Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності формування і використання ресурсного потенціалу підприємства


Дипломна
K-17913

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади оцінки формування і використання ресурсного потенціалу підприємства
1.1 Сутність ресурсного потенціалу підприємства та характеристика його складових
1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу на підприємстві
1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу
Розділ 2 практичні засади формування та ефективності використання ресурсного потенціалу ват «янтар»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Янтар»
2.2 Оцінка ресурсного потенціалу підприємства
2.3 Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності формування і використання ресурсного потенціалу ват «янтар»
3.1 Шляхи підвищення ефективності формування і використання ресурсного потенціалу ВАТ «Янтар»
3.2 Сутність проекту збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Під потенціалом підприємства розуміються всі джерела, можливості, запаси, які можуть бути використані для вирішення будь–якого завдання, досягнення визначеної мети, в тому числі й ті, що вже використовуються. Резервом потенціалу є ті запаси, які на даний проміжок часу не використовуються на підприємстві.
Узагальнюючи думки та погляди різних науковців, сформулюємо поняття ресурсного потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку), забезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку підприємства.
Виробничі ресурси включають:
- основні фонди (капітал),
- трудові ресурси,
- матеріальні ресурси,
- фінансові ресурси;
-інформація.
Під оцінкою ресурсного потенціалу розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ефективного використання. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства може проводитися в натуральному і вартісному вираженнях. Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що трансформація відношень власності в Україні висунула перед економічною наукою цілий ряд нових проблем і задач, які раніше не виникали, ще більше загострила проблеми відомі, але до кінця не вирішені. Проблема полягає не тільки в пошуку відповідей, з допомогою яких показників оцінити ресурсний потенціал, а й у виборі позиції оцінки.
ВАТ "Янтар" є спецiалізованою органiзацiєю по обслуговуванню житлового фонду Золотонiської мiської ради.
ВАТ "Янтар" надає послуги з утримання та обслуговування житлового фонду Золотонiської мiськради. Другим основним видом дiяльностi товариства є виконання ремонтно-будiвельних робiт на замовлення населення мiста, района та пiдприємств. Основними клiєнтами по обслуговуванню житла в силу специфiчної дiяльностi є мешканцi житлового фонду Золотонiської мiської ради, житло яких вiдноситься до району обслуговування ВАТ "Янтар".
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне:
- валовий дохід від реалізації продукції в 2008 році порівняно з попереднім роком зростає на 508,8 тис.грн. або 25,85% і в 2009 році порівняно з 2008 на 1890 тис.грн. або 7,63%;
- сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 409 тис.грн. або 24,39% в 2008 році та на 144 тис.грн. в 2009 році або 6,9%;
- таким чином, сума чистого прибутку в 2008 році зростає на 101,8 тис.грн. а в 2009 році знижується на 25 тис.грн. або 22,52%;
- вартість майна збільшується в 2008 році на 128,1 тис.грн. або 12,89% та зростає в 2009 році на 166 тис.грн. або 14,8%.
- Отже, можна говорити про те, що розраховані основні техніко – економічні показники діяльності підприємства свідчать про стабільну, в цілому, роботу підприємства і про можливості його стабільного розвитку.
Показники ефективності використання основних фондів підприємства свідчить про збільшення фондовіддачі на 1,39 в 2008 році і на 0,94 в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,05 в 2008 році і на 0,02 в 2009 році. Фондоозброєність має негативну тенденцію до зниження на 0,21 в 2008 році і на 0,39 в 2009 році, а рентабельність основних фондів підприємства знижується на 6,33% в 2009 році, що є негативним, і зростає в 2008 році на 30,96%.
Показник наявності оборотних засобів характеризує величину власних оборотних засобів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо позитивне значення показника, що позитивно характеризує діяльність підрприємства, при чому в 2008 році цей показник зростає на 124,6 тис.грн., а в 2009 році на 148 тис.грн. Коефіцієнт реальної вартості оборотних засобів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних засобів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,64 в 2007 році, зростає в 2008 році на 0,06 або 9,38% і зростає в 2009 році на 0,05 або 7,14%, досягаючи свого максимуму. Період обороту оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні засоби за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2008 році порівняно з попереднім знижується на 2,44 дня або 1,75%, але зростає в 2009 році на 22,43 дня або 16,41%. Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2007 році оборотні засоби підприємства обернулись 2,62 рази, в 2008 році 2,67 разів, тобто коефіцієнт виріс на 0,05 або 1,91%, а в 2009 році показник становить 2,29, тобто знизився на 0,38 або 14,23%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша. Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних засобів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних засобів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2007 році цей показник становив 0,38, в 2008 році знизився на 0,01 або 2,63% і становив 0,37, але в 2009 році знову показав зростання і становив 0,44 (зріс на 0,07 або 18,92%). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів. Прибутковість зростає на 0,13 в 2008 році, а рентабельність на 12,77%, а в 2009 році прибутковість зростає на 0,75, а рентабельність – на 75%.
Кількість людино – годин, які відпрацьовані всіма робітниками знизилась на 1,03 тис. в 2008 році і зросла на 0,41 тис. в 2009 році; фонд оплати праці зріс в 2008 році на 237,4 тис.грн. або 33,79%, а в 2009 році – на 139 тис.грн. або 14,79%; продуктивність праці в 2008 році зросла на 6,39 тис.грн. або 24,39%, а в 2009 році – зросла на 2,25 тис.грн. або 6,9%; середня кількість людино – годин, відпрацьованих одним працівником зменшилась на 16,09 години або 0,93% і на 6,41 годин або 0,37% зросла в 2009 році; трудомісткість виробництва і реалізації продукції зрослана 3,86 грн. в 2008 році і зросла на 1,23 грн. в 2009 році; середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 3,71 тис. грн. або 33,79% в 2008 році і на 2,17 тис. грн. або 14,77% в 2009 році; середньомісячна заробітна плата зросла на 309,1 грн. або 33,79% в 2008 році і на 181 грн. або 14,79% в 2009 році; таким чином, можна говорити, що на 1 грн. фонду оплати праці приходиться 2,39 грн. виручки в 2007 році, 2,22 грн. в 2008 році і 2,07 грн. в 2009 році, зниження цього показника є дуже негативним.
Для відновлення втрачених позицій на ринку, збільшення прибутків та попиту на продукцію, слід розглянути такі ідеї:
1.не слід обмежуватися наданням існуючого переліку послуг, а впровадити надання інших послуг, орієнтованого як на фізичних, так і юридичних осіб;
2.слід направити сили керівництва на пошуки нових клієнтів, які є платоспроможними та здатними оплачувати надання послуг;
3.удосконалення технології надання послуг.
Для того, щоб розширити обсяги діяльності, завоювати ринок і збільшити прибуток на підприємстві, ВАТ «Янтар» було б доцільно вийти на ринок міста Золотоноша з послугами ремонту квартир, житлових будинків та офісів. Підприємство при цьому не змінює свій профіль і напрямок діяльності, але розшириться, збільшить кількість співробітників, розшириться обсяг замовлень і в кінцевому напрямку збільшить прибуток. Крім того, окрім вищезазначеного, можна говорити про те, що на сьогоднішній день обладнання, яке застосовується підприємством в процесі господарської діяльності є достатньо зношеним.
Таким чином, заміна і ремонт обладнання та впровадження нового напряму розвитку дозволить підприємству вийти на більш прибутковий рівень виробництва.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Класифікація елементів потенціалу підприємства
Таблиця 1.1 Характеристика показників продуктивності праці
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Янтар»
Рис. 2.2 Динаміка зміни майна підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка динаміки і структури матеріальних ресурсів ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.3 Оцінка джерел формування матеріальних ресурсів підприємства
Таблиця 2.4 Динаміка основних фондів підприємства
Рис. 2.3 Динаміка вартості основних засобів підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка складу основних фондів
Рис. 2.4 Структура основних засобів в 2007 році
Рис. 2.5 Структура основних засобів в 2008 році
Рис.2.6 Структура основних засобів в 2009 році
Таблиця 2.6 Показники стану основних фондів
Таблиця 2.7 Оцінка динаміки оборотних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Структура оборотних фондів підприємства
Таблиця 2.9 Аналіз кількісного складу кадрів ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.10 Аналіз якісного складу кадрів ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.11 Рух кадрів на ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.12 Характеристика балансів робочого часу одного робітника
на ВАТ «Янтар»
Таблиця 2.13 Показники використання персоналу
Рис. 2.7 Інформаційна система ВАТ “Янтар”
Таблиця 2.14 Оцінка руху фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.15 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.16 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.17 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу
Таблиця 2.18 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 3.1 Структура проблем ВАТ “Янтар”
Таблиця 3.1 Аналіз витрат, які понесе підприємство при розширенні своєї діяльності
Таблиця 3.2 Доходи від впровадження нового напрямку діяльності
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.4 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни
обладнання (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту, (тис.грн.)
Таблиця 3.6 Темпи зміни рентабельності роботи підприємства
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.