Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Механізм відтворення основного капіталу промислових підприємств


Дипломна
K-18211

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність, елементи і значення основного капіталу в роботі промислового підприємства
1.2. Характеристика відтворення основного капіталу та методи його здійснення
1.3. Оцінка ефективності відтворення основного капіталу промислового підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВАТ «КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
2.2. Оцінка складу, структури і динаміки икористання основного капіталу підприємства
2.3. Аналіз ефективності використання основного капіталу та його відтворення
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ВАТ «КОРСУНЬ – ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»
3.1. Напрямки вдосконалення механізму відтворення основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський завод ім.Б.Хмельницького»
3.2. Заходи щодо покращення відтворення основного капіталу підприємства
3.3. Оцінка джерел забезпечення та ефективності заходів покращення відтворення основного капіталу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Основний капітал – це засоби праці, які приймають участь у виробничому процесі більше 1 року (від дати введення в експлуатацію), зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а їх вартість переноситься на вартість виготовленої продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.
В процесі використання основний капітал зношується. В економіці розрізняють фізичний (матеріальний) і моральний (економічний) знос.
Під відтворенням розуміють безперервне оновлення процесу виробництва. Просте відтворення здійснюється в незмінних масштабах, розширене – у зростаючих.
Головною ознакою підвищення рівня ефективного використання основного капіталу того чи того підприємства є зростання обсягу виробництва продукції.
Отже, усю сукупність технічних, організаційних та економічних заходів щодо кращого використання основного капіталу в підприємства можна умовно поділити на дві групи:
1) збільшення екстенсивного завантаження;
2) підвищення інтенсивного навантаження.
Для проведення оцінювання ефективності використання основного виробничого капіталу доцільно використати систему показників, які розділено на три підсистеми:
1) показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основного капіталу;
2) узагальнюючі показники використання основного капіталу;
3) часткові показники використання основного капіталу.
В роботі досліджено діяльність і зроблено оцінку основних показників господарської діяльності і основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького».
Основний вид продукції підприємства за звітний рік - випуск електродигунів, деревообробних верстатів, випуск вузлів верстатiв, ремонт та модернiзацiя деревообробних верстатiв. Стратегiєю подальшої дiяльностi пiдприємства є розширення видiв дiяльностi, пошук замовлень на послуги технiчного характеру, подовження виробництва деревообробних верстатiв.
Аналіз показав, що не дивлячись на загальний складний стан економіки в цілому і проблеми діяльності машинобудівних підприємств ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького», завдяки вмілому менеджменту не лише зберіг позиції на ринку, але й активно нарощує свої позиції. Про це свідчить зростання майна, необоротних і оборотних активів, власного капіталу і короткострокових зобов’язань, обсягу реалізації, фонду оплати праці.
Проведений аналіз ліквідності свідчить про нормальну поточну платоспроможність, аналіз фінансової стійкості говорить про фінансування підприємства в основному за рахунок власних коштів, ділової активності – про достатню оборотність елементів майна і капіталу, рентабельності – про зростання прибутковості в 2009 році і зниження – в 2010 році.
Аналіз динаміки первісної, залишкової вартості основного капіталу і його зносу показав, що всі показники збільшуються в 2009 і 2010 роках, що говорить про його оновлення, в питомій вазі в майні основний капітал займає від 22,09% до 35,29%, майже всі елементи основного капіталу в залишковій вартості збільшуються як в 2009 році, так і в 2010, в структурі основного капіталу найбільшу питому вагу мають земельні ділянки.
В структурі основного капіталу за групами податкового обліку найбільшу питому вагу має 1 група, яка постійно збільшується.
Аналіз стану основного капіталу показав, що оновлення йде достатньо швидкими темпами, коефіцієнт оновлення досить високий і значно перевищує коефіцієнт вибуття.
Але аналіз ефективності використання основного капіталу виявив, що негативним є зменшення фондовіддачі, зростання фондоємності, фондоозброєності і зниження рентабельності, що не можна оцінювати позитивно.
Підприємство відновлює власний основний капітал за рахунок амортизації – просте відтворення, і за рахунок капітальних та фінансових вкладень – розширене відтворення.
Розширене відтворення на ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького» проводиться за рахунок капітальних вкладень, які підприємство стабільно направляє на поповнення основного капіталу.
Отже, в цілому можна говорити про ефективне використання основного капіталу, хоча підприємство має резерви збільшення ефективності.
В третьому розділі магістерської роботи відповідно до завдань було розглянуто шляхи оновлення і відтворення основного капіталу. Це, зокрема:
- впровадження організаційно – економічних заходів з покращення управління основним капіталом;
- впровадження на підприємстві нового обладнання.
На сьогоднішній день на підприємстві використовуються: станок вертикально-сверлильний моделі 2620Е (1981 року виготовлення), станок вертикально-консольно-фрезерний (1985 року виготовлення), горизонтально-фрезерний верстат (1985 року виготовлення), які можна було б замінити одним станком - універсально-інструментальним.
На станку можна проводити три операції замість однієї, що знизить витрати часу, електроенергії, витрати на утримання та експлуатацію обладнання та загально виробничі витрати.
Ефективність впровадження даної пропозиції і її вплив на обсяг реалізації продукції розглянуто на прикладі виготовлення нового виду верстату.
Остаточні підрахунки показали, що дана пропозиція збільшить обсяг реалізованої продукції на 216 тис.грн., собівартість зменшиться на 125,57 тис.грн., прибуток до оподаткування збільшиться на 341,57 тис.грн., а чистий прибуток – на 255,68 тис.грн.

Перелік графічного і табличного матеріалу:
Рис. 1.1 Розподіл основного капіталу (за призначенням)
Рис. 1.2 Групування основних засобів за функціональним призначенням, галузевою ознакою, використанням та належністю
Рис.1.3 Розподіл основного капіталу (за використанням)
Рис. 1.4 Розподіл основного капіталу (за належністю)
Рис. 1.5 Класифікація основного капіталу
Рис. 1.6 Структура виробничого основного капіталу
Рис. 1.7 Послідовність формування стратегії підвищення ефективності відтворення та використання основного капіталу
Рис.1.8 Процес аналізу використання і відновлення основного капіталу
Рис. 1.9 Схема аналізу форм заміщення зносу основного капіталу
Рис. 1.10 Структурно-логічна схема факторів, що впливають на фондовіддачу
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.6 Оцінка стану основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.7 Оцінка питомої ваги основного капіталу в загальній сумі майна
Рис.2.1 Динаміка зміни залишкової вартості і зносу на підприємстві
Таблиця 2.8 Аналіз темпів змін вартості основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького», тис.грн.
Рис. 2.2 Динаміка вартості основного капіталу підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка складу основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького», тис.грн.
Таблиця 2.10 Оцінка динаміки вартості основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького» за групами податкового обліку, тис.грн.
Рис. 2.3 Динаміка вартості основного капіталу підприємства за групами податкового обліку
Таблиця 2.11 Оцінка стану основного капіталу ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 2.12 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основного капіталу
Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.16 Динаміка і структура капітальних інвестицій ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького»
Таблиця 3.1 Експлуатаційні характеристики обладнання
Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування універсально – інструментального станка
Таблиця 3.3 Витрати на електроенергію для станків
Таблиця 3.4 Витрати на поточні ремонти станків
Таблиця 3.5 Вартість утримання та експлуатації одиниці обладнання
Таблиця 3.6 Витрати на оплату праці при виготовленні
токарно – гвинторізного верстату
Таблиця 3.7 Калькуляція на виготовлення токарно – гвинторізного верстату по заготівельно-котельнозварювальному цеху
Таблиця 3.8 Основні показники проекту
Таблиця 3.9 Розрахунки грошових потоків по роках
Таблиця 3.10 Розрахунок показників ефективності проекту
Таблиця 3.11 Розрахунок терміну окупності інвестицій по роках
Таблиця 3.12 Основні показники ВАТ „Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.Хмельницького”
ДОДАТОК А Формування первісної вартості основного капіталу
ДОДАТОК Б Характеристика оцінки основного капіталу
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.