Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія виходу підприємства з кризового стану


Дипломна
K-18207

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ
1.1. Сутність кризового стану підприємства та його основні ознаки
1.2. Методика діагностики кризового стану підприємства
1.3. Формування стратегії антикризового управління на підприємстві
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства
2.3. Діагностика показників кризового стану на підприємстві
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ВАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» З КРИЗОВОГО СТАНУ
3.1. Напрямки виходу підприємства з кризового стану
3.2. Проект запобігання банкрутству підприємства
3.3. Економічне обгрунтування проекту запобігання банкрутству підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В процесі написання дипломної магістерської роботи були поставлені і вирішені наступні завдання:
1. Розглянуто сутність кризи та основних чинників, що її визначають та методологію діагностики кризи на підприємстві.
Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Причинами кризи можуть бути фінансово-економічне становище в країні, загострення конкуренції, природні та суспільно-політичні катаклізми, непрофесійне управління підприємством. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену стадію життєвого циклу діяльності фірми, коли негаразди примушують здійснювати поновлення, модернізацію і реконструкцію.
Причини банкрутства можуть бути найрізноманітнішими. У цілому вони поділяються на дві групи – зовнішні та внутрішні – кожна з яких залежить від певної сукупності конкретних причин.
2. Проведена критична оцінка методів і моделей стратегії виходу підприємства з кризового стану.
Антикризове управління – це система оперативних заходів по реформуванню усіх систем управління з урахуванням можливих фінансових або інших ризиків. Цей засіб, здатний вирішувати найрізноплановіші і найрізносторонніші задачі, дійсно необхідний для економічного виживання в нинішніх умовах.
Санація розглядається як система заходів, передбачених процеду¬рою провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінан¬сового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частко¬во вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація – система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснюваних власником боржника, інвестором, з метою запобігання його ліквідації вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство.
3. Розглянуто економічну діяльність ВАТ «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» і проведено оцінку його основних фінансових показників.
Відкрите акціонерне товариство «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервiс» є сільськогосподарським підприємством, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур в рослинництві та тваринництвом.
Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив і фактори не досить стійкого становища, оскільки спостерігається зниження вартості майна, оборотного і необоротного капіталу в 2010 році, зниження чисельності, але і позитивні аспекти, такі як збільшення власного капіталу, валового і чистого доходу, валового і чистого прибутку та продуктивності праці.
4. Проведено аналіз фінансового стану та діагностики банкрутства.
Проведений аналіз ліквідності балансу засвідчив такі негативні фактори, як недостатність найбільш ліквідних і швидкореалізовуваних активів для покриття термінових і короткострокових зобов’язань, тобто баланс вважати ліквідним не можна.
Аналіз показників ліквідності засвідчив, що жоден з розглянутих показників не відповідає нормативному значенню, а розглянуті показники фінансової стійкості говорять про те, що підприємство фінансується в основному не за рахунок власного, а за рахунок залученого капіталу. Причиною цього є значна сума накопиченого збитку, внаслідок чого в 2008 році власний капітал є навіть від’ємною величиною. Аналіз ділової активності показав, що активи, власний капітал і зобов’язання мають низьку оборотність, а аналіз рентабельності свідчить про те, що в 2008 році всі показники рентабельності є від’ємними, а в 2009 році рентабельність є невисокою, а в 2010 році ще знижується.
Проведений аналіз сільськогосподарської галузі в цілому засвідчив той факт, що вона знаходиться в нестійкому фінансовому стані і має значні проблеми, які відобразились в тому числі і на досліджуваному підприємстві.
Діагностика кризи за різними моделями показала деякі розбіжності в ідентифікації кризового стану, але в цілому стан підприємства можна класифікувати як нестійкий, поки ще не кризовий, з можливістю успішної роботи підприємства в майбутньому.
5. Розроблено напрямки виходу підприємства з кризового стану.
Для виходу ВАТ «ЧОП «Агротехсервіс» з кризи необхідно розробити антикризовий механізм, до якого будуть залучені всі працівники підприємства, від управлінського персоналу до робітників. При цьому особлива увага має бути звернута на процеси самоорганізації працівників, кадрову політику, взаємодію між підрозділами тощо.
6. Запропоновано проект запобігання банкрутству підприємства та зроблена його економічна оцінка.
Для того, щоб запобігти банкрутству даного підприємства, збільшити його ліквідність, фінансову стійкість і прибутковість було б доцільно впровадити нові види діяльності, які є рентабельними. Оскільки тваринництво в нашій країні є неприбутковим і нерентабельним необхідно розробити проект збільшення ефективності вирощування продукції рослинництва. Такий проект передбачає: вирощування грибів печериць.
Оскільки підприємство має значний накопичений збиток в складі власного капіталу, воно не може використовувати власні кошти для здійснення даного проекту. Тому пропонується взяти кредит під закупівлю наступного обладнання і нематеріальних активів: будівельної частини, проектної документації, приладів та інструментів, інших витрат та ремонту побутових приміщень в сумі 242100 грн., а таке обладнання, як ксеротермічна установка, автоклав, металоконструкції, технологічне обладнання, кондиціонери, автоматика та електрообладнання вартістю 155400 грн. пропонується взяти в лізинг.
Внаслідок здійснення проекту зріс чистий дохід від реалізації продукції на 5120 тис.грн., собівартість зросла на 3114,1 тис.грн., валовий прибуток збільшився на 2005,9 тис.грн., фінансові витрати становлять 194,3 тис.грн., а чистий прибуток зріс на 1781,6 тис.грн. При цьому також зросла середньооблікова чисельність персоналу на 15 осіб, а продуктивність праці – на 35,49 тис.грн. Внаслідок реалізації даного проекту прибуток в розрахунку на рік складе 1991,424 тис.грн. Розраховані моделі Альтмана, Спрінгейта і Ліса підтвердили, що підприємство не лише вийде на прибутковий рівень діяльності, а й мінімізує можливість банкрутства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Погляди науковців на тлумачення кризи як об’єктивного і суб’єктивного явища
Таблиця 1.2 Класичні різновиди криз підприємства
Таблиця 1.3 Система показників Бівера
Таблиця 1.4 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Таблиця 1.5 Визначення імовірності банкрутства за значенням R-моделі
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура ВАТ «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2008-2010 р.р., тис.грн.
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс»
Таблиця 2.6 Показники фінансової стійкості ВАТ “Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс»
Таблиця 2.7 Показники ділової активності ВАТ “Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс»
Таблиця 2.8 Темпи росту фінансових результатів діяльності ВАТ «Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», тис.грн.
Таблиця 2.9 Темпи росту показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.10 Рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва в різних сільськогосподарських підприємствах, 2010 р., %
Таблиця 2.11 Показники ефективності сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах
Таблиця 2.12 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Функції управлінського персоналу в механізмі самоорганізації в процесі формування антикризового механізму підприємства
Таблиця 3.2 Оцінка рівня самоорганізації на ВАТ „ЧОП «Агротехсервіс»
Таблиця 3.3 Шкала оцінки рівня самоорганізації підприємства
Таблиця 3.4 Технологічна схема вирощування грибів – печериць
Таблиця 3.5 Орієнтовні капітальні витрати для організації виробництва гриба печериці
Таблиця 3.6 Кількість та категорії потрібного персоналу
Таблиця 3.7 Матеріальні витрати на вирощування 1 тони грибів
Таблиця 3.8 Основні показники ефективності проекту вирощування печериць
Таблиця 3.9 Розрахунок витрат на обслуговування лізингових платежів та платежів по кредиту
Таблиця 3.10 Визначення чистих дисконтованих потоків для розрахунку ефективності проекту
Таблиця 3.11 Оцінка ефективності здійснення проекту
Таблиця 3.12 Аналіз змін показників балансу внаслідок впровадження пропозиції за 5 років, тис.грн.
Таблиця 3.13 Основні показники здійснення проекту
Таблиця 3.14 Показники діагностики банкрутства підприємства після впровадження проекту
ДОДАТОК А Рис. Класифікація видів криз при функціонуванні та розвитку підприємства
ДОДАТОК Б Рис. Основні зовнішні (екзогенні) чинники, що сприяють розвитку кризи підприємства
ДОДАТОКАВ Рис.Основні внутрішні (ендогенні) чинники, що сприяють розвитку кризи підприємства
ДОДАТОК Г Рис.Методологічні і теоретичні основи діагностики в антикризовій діяльності
ДОДАТОК Д Рис.Класифікація типів і видів діагностики
ДОДАТОК Е Рис.Структуризація дій антикризової діяльності фірми
До роботи додаються звіт з практики, автореферат, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.