Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка та шляхи зниження витрат на підприємстві


Дипломна
K-18104

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на
Підприємстві
1.1 Загальна характеристика витрат
1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції
1.3 Групування та методи калькулювання витрат на підприємствах
1.4 Сутність системи управління витратами підприємства
Розділ 2 аналіз витрат виробництва на ват «київметалопром»
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз собівартості продукції
2.3 Вплив витрат виробництва на ефективність господарської діяльності
Розділ 3 шляхи зниження витрат на ват
«київметалопром»
3.1 Підвищення ефективності системи управління витратами на
підприємстві
3.2 Шляхи зниження витрат на виробництво продукції
3.3 Обґрунтування заходів щодо зниження витрат на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Основним мотивом діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є максимізація прибутку. Реальні можливості реалізації цієї стратегічної мети в багатьох випадках обмежені витратами виробництва та попитом на продукцію, що виробляється. Отримання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання управління витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження.
Витрати є основним обмежником прибутку і одночасно головним фактором, який впливає на обсяг пропозиції. Отже, ефективність використання витрат має велике значення для підприємства.
Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих показників діяльності підприємства, що відбивають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; удосконалення організації праці, виробництва і керування.
Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування оптимального рівня витрат підприємства.
Критерієм оптимізації є мінімум витрат. Низький рівень витрат дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, вільно провадити свою цінову політику та за інших рівних умов досягти більш високих розмірів прибутку.
Одержання найбільшого ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції.
Безпосередньою задачею аналізу є: перевірка обґрунтованості плану по собівартості, прогресивності норм витрат; оцінка виконання плану і вивчення причин відхилень від нього, динамічних змін; виявлень резервів зниження собівартості; вишукування шляхів їхньої мобілізації.
Виявлення резервів зниження собівартості повинне спиратися на комплексний техніко-економічний аналіз роботи підприємства: вивчення технічного й організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей і основних фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв'язків.
Зниження витрат виробництва і собівартості продукції є однією з основних якісних характеристик роботи промисловості і її ланок. До неї, у кінцевому рахунку, зводяться результати розвитку техніки й організації виробництва. Вона визначає підвищення рентабельності виробництва.
Проводячи роботу зі зниження собівартості продукції, варто мати на увазі не стільки власні результати роботи, скільки витрати на кінцеву продукцію. Знижуючи собівартість сировини і матеріалів, можна спростити процес виготовлення напівфабрикату і заощадити на цьому відому суму витрат. Однак ця міра може викликати додаткові витрати на наступних стадіях виробництва і привести до подорожчання кінцевого продукту. Тому необхідно дотримувати народногосподарський підхід до розробки мір, спрямованих на підвищення економічності виробництва.
Таким чином, в даної роботі було проведено аналіз функціонування ВАТ «Київметалопром», досліджено питання організації виробництва продукції на підприємстві, оцінки якості виготовляємої продукції, критерії розрахунку собівартості продукції. Досліджено питання попиту на продукцію підприємства, визначені основні критерії оцінки ефективності збутової діяльності, наведено шляхи підвищення ефективності функціонування фірми та проведено їх економічне обґрунтування. Отже можна стверджувати, що основну мету даного дослідження досягнуто.
Господарською діяльністю ВАТ «Київметалопром» є виробництво та реалізація якісної готової продукції – дверей металевих вогнестійких сертифікованих, сейфів металевих вогнестійких, шаф металевих.
З техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності ВАТ «Київметалопром» у порівняні 2006 року з 2007 роком встановлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 323,1 тис. грн., у порівняні 2007 року з 2008 роком встановлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 743,8 тис. грн., що є наслідком збільшення виробництва; собівартість реалізованої продукції збільшилась відповідно на 194 тис. грн. та на 589,0 тис. грн.
В зв’язку із збільшенням обсягів виробництва збільшилися витрати на оплату праці. Витрати на оплату праці за 2006 рік склали 116,9 тис. грн., за 2007 рік - 205,6 тис. грн., за 2008 рік – 391,2 тис. грн. Середня кількість працюючих за 2007 рік збільшилась на 11 чоловік, за 2008 рік кількість працівників не змінилась. Нарощування обсягів реалізації дозволило підприємству у 2007 році одержати прибуток, більший ніж у 2006 році на 74,1 тис. грн., а у 2008 році більший ніж у 2007 році на 26,6 тис. грн.
З аналізу виконання плану постачання готової продукції за 2006-2008 рік можемо зробить висновок, що відхилення від плану за 2006-2008 роки були незначні, в межах 1,7 – 5,9 %.
Результати проведеного аналізу господарської діяльності ВАТ «Київметалопром» свідчать, що підприємство має досить непогані, у порівнянні з 2006 роком, показники діяльності за 2007 та 2008 роки. Якщо у 2006 році підприємство мало чистий прибуток всього 24,5 тис. грн. при виручки від реалізації 1143,9 тис. грн., то на протязі 2007 року йому вдалося при збільшенні виручки від реалізації на 28% (1467,0 тис. грн.) збільшити чистий прибуток на 302% (98,6 тис. грн.), а на протязі 2008 року збільшити чистий прибуток на 27% (125,2 тис. грн.) в порівнянні з 2007 роком.
Відбулося зростання обсягів виробництва продукції, тобто збільшилися витрати виробництва, але поряд з цим також відбулося зменшення витрат підприємства на збут з 4% у 2006 році до 3,6% у 2007 році, але у 2008 році збільшилось до 3,8%.
Для того щоб простежити та визначити шляхи зниження собівартості продукції провели розрахунок економічного ефекту від впровадження нової технології обробки деталі «Шарнір» на верстаті з ЧПУ. Заміна обладнання, яка пропонується, значно зменшує трудомісткість і повністю автоматизує процес нарізання різьби. Заміна методу обробки деталі приносить нам значну економію - приблизно у 3 рази. Економія виникає завдяки значного зниження трудомісткості верстата. Значне зниження трудомісткості призвело до зменшення основної заробітної плати, а також додаткової заробітної плати по таблиці. Зменшення заробітної плати привело і до зменшення загальноцехових і загальнозаводських витрат. Всі ці розрахунки дають нам змогу зробити висновок, що новий метод, який ми впроваджуємо, ефективний, і його потрібно рекомендувати до впровадження.
Проаналізувавши отримані дані, ми можемо зробити висновок, що впровадження нового методу обробки деталей принесе економію за рік у сумі 309491грн. Економія досягнута в основному, завдяки тому, що на новому верстаті використовується менше електроенергії завдяки меншої міцності обладнання, а також завдяки зменшенню амортизаційних відрахувань. Крім того, новий верстат відповідає всім вимогам по міжнародним стандартам якості, верстат універсальний і може бути переобладнаний для випуску інших деталей.
При аналізі роботи підприємства виявлено, що підприємство багато втрачає від того, що вузька мережа торгівлі.
Пропонується ВАТ «Київметалопром» приділити особу увагу розширенню каналів збуту, збільшити кількість робітників апарату збуту за рахунок торгових агентів, більше участі приймати в виставках та ярмарках. Удосконалити рекламу товару, тому що вона: запропонує товар на продаж, надасть інформацію споживачам через рекламу, вітрини і написи. Щоб розрахувати ефективність розроблених рекламних заходів, слід скласти таблицю витрат, необхідних для їх проведення. Способами інформування потенційних клієнтів є реклама в журналах, газетах, на радіо і телебаченні.
Також пропонується ВАТ «Київметалопром» відкрити спеціалізовані магазини, які концентрувалися б на продажі якої-небудь однієї товарної групи, наприклад, продуктів харчування.
Слід також активно використовувати методи сприяння збуту, які є більш дешевшими, ніж реклама. Головними методами стимулювання збуту серед споживачів є знижки постійним клієнтам, продаж за пільговою ціною. Також доволі непогані результати дає такий вид сприяння збуту, як участь у виставках. Такому великому ефекту від використання цього заходу сприяє те, що на виставці збирається цільова аудиторія, люди зацікавлені, і кожен охочий має змогу на власні очі побачити товар.
Отже, ВАТ «Київметалопром» вирішило одну з найбільших своїх проблем – вийшло із зони малоприбутковості, але тепер перед ним постали вже якісно інші проблеми, від вирішення яких залежить ефективність його подальшої господарської діяльності. Так, підприємству потрібно продовжувати розвиток в тому ж обраному ним напрямку – орієнтації на потреби споживачів та конкурентну ситуацію на ринку, адже саме за таких умов можливе одержання оптимальної величини прибутку від продукції, яка буде реалізовуватися на даному ринку.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис 1.1 Вартісна структура продукту
Таблиця 1.1
Класифікація витрат
Рис. 1.2 Групування витрат за елементами витрат
Рис. 1.3 Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
Рис.1.4 Схема управління витратами на підприємстві
Таблиця 2.1
Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності
ВАТ «Київметалопром» за 2006 – 2008 р.р.
Таблиця 2.2
Виробництво основної продукції ВАТ «Київметалопром»
за 2006 - 2008 роки
Таблиця 2.3
Структура собівартості одиниці продукції по калькуляційним статтям за 2007-2008роки „Двері металеві протиударні вхідні”
Таблиця 2.4
Розрахунок повної собівартості продукції за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.5
Вихідні дані для оцінки ефективності збутової діяльності
Таблиця 2.6
Значення обчислених коефіцієнтів
Таблиця 3.1
Рис. 3.1 Основні фактори підвищення ефективності одноразових витрат
Таблиця 3.2
Вихідні дані для розрахунків
Таблиця 3.3
Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4
Вихідні дані для розрахунків по базовому варіанту
Таблиця 3.5
Зведена таблиця розрахунків по варіантам
Таблиця 3.6
Вихідні дані для розрахунку
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.