Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління ризиками господарської діяльності підприємства


Дипломна
K-17914

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства
1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства
1.2 Класифікація господарських ризиків
1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства
1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»
2.2 Система визначення ризиків та їх оцінка на підприємстві
2.3 Аналіз ризиків господарської діяльності підприємства
Розділ 3 обгрунтування зменшення впливу ризиків на діяльність ват «київська фабрика технічних паперів»
3.1 Засоби уникнення та нейтралізації ризиків на підприємстві
3.2 Пропозиції щодо зменшення і усунення ризиків діяльності підприємства
3.3 Оцінка економічної доцільності та ефективності зниження ризиків на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, ризик – це об’єктивна необхідність, яка органічно пов’язана з фундаментальними інститутами сучасного суспільства
Господарський ризик — це ризик, що виникає в результаті будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів
Призначення аналізу ризику—дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків
Багато методів управління ризиками використовується в господарській практиці підприємств можна поділити на чотири типи: методи відхилення від ризику; методи локалізації ризику; методи дисипації ризику; методи компенсації ризику.
Розрізняються наступні види аналізу ризику: якісний – визначення показників ризику, етапів робіт, при яких виникає ризик, визначення потенційних зон ризику та ідентифікація ризику; кількісний – передбачає числове визначення розміру окремих ризиків, а також проекту у цілому.
Основнi види продукцiї, якi випускає ВАТ "Київська фабрика технiчних паперiв", це технiчнi види паперiв: дiазотипний папiр для розмноження технiчної документацiї, копiювальний папiр для друкарських машинок, парафiнований папiр для упаковки металовиробiв. Крiм того, виготовлювався папiр для письма та друку, самокопiювальнi бланки, а також вироби з гофрокартону та коробочного картону: ящики, футляри. У зв'язку iз низьким попитом на продукцiю, пiдприємство впровадило дiяльнiсть з надання власного нерухомого майна у операцiйну оренду та обслуговування цього майна.
Фiнансування дiяльностi ВАТ "Київська фабрика технiчних паперiв" ведеться госпрозрахунковим способом, за рахунок власних коштiв.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне:
- Валовий дохід від реалізації продукції в 2008 році порівняно з попереднім роком зростає на 29065,9 тис.грн. або 6,37% і в 2009 році порівняно з 2008 на 89611,8 тис.грн. або 18,46%;
- сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 25314,1 тис.грн. або 6,63% в 2008 році та на 78726,6 тис.грн. в 2009 році або 19,34%;
- собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2008 році збільшилась на 5466,5 тис.грн. або 1,87% та в 2009 році збільшення склало 101118,1 тис.грн. або 34,01%;
- сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2008 році на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, в 2009 році зменшення склало 22391,5 тис.грн. або 20,41%;
- таким чином, сума чистого прибутку в 2008 році зростає на 6106,3 тис.грн. або 12,07%, а в 2009 році знижується на 14236,7 тис.грн. або 25,11%;
- фонд оплати праці в 2009 році зріс порівняно з 2008 роком на 968,8 тис.грн. або 10,65%, а в 2008 році збільшення склало 1143,8 тис.грн. або 14,38%;
- середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 41 особу або 10,99% в 2008 році і на 18 осіб або 4,35% в 2009 році;
- зростає середньорічна оплата праці в 2009 році на 1,33 тис.грн. (6,05%), а в 2008 році – на 0,65 тис.грн. або 3,05%;
- продуктивність праці в 2008 році знижується на 40,19 тис.грн. або 3,93% і значно зростає в 2009 році – на 141,27 тис.грн. або 14,37% в 2009 році;
- вартість майна знижується в 2009 році на 18667,2 тис.грн. або 15,73% та зростає в 2008 році на 15731,7 тис.грн. або 15,28%;
- вартість основних фондів підприємства знижується в 2008 і 2009 році відповідно на 2714,9 тис.грн. (41,62%) та 666,5 тис.грн. або 17,5%;
- вартість оборотних фондів збільшується на 20031,7 тис.грн. або 21,18% в 2008 і знижується в 2009 році на 19741,5 тис.грн. або 17,22% в 2009 році.
Основні потенційні ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності ВАТ „Київська фабрика технічних паперів”, розділяються по наступних категоріях:
- політичні ризики;
- фінансові ризики;
- валютні ризики;
- технологічні і виробничі ризики.
Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ВАТ „Київська фабрика технічних паперів» на мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації:
- неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків);
- невідповідність термінів закупівлі продукції запланованим, погіршення якості продукції, збільшення кількості браку, вихід з ладу обладнання (група виробничих ризиків);
- порушення сприятливих термінів виходу на ринок, невідповідність товару потребам споживачів та основним конкурентним перевагам, збільшення цін на продукції (група маркетингових ризиків).
До основних інструментів нейтралізації ризиків на ВАТ „Київська фабрика технічних паперів” слід віднести:
- формування відповідних резервів;
- диверсифікація ризиків;
- хеджування;
- страхування ризиків страховими компаніями.
Нейтралізація ризиків на ВАТ „Київська фабрика технічних паперів” за рахунок внутрішніх механізмів фінансової стабілізації в ряді випадків є неможливою. В цьому разі єдиним запобіжним заходом по усуненню збитків від настання ризиків є зовнішня їх нейтралізація.
Крім наведених вище шляхів мінімізації ризиків було б доцільно ввести на підприємстві страховий запас готової продукції і страховий виробничий запас сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.
В роботі запропонована також модель оцінки факторів ризику неплатежу при розрахунках з контрагентами.
Оцінка рівня впливу факторів на рівень ризику проводиться експертним методом за 100-бальною шкалою (у якості експерту в даному випадку виступив керівник підприємства). Чим вищим є рівень впливу окремого фактору на рівень ризику неплатежу, тим вищою є оцінка цього фактора. Наступним етапом в моделі оцінки рівня ризиків є оцінка потенційного контрагенту за цими факторами. Оцінка проводиться таким же чином, як і оцінка значимості факторів, тобто експертним методом за 100-бальною шкалою. При цьому можна вважати, що чим вищим є значення оціненого фактору для потенційного контрагенту, тим гіршим вважається його становище і тим більшим є рівень ризику (для тих контрагентів, з якими немає історії взаємовідносин, пропонується брати значення фактору № 2 на рівні 90, тобто близьким до критичного).
На сьогоднішній день підприємство має укладений контракт з державним підприємством ДП «Укртехпапірмаш» стосовно постачання великої партії технічного паперу. Був укладений договір, відповідно до якого вартість технічного паперу 1250 тис.грн. Оскільки рентабельність даної операції передбачена в розмірі 11,2%, тобто прибуток буде рівний 140 тис.грн., за рахунок значних штрафних санкцій підприємство може його втратити.
Це може статися за рахунок того, що на підприємстві дуже застаріле обладнання і достатньо високий рівень його зношеності, таким чином, можливість виходу обладнання з ладу дуже висока, тому деяке обладнання було б доцільно замінити.
Отже, внаслідок впровадження проекту збільшується дохід на 223,18 тис.грн., собівартість зменшується на 18,02 тис.грн., прибуток до оподаткування зростає на 732,2 тис.грн., податок на прибуток – на 193,8 тис.грн., чистий прибуток – на 538,4 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості
ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»
Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Ризики за стадіями здійснення проекту
Таблиця 2.7 Основні чинники елементарних ризиків
Таблиця 2.8 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику
Таблиця 2.9 Оцінка впливу підприємницьких ризиків
Таблиця 2.10 Види ризиків і причини їх виникнення ВАТ „Київська фабрика технічних паперів”
Таблиця 3.1 Динаміка постачання сировини на ВАТ „Київська фабрика технічних паперів”
Таблиця 3.2 Статистика розрахунків з рекламним агентством “Медіа Кіт”
Таблиця 3.3 Оцінка факторів ризику неплатежу
Таблиця 3.4 Шкала рівнів ризику
Таблиця 3.5 Прийняття рішень
Таблиця 3.6 Оцінка факторів ризику неплатежу
Таблиця 3.7 Оцінка ризику неплатежу р/а “Медіа Кіт”
Таблиця 3.8 Оцінка обладнання, яке можливо купити або замінити на підприємстві
Таблиця 3.9 Перелік основних капітальних витрат, які необхідно понести підприємству при покупці і установці обладнання
Таблиця 3.10 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання
Таблиця 3.11 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований
Таблиця 3.12 Витрати на модернізацію і поточні ремонти обладнання
Таблиця 3.13 Суми втрат через простої обладнання, що були викликані його зупинкою через поломки
Таблиця 3.14 Розрахунки за кредитом під здійснення проекту
Таблиця 3.15 Витрати підприємства на утримання обладнання без проекту
Таблиця 3.16 Витрати на утримання обладнання при здійсненні проекту
Таблиця 3.17 Зміна витрат на утримання обладнання підприємства
Таблиця 3.18 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.19 Оцінка економічної ефективності роботи підприємства до після впровадження проекту
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.