Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства


Дипломна
K-17917

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства
1.1. Сутність економічної ефективності підприємства та її методологічні підходи
1.2 Фактори та чинники визначення економічної ефективності діяльності підприємства
1.3 Показники оцінювання економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінювання економічної ефективності тов «агрофірма ім.чкалова»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства
2.3 Комплексна оцінка економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення економічної ефективності діяльності тов «агрофірма ім.чкалова»
3.1 Напрями державної фінансової підтримки розвитку і збільшення ефективності роботи сільськогосподарських підприємств
3.2 Заходи щодо збільшення економічної ефективності діяльності підприємства
3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Проблема економічної ефективності завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.
Економічну ефективність відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві чи в іншій інтеграційній виробничій структурі. До таких показників належать: обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції; величина одержаного прибутку; рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо.
Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва.
Ця система містить такі групи показників:
І. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання одиниці продукції).
ІІ. Показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. фонду оплати праці).
ІІІ. Показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів).
ІV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і енергії на 1 грн. чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини).
V. Показники ефективності використання фінансових коштів (коефіцієнт оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, питомі капіталовкладення на одиницю введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій).
V. Показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам, тощо).
Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства проведено на матеріаліх ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Предметом діяльності ТОВ АФ ім.Чкалова є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності підприємства показав, що на підприємстві зростає обсяг реаліації, чистий дохід, валовий і чистий прибуток, вартість майна, середньооблікова чисельність, середня заробітна плата і фонд оплати праці та продуктивність праці.
Аналіз ефективності використання ресурсів показав, що спостерігається збільшення фондовіддачі і рентабельності, хоча знижується фондоозброєність; зростання значення наявності оборотних засобів, коефіцієнту реальної вартості оборотних фондів, хоча і знижується коефіцієнт обороту в 2009 році, також зростає продуктивність праці та середньомісячна заробітна плата.
Комплексний аналіз економічної ефективності діяльності підприємства виявив, що на підприємстві спостерігається збільшення обсягів реалізації наряду зі зниженням обсягів виробництва, що є негативним, зростання фінансових результатів діяльності підприємства. Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність ТОВ за 2007-2009 р.р. можна вважати цілком задовільними, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова» за 2007 – 2009 р.р., по всім показникам рентабельності відбулося зниження в 2008 році порівняно з попереднім і зросло в 2009 році.
В процесі аналізу сильних і слабких сторін ТОВ АФ ім.Чкалова встановлено, що найбільш слабкою ланкою є фінансовий потенціал підприємства, оскільки існуючі проблеми в забезпечені фінансовими ресурсами практично не компенсуються будь-якими сильними сторонами, окрім зростання оборотності оборотних активів.
Таким чином, в третьому розділі магістерської роботи подано такі пропозиції стосовно покращення діяльності та збільшення ефективності роботи підприємства.
1. Збільшення державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Державна підтримка сільського господарства в Україні містить бюджетне фінансування програм і заходів, спрямованих на розвиток галузі, пільговий режим оподатковування, часткову компенсацію процентних ставок за користування кредитами комерційних банків, списання безнадійної заборгованості перед бюджетом і соціальними фондами.
2. Пропозиція з збільшення обсягів вирощування ріпаку.
Сума економічного прибутку від впровадження пропозиції становитиме 455,8 тис.грн.
3. Пропозиція спрямована на збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Внаслідок впровадження пропозиції прибуток збільшиться на 106,765 тис.грн.
4. Пропозиція спрямова на покращення умов і збільшення економічної ефективності вирощування одної з основних культур – кукурудзи
Дана пропозиція не викличе збільшення доходів підприємства, але дасть змогу знизити витрати на 28 625 грн.
Отже, впровадження пропозицій збільшить дохід від реалізації на 1566,9 тис.грн., податок на додану вартість – на 348,65 тис.грн., чистий дохід – на 1218,25 тис.грн., собівартість реалізованої продукції на 655,68 тис.грн., валовий прибуток – на 652,57 тис.грн., інші операційні витрати знизяться на 28,63 тис.грн., відповідно чистий прибуток зросте на 591,2 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Показники ефективності і використання основних фондів
Таблиця 1.2 Показники ефективності використання оборотних фондів
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Рис. 1.1 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 1.4 Показники ліквідності
Таблиця 1.5 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.6 Показники рентабельності
Рис. 1 Організаційно – технічна структура ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників
ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.2 Оцінка структури майна підприємства (оборотних і необоротних активів)
Таблиця 2.3 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.5 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.6 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів
Таблиця 2.7 Обсяги виробництва продукції ТОВ АФ ім.Чкалова
Рис.2.2 Динаміка обсягів виробництва продукції
Таблиця 2.9 Обсяги реалізації продукції ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.10 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Рис.2.3 Динаміка зміни чистого прибутку підприємства
Таблиця 2.11 Аналіз ліквідності балансу підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.13 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.14 Показники аналізу ділової активності підприємства
Таблиця 2.15 Оцінка рентабельності підприємства ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 2.16 Загальні характеристики сильних і слабких сторін
ТОВ АФ ім.Чкалова
Рис. 2.2 Матриця SWOT для ТОВ АФ ім.Чкалова
Таблиця 3.1 Економічні показники виробництва для озимого ріпаку
Таблиця 3.2 Виробничі затрати і економічні показники вирощування ріпаку
Таблиця 3.3 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.4 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.5 Марки добрив, використаних в 2007-2009 році під посіви кукурудзи на ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 3.6 Використання мінеральних добрив під кукурудзу у 2008 році на
ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 3.7 Ціни на мінеральні добрива для ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова» у 2009 році
Таблиця 3.8 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля
ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова» при доставці її власним автотранспортом зі складу постачальника ТОВ "Інфоазот"
Таблиця 3.9 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова» при її доставці власним автотранспортом в межах філії
Таблиця 3.10 Порівняння вартості внесення аміачної води на поля ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова» при варіантах врахування та відмови від пропозиції ТОВ "Інфоазот"
Таблиця 3.11 Порівняння фактичних витрат 2009 року та планових витрат по статті"Добрива" на 2010 рік
Таблиця 3.12 Оцінка економічної ефективності вирощування ріпака озимого
Таблиця 3.13 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на
ТОВ «Агрофірма ім.Чкалова»
Таблиця 3.14 Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства до і після впровадження пропозицій, тис.грн.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.