Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Відновлення основних фондів та обгрунтування джерел фінансування технічного переобладнання виробництва


Дипломна
K-18212

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА
1.1. Сутність основних фондів та основні етапи їх відновлення
1.2. Напрямки та джерела відновлення основних фондів
1.3. Оцінка стану, ефективності використання і відновлення основних фондів підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Христинівський молокозавод»
2.2. Дослідження стану, структури та ефективності використання основних фондів підприємства
2.3. Оцінка ефективності фінансування технічного переобладнання виробництва і відновлення основних фондів підприємства
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ХРИСТИНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
3.1. Проблеми відновлення основних фондів на підприємствах харчової промисловості та шляхи їх подолання
3.2. Проект технічного переобладнання виробництва і обґрунтування джерел його фінансування
3.3. Вплив результатів проекту на показники діяльності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Для функціонування підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, предмети праці та сама праця.
Засоби виробництва (основні фонди) – це частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацьовування.
Існує досить багато класифікацій основних фондів – їх класифікують за належністю, за використанням, за призначенням тощо.
В процесі експлуатації основні фонди зношуються і потребують оновлення, метою якого є збереження їх технічних характеристик і виробничої потужності. Розрізняють два види зносу – моральний та фізичний.
Виділяють наступні види оновлення основних фондів – просте і розширене. Просте характеризується простою заміною зношених основних фондів і здійснюється за рахунок використання амортизаційного фонду. Розширене відтворення характеризується кількісним і якісних збільшенням діючих основних фондів або придбанням нових основних фондів. Розширене відтворення здійснюється у вигляді капітальних вкладень і фінансується за рахунок кредитів, нерозподіленого прибутку, інших власних і залучених коштів.
Дуже важливим є процес аналізу і оцінки ефективності відновлення основних фондів та їх використання. Ефективність оновлення основних фондів характеризують наступні коефіцієнти: коефіцієнт оновлення, вибуття, придатності, коефіцієнт зносу і придатності, ефективність використання основних фондів можна виміряти за допомогою коефіцієнтів фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних фондів.
ВАТ «Христинiвський молокозавод», фінансово – господарська діяльність якого є об’єктом дослідження, здійснює виробництво наступної продукції: масло солодко-вершкове «Селянське», спреди та сумiшi з рослинними добавками, основними з яких є: сумiш рослинно-вершкова «Щедрий вечiр», сумiш рослинно-вершкова Шоколадна, сумiш рослинно-вершкова «Фiшка», сумiш рослинно-вершкова Христинiвське та iн., продукцiя з незбираного молока, нежирна продукцiя.
Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що зростає вартість майна, необоротного, власного і позиченого капіталу, негативним є значне зменшення в 2010 році валового і чистого доходу, собівартості та чистого прибутку. Аналіз праці і її оплати виявив значне зниження чисельності, продуктивності і середньомісячної оплати праці в 2009 році, що пов’язано із кризою, коли значна кількість працівників знаходились в неоплачуваних відпустках, а 47 було звільнено.
Аналіз ліквідності показав невідповідність розрахованих показників нормативним значенням, що є ознакою низької платоспроможності підприємства і неможливості розрахуватись по власним зобов’язанням, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство є фінансово нестійким, фінансується в основному за рахунок залучених коштів, має від них високу залежність, і не може маневрувати власними коштами. Аналіз оборотності (ділової активності) свідчить про зниження оборотності активів, власного і залученого капіталу, а аналіз рентабельності показав, що всі показники рентабельності є додатними, але в 2010 році вони всі знижуються, що викликано значним зменшенням прибутку, хоча в 2009 році зросли.
Аналізую склад основних фондів підприємства можна побачити, що в їх структурі більшу частку займають залежно від ступеня впливу на предмети праці - пасивні основні фонди, за відношенням до виробництва - виробничі основні фонди, за групами податкового обліку - основні фонди 1 групи, за елементами – будівлі, споруди та передавальні пристрої.
Аналіз оновлення, вибуття і придатності основних фондів в цілому по підприємству можна констатувати такі тенденції: підприємство має основні фонди в достатньо хорошому стані, знос яких є невисоким. Але кожного року знос основних фондів збільшується, коефіцієнт придатності знижується, а основні фонди оновлюються недостатніми темпами, на що і повинно звернути увагу підприємство.
Аналіз ефективності використання основних фондів виявив негативні тенденції зниження фондовіддачі, зростання фондоозброєності і зниження в 2010 році рентабельності основних фондів.
На підприємстві оновлення основних фондів здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань та за рахунок капітальних вкладень, які можуть бути профінансовані як за рахунок власних джерел, тобто прибутку, так і за рахунок залучених джерел – тобто кредитів банку. На сьогодні підприємство має досить значну довгострокову заборгованість перед банком в розмірі 19485 тис.грн. Ці кошти були взяті для оновлення виробничої бази і щороку рівними частинами погашаються. В останні три роки підприємство не залучало ні кредитів, ні інвестицій, ні інших залучених коштів, а капітальні інвестиції здійснювало лише за рахунок прибутку.
У цілому механізм управління оновленням та ефективністю використання основних виробничих фондів молокопереробних підприємств повинен базуватися на таких принципах:
1. Відповідність (підпорядкованість) стратегічним цілям економічного розвитку підприємства. Механізм забезпечення ефективності використання основних виробничих фондів повинен створювати необхідні матеріальні та фінансові умови для реалізації цілей і завдань економічного розвитку підприємства в цілому.
2. Перспективність. Механізм забезпечення ефективності використання основних виробничих фондів повинен передбачити умови для розширення підприємства та підвищення ефективності його діяльності в майбутніх періодах на основі оптимізації співвідношення між вирішенням поточних та перспективних завдань розвитку.
3. Обґрунтованість управлінських рішень за характером відтворення основних виробничих фондів підприємства. Обґрунтування потреб в основних виробничих фондах слід проводити на основі кваліфікованого аналізу стану і використання основних виробничих фондів, вивчення резервів підвищення ефективності їхнього використання.
4. Ефективність. Формування відтворювальних процесів на підприємстві повинно базуватися на умові досягнення економічного або соціального ефекту, що має кінцевий економічний вимір.
З метою зростання ефективності використання основних фондів та їх оновлення підприємства пропонується впровадити в виробництво новий напрямок діяльності – виробництво згущеного молока.
Чиста теперішня вартість проекту становить 8046,22 тис грн. отже реалізація проекту ефективна і дозволить підприємству отримати значний прибуток.
Проект окупиться протягом 0,5 року.
Реалізація заходів запропонованих в роботі дозволить ВАТ „Христинівський молокозавод" збільшити обсяги реалізації, прибуток та поліпшить економічний стан підприємства, зокрема чистий дохід зросте на 5100 тис.грн. або 9,48%, валовий прибуток – на 2512,73 тис.грн. або 30,54%, чистий прибуток – на 1884,55 тис.грн.
Отже, в результаті впровадження пропозиції коефіцієнт придатності збільшиться на 0,01, коефіцієнт зносу, відповідно, знизиться на 0,1, коефіцієнт оновлення збільшиться на 0,03, фондовіддача зросте на 0,11, фондомісткість знизиться на 0,03, а рентабельність основних фондів значно зросте на 6,4%.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Склад фондів підприємства
Рис 1.2 Класифікація основних засобів в бухгалтерському обліку
Рис. 1.3 Класифікація основних фондів за призначенням, належністю та використанням
Рис. 1.4 Класифікація основних засобів з метою їх амортизації
Рис. 1.5 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. 1.6 Схема аналізу фондовіддачі
Таблиця 1.1 Показники ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Христинівський молокозавод»
Таблиця 2.2 Показники фінансового стану ВАТ «Христинівський молокозавод»
Таблиця 2.3 Склад основних фондів підприємства ВАТ «Христинівський молокозавод»
за 2008-2010 рр., тис.грн.
Таблиця 2.4 Структура основних фондів підприємства ВАТ «Христинівський молокозавод», тис.грн.
Рис.2.1 Градація основних фондів за відношенням до предметів праці
Рис.2.2 Градація основних фондів по відношенню до виробничого процесу
Рис.2.3 Градація основних фондів за групами податкового обліку
Рис.2.4 Градація основних фондів за їх елементами
Таблиця 2.5 Оцінка питомої ваги основних фондів в майні та в вартості необоротних активів ВАТ «Христинівський молокозавод»
Таблиця 2.6 Оцінка стану основних фондів підприємства за його елементами ВАТ «Христинівський молокозавод», тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка показників, що характеризують оновлення і вибуття основних фондів ВАТ «Христинівський молокозавод», тис.грн.
Таблиця 2.8 Показники стану та руху основних фондів ВАТ «Христинівський молокозавод»
Таблиця 2.9 Оцінка ефективності використання основних фондів ВАТ «Христинівський молокозавод»
Таблиця 2.10 Аналіз нарахування і витрачання амортизаційних фондів, тис.грн.
Таблиця 2.11 Динаміка здійснених в 2008-2010 роках капітальних інвестицій
Таблиця 3.1 Перелік та вартість обладнання для виробництва згущеного молока на базі вакуум-випарної установки „Виганд-2000”
Таблиця 3.2 Устаткування для розфасовки і закачування згущеного молока в бляшану банку №7
Таблиця 3.3 Перелік ресурсів необхідних для роботи дільниці по виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.4 Капітальні витрати на дільницю виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.5 Витрати на сировину і матеріали в розрахунку на 1000 кг готової продукції
Таблиця 3.6 Річні прямі витрати на роботу дільниці виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань (тис.грн.)
Таблиця 3.8 Розрахунок чистого грошового потоку підприємства
Таблиця 3.9 Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту
Таблиця 3.10 Оцінка ефективності запропонованих заходів,тис.грн
Таблиця 3.11 Вплив заходів на стан та ефективність використання основних фондів ВАТ «Христинівський молокозавод»
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.