Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання виробничого потенціалу


Дипломна
K-18201

ВСТУ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства
1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу
1.3. Методологія оцінки виробничого потенціалу
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД».
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
2.2. Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства.
2.3. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»
3.1. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства.
3.2. Проект підвищення ефективності використання виробничого потенціалу
3.3. Економічне обґрунтування проекту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Поняття потенціалу як економічної категорії досить багатогранне не лише з точки зору формулювання його суті, складових і взаємозв’язку між з іншими категоріями, а й з боку визначення його видів. Під ефективним виробничим потенціалом підприємства слід розуміти максимально можливий обсяг випуску продукції підприємства (надання послуг, виконання робіт), який може бути повністю реалізований на протязі певного проміжку часу, за оптимального використання наявних і прихованих можливостей системи ресурсів у ринковому середовищі господарювання.
Виходячи з визначення поняття „виробничий потенціал промислового підприємства”, він складається з двох частин: 1) потенціал, який є вхідною умовою виробничої діяльності, розкриває можливості підприємства з формування та використання факторів виробництва; 2) потенціал як забезпечуюча умова безперервної ефективної виробничої діяльності, який дозволяє здійснювати процес безперервного відновлення всіх його складових з метою забезпечення більш високої результативності діяльності промислового підприємства.
Під оцінкою виробничого потенціалу підприємства розуміється визначення економічного результату від використання виробничих ресурсів протягом певного терміну у вигляді загальної суми економічних вигод.
Критерієм економічної оцінки виробничого потенціалу підприємства є фінансовий результат від звичайної діяльності, що включає: валовий прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг; доходи за винятком витрат від операційної оренди активів підприємства; доходи за винятком витрат, одержувані підприємством від фінансової оренди його активів; амортизаційні відрахування від вартості нематеріальних активів і основних засобів виробничого призначення.
Аналіз виробничого потенціалу підприємства проведено на основі показників фінансової і оперативної звітності відкритого акціонерного товариства «Іркліївський маслосирзавод». Основними видами продукції, яку виробляє завод - є масло вершкове, сир твердий, сир плавлений.
Аналіз основних показників діяльності підприємства за 2008-2010 роки показав позитивну динаміку даних балансу: зростає майно, оборотний і необоротний капітал, в 2009 році збільшується власний капітал, зростає позичений капітал. Аналіз фінансових результатів свідчить про зростання валового і чистого доходу, собівартості, але валовий прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є від’ємним, отже в 2008 і 2010 роках підприємство є збитковим, хоча в 2009 році прибуток був досить високим – 3275 тис.грн. Аналіз показників праці показав збільшення працюючих, оплати праці і середньорічного виробітку на підприємстві.
Аналіз виробничого потенціалу проводився в такій послідовності: оцінка реалізації продукції за її видами і структурою, оцінка потенціалу матеріальних активів (основних і оборотних фондів); оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів.
В структурі виробництва найбільшу питому вагу займає виробництво сирів, але підприємство використовує власні потужності не повністю, лише на 67% в 2008 році, на 81% в 2009 році і на 70% в 2010 році.
Аналіз основних фондів показав, що їх вартість зростає, оновлення йде вищими темпами, ніж вибуття, але показники їх використання є недостатньо високими і мають негативні тенденції зменшення.
Вартість оборотних фондів також зростає і використовуються вони на протязі трьох років вони також достатньо ефективно.
Продуктивність праці і зростає, але співвідношення продуктивності праці і середньорічною заробітною платою в 2009 році знижується, що негативно впливає на економічні показники підприємства.
Фінансові ресурси займають незначну питому вагу в структурі фінансових ресурсів, але в 2010 році значно збільшились і достатньо ефективно використовувалися.
Комплексний аналіз виробничого потенціалу свідчить про ефективне його використання в 2009 році, але в 2008 і в 2010 роках ефективність є дуже низькою, що свідчить про нестабільне використання виробничого потенціалу.
Дослідивши основні тенденції функціонування молокопереробної галузі, можна визначити такі перспективи розвитку цієї галузі, а саме: скорочення витрат на переробку молока молокопереробними підприємствами, підвищення рівня якості готової молокопереробної продукції завдяки застосуванню новітніх технологій з перспективою зниження ціни на необхідний товар для кінцевого споживча, перспектива отримання додаткових доходів виробником та задоволення потреб споживачів різних кoнтингентних груп шляхом створення інноваційних продуктів молокопереробними підприємствaми.
ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» на сьогодні переживає не найкращі часи, оскільки в порівнянні з 2009 роком, в 2010 році підприємство отримало досить значний збиток перш – за все через нерентабельне виробництво.
Тому підприємству важливо не лише збільшувати виробничий потенціал шляхом нарощування обсягів виробництва, а й знижувати і оптимізувати витрати.
Пропонується впровадити в діяльність підприємства два проекти:
1. Економія паливно – енергетичних ресурсів за рахунок використання когенераційних технологій і технологій тригенерації для власного комбінованого виробництва дешевої електроенергії і теплової енергії
2. Впровадження у виробництво нової лінії – лінії по виготовленню морозива, яке досі на підприємстві не виготовлялось. Асортимент морозива буде складатись з чотирьох найменувань – морозиво пломбір, морозиво з джемом, морозиво шербет і морозиво з карамеллю.
Перший проект дозволить знизити щорічні витрати на електроенергію – 888,18 тис.грн., впровадження проекту окупиться за 2,66 років, а чиста теперішня вартість по проекту становитиме 4745,44 тис.грн. за 8 років експлуатації. За другим проектом виручка від реалізації морозива становитиме 6431,9 тис.грн., змінні витрати – 3964,725 тис.грн., постійні витрати – 648,33 тис.грн, валовий прибуток досягне 1818,845 тис.грн. на рік, термін окупності обладнання складе 3,08 року, а чиста теперішня вартість за 8 років експлуатації лінії – 8950,76 тис.грн.
В результаті впровадження даних проектів чистий дохід збільшиться на 6431,9 тис.грн. або 8,57%, собівартість реалізованої продукції зросте на 3724,4 тис.грн. або 4,92%, валовий прибуток буде позитивною величиною, а чистий прибуток становитиме 4125,4 тис.грн.
Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1 Оцінка виробничого потенціалу підприємства
Рис. 1.1 Система формування та систематизація складових виробничого потенціалу промислового підприємства
Таблиця 1.2 Система індикаторів (критеріїв) формування рівня ефективності виробничого потенціалу підприємства
Таблиця 1.3 Система найважливіших індикаторів оцінки ефективності виробничого потенціалу підприємства в розрізі окремих складових
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка реалізації продукції за її видами та структурою, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка структури фактичної і потенційної реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.4 Динаміка основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка складу основних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.6 Оцінка стану основних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка динаміки оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.8 Структура оборотних фондів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Структура і динаміка працівників ВАТ «Іркліївський маслосирзавод», осіб
Таблиця 2.10 Показники, що характеризують рух персоналу ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.11 Динаміка і структура фінансових ресурсів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.12 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.14 Динаміка показників, які характеризують продуктивність праці та використання фонду робочого часу
Таблиця 2.15 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Таблиця 2.16 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Іркліївський маслосирзавод»
Таблиця 2.17 Показники фінансової стійкості ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
Таблиця 2.19 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Іркліївський маслосирзавод», тис.грн.
Таблиця 2.20 Темпи росту показників рентабельності підприємства
Таблиця 3.1 Виробництво молочної продукції у 2004-2010 роках в Україні, тис.т.
Таблиця 3.2 Пріоритетні напрями покращення виробничого потенціалу молокопереробних підприємств
Таблиця 3.3 Капіталовкладення у здійснення проекту когенераційних технологій і технологій тригенерації
Таблиця 3.4 Загальна вартість витрат на впровадження нового проекту з виготовлення морозива
Таблиця 3.5 Змінні витрати на виготовлення 100 кг морозива
Таблиця 3.6 Випуск морозива по місяцях, тон
Таблиця 3.7 Економічне обґрунтування зниження витрат при використанні когенераційних технологій і технологій тригенерації
Таблиця 3.8 Основні показники ефективності впровадження лінії по виготовленню морозива
Таблиця 3.9 Вплив здійснення проектів на показники діяльності підприємства, тис.грн.
ДОДАТОК Ж Таблиця 2.13 Оцінка ефективності використання оборотних фондів підприємства
ДОДАТОК К Таблиця 2.18 Показники ділової активності ВАТ “Іркліївський маслосирзавод”
ДОДАТОК Л Схема енергозабезпечення підприємства за допомогою тригенераційного комплексу
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.