17 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 3.1 Складові емпіричної основи планування за рахунок використання концепції управління конкурентоспроможними витратами
Таблиця 3.2 Фактична та розрахункова ефективність виробництва сої
Таблиця 3.3 Порівняльна характеристика використання існуючої та проектованої технології вирощування озимої пшениці в СТОВ «Дружба»
Таблиця 3.4 Економічна ефективність використання борошна з томатних і яблучних вижимків у раціонах молодняку свиней
Таблиця 3.5 Калькуляція витрат на вирощування цукрових буряків
Таблиця 3.6 Економічна доцільність запропонованих заходів
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.