Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства- емітенту


Дипломна
K-18205

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТА
11 Суть, необхідність та інформаційне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості емітента
12 Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства – емітента
13 Показники аналізу інвестиційної привабливості емітента
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АТП - 2362»
21 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
22 Аналіз фінансових показників діяльності підприємства
23 Оцінка фінансових результатів та ефективності використання ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 3 ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВАТ «ВАТУТІНСЬКЕ АТП - 2362»
31 Організаційне і фінансове забезпечення збільшення інвестиційної привабливості ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
32 Заходи щодо покращення інвестиційної привабливості ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
33 Економічне обґрунтування запропонованих заходів покращення інвестиційної привабливості підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
На сьогодні існує досить багато визначень сутності інвестиційної привабливості, але найбільш повним є наступне: Інвестиційна привабливість підприємства – це інтегральна характеристика підприємств з позиції перспектив розвитку, обсягу і можливостей збуту продукції, ефективності використання активів і їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості. Тобто її можна охарактеризувати як доцільність вкладення в підприємство вільних грошових коштів.
Оцінка інвестиційної привабливості здійснюється на основі даних фінансової звітності підприємства та інших даних оперативного і фінансового обліку для обґрунтування потенційному інвестору доцільність вкладення коштів саме в дане підприємство.
Взагалі, всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної привабливості по відношенню до джерела вихідної інформації можна умовно поділити на три великі групи:
1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів;
2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації;
3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних розрахунках.
Провівши аналіз економічної літератури, було визначено, що основними методами визначення інвестиційної привабливості підприємства є загалом інтегральна оцінка інвестиційної привабливості, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23 лютого 1998 р.
На заході досить розповсюдженим є метод рейтингової оцінки. Найбільш популярнішими є: Fortune 500, Global 1000, BusinessWeek 1000. Вони оцінюють інвестиційну привабливість, виходячи з фінансово-господарських показників підприємств: об’єми доходів, прибутків, активів; ефективність інвестицій; збільшення прибутків, доходів, працівників; рівень ринкової вартості компанії.
Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на основі фінансової та оперативної звітності ВАТ «Ватутінське АТП», метою діяльності якого є перевезення будівельних, сільськогосподарських та інших вантажів по території України.
Проведений аналіз основних показників діяльності підприємства виявив, що хоча підприємство є невеликим, але воно достатньо стабільно функціонує, про що, зокрема, свідчить зростання виручки, собівартості, продуктивності праці, вартості основних засобів, чистого прибутку.
Аналіз показників ліквідності виявив, що їх значення не відповідають нормативним, отже спостерігається поточна неплатоспроможність, аналіз ліквідності балансу показав, що найліквідніших активів недостатньо для покриття найтерміновіших зобов’язань, швидковілквідні активи можуть покрити поточні зобов’язання, а співставлення активів, які повільно реалізуються і довгострокових позик видно, що активи покривають позики лише в 2008 році.
Аналіз фінансової стійкості показав відповідність коефіцієнту фінансової автономії, фінансової залежності, фінансового ризику нормативним значенням, але занепокоєння викликають коефіцієнт маневреності власного капіталу і фінансового левериджу, які нижчі за норму.
Показники рентабельності є вищими за 0, що свідчить про прибуткову діяльність, але невисокі і не перевищують 1%.
Аналіз фінансових результатів показав зростання валового і чистого доходу, собівартості, витрат на збут, адміністративних та інших витрат, що викликало зниження прибутку на 2,5 тис.грн. в 2010 році., хоча в 2009 році він зріс на 0,6 тис.грн.
Показник чистого прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2009 році знижується на 0,08 коп., і в 2010 році на 0,39 коп, що є дуже негативним.
Аналіз ресурсів проведено за такими етапами: аналіз основних і оборотних фондів та трудових ресурсів.
Аналіз виявив наступне: необоротні активи (основні фонди) дуже зношені, знос становить більше 60%, хоча в 2010 році знижується, оновлення йде досить швидкими темпами і перевищує вибуття.
Разом з тим, в 2010 році дуже знижується фондовіддача і зростає фондоємність та збільшується фондоозброєність. Також на підприємстві спостерігається зниження вартості оборотних фондів, і при цьому зростає їх оборотність та рентабельність.
Оскільки підприємство невелике, то працівників на ньому небагато - керівник, водії і службовець, аналіз показав, що персонал використовується ефективно, що видно із зростання продуктивності праці при нижчому зростанні фонду оплати праці.
Таким чином, підприємство в цілому працює не дуже ефективно, про що свідчать його фінансові результати, але стабільно, хоча резерви для зростання ефективності його роботи існують.
До фінансово-економічних факторів і резервів підвищення інвестиційної привабливості пропонується віднести: підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві; зростання якості управління кредиторською й дебіторською заборгованістю; ріст ефективності використання оборотних коштів; удосконалення управління прибутком підприємства; запровадження маркетингових заходів та управління якістю; підвищення ефективності управління ціноутворенням на продукцію підприємства; зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок впровадження екологічно безпечного обладнання; налагодження та якість діяльності внутрішнього аудиту.
Підприємство має власний гараж для машин, інструменти, обладнання для їх ремонту, значні знання і досвід, тому могло б розширити діяльність, підвищити власну інвестиційну привабливість за рахунок відкриття нового напряму своєї діяльності – станції технічного обслуговування.
Спектр послуг, що надаються: ремонт легкових автомобілів, як капітальний ремонт так і поточний ремонт, підготовка до фарбування, фарбування автомобілів, заміна запчастин, коліс, вузлів, зварювальні роботи, ремонт двигунів та агрегатів, електроприладів, акумуляторів.
Основним джерелом фінансування проекту є залучені у вигляді інвестицій кошти, які підприємство планує досить швидко окупити.
Таким чином, дана пропозиція дозволить збільшити чистий прибуток на 87314,85 грн. в розрахунку на рік (без урахування фінансових витрат).
Отже, всього сума виплат за боргом складе 202500 грн., виплата буде розтягнута на 3 роки, виплата основного боргу буде здійснюватись однаковими частинами в сумі 45000 грн. щороку, з них 135000 – основний борг і 67500 грн. – сума відсотків за боргом.
Таким чином, пропозиція в перший же рік збільшить прибуток підприємства на 37,65 тис.грн., починаючи з другого року прибуток зростатиме, оскільки будуть знижуватись фінансові витрати, а починаючи з 4 року підприємство повністю розрахується з боргами по інвестиційним виплатам і зможе отримувати максимально можливий прибуток.

Перелік табличного і графічного матеріалу:

Таблиця 1.1
Класифікація інвестиційної привабливості підприємства
Рис. 1.1 Цілі оцінки інвестиційної привабливості для об'єкта і суб'єкта інвестування
Таблиця 1.2 Основні показники аналізу інвестиційної привабливості підприємства відповідно до джерела авансованих коштів
Таблиця 1.3 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки інвестиційної привабливості
Рис.1.2 Послідовність розрахунку інтегрального показника
Рис.1.3 Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості емітенту
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу ВАТ «Ватутінське АТП - 2362», тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності ВАТ «Ватутінське АТП - 2362», %
Таблиця 2.6 Аналіз фінансових результатів діяльності
ВАТ «Ватутінське АТП - 2362», тис.грн.
Таблиця 2.7 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.8 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.9 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.1 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 2.10 Аналіз необоротних активів ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.11 Аналіз ефективності використання основних фондів
ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.12 Аналіз оборотних активів ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.13 Ефективність використання оборотних активів
ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.14 Структура і динаміка персоналу ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.15 Аналіз фонду оплати праці ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Таблиця 2.16 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Рис.2.2 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.17 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту
ВАТ «Ватутінське АТП - 2362»
Рис.3.1 Система формування інвестиційної привабливості на підприємстві
Таблиця 3.1 Комплект технічного устаткування для авторемонтного підприємства
Таблиця 3.2 Основні види сировини, ціни та умови поставки
Таблиця 3.3 Розрахунок середньої вартості наданих послуг
Таблиця 3.4 Потреба в персоналі і зарплаті
Таблиця 3.5 Ймовірні ризики та заходи щодо зменшення їх впливу на бізнес
Таблиця 3.6 План доходів і видатків від впровадження пропозиції на 2011 рік
Таблиця 3.7 Розрахунок виплат боргів за інвестиціями в 2011-2013 роках, грн.
Таблиця 3.8 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження заходів
До роботи додаються: звіт з практики, автореферат
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.