Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія виходу підприємства з кризового стану


Дипломна
K-17924

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування стратегії виходу підприємства з кризового стану
1.1 Сутність кризового стану підприємства та її основні ознаки
1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства
1.3 Формування стратегії антикризового керування на підприємстві
Розділ 2 діагностика кризового стану ват «іркліївський маслосирзавод»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства
2.3 Діагностика показників кризового стану на підприємстві
Розділ 3 розробка стратегії виходу ват «іркліївський маслосирзавод» з кризового стану
3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану
3.2 Економічне обгрунтування шляхів запобігання банкрутству підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В першому розділі дипломної роботи було розглянуто сутність кризового стану підприємства, особливості його діагностування та оцінки.
У тлумаченнях кризового стану підприємства можна виділити такі дві складові:
1. Суб’єктивну, коли криза визначається на основі ставлення керівництва до явищ на підприємстві.
2. Об’єктивну, коли криза визначається на основі відповідності параметрів підприємства вимогам зовнішнього оточення.
Основні ознаки банкрутства підприємства поділяють на дві групи:
1. Показники, що сигналізують про можливість погіршення фінансового стану підприємства: значна залежність підприємства від одного конкретного проекту, виду активу, ринку сировини, ринку збуту; втрата ключових контрагентів; втрата досвідчених менеджерів різних рівнів управління; неефективні довгострокові угоди; інвестиційна та інноваційна політика на низькому рівні; збої в постачанні, виробництві, збуту.
На основі цієї інформації можна визначити негативні зміни у фінансовому стані підприємства і прийняти необхідні управлінські рішення.
2. Показники, що свідчать про ймовірність банкрутства в найближчому майбутньому: значні втрати в господарській діяльності, що повторюються і відображаються в хронічному спаді виробництва, скороченні обсягів продаж, зменшенні прибутків, появі збитків; наявність хронічно простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості; низьке значення показників ліквідності та тенденція до їх зниження; зростання коефіцієнта фінансового ризику до небезпечного значення; дефіцит власного обігового капіталу; хронічне зростання періоду обіговості капіталу; наявність понаднормованих запасів сировини й готової продукції; використання джерел фінансування на невигідних умовах; невигідні зміни в портфелі замовлень; зниження ринкової вартості акцій підприємства.
Дані показники були проаналізовані на основі звітних даних ВАТ «Іркліївський маслосирзавод».
Основними видами продукцiї, яку виробляє завод - є масло вершкове, сир твердий, сир плавлений.
Вся продукцiя виробляється згiдно технологiчних iнструкцiй розроблених науково-дослiдними iнститутами маслоробної i сироробної промисловостi i вiдповiдає вимогам дiючих стандартiв.
З 2007 року пiдприємство працює на внутрiшньому ринку. Основними клiєнтами є оптовi покупцi та дистриб"ютори України.
Основними ризиками в дiяльностi товариства є можливiсть зовнiшнiх iнтервенцiй в поставках масла та сиру, значна залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень, проблемнiсть одержання доступних банкiвських кредитiв пiд мiнiмальнi вiдсотки. Головними заходами зменшення цих ризикiв є пiдвищення конкурентноспроможностi виробленої продукцiї, постiйне вивчення кон"юнктури ринку, добросовiсне i своечасне виконання договiрних зобов"язань.
Дані, що характеризують основні показники діяльності, показали наступне:
- вартість майна підприємства на протязі років значно зростає, зокрема в 2008 році це зростання склало 7046,3 тис.грн. або 40,57%, в 2009 році – 19622 тис.грн. або 80,383%; при чому це сталось за рахунок збільшення суми оборотного капіталу на 5159,1 тис.грн. або 62,62% в 2008 році і на 6553 тис.грн. або 48,91% в 2009 році та необороного капіталу – на 1886,1 тис.грн. або 20,67% в 2008 році і на 13071 тис.грн. або 118,69% в 2009 році;
- сума власного капіталу підприємства зменшилась в 2008 році на 4980,4 тис.грн. або 34,95% і зросла в 2009 році на 16830 тис.грн. або 181,59%; сума позиченого капіталу зросла в 2008 році на 12026,7 тис.грн. або 385,68% і в 2009 році на 2792 тис.грн. або 18,44%;
- відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 21491,4 тис.грн. або 138,78% в 2008 році і на 26233 тис.грн. або 70,94% в 2009 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 17911,3 тис.грн. або 138,82% в 2008 році і на 19677 тис.грн. або 63,86% в 2009 році; собівартість реалізованої продукції зросла на 18260,6 тис.грн. або 153,91% в 2008 році та на 14999 тис.грн. або 49,79% в 2009 році;
- сума валового прибутку зменшилась в 2008 році на 349,3 тис.грн, а в 2009 році зросла на 4678 тис.грн.; сума чистого прибутку в 2008 році склала 1,9 тис.грн., в 2008 році підприємство має значний збиток 4980 тис.грн., а в 2009 році прибуток склав 3275 тис.грн.;
- фонд оплати праці зріс в 2008 році на 904,2 тис.грн. або 97,25%, а в 2009 році на 1533 тис.грн. або 83,592%, чисельність працюючого персоналу знизилась в 2008 році на 14 осіб або 8,92%, а в 2009 році зросла на 19 осіб або 13,29%, середньомісячна заробітна плата зросла на 575,24 грн. або 116,56% в 2008 році, і виросла на 663,24 грн. або 62,06% в 2009 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2008 році на 133,3 тис.грн. або 162,2%, а в 2009 році на 96,19 тис.грн. або 44,64%.
Аналіз фінансового стану показав, що в 2007 році підприємство балансує на грані банкрутства, але все ж залишається більш-менш стабільним, в 2008 році ситуація значно погіршилась – підприємство отримує високий збиток і більшість показників ймовірності банкрутства свідчать про його високу ймовірність, але в 2009 році ситуація виправляється і підприємство знову є більш-менш стабільним.
З метою зростання прибутковості роботи підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока. При ціні реалізації однієї банки (оптова, без ПДВ) 7,2 грн. за банку надходження від реалізації становить: 6,8 * 750 = 5100 тис. грн.
Чиста теперішня вартість проекту становить 8046,22 тис грн. отже реалізація проекту ефективна і дозволить підприємству отримати значний прибуток.
Проект окупляється протягом 1100,7/2372,82 = 0,5 року.
Реалізація заходів запропонованих в роботі дозволить ВАТ „Іркліївський маслосирзавод" збільшити обсяги реалізації, прибуток та поліпшить економічний стан підприємства, зокрема чистий дохі зросте на 5100 тис.грн. або 10,10%, валовий прибуток – на 2512,73 тис.грн. або 46,82%, чистий прибуток – на 1884,55 тис.грн. або 57,54%.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Тлумачення кризи на підприємстві як явища економіки підприємства
Таблиця 1.2 Класифікаційні ознаки криз, що мають місце на підприємстві
Таблиця 1.3 Класифікація криз на підприємстві
Таблиця 1.4 Система показників Бівера
Таблиця 1.5 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Таблиця 1.6 Визначення імовірності банкрутства за значенням R-моделі
Рис. 1.1 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.2 Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2007-2009 р.р. (тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.6 Показники фінансової стійкості ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.7 Показники ділової активності ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.8 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.9 Темпи росту показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.10 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Функції управлінського персоналу в механізмі самоорганізації в процесі формування антикризового механізму підприємства
Таблиця 3.2 Експертна оцінка рівня самоорганізації на ВАТ „Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 3.3 Шкала оцінки рівня самоорганізації підприємства
Таблиця 3.3 Перелік та вартість обладнання для виробництва згущеного молока на базі вакуум-випарної установки „Виганд-2000”
Таблиця 3.4 Устаткування для розфасовки і закачування згущеного молока в бляшану банку №7
Таблиця 3.5 Перелік ресурсів необхідних для роботи дільниці по виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.6 Капітальні витрати на дільницю виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.7 Витрати на сировину і матеріали в розрахунку на 1000 кг готової продукції
Таблиця 3.8 Річні прямі витрати на роботу дільниці виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.9 Розрахунок амортизаційних відрахувань (тис.грн.)
Таблиця 3.10 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства
Таблиця 3.11 Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту
Таблиця 3.12 Оцінка ефективності запропонованих заходів,тис.грн
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.