Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія виходу підприємства з кризового стану


Дипломна
K-18208

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ
1.1 Сутність, класифікація та ознаки кризового стану на підприємстві
1.2 Методологія діагностики кризового стану підприємства
1.3 Розробка і реалізація антикризової стратегії підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВОГО СТАНУ ВАТ «ТЕМП»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Темп»
2.2 Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства
2.3 Оцінка показників кризового стану на підприємстві
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ВАТ «ТЕМП» З КРИЗОВОГО СТАНУ
3.1 Санація як шлях виходу підприємства з кризового стану
3.2 Заходи щодо збільшення фінансових результатів та запобігання банкрутству
3.3 Економічне обґрунтування заходів запобігання банкрутству підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В першому розділі магістерської роботи було розглянуто сутність кризового стану підприємства, особливості його діагностування та оцінки.
У тлумаченнях кризового стану підприємства можна виділити такі дві складові:
1. Суб’єктивну, коли криза визначається на основі ставлення керівництва до явищ на підприємстві.
2. Об’єктивну, коли криза визначається на основі відповідності параметрів підприємства вимогам зовнішнього оточення.
Основні ознаки банкрутства підприємства поділяють на дві групи:
1. Показники, що сигналізують про можливість погіршення фінансового стану підприємства: значна залежність підприємства від одного конкретного проекту, виду активу, ринку сировини, ринку збуту; втрата ключових контрагентів; втрата досвідчених менеджерів різних рівнів управління; неефективні довгострокові угоди; інвестиційна та інноваційна політика на низькому рівні; збої в постачанні, виробництві, збуту.
На основі цієї інформації можна визначити негативні зміни у фінансовому стані підприємства і прийняти необхідні управлінські рішення.
2. Показники, що свідчать про ймовірність банкрутства в найближчому майбутньому: значні втрати в господарській діяльності, що повторюються і відображаються в хронічному спаді виробництва, скороченні обсягів продаж, зменшенні прибутків, появі збитків; наявність хронічно простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості; низьке значення показників ліквідності та тенденція до їх зниження; зростання коефіцієнта фінансового ризику до небезпечного значення; дефіцит власного обігового капіталу; хронічне зростання періоду обіговості капіталу; наявність понаднормованих запасів сировини й готової продукції; використання джерел фінансування на невигідних умовах; невигідні зміни в портфелі замовлень; зниження ринкової вартості акцій підприємства.
Антикризове управління – це не просто аналіз фінансового стану підприємства, а багатоплановий комплекс взаємопов`язаних дій, що охоплює дуже широку сферу. Тому, поки цього не зрозуміють вітчизняні менеджери, на серйозний успіх в ринкових перетвореннях розраховувати важко.
Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає ВАТ «Темп», метою діяльності якого є випуск матраців і каркасів для ліжок, хоча раніше підприємство випускало машинобудівну продукцію. Зміна сталась в зв’язку з порушенням на підприємстві в 2004 році справи про банкрутство і призначення санаційних заходів, що призвело до перепрофілювання підприємства.
На сьогоднішній день підприємство залишається на плаву, випускає і реалізує продукцію, але його фінансовий стан є нестабільним. Про кризові явища на підприємстві свідчать зниження майна, вартості необоротних активів, власного капіталу, чистий збиток тощо.
Проведений аналіз фінансового стану вказав на те, що підприємство має низьку ліквідність, є фінансово нестійким та нерентабельним.
Прогноз банкрутства підприємства здійснено за допомогою наступних індексів кредитоспроможності: двофакторна модель Е. Альтмана, п’ятифакторна модель Е. Альтмана, показники Бівера, модель R, універсальна дискримінантна модель.
Розрахунок показав, що в 2008 році фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує, в 2009 році – підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів, в 2010 році- підприємство є напівбанкрутом.
Тому необхідно продовжувати здійснювати санаційні заходи, знижувати витрати, випускати нові рентабельні види продукції, щоб запобігти банкрутству.
Проаналізовані показники, що характеризують фінансовий стан підприємства показали, що воно має низьку ліквідність, фінансову стійкість, є збитковим і напівбанкрут.
З 2004 року по сьогоднішній день на підприємстві впроваджуються заходи щодо запобігання банкрутству, зокрема було призначено арбітражного керуючого і затверджено реєстр кредиторів.
Але керівництво підприємства намагається не лише розплатитись з кредиторами, але й самостійно подолати кризу і вийти на прибутковий рівень виробництва. З цією метою воно змінило профіль діяльності, почало випускати конкурентоспроможну продукцію, але все ж цього недостатньо для виходу з кризи, тому пропонується розширити обсяг видів діяльності, збільшити грошові потоки, здійснити реструктуризацію активів і пасивів балансу підприємства.
Основною проблемою підприємства, що існує на сьогоднішній день, є високі накладні витрати, зокрема щороку зростають суми адміністративних витрат, збутових витрат, інших операційних витрат і сума валового прибутку недостатня для того, щоб погасити їх і отримати чистий прибуток, а не збиток.
Тому підприємству необхідно розширювати свою діяльність, випускаючи нову продукцію, яка буде мати попит, збільшуючи таким чином валовий прибуток при незмінних накладних витратах.
Отже, в результаті здійснення проекту, уже в перший рік діяльності підприємство не лише повністю покриє власні накладні витрати, а й вийде на прибутковий рівень, отримавши прибуток в розмірі 856,58 тис.грн.
Цей проект вплине на зростання ліквідності підприємства, оскільки збільшиться сума грошових коштів на рахунках, в результаті отримання виручки, а відповідно і зросте і сума найбільш ліквідних активів і сума оборотних коштів в цілому.
Проект викличе збільшення показників фінансової стійкості, адже чистий прибуток покриє нерозподілений прибуток в пасиві балансу, викличе зростання суми власного капіталу, і відповідно збільшить показник фінансової автономії, знизить показники фінансової залежності, фінансового ризику тощо.
Проект підвищить рентабельність, оскільки отриманий чистий прибуток, а не збиток, тобто рентабельність буде позитивною.
Отже, впровадження даного проекту позитивно вплине на діяльність підприємства, покращить його фінансовий стан та знизить ймовірність банкрутства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Тлумачення кризи на підприємстві як явища економіки підприємства
Таблиця 1.2 Класифікаційні ознаки криз, що мають місце на підприємстві
Таблиця 1.3 Класифікація криз на підприємстві
Таблиця 1.4 Система показників Бівера
Таблиця 1.5 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Таблиця 1.6 Визначення ймовірності банкрутства за значенням R-моделі
Рис. 1.1 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.2 Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Динаміка і структура необоротних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки і структури оборотних засобів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Оцінка динаміки і структури власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.5 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.6 Динаміка показників звіту про фінансові результати, тис.грн.
Таблиця 2.7 Аналіз структури доходів і витрат підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка ліквідності підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.10 Показники аналізу ділової активності ВАТ «Темп»
Таблиця 2.11 Аналіз рентабельності ВАТ «Темп»
Таблиця 2.12 Загальні характеристики сильних і слабких сторін ВАТ “Темп ”
Таблиця 2.13 Розрахунок показників Бівера
Таблиця 3.1 Графік основного виробництва ВАТ «Темп»
Таблиця 3.2 Прогнозований об'єм реалізації продукції ВАТ «Темп» в 2011 році
Таблиця 3.3 Прогнозований об'єм реалізації продукції
ВАТ «Темп» в 2012 році
Таблиця 3.4 Прогнозований об'єм реалізації продукції ВАТ «Темп» в 2013 році
Таблиця 3.5 Потреба в устаткуванні для здійснення господарської діяльності
Таблиця 3.6 Обслуговування боргу
Таблиця 3.7 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції в 2011 році
Таблиця 3.8 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2011 році
Таблиця 3.9 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2012 -2013 році
Таблиця 3.10 Ризики і їх вплив на прибуток
Таблиця 3.11 Вплив реалізації проекту на фінансові результати діяльності підприємства
До роботи додаються звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.