Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності


Дипломна
K-18203

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві
1.2.Класифікація витрат виробництва та методи калькулювання собівартості продукції
1.3.Методологія оцінки витрат виробництва та їх впливу на ефективність господарської діяльності
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО – КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
2.2. Оцінка витрат на виробництво продукції за їх складовими елементами
2.3. Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ РЕЗЕРВІВ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ВАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ РЕЗЕРВІВ
3.1. Напрямки скорочення витрат виробників сільськогосподарської продукції
3.2. Резерви скорочення витрат на виробництво продукції ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
3.3. Обґрунтування резервів скорочення витрат на виробництво продукції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В економічній літературі зустрічається багато визначень терміна «витрати». При всьому розмаїтті трактувань економічної сутності категорії «витрати» їх можна згрупувати у дві великі групи – трактування витрат із точки зору економічної теорії або бухгалтерського обліку, які суттєво різняться між собою
Найбільш вдалим можна вважати наступне визначення: витрати - це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
Класифікація витрат – це поділ їх на класи на основі певних загальних ознак об’єктів і закономірних зв’язків між ними. Причому, чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єктів. Існує безліч класифікацій витрат: залежно від центрів відповідальності, виробничого процесу, виду продукції, за календарних періодів тощо.
Найбільш поширеними методами калькулювання витрат є позамовний метод, попередільний, фактичний, змішаний, метод «директ» і «стандарт - костинг», метод «поглинутих витрат». При аналізі витрат на виробництво починають з оцінки динаміки та структури витрат, виконання плану витрат, оцінка їх за елементами та статтями калькуляції, оцінка окремих видів продукції та оцінка показника витрат на гривню реалізації.
ВАТ «Безбородьківська АВКФ» засноване вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.1992 року «Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства».
Дане підприємство займається рослинництвом та тваринництвом. Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза на зерно, насіння соняшника, цукрові буряки (фабричні), овочі відкритого ґрунту, плоди (зерняткові, кісточкові), кормові коренеплоди і баштанні кормові, силосування. Також спеціалізується на вирощуванні великої рогатої худоби на м’ясо та на одержання молока для продажу.
Аналіз основних економічних і фінансових показників діяльності підприємства показав, що результативність його роботи зростає, підприємство має стійкий фінансовий стан, є ліквідним і рентабельним.
Найбільшу питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 70,88% в 2008 році, 56,13% в 2009 році і 65,97% в 2010 році. Інші витрати займають в питомій вазі 7,06% в 2008 році, 19,86% в 2009 році і 12,61% в 2010 році; витрати на оплату праці – 19,02% в 2008 році, 17,24% в 2009 році і 16,07% в 2010 році, далі йдуть відрахування на соціальні заходи – 3,02% в 2008 році, 4,53% в 2009 році і 5,34% в 2010 році, амортизаційні відрахування – 0,02% в 2008 році, 2,25% в 2009 році і 0,02% в 2010 році.
В питомій вазі собівартості пшениці 63,87% займають матеріальні витрати, в тому числі на насіння та посадковий матеріал – 8,06%, мінеральні добрива – 3,21%, нафтопродукти – 10,84%, оплата послуг сторонніх організацій відсутня, решта матеріальних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – 11,36%. Наближено така ж ситуація і із рештою видів продукції – по житу, кукурудзі, ячменю, соняшнику, сої, ріпаку.
Прямі матеріальні витрати в тваринництві займають близько 76-78% в 2010 році, в тому числі корми – 58-59%, нафтопродукти – 8-9%, решта матеріальних витрат – 8-11%, прямі витрати на оплату праці займають 15-16%, інші прямі витрати – 5-8%, відрахування на соціальні заходи – 5-6% та решта прямих витрат – 0,73-2,4%.
В цілому зі збільшенням обсягів виробництва збільшується і собівартість, але грамотна робота керівництва дозволила при збільшенні обсягів виробництва знизити витрати на одиницю продукції. Можемо говорити про те, що такий якісний показник, як витрати на 1 гривню реалізованої продукції має поступову тенденцію до зниження на 0,03 грн. в 2009 році і зниження на 0,02 в 2010 році.
Аналіз собівартості продукції показав, що витрати на виробництво продукції на протязі років збільшуються, що пов’язано зі збільшенням обсягів виробництва, і хоча аналіз витрат в цілому показав економне використання ресурсів, з проведеного аналізу видно, що сума резервів зниження собівартості є досить значною.
Таким чином, в третьому розділі магістерської роботи подано такі пропозиції стосовно зниження виробничих витрат.
1. Збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого ви¬користання виробничих потужностей підприємства та скорочення витрат на її виробництво за рахунок під¬вищення рівня продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, запо¬бігання невиробничим витратам тощо.
2. Пропозиція спрямована на зниження витрат і збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення». Внаслідок впровадження пропозиції прибуток збільшиться на 106,765 тис.грн.
4. Пропозиція спрямована на покращення умов і збільшення економічної ефективності вирощування одної з основних культур – кукурудзи
Дана пропозиція не викличе збільшення доходів підприємства, але дасть змогу знизити витрати на 28 625 грн.
Отже, впровадження пропозицій збільшить дохід від реалізації на 1566,9 тис.грн., податок на додану вартість – на 348,65 тис.грн., чистий дохід – на 1218,25 тис.грн., собівартість реалізованої продукції знизить на 655,68 тис.грн., інші операційні витрати знизяться на 28,63 тис.грн., відповідно чистий прибуток зросте на 591,2 тис.грн.

Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Погляди авторів на економічну сутність витрат
Таблиця 1.2 Класифікація витрат залежно від цілей управління
Рис. 1.1 Класифікація витрат
Таблиця 1.3 Характеристика методів калькулювання
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.2 Оцінка показників ліквідності ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.4 Аналіз структури витрат на виробництво ВАТ «Безбородьківська АВКФ»по елементах, тис.грн.
Рис. 2.1 Структура собівартості виробленої продукції в 2010 році
Рис. 2.2 Динаміка елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.5 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.6 Аналіз матеріальних витрат ВАТ «Безбородьківська АВКФ», тис.грн.
Таблиця 2.7 Аналіз фонду оплати праці ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.8 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Рис.2.3 Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2008 – 2010 рр.
Таблиця 2.9 Аналіз витрат на обслуговування виробництва ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 2.10 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва ВАТ «Безбородьківська АВКФ», тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва ВАТ «Безбородьківська АВКФ», тис.грн.
Таблиця 2.12 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва
ВАТ «Безбородьківська АВКФ» за видами в 2010 році , тис.грн.
Таблиця 2.13 Структура виробничої собівартості продукції тваринництва ВАТ «Безбородьківська АВКФ» за видами в 2010 році, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 3.1 Марки добрив, використаних в 2008-2010 році під посіви кукурудзи на ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 3.2 Використання мінеральних добрив під кукурудзу у 2010 році на
ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 3.3 Ціни на мінеральні добрива для
ВАТ «Безбородьківська АВКФ» у 2010 році
Таблиця 3.4 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ВАТ «Безбородьківська АВКФ» при доставці її власним автотранспортом зі складу постачальника ТОВ "Інфоазот"
Таблиця 3.5 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ВАТ «Безбородьківська АВКФ» при її доставці власним автотранспортом
Таблиця 3.6 Порівняння вартості внесення аміачної води на поля ВАТ «Безбородьківська АВКФ» при варіантах врахування та відмови від пропозиції ТОВ "Інфоазот"
Таблиця 3.7 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.9 Порівняння фактичних витрат 2010 року та планових витрат по статті"Добрива" на 2011 рік
Таблиця 3.10 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на
ВАТ «Безбородьківська АВКФ»
Таблиця 3.11 Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства до і після впровадження пропозицій, тис.грн.
ДОДАТОК А Рис. 3.1. Перелік резервів зниження собівартості продукції
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.