Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Вікторія

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка поточних витрат на виробництво продукції


Дипломна
K-17923

Вступ
Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві
1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві
1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація поточних витрат виробництва
1.3 Методологія аналізу поточних витрат виробничої діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки поточних витрат виробничої діяльності зат ім. Т.шевченко
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Загальний аналіз поточних витрат виробничої діяльності
2.3 Аналіз поточних витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції
Розділ 3 шляхи зниження поточних витрат на виробництво зат ім. Т.шевченко
3.1 Автоматизація аналітичних робіт як засіб покращення аналітичної роботи підприємства
3. Заходи щодо зменшення поточних витрат підприємства і їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва. Коли в умовах планової економіки існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат. Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.
Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва. Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є поточні витрати виробничої діяльності. Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва. Вона має тісний зв’язок з ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва.
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами. Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін, що забезпечить якість аналізу і збільшить обґрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання.
Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень, направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною, якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання оцінки собівартості продукції.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи оцінки витрат на виробництво продукції, їх нормативно – правова база; розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво і вибрано найоптимальніший варіант групування, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, подана методика оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ЗАТ ім.Шевченко Аналіз фінансового стану підприємства показав, що він є достатньо стабільним, прибутковим, підприємство практично на 100% фінансується за рахунок власних коштів.
В роботі було проведено оцінку витрат виробництва за такими етапами:
1. Аналіз динаміки і структури витрат на виробництво продукції за елементами
2. Аналіз динаміки і структури витрат за статтями калькуляції
3. Структура і динаміка собівартості тваринницької продукції
4.Структура і динаміка собівартості рослинницької продукції
5. Структура і динаміка окремих видів продукції
6. Структура і динаміка елементів витрат
7. Структура і динаміка витрат на 1 грн. реалізованої продукції в цілому та за видами продукції.
В структурі собівартості виготовленої продукції найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати – близько 56-72% в собівартості, значну питому вагу займають витрати на оплату праці – 19,4-23%, відрахування на соціальне страхування – близько 5-6%, амортизаційні відрахування – 8,6-9,4%, інші витрати – 3,9 - 4,3%. В динаміці витрати на виробництво продукції практично по всім статтям мають тенденцію до збільшення в 2008 році і зниження в 2009 році, що пов’язано зі зниженням обсягів виробництва продукції.
Основним показником ефективності витрат виробництва є показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.
По молоку витрати на 1 грн. реалізованої продукції є менше 1, що є позитивним для підприємства, при чому в 2009 році цей показник є досить низьким, що означає, що з 1 грн. реалізованої продукції підприємство має валовий прибуток 54 коп. Собівартість на 1 грн. м’яса свиней має негативну тенденцію до зростання, при чому в 2009 році витрати перевищують доходи від реалізації на 8 коп. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції по м’ясу ВРХ знижуються, при чому з 2008 року підприємство починає отримувати валовий прибуток від реалізації цієї продукції.
Виробництво зернових є доцільним для підприємства, хоча в 2009 році витрати на 1 грн. реалізованої продукції зростають більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн. і кукурудзи, витрати на виробництво якої становлять в 2009 році 0,55 грн. Витрати на виробництво цукрового буряка (0,69 грн.) в 2009 році показують доцільність його вирощування, хоча в 2008 році підприємство мало чистого збитку 23 коп. з кожної гривні. Вирощування соняшника є також достатньо прибутковим, хоча показник витрат на 1 грн. продукції починає зростати з 2007 року. Виробництво картоплі в 2003-2007 рр. було вигідним, при чому показник витрат знизився з 0,67 грн. до 0,58 грн. Вирощування ж овочів є недоцільним, оскільки в 2007 році валовий збиток з 1 грн. продукції склав 12 коп.
В третьому розділі даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо зниження витрат продукції.
Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації аналізу витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих комп’ютерних бухгалтерських програм, що забезпечило б більш швидку обробку інформації і формування результатів.
Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з зменшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Основним напрямом поліпшення фінансового стану підприємства і підтримки рівня його конкурентоспроможності в цілому можна досягти за рахунок введення у діяльність інноваційних технологій вирощування озимої пшениці та цукрового буряку.
Впровадження даної пропозиці дозволить підприємству суттєво збільшити прибуток, і впровадивши дану пропозицію суттєво знизити показник витрат на 1 грн. реалізованої продукції.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Таблиця 1.2 Нормативні документи, що регламентують методологію формування поточних витрат виробничої діяльності на підприємстві
Таблиця 1.3 Структура Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств
Рис. 1.1 Класифікація витрат виробництва
Рис. 1.2 Модель побудови класифікації виробничих витрат для цілей управління
Рис. 1.3 Етапи та об'єкти калькулювання поточних витрат виробничої діяльності та їх взаємозв'язок
Рис. 1.4 Загальна блок – схема аналізу поточних витрат виробничої діяльності
Рис.1.5 Взаємозв’язок факторів, які визначають рівень витрат на гривню валової продукції
Рис.1.6 Блок – схема факторної системи заробітної плати на виробництво продукції
Рис. 1.7 Блок – схема факторної системи витрат заробітної плати на виробництво окремих видів продукції
Рис. 1.8 Схема факторної системи прямих матеріальних витрат
Таблиця 1.4 Фактори зміни загально виробничих та загальногосподарських витрат
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура ЗАТ ім.Т.Шевченко
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ЗАТ ім.Шевченко
Таблиця 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки поточних витрат виробничої діяльності елементами витрат за 2007 -2009 рр.
Рис. 2.2 Динаміка поточних витрат виготовленої продукції
Таблиця 2.4 Аналіз структури собівартості продукції за елементами витрат
за 2007 -2009 рр
Рис. 2.3 Структура витрат на виробництво в 2009 році
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки поточних витрат виробничої діяльності за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Таблиця 2.6 Аналіз структури поточних витрат виробничої діяльності за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Таблиця 2.7 Аналіз динаміки поточних витрат виробничої діяльності продукції тваринництва за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Таблиця 2.8 Аналіз структури поточних витрат виробничої діяльності тваринництва за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Рис. 2.4 Структура поточних витрат виробничої діяльності тваринництва в 2009 році
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки поточних витрат виробничої діяльності рослинництва за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Таблиця 2.10 Аналіз структури поточних витрат виробничої діяльності продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках
Рис. 2.5 Структура поточних витрат виробничої діяльності продукції рослинництва за 2009 рік
Таблиця 2.11 Структура поточних витрат виробничої діяльності тваринництва по видам продукції в 2009 році
Таблиця 2.12 Структура поточних витрат виробничої діяльності рослинництва по видам продукції в 2009 році
Таблиця 2.13 Витрати на виробництво одиниці продукції на прикладі вирощування насіння соняшнику 1 цнт
Таблиця 2.14 Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за видами продукції
Рис. 2.6 Витрати на 1 грн. продукції за її видами
Таблиця 2.15 Оцінка витрат на 1 грн. реалізованої продукції за 2007-2009 роки
Рис. 2.7 Динаміка витрат на 1 грн. товарної продукції
Таблиця 3.1 Параметри надійності програмних систем
Таблиця 3.1 Порівняльна характеристика використання існуючої та проектованої технології вирощування озимої пшениці в ЗАТ ім.Шевченко
Таблиця 3.2 Калькуляція витрат на вирощування цукрових буряків
Таблиця 3.3 Економічна доцільність запропонованих заходів щодо покращення технології вирощування цукрових буряків та озимої пшениці
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.