Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю


Дипломна
K-18204

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність інвестицій, їх значення та класифікація
1.2. Методологія управління інвестиційною діяльністю підприємства
1.3. Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДП «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ДП «Олександрівський лісгосп»
2.2. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства
2.3. Дослідження динаміки і структури інвестицій підприємства
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств лісопромислового комплексу
3.2. Інвестиційний проект щодо оновлення виробничої бази підприємства
3.3. Економічне обґрунтування проекту оновлення виробничої бази підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Отже, відповідно до завдань, які були поставлені в магістерській роботі було розглянуто і вирішено наступні питання:
1. Досліджено сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, їх значення та класифікація.
Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення.
В роботі наведено та проаналізовано досить велику кількість класифікацій інвестицій. Але очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для конкретного підприємства з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності.
2. Розглянуто методики управління інвестиційною діяльністю та оцінки її ефективності.
Здійснення інвестування передбачає відповідне управління цим процесом: визначення об’єкта інвестування, обґрунтування доцільності, прийняття рішення, забезпечення інвестування ресурсами, їх раціональне використання, поточний моніторинг, своєчасне внесення змін у процес, знову обґрунтування і прийняття рішення тощо.
Управління процесом інвестування залежить також від етапу реалізації проекту, який здійснюється в поточний період. Серед них слід виокремити: етап прийняття рішення, підготовчий етап, етап реалізації проекту та етап експлуатації об’єкта інвестицій. Останній можна поділити на етап повернення інвестиційних коштів (етап повної окупності інвестованих коштів) та етап отримання економічного ефекту від реалізації проекту.
В процесі економіко-аналітичної діяльності управління інвестиційною діяльністю доцільно вирішити такі завдання:
 дати оцінку обсягів і структури інвестиційних вкладень;
 вивчити інвестиційну привабливість підприємства;
 оцінити вибір і обґрунтування ефективності інвестиційних проектів;
 вивчити забезпеченість інвестиційних проектів ресурсами;
 оцінити структуру інвестиційних витрат і доходів;
 визначити фактичну ефективність від інвестиційної діяльності (реалізованих проектів);
 визначити ефективність фінансових вкладень.
3. Зроблено аналіз основних фінансово – господарських показників діяльності ДП «Олександрівський лісгосп».
ДП "Олександрівський лісгосп" створено з метою: охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, проведення заходів на відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створенню насаджень, збереження і поліпшення стану водоохоронних захисних лісів і насаджень, зелених зон навколо міст і промислових центрів, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів і захист лісонасаджень, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, охорони, відтворення і раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь.
Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив, що зростає вартість майна, необоротних активів, знижується вартість оборотних активів, зростає власний капітал, залучений капітал. Аналіз фінансових результатів показав, що дохід в 2009 році знижується, а в 2010 році значно зростає, аналогічну тенденцію зміни має собівартість, валовий і чистий прибуток. Аналіз трудових показників показує, що в 2009 році чисельність працівників зростає на 20 осіб, але уже в 2010 році знижується на 65, в 2009 році знижується середньомісячна заробітна плата і продуктивність праці, в 2010 році вони збільшуються.
Оцінку інвестиційної привабливості підприємства зроблено в наступній послідовності: аналіз майна і джерел його утворення, аналіз виробництва, реалізації та фінансових результатів, аналіз руху грошових коштів, аналіз фінансового стану.
За результатами аналізу майна і джерел утворення можна говорити, що найбільшу питому вагу мають необоротні активи – від 56 до 69,67%, в структурі пасивів – власний капітал – від 66,41 до 74,16%, тобто структуру балансу можна вважати задовільною.
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів виявив, аналіз ефективності використання основних засобів і оборотних активів показав, що в 2009 році ефективність знижується, а в 2010 році – зростає.
Аналіз руху грошових коштів виявив збільшення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності на 565 тис.грн. (307,07%) в 2009 році і на 303 тис.грн. (40,45%) в 2010 році, чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності в 2009 році є від’ємним -131 тис.грн., в 2009 році становить 623 тис.грн., в 2010 році зростає на 454 тис.грн., витрати від фінансової діяльності мали місце лише в 2008 році -56 тис.грн.
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства показав, що ліквідність є недостатньо задовільною, підприємство є фінансово стійким, рентабельність в 2009 році зменшується, а в 2010 році значно зростає, а аналіз ділової активності і оборотності свідчить про те, що кількість оборотів в 2009 році знижується, а в 2010 році значно зростає.
4. Здійснено оцінку структури і динаміки інвестицій та ефективності інвестиційної діяльності підприємства.
За останніх три роки підприємство не здійснювало фінансових інвестицій та не отримувало їх. Капітальні інвестиції здійснювались в 2008-2010 році в незначних обсягах. В 2008 - 2010 р. сума капітальних інвестицій зросли майже в 4 рази, при чому в основному ці інвестиції спрямовані у матеріальні активи (основний капітал), значна частина інвестицій витрачена на капітальний ремонт. Джерело капітальних інвестицій в основному є особисті кошти підприємства, незначні суми отримані з державного бюджету та за рахунок амортизаційних відрахувань.
В цілому, можна зробити висновок, що підприємство є інвестиційно привабливим і прибутковим, хоча в 2009 році в зв’язку з кризовими явищами і неплатоспроможністю покупців його фінансовий стан погіршився, але в 2010 році ситуація стабілізувалась.
5. В третьому розділі магістерської роботи відповідно до завдань було обґрунтовано заходи щодо покращення інвестиційної діяльності ДП «Олександрівський лісгосп».
Ефективне функціонування критеріїв та індикаторів сталого розвитку лісового господарства як одного з інструментів лісової політики України потребує певних фінансових витрат і довготермінових капіталовкладень.
Незважаючи на досить перспективні напрями стимулювання лісозбереження та лісовідтворення, сьогодні цей процес в Україні виглядає доволі неповноцінним.
Основним джерелом інвестування лісової галузі є власні кошти підприємств. Незначна частка витрат на лісове господарство покривається з державного бюджету. Здебільшого – це рубання, пов'язані з веденням лісового господарства, лісокультурні роботи тощо. Щодо іноземних інвестицій, то кошти виділяються в основному у вигляді грантів на реалізацію певних проектів.
На сьогодні, актуальним для лісової галузі є питання використання нових високотехнологічних виробництв і перетворення України з сировинного придатку для закордонних споживачів в основного постачальника готової продукції і напівфабрикатів.
Запропоновано придбати лісовому господарству сушильну камеру Termak (виробництво Германія) обсягом 50 м3 (фактичний обсяг завантаження пиломатеріалів до 44 м3), досяжна вологість 8 %.
Захід по впровадженню сушильної камери Termak - є досить ефективним. Він збільшує обсяг виробництва на 258,9 тис. грн., і при цьому збільшує собівартість продукції на 19,97 тис. грн. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підвищується на 100,19 тис. грн. за рахунок введення нового обладнання. Поряд з цим збільшились також рентабельність продажу та основних засобів на 1,76 та 7 %, відповідно.
Слід зазначити, що Олександрівський лісгосп є достатньо прибутковим, і тому може не використовувати залучені кошти, а придбати обладнання за рахунок іншого додаткового капіталу, здійснивши таким чином капітальні інвестиції.

Перелік графічного і табличного матеріалу:
Таблиця 1.1 Класифікація інвестицій
Рис.1.1 Функції управління інвестиційною діяльністю
Рис. 1.2 Методи оцінки ефективності інвестицій
Рис. 2.1. Організаційна структура управління ДП «Олександрівський лісгосп»
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка динаміки елементів майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка джерел формування майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Оцінка структури майна і джерел його формування, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка виробництва і реалізації продукції підприємства
Таблиця 2.6 Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства
Таблиця 2.8 Оцінка руху грошових коштів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка показників майнового стану підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Оцінка показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.11 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.12 Оцінка показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.13 Оцінка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.14 Оцінка динаміки капітальних інвестицій, тис.грн.
Таблиця 2.15 Оцінка капітальних інвестицій за джерелами фінансування, тис.грн.
Таблиця 2.16 Оцінка капітальних інвестицій за окремими видами активів, тис.грн.
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.3 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.4 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.5 Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства
До роботи є автореферат, доповідь, роздатковий матеріал і звіт з практики
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.