Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів


Дипломна
K-18209

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
1.1. Економічний зміст і характеристика матеріальних ресурсів підприємства
1.2. Види матеріальних ресурсів та джерела їх формування
1.3. Методологія оцінки стану та ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Шполянський молокозавод»
2.2.Дослідження стану, структури, джерел формування та забезпеченості матеріальними ресурсами підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства
РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
3.1. Проблеми матеріального забезпечення молокопереробної галузі в Україні та шляхи їх вирішення
3.2. Заходи щодо збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів
3.3. Економічне обґрунтування заходів щодо збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів та їх вплив на підсумкові показники роботи підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Термін «матеріальні ресурси» широко увійшов у науковий лексикон в таких економічних науках, як економічна теорія, мікроекономіка та економіка підприємства.
Матеріальні ресурси – збірний термін, який означає різні речові елементи виробництва, що використовуються переважно як предмети праці в основному і допоміжному виробничих процесах. Матеріальні ресурси включають в себе: виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, поточні біологічні активи, основні фонди.
Пошук варіантів економії і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства є основним змістом аналізу, який здійснюється за такими етапами: оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів, оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат, аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, аналіз обґрунтованості норм витрат матеріально-технічних ресурсів, обґрунтування оптимальної потреби матеріальних ресурсів.
Об’єктом дослідження виступає підприємство харчової промисловості - відкрите акціонерне товариство «Шполянський молокозавод», основною продукцією якого є масло вершкове «Селянське» та суміш рослинно – вершкова «Щедрий вечір».
Оцінка основних показників діяльності підприємства виявив як позитивні, так і негативні зміни в його діяльності. Позитивним є зростання майна, необоротного капіталу, власного капіталу, продуктивності праці, зростання валового прибутку та чистого прибутку, хоча воно є незначним і не перекриває значну суму нерозподіленого збитку підприємства, яка міститься в його балансі. Негативним фактором є зростання поточних зобов’язань, зниження валового і чистого доходу та чисельності працівників.
Аналіз фінансового стану показав, що баланс є неліквідним, показники ліквідності є дуже далекими від нормативних значень та підприємство не може вільно маневрувати оборотними коштами, за три останніх роки підприємством не досягнуто жодного нормативного показника, що характеризує його фінансову стійкість.
Аналіз стану, структури, джерел формування та забезпеченості матеріальними ресурсами проведено в такій послідовності: оцінка структури і динаміки основних фондів; оцінка введення, вибуття і оновлення основних фондів; оцінка структури і динаміки інших матеріальних ресурсів (запасів); оцінка джерел формування матеріальних ресурсів на підприємстві. Даний аналіз показав, що основні фонди і матеріальні запаси підприємства зростають, показники стану та руху основних фондів свідчать про їх незначну зношеність та стабільне оновлення, показники структури матеріальних ресурсів свідчать про перевантаженість складів виробничими запасами, які в силу специфіки діяльності підприємства швидко псуються, але позитивним є незначна завантаженість складів готовою продукцією. Також можна зробити висновок, що матеріальні ресурси підприємства сформовані в більшій мірі за рахунок довгострокових і поточних зобов’язань.
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів зроблено в такій послідовності: оцінка показників ефективності використання основних фондів та їх факторний аналіз; оцінка показників ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів) та їх факторний аналіз; оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі виробництва продукції. Аналіз ефективності використання основних фондів показав позитивні тенденції зростання показників фондовіддачі, фондоозброєності та рентабельності, а аналіз ефективності використання матеріальних запасів виявив, що в 2009 році і 2008 році оборотність їх структурних елементів була вища, що свідчить про деяке погіршення діяльності підприємства.
В цілому, аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів показав, що оборотність матеріальних ресурсів знизилась в 2010 році, хоча в 2009 році зросла, а матеріаловіддача хоча незначними темпами, але має позитивну тенденцію до зростання.
Проведений факторний аналіз показав, що зниження матеріальних витрат на 4888 тис.грн. знизило виручку від реалізації продукції на 6012,24 тис.грн., а збільшення матеріаловіддачі на 0,02 збільшило її на 1065,22 тис.грн.
Таким чином, можна говорити про те, що матеріальні ресурси в цілому використовуються ефективно, але підприємство має дуже значний потенціал свого розвитку і розвиток цей має ґрунтуватись перш за все, на покращенні використання матеріальних ресурсів.
В третьому розділі магістерської роботи було розглянуто пропозиції щодо збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів – основних фондів і матеріальних запасів підприємства.
Насамперед, було розглянуто функціонування молокопереробної галузі, і виділені такі її основні проблеми: низька якість молочної сировини, значна конкуренція і головна проблема – скорочення поголів’я великої рогатої худоби і щорічне зниження виробництва молока. Таким чином, для покращення ситуації було б доцільно покращити державне регулювання і субсидування виробництва молочної сировини, контроль за якістю виготовлення молочної продукції, і об’єднання підприємств - виробників молочної продукції з приватними малими фермами та господарствами населення. Досвід зарубіжних країн свідчить, що інтеграція у молочній галузі – це об’єктивний процес, який пов'язаний з необхідністю підвищувати ефективність товарного виробництва та конкурентоспроможності молочної продукції, як на внутрішньому, так і на світових ринках.
На ВАТ «Шполянський молокозавод» на сьогодні виробляється лише два види продукції – масло «Селянське» та рослинно – вершкова суміш «Щедрий вечір», при чому потужності підприємства дозволяють виробляти близько 750 тон продукції на місяць, а фактично виробляється близько 350-360 тон, що означає, що виробничі потужності використовуються на 47-48%. Тому на сьогодні задля збільшення прибутку підприємство повинно почати більш ефективно використовувати наявні потужності та збільшити випуск продукції, яка приносить більший прибуток і користується стабільним попитом.
Даний проект пропонує розширення діяльності підприємства за рахунок випуску нових видів продукції на існуючому обладнанні та за рахунок закупівлі обладнання у ТОВ «Спецтехсервіс - 99». При цьому планується взяти кредит або залучити інвестиції в розмірі 170 тис.грн. на три роки під 28% річних.
Пропонується виробляти наступні види продукції: молоко 1,5% та 2,5% жирності, сметана 20% і 15% жирності, кефір 1% і 2,5% жирності, біо – йогурт 2,5% жирності, десерт йогуртовий та технічний казеїн. В структурі реалізації продукції найбільшу питому вагу займають: молоко 1,5%, молоко 2,5%, кефір 2,5% та вершково – рослинна суміш «Щедрий вечір». При цьому перегін, що утворюється в процесі виробництва масла, вершково – рослинної суміші та сметани повністю використовується в процесі виробництва. Таким чином, валовий прибуток від реалізації продукції при такій структурі виробництва і реалізації продукції становитиме 22584,348 тис.грн., а рентабельність випуску продукції 47,87%. Завдяки впровадженню проекту дохід від реалізації продукції зростає на 3552,522 тис.грн., податок на додану вартість збільшується на 592,254 тис.грн., чистий дохід від реалізації – на 2960,268 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції знижується на 11627,08 тис.грн., валовий прибуток зростає на 14587,348 тис.грн., фінансові витрати від операційної діяльності – на 14587,348 тис.грн., фінансові витрати – на 97,6 тис.грн., фінансові результати до оподаткування – на 14460,748 тис.грн., податок на прибуток – на 3580,187 тис.грн., чистий прибуток на 10880,561 тис.грн.
В результаті здійснення проекту спостерігаються позитивні тенденції до збільшення кількості оборотів матеріальних ресурсів на 0,15, і відповідно зменшується тривалість обороту матеріальних ресурсів на 2,4 дні, прибутковість матеріальних ресурсів при цьому зростає на 75,84%, матеріаловіддача збільшується на 0,22 і матеріаломісткість, як обернений показник, знижується на 0,12. Отже, можна говорити про доцільність і необхідність впровадження даного проекті на підприємстві.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1 Поділ обігових коштів, як складової частини матеріальних ресурсів
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ «Шполянський молокозавод»
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності балансу за 2008-2010 рр., тис.грн.
Таблиця 2.3 Показники ліквідності та платоспроможності
ВАТ «Шполянський молокозавод»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ВАТ “Шполянський молокозавод»
Таблиця 2.5 Оцінка структури і динаміки основних фондів підприємства, тис.грн.
Рис.2.2 Динаміка змін основного капіталу за 2008-2010 роки
Таблиця 2.6 Оцінка стану основного капіталу підприємства
Таблиця 2.7 Показники стану основного капіталу за його елементами
Таблиця 2.8 Динаміка і структура інших матеріальних ресурсів (запасів)
в 2008-2010 рр., тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка власного капіталу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки та структури залученого капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.11 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Факторний аналіз показників ефективності використання основних фондів ВАТ «Шполянський молокозавод»
Таблиця 2.13 Оцінка ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів), тис.грн.
Таблиця 2.14 Підсумкові показники використання матеріальних ресурсів підприємства
Таблиця 2.15 Факторний аналіз матеріаловіддачі і матеріальних витрат підприємства
Таблиця 3.1 Вартість необхідного для здійснення проекту обладнання
Таблиця 3.2 Витрати сировини на виготовлення 1 тони продукції
Таблиця 3.3 Структура реалізації продукції
Таблиця 3.4 Затрати на сировину і матеріали в розрахунку на місяць
Таблиця 3.5 Витрати на оплату праці в розрахунку на місяць
Таблиця 3.6 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань в розрахунку на рік і місяць
Таблиця 3.7 Оцінка собівартості продукції підприємства за елементами витрат
Таблиця 3.8 Доходи підприємства від реалізації продукції (без ПДВ)
Таблиця 3.9 Співставлення доходів і витрат на виготовлення продукції в розрахунку на рік
Таблиця 3.10 Фінансові витрати на виплату основної суми боргу та відсотків по ньому
Таблиця 3.11 Розрахунок показників ефективності здійснення проекту зміни структури виробництва продукції
Таблиця 3.12 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту, тис.грн.
Таблиця 3.13 Основні показники, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів
До роботи додаються: доповідь, роздатковий матеріал, автореферат, звіт з практики
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.