Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування, розподілу та використання прибутку підприємства


Дипломна
K-18213

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Економічна сутність прибутку та його значення в діяльності підприємства
1.2. Характеристика джерел формування, методів розподілу та шляхів використання прибутку
1.3. Оцінка прибутковості та рентабельності діяльності підприємства
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ВАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкасиобленерго»
2.2. Оцінка динаміки, структури та джерел формування прибутку підприємства
2.3. Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ВАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
3.1. Шляхи збільшення прибутковості і рентабельності на підприємстві
3.2. Економічний механізм впровадження заходів збільшення прибутку на підприємстві
3.3. Обґрунтування запропонованих заходів та їх вплив на основні показники діяльності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

В умовах сьогодення, прибуток – найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні доходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.
Водночас прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану. Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує такі функції: оцінювальна, стимулююча і госпрозрахункова.
Існують наступні класифікації прибутку підприємства: валовий і чистий, прибуток від реалізації, операційний прибуток, прибуток від фінансової діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності та інші.
Важливим питанням є використання прибутку – він може бути спрямований на сплату дивідендів, до резервного фонду, на розширення, інвестиційні потреби тощо.
Основними цілями аналізу прибутку є: перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку, загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка, визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом), вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів, вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку, визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві, вивчення основних напрямків розподілу прибутку.
Фінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними і відносними показниками.
Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний показник прибутковості - це рівень рентабельності. Основні коефіцієнти, які можуть бути використані при аналізі прибутковості є коефіцієнт валового прибутку, загальна рентабельність виробництва, товарної продукції, реалізованої продукції, одиниці продукції, а також коефіцієнт прибутковості, оборотності активів і доходності використовуваного капіталу.
Обєктом аналізу магістерської роботи є відкрите акціонерне товариство «Черкасиобленерго».
ВАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.
Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства можна констатувати зростання доходу від реалізації, чистого доходу, собівартості, хоча при цьому валовий і чистий прибуток зростає в 2009 році і знижується в 2010 році. Аналіз майна показав зростання власного і залученого капіталу, оборотних і необоротних активів. Аналіз трудового потенціалу показав, що зростає продуктивність праці, середньорічна і середньомісячна оплата праці, не дивлячись на зменшення чисельності в 2009 році на 113 осіб.
Аналіз ліквідності балансу показав, що він є не досить ліквідним, і міру ліквідності не можна вважати достатньою, аналізу показників ліквідності виявив, що вони не відповідають нормативним значенням, аналіз фінансової стійкості свідчить, що підприємство є не достатньо стійким.
Аналіз фінансових результатів засвідчив зростання валового, операційного, прибутку до оподаткування і чистого прибутку в 2009 році і його зменшення в 2010 році, аналіз структури чистого прибутку показав, що він зростає в питомій вазі в 2009 році і його значне зменшення в 2010 році.
Оцінка прибутку за видами діяльності показала, що основна діяльність є прибутковою, а інша операційна, фінансова і інвестиційна діяльність приносять збиток.
Розраховане значення фінансово – виробничого левериджу свідчить про те, що зростання обсягу продаж (виручка від реалізації продукції) на 1 % забезпечує збільшення чистого прибутку на 1,0864% в 2009 році і його зниження на 2,0009% в 2010 році.
Аналіз беззбитковості показав, що підприємство отримує доходів більше, ніж необхідно для досягнення беззбитковості, хоча і спостерігається значне зменшення фінансової міцності в 2010 році.
Аналіз показників доходних, витратних і ресурсних показників рентабельності засвідчив те, що вони зростають в 2009 році і значно зменшуються в 2010 році, хоча і більше 0.
На ефективність і прибутковість діяльності енергопостачальних підприємств, зокрема і ВАТ «Черкасиобленерго» впливають чотири групи факторів - науково-технічні, організаційно-управлінські та фактори, що формують доходи і витрати.
На основі проаналізованих сильних і слабких сторін діяльності підприємства, його можливостей і загроз можна сформулювати основні напрямки формування стратегії збільшення прибутковості підприємства:
Перша складова стратегії – розвиток електричних мереж, зниження витрат електроенергії на її передачу.
Друга складова стратегії – розвиток додаткових послуг, а саме: емісія, купівля, продаж цінних паперів; недержавне пенсійне забезпечення працівників тощо.
Третя складова - сформована на основі Концепціі функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України і передбачає поступовий перехід від діючої системи до моделі двосторонніх контрактів з балансуючим ринком, яка найбільш широко застосовується у світі останнім часом.
На сьогоднішній день у ВАТ «Черкасиобленерго» небагато важелів впливу на суму прибутку і розмір рентабельності. Викликано це тим, що підприємство майже не має можливостей впливати на власні доходи, оскільки тарифи на послуги електропостачання визначаються на законодавчому рівні, підприємство не може впливати на власну частку в загальному обсязі реалізації послуг електроенергії, оскільки є природною монополією.
Але разом з тим, воно може суттєво впливати на витрати, перш за все ті, які пов’язані з його операційною діяльністю – понаднормативні втрати електроенергії.
Через понаднормативні витрати електроенергії підприємством було понесено додаткових витрат в розрахунку на рік 63206,94 тис.грн.
Ця сума може бути значно скорочена і доведена до нуля при реалізації заходів заміни, модернізації і оновлення обладнання та інших основних фондів.
Економія на втратах електроенергії в першому році реалізації проекту порівняно з базовим 2010 роком характеризується наступним - втрати електроенергії знизяться на 122994,2 тис. кВт-год. або 40748,64 тис.грн., в другому році реалізації проекту втрати знизяться на 227026,95 тис.кВт-год або 75215,25 тис.грн.
Оскільки за рахунок власний коштів проект профінансувати не вдасться (підприємство має нерозподілений збиток за даними балансу) його можна профінансувати за рахунок інвестицій.
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зростають в 2011році на 19974,62 тис.грн. і в 2012 році на 58282,34 тис.грн., чистий прибуток збільшується на 14877,96 тис.грн. в 2011 році і на 43608,75 тис.грн.
Основні показники рентабельності збільшуються: рентабельність продукції (товарів, робіт і послуг) на 7,64% та 12,08%, коефіцієнт покриття виробничих витрат – на 6,3% та 12,23%, валова рентабельність продажу – на 6,22% і 9,22%, чиста рентабельність продажу продукції – на 1,82% та 5,345 в 2011 та 2012 роках.
Внаслідок впровадження проекту в діяльність підприємства досягається позитивне значення чистої теперішньої вартості – 78191,52 тис.грн., термін окупності становить 0,93 року, а індекс прибутковості - 2,82 (більше 1), що в цілому говорить про прийнятність проекту і доцільність його впровадження в практичну діяльність підприємства.
Перелік табличного і графічного матеріалу:
Рис.1.1 Значення прибутку в умовах ринкової економіки
Рис.1.2.Класифікація видів діяльності
Рис.1.3 Схема розподілу чистого прибутку
Рис.1.4 Загальна модель аналізу фінансових результатів підприємства
Рис.1.5 Класифікація показників рентабельності підприємства
Таблиця 1.1 Порядок розрахунку витратних показників прибутковості і рентабельності
Таблиця 1.2 Порядок розрахунку ресурсних показників прибутковості і рентабельності
Таблиця 1.3 Порядок розрахунку доходних показників прибутковості і рентабельності
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Черкасиобленерго»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ «Черкасиобленерго»
Таблиця 2.4 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.5 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.6 Оцінка складу фінансових результатів, тис.грн.
Таблиця 2.7 Динаміка прибутку до оподаткування за видами діяльності, тис.грн.
Таблиця 2.8 Структура прибутку до оподаткування за видами діяльності
Таблиця 2.9 Оцінка фінансового левериджу ВАТ «Черкасиобленерго»
Таблиця 2.10 Оцінка виробничого левериджу підприємства
Таблиця 2.11 Оцінка беззбитковості виробництва і реалізації продукції
Таблиця 2.12 Оцінка витратних показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.13 Оцінка ресурсних показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.14 Оцінка доходних показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.15 Факторний аналіз рентабельності активів
Рис.3.1 Фактори, які впливають на прибутковість енергопостачальних компаній
Рис.3.2 Матриця SWOT – аналізу діяльності ВАТ «Черкасиобленерго»
Рис.3.3 Класифікація втрат електроенергії ВАТ «Черкасиобленерго»
Таблиця 3.1 Порівняння норм втрат електроенергії з їх фактичними показниками на основі даних ВАТ «Черкасиобленерго» за 2010 рік
Таблиця 3.2 Перелік заходів щодо зниження понаднормативних втрат електроенергії ВАТ «Черкасиобленерго»
Таблиця 3.3 Результати впровадження проекту на прикладі аналогічного підприємства
Таблиця 3.4 Економія від впровадження заходів з подолання понаднормативних витрат електроенергії
Таблиця 3.5 Оцінка економії внаслідок реалізації заходів в натуральному і грошовому вираженні
Таблиця 3.6 Сплата відсотків та погашення основної суми боргу за 4 роки реалізації проекту, тис.грн.
Таблиця 3.7 Розміри штрафних санкцій, які понесені підприємством в 2010 році
Таблиця 3.8 Основні показники, які характеризують ефективність впровадження проекту зниження понаднормативних і нормативних втрат електроенергії
Таблиця 3.8 Основні показники, які характеризують рентабельність підприємства до і після впровадження пропозиції
Таблиця 3.10 Основні показники, які характеризують окупність витрат, які понесені на оновлення основних засобів
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.