Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання підприємницького потенціалу фірми


Дипломна
K-17912

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування та ефективного використання підприємницького потенціалу фірми
1.1 Сутність підприємницького потенціалу та його значення в діяльності підприємства
1.2 Основні складові елементи підприємницького потенціалу та їх характеристика
1.3 Методологія оцінки формування та використання підприємницького потенціалу фірми
Розділ 2 практичні засади ефективності формування та використання підприємницького потенціалу зат «графія - україна»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «Графія - Україна»
2.2 Оцінка стану та динаміки показників підприємницького потенціалу
2.3 Аналіз ефективності використання підприємницького потенціалу підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності формування і використання підприємницького потенціалу зат «графія - україна»
3.1 Стратегічні напрями підвищення ефективності формування і використання підприємницького потенціалу ЗАТ «Графія - Україна»
3.2 Сутність та обгрунтування проекту поліпшення використання підприємницького потенціалу
3.3 Економічна ефективність проекту поліпшення використання підприємницького потенціалу
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В економічній літературі існують неоднозначні підходи до розкриття сутності поняття «підприємницький потенціал».
Узагальнюючи думки науковців можна говорити, що під підприємницьким потенціалом слід розуміти здатність підприємства до пошуку та реалізації нових можливостей, які зв’язані з динамічними змінами взаємодії внутрішнього середовища підприємства із зовнішнім.
До складу підприємницького потенціалу входять: інноваційний потенціал, виробничий потенціал, фінансовий потенціал та потенціал відтворення.
З усієї різноманітності методів визначення вартості потенціалу виокремлюють три традиційні підходи: витратний, порівняльний та результатний (дохідний).
Слід зазначити, що прикладна оцінка потенціалу підприємства проводиться на основі всіх підходів та всіма доступними методами (залежно від кваліфікації аналітика). Кінцевий вибір величини вартості об’єкта проводиться на основі визначення її середньоарифметичного еквіваленту з урахуванням вагомості отриманих результатів чи суб’єктивної думки експерта.
На даний час ЗАТ «Графія Україна» – це поліграфічне підприємство, повністю озброєне сучасною технікою, потужною науковою базою і універсальними можливостями, яка випускає тисячі екземплярів високоякісної рекламної продукції та видання для різних вікових груп населення.
Основними видами діяльності ЗАТ «Графія Україна» є:
- друкарська справа, організація виготовлення, множення та розповсюдження поліграфічної та іншої друкованої продукції;
- виготовлення фірмової атрибутики: товарні знаки, емблеми, стильотвірні елементи, приклади рішень і використання фірмового стилю в ділових та інформаційних матеріалах;
- збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції; розробка, впровадження і супровід програмних засобів ЕОМ, підготовка оригінал-макетів для типографського видання;
- надання маркетингових, консультаційних, рекламних послуг.
Аналіз фінансового стану показав, що підприємство хоч і є прибутковим, але основні показники діяльності свідчать про погіршення стану підприємства в 2009 році порівняно з 2007 і 2008 роком.
Оцінка підприємницького потенціалу підприємства розглянута з чотирьох позицій: оцінка основних фондів, оборотних фондів, трудових ресурсів та фінансових ресурсів. Вона показала неефективне використання основних фондів, але продуктивне застосування оборотних фондів, трудових та фінансових ресурсів.
При аналізі підприємницького потенціалу було проаналізовано виробничо – технологічний, трудовий та економічний потенціал.
Розрахунки показали, що на протязі 3-х останніх років рівень підприємницького потенціалу весь час знижується. Це повязано зі зниженням прибутковості, зменшенням вартості основних і оборотних фондів, тому підприємству необхідно вжити заходів щодо недопущення подальшого зниження підприємницького потенціалу.
За результатами співставлення зовнішніх та внутрішніх факторів можна розробити рекомендації щодо побудови стратегії підприємства. Головними елементами такої стратегії для ЗАТ „Графія Україна” мають стати:
– позиціонування підприємства як виробника якісної і не дуже дорогої продукції та закріплення позицій у відповідних сегментах;
– підвищення зацікавленості персоналу в результатах діяльності та активне залучення працівників до процесів формування конкурентних переваг фірми (у т.ч. за рахунок створення на підприємстві тимчасових цільових груп);
– збір і накопичення достовірної ринкової інформації;
– орієнтація на створення власного бренду.
Ключовими факторами успіху в галузі виступають: активність маркетингової діяльності; якість продукції; розвиненість збутової мережі; кваліфікація персоналу; ціни на продукцію та рівень загального управління. Цікавим є той факт, що більшість з них (чотири з шести) є ринково орієнтованими. Це свідчить про усвідомлення опитаними спеціалістами та менеджерами важливості ринкових факторів успіху, про поступове формування маркетингової орієнтації поліграфічних підприємств.
Визначення рівня конкурентного потенціалу підприємства може бути здійснено шляхом множення усереднених оцінок ступеня досягнення конкретним підприємством кожного ключового фактору успіху на значущість цього фактору.
Підприємство достатньо твердо стоїть на ногах і навіть в умовах кризи зберігає достатньо високі обсяги виробництва і реалізації та обсяги прибутку.
Для підвищення підприємницького потенціалу підприємства було б доцільно запровадити експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари 5 слойного в акціонерному товаристві «Графія Україна».
У цілому розрахункові показники свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Графія Україна». Прибуток від продажу продукції за вісім років (2010 — 2017 р.) за вирахуванням суми отриманого кредиту й сплати процентів за користування залученими коштами може бути 10 399 169 грн. [20 407 591 – (7 148 872 + 2 859 550)], що становить 104% від загальної суми кредитних ресурсів і сплати відсотків.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Еволюція трактування терміна «потенціал» в економічній літературі [34]
Рис. 1.1. Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його підприємницького потенціалу
Рис. 1.2 Вартість потенціалу підприємства згідно з витратними позиціями
Таблиця 1.2 Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства
Рис. 2.1 Організаційна структура ЗАТ „Графія Україна”
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Оцінка динаміки і структури основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.8 Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства, тис.грн
Таблиця 2.9 Основні показники використання персоналу підприємства
Таблиця 2.10 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 2.12 Розрахунок показників виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.13 Розрахунок складових трудового потенціалу
Таблиця 2.14 Розрахунок економічного потенціалу підприємств
Таблиця 2.15 Зведені показники підприємницького потенціалу ЗАТ «Графія Україна»
Рис. 3.1.Формування основних характеристик мети ЗАТ «Графія Україна»
Рис. 3.2 Побудова „дерева цілей” ЗАТ „Графія Україна” методом забезпечення необхідних умов
Таблиця 3.1 Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні
Таблиця 3.2 Виробничі потужності і програма випуску гофрованих картону та ящиків на експериментально-промисловому виробництві ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.3 Річна потреба ЗАТ «Графія Україна» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари
Таблиця 3.4 Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону
й гофротари в ЗАТ «Графія Україна» у 2010 і 2011 році, грн.
Таблиця 3.5 Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.6 Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу, започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.7 Капітальні вкладення в організацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.8 Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 3.9 Розрахунок повернення кредиту акціонерним товариство «Графія Україна»
Таблиця 3.10 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження заходів
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.