Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Збільшення ефективності використання виробничих потужностей підприємства


Дипломна
K-18202

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
1.1. Сутність виробничої потужності, її значення та види
1.2. Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності підприємства
1.3. Управління виробничими потужностями підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ВАТ «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»
2.2. Оцінка стану та структури виробничих потужностей підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВАТ «СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
3.1. Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві
3.2. Проект збільшення ефективності використання виробничих потужностей підприємства
3.3. Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.
Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну.
Виробничі потужності підприємств обчислюються за відповідними галузевими основними положеннями, що відображають особливості конкретних галузей.
Узагальнення передової практики господарювання вітчизняних підприємств дає підстави зробити висновок про те, що ефективне використання їх виробничих потужностей може бути досягнуто шляхом формування і застосування відповідного механізму.
Системний підхід до вивчення чинників, що впливають на величину і використання виробничої потужності, передбачає розгляд наступних основних положень: визначення впливу на величину виробничої потужності і використання в виробництві ресурсів, що споживаються і процесів їхнього перетворення.
Із метою більш повної ув'язки проекту виробничої програми і виробничої потуж¬ності підприємства розробляють баланс виробничих потужностей. У ньому від¬ображають вхідну, вихідну і середньорічну потужність, а також введення і вибуття потужностей.
Смiлянський машинобудiвний завод - одне з провідних пiдприємств у країнах СНД по виробництву обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу - хлiбопекарської, цукрової, виноробної, масложирової та спиртової промисловостей.
Аналіз його діяльності за три останніх роки свідчить про те, що за цей період збільшилась вартість майна за рахунок зростання вартості оборотних і зниження вартості необоротних активів, зниження вартості власного капіталу і збільшення залученого, зниження доходу, собівартості, валового і чистого прибутку, продуктивності праці в 2009 році і їх зростання в 2010 році, зниження чисельності, але на фоні збільшення середньомісячної оплати праці. Зниження показників в 2009 році свідчить про вплив на діяльність підприємства кризових явищ в економіці країни.
Аналіз ліквідності і платоспроможності показав, що майже всі показники відповідають, або є вищими за нормативні значення, аналіз показників фінансової стійкості дозволяє зробити висновок про стійку і стабільну діяльність підприємства.
Оцінку динаміки виробничої потужності було розглянуто в двох аспектах: по цехах та по видах продукції. При аналізі було виявлено, що найгірше використовуються потужності механоскладального цеху, і підприємству доцільно вживати заходи щодо більш активного пошуку замовлень на виготовлення обладнання, оскільки завантаженість його є невисокою, зокрема в 2009 році повністю припинився випуск машин і устаткування для цукрового виробництва та для харчової промисловості.
Найбільшу частину в структурі розподілу виробничих потужностей займають будинки, споруди та передавальні пристрої (68,04%, 68,5% та 68,21%), наступними йдуть машини та обладнання (25,38%, 25,77% та 25,99%), транспортні засоби (4,21%, 3,67% та 3,65%), а найменшу питому вагу мають інструменти, прилади та інвентар (0,72%, 0,67% та 0,78%), малоцінні необоротні матеріальні активи (1,66%, 1,41% та 1,3%).
Коефіцієнт зносу виробничих потужностей в 2008-2009 році завдяки вчасному оновленню потужностей не змінюється і становить 0,42 і є нижчим за коефіцієнт придатності, який становить 0,58.
Коефіцієнт оновлення обладнання має бути завжди більше коефіцієнта вибуття, що і спостерігається в 2008, 2009 і 2010 роках.
На підприємстві спостерігається негативна динаміка зниження фондовіддачі на 0,29 в 2009 році, але показники збільшується в 2010 році на 0,45, фондоємність, як обернений показники зростає в 2009 році на 0,23 і зменшується в 2010 році на 0,32, фондоозброєність має позитивну тенденцію зростання на 12,22 в 2009 році і на 0,81 2010 році, рентабельність основних фондів є недостатньо високою через низьке значення прибутку – становить 1,98% в 2008 році, знижується на 1,54% до 0,44% в 2009 році і значно зростає на 1,18% до 1,62% в 2010 році.
Аналіз коефіцієнтів використання потужності дозволив говорити, що підприємство значно недовикористовує власні потужності, тобто терміново необхідно вживати заходів подальшого уникнення цього.
Отже, в третьому розділі магістерського дослідження було запропоновано наступне:
1. Вдосконалення законодавчих і нормативних важелів розвитку машинобудівної промисловості і збільшення її потужності, а саме: визначення пріоритетних напрямків розвитку й відновлення підприємства, зокрема на основі розвитку ресурсозберігаючих технологій і нових систем керування; створення економічного механізму керування виробничими потужностями підприємства з метою всілякого використання його виробничого потенціалу в інтересах отримання прибутку; формування поетапного механізму реструктуризації виробничих потужностей підприємства, визначивши як першочергове завдання формування нових технологій й освоєння випуску нових видів продукції, що користуються ринковим попитом, шляхом створення на першому етапі, в умовах обмежених джерел інвестиційних ресурсів, спеціальних груп основного технологічного обладнання, з максимальним використанням наявних виробничих площ, енергетичних потужностей й обладнання. Забезпечити при цьому повсюдний перехід від спеціалізації до універсального виробництва з диверсифікованою номенклатурою продукції як тимчасову міру в період виходу із кризи.
2. Освоєння нових потужностей і введення в випуск підприємства модернізованих вакуум – апаратів Л – 4ПВА з циркулятором і вбудованою паровою камерою, а також збільшення виробництва вакуум – апарату марки Я4-ПВА.
3. Збільшення ефективності використання потужностей підприємства завдяки перерозподілу використання робочого часу працівниками підприємства.
Отже, внаслідок здійснення проекту уже в 2011 році сума чистого прибутку зросте до 882,3 тис.грн., в 2012 році – до 904,125 тис.грн., в 2013-2015 роках буде становити 1008,07 тис.грн.
Впровадження проекту збільшиться загальну виробничу потужність, покращить її використання і дозволить щорічно збільшувати прибутковість підприємства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства
Рис.1.2 Складові механізму управління виробничими потужностями підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація чинників
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Виробничі потужності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6 Використання виробничої потужності за видами продукції
Рис.2.1 Динаміка виробничих потужностей за 2008 -2010 рр.
Таблиця 2.7 Динаміка виробничих потужностей за 2008 – 2010 роки, тис.грн.
Таблиця 2.8 Структура розподілу виробничих потужностей підприємства
Таблиця 2.9 Аналіз потужностей обладнання ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»
Таблиця 2.10 Оцінка стану виробничих потужностей в 2008-2010 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз ефективності використання виробничих потужностей підприємства
Таблиця 2.12 Аналіз коефіцієнтів використання потужності за цехами
Таблиця 2.13 Аналіз коефіцієнтів використання потужності за видами продукції
Таблиця 3.1 Програма виробництва модернізованих вакуум – апаратів Л – 4ПВА з циркулятором і вбудованою паровою камерою
Таблиця 3.2 Розрахунок суми капітальних вкладень, необхідних для запуску
в виробництво нової продукції та збільшення її випуску, тис. грн.
Таблиця 3.3 Вихідні дані по розрахунку використання робочого часу працівників котельно - зварювального цеху
Таблиця 3.4 Використання часу працівниками котельно - зварювального цеху
Таблиця 3.5 Фінансовий план здійснення проекту в 2011 році
Таблиця 3.6 Фінансовий результат в 2012 році
Таблиця 3.7 Фінансовий результат в 2013 - 2015 р.
Таблиця 3.8 Прогноз руху грошових потоків на 2011 - 2015 рр., тис. грн.
Таблиця 3.9 Економічний ефект від впровадження пропозиції перерозподілу часу виготовлення одиниці обладнання в котельно – зварювальному цеху
Таблиця 3.10 Економічна ефективність заходів з впровадження у виробництво нового обладнання і перерозподілу робочого часу, тис.грн.
До роботи додається звіт з практики, звітність, доповідь, роздатковий матеріал та автореферат
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.